ISO 50001 | Project Management Srbija

ISO 50001

ISO 50001 – sistem menadžmenta energijom

ISO 50001  je međunarodni standard koji definiše zahteve i smernice za uspešno razvijanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano poboljšavanje sistema upravljanja energijom (EnMS). Standardom se ostvaruju struktuirani okviri za namerno kontrolisanje potrošnje energije i poboljšanje energetske efikasnosti. 

Menadžment energijom, energetska efikasnost ili ISO 50001 standard su klasični sinonimi i kao što je rečeno opisuju standard koji se bavi efikasnom upotrebom energije. Primenom procedura iz ovog standarda sama kompanija  ostvaruje značajne uštede, smanjuje bespotrebnu upotrebu ionako ograničenih resursa, smanjuje uticaj klimatskih promena i pokazuje obzir ka očuvanju Zemlje i većem korišćenju obnovljivih izvora energije.

 

Zašto je standard ISO 50001 važan?

Dva su velika energetska problema sa kojima se suočavamo. Jedan je nedostatak energije, a drugi zagađenje životne sredine. Tome treba dodati i klimatske promene prouzrokovane prevelikom, neracionalnom potrošnjom energije. Energija se, danas, uglavnom koristi iz neobnovljivih izvora što dovodi do sve manjih zaliha i povećanja cene energenata.

Porast troškova energije, potreba za odgovornim upravljanjem resursima i povećanje globalne trgovine zahteva nove i konkretne pristupe korišćenju energije.

Potrošnja energije na svetskom nivou neprestano raste, više nego duplo je porasla u poslednjih 40 godina, a projekcija je da će porasti za još 30% do 2040.godine. Što je najgore od svega, potrošnja energije je glavni uzrok klimatskih promena, čineći skoro 60% od ukupne emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte. 

Zato činjenje akcija koje doprinose boljoj potrošnji energije ne samo da spašava planetu, već drastično utiče na smanjenje troškova same kompanije i društva u celini.

Istraživanje najpoznatije nevladine organizacije,  ClimateWorks Foundation, koja se bavi borbom protiv klimatskih promena je pokazalo da smo više radili na energetskoj efikasnosti da bi napravili uštede od 3200 milijardi USD.

Prilično velike uštede, zar ne? Zato je standard ISO 50001 jedan od najkorisnih za samu firmu jer se postižu velike uštede.

Dakle, prednost implementacije standarda ISO 50001 ima ekonomske i ekološke efekte.

 • Ekonomska prednost koja se postiže sistemom menadžmenta energijom ogleda se u poboljšanju energetske efikasnosti, smanjenju troškova energije što dovodi do povećanja profitabilnosti i konkurentnosti na tržištu.
 • Ekološka prednost je pre svega u smanjenju zagađenja životne sredine, smanjenoj emisiji štetnih gasova po životnu sredinu i smanjenoj eksploataciji pojedinih resursa.

 

Prednosti uvođenja ISO 50001

Uvođenje standarda ISO 50001 Vašoj organizaciji može doneti najmanje sedam komparativnih prednosti:

 1. Poboljšanje energetskih performansi uključujući energetsku efikasnost, upotrebu i potrošnju energije
 2. Smanjenje troškova se postiže merenjem i praćenjem EnMS-a koje Vam pomaže u kontrolisanom korišćenju energije čime se potencijalo smajuju troškovi
 3. Kontinuirano unapređenje sistema upravljanja energijom
  Standard ISO 50001 uglavnom je usmeren na poboljšanje energetskih performansi organizacija, pomažući u smanjenju njihove energetske potrošnje, a samim tim pomažući smanjenju troškova koji nastaju korišćenjem energije. Ipak, ISO 50001 ne nudi praktična rešenja po sistemu „ključ u ruke“. Umesto toga, predlaže metodologiju koju organizacije (u skladu sa sopstvenim karakteristikama) mogu slediti, i koja ih podstiče da kontinuirano:

  • Optimizuju upotrebu resursa koji troše energiju
  • Podrže najbolja organizaciona ponašanja i prakse, kao i da ih ojačaju
  • Promovišu komunikaciju i transparentnost u upravljanju energijom
  • Usmere proizvodnju i eksploataciju ka tehnološkim izborima sa visokim energetskim performansama
  • Integrišu kriterijume energetske efikasnosti uzvodno i nizvodno od proizvodnje i rada (npr. snabdevanje, transport …)
  • Strateški povežu upravljačke energetske politike u globalnije i značajnije okvire kao što su očuvanje resursa ili borba protiv globalnog zagrevanja
  • Povežu prakse upravljanja energijom sa drugim postupcima postavljanja standarda koji se odnose na upravljanje kvalitetom, bezbednost ili životnu sredinu
 4. Smanjenje uticaja na životnu sredinu ISO 50001 Vam pomaže da se pridržavate obaveza energetske efikasnosti i smanjujete emisiju štetnih gasova
 5. Kontinuirano poboljšanje, ISO 50001 pomaže organizaciji da bolje iskoristi postojeća sredstva koja troše energiju, stvori transparentnost i poboljša komunikaciju o potrošnji energije
 6. Usaglašavanje organizacije sa zakonskim propisima u pogledu energetske efikasnosti i upravljanja energijom
 7. Poboljšanje ugleda i stvaranje konkurentske prednosti postiže se kroz javno demonstriranje Vaše društvene odgovornosti i energetske svesti. U vreme kada je održivost postala važan diferencijator za kompanije na sve konkurentnijim tržištima, standard pokazuje posvećenost efikasnom upravljanju energijom, uz verifikaciju u odnosu na globalno priznati industrijski standard. ISO 50001 takođe vam otvara vrata ka uspehu. Sve veći broj organizacija traži sertifikaciju kao deo procesa nabavke, a takođe osigurava da organizacije ispunjavaju zahteve za šeme uštede energije.

 

Da bi se cela organizacija angažovala na održivosti  i otpornosti, potreban je pristup od vrha nadole, kao i kulturna promena svesti zaposlenih. Jasne informacije kao i povratne informacije o ciljevima uštede energije i napretku pokreću stvarne promene u ponašanju jedne organizacije.

ISO 50001 prepoznaje da komercijalna i industrijska mesta često imaju druge izvore energije osim električne energije, kao što su goriva, para, toplota, komprimovani vazduh i drugi mediji, kao i druge komunalne usluge, poput vode i gasa. Standard takođe očekuje da ovi izvori podržavaju sveukupne ciljeve efikasnosti organizacije.

Primena standarda ISO 50001 vašu organizaciju vodi do dugoročnih rezultata kao što su:

 • Smanjenje ukupne potrošnje energije
 • Rezanje troškova iz godine u godinu
 • Ispunjavanje obaveza koja se odnosi na smanjenje emisije štetnih gasova
 • Uticaj na energetske potrebe čitavog lanca vrednosti
 • Javno demonstriranje svoje korporativne društvene odgovornosti

 

Kome je namenjen standard ISO 50001?

ISO 50001 podržava organizacije, svih veličina i u svim oblastima poslovanja, da efikasnije upotrebljavaju energiju  tako što će razviti svoj sistem menadžmenta energijom, odnosno EnMS (Energy Management System).

Sistem menadžmenta energije omogućava organizacijama da prošire svoju odgovornost u odnosu na zaštitu životne sredine, smanje troškove energije i emisiju ugljen dioksida.

EnMS daje osnove za razvoj plana upravljanja energijom i rešavanja kritičnih aspekata energetske efikasnosti.

Od posebnog je značaja za organizacije koje posluju u industrijskim granama sa velikom potrošnjom energije, kao i za organizacije na koje se odnosi zakonska regulacija o gasovima koji izazivaju efekat staklene bašte. Dakle, ISO 50001 nudi sistemski pristup organizacijama da smanje svoje troškove, poštuju zakonske propise i povećaju svoj doprinos očuvanju zdrave životne sredine.

 

Kako stoji u samoj uvodnoj definiciji standarda:

Svrha ISO 50001 standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su potrebni da se poboljša energetska performansa, obuhvatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije. Namena ovog standarda je da dovede do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu i troškova za energiju putem sistematskog menadžmenta energijom.

Rukovodstvo organizacije mora svojim primerom da pokaže posvećenost uspostavljanju sistema menadžmenta energije kroz definisanje, postavljanje i primenu energetske politike. Enegetska politika podrazumeva definisan obim potrošnje i korišćenja energije, dokumentaciju dostupnu na svim nivoima organizacije, redovan pregled i ažuriranje po potrebi…

ISO 50001 – energetska efikasnost

Kompatibilnost standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

ISO 50001 ima zajedničke elemente  sa ostalim standardima ISO sistema upravljanja, što ga čini kompatibilnim sa:

 • ISO 9001 – standard upravljanja kvalitetom i
 • ISO 14001 – standard sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • ISO 45001 ili nekadašnji OHSAS 18001 – standard bezbednosti i zaštite na radu 

Pored toga, ISO 50001 prati proces Planiraj – Uradi – Proveri – Deluj koji je u osnovi i ostalih ISO standarda, što omogućava organizaciji da integriše sistem upravljanja energijom u svoje napore da poboljša kvalitet i u svoj uticaj na životnu sredinu. Zajedno, ovi sistemi upravljanja predstavljaju integrisanu celinu i omogućavaju organizaciji da strateški upravlja svojim poslovanjem. Zajednički zahtevi standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001:

 • Uspostavljanje politike sistema menadžmenta
 • Odgovornost rukovodstva
 • Procesni pristup
 • Planiranje
 • Definisanje i praćenje postavljenih ciljeva
 • Usaglašavanje sa zakonskim regulativama
 • Komunikacija na svim nivoima organizacije

 

Osnovni ciljevi koji su sadržani u zahtevima ovih ISO standarda obuhvataju:

 • Stalno poboljšanje
 • Izbegavanje grešaka
 • Smanjenje troškova
 • Uređenje sistema
 • Optimizaciju resursa
 • Stvaranje poverenja kod kupaca i poslovnih partnera
 • Stvaranje pozitivnog radnog okruženja
 • Motivaciju zaposlenih
 • Stvaranje pozitivnog imidža
 • Usaglašenost sa zakonima

 

Globalni ciljevi standarda ISO 50001 odnose se na povećanje energetskih performansi i njihovo precizno definisanje i praćenje.

Pod energijom standard ISO 50001 podrazumeva električnu energiju, gorivo, paru, kompresovani vazduh, toplotu kao i obnovljive izvore energije.

 

Razlike ISO 14001 i ISO 50001

Energetske performanse su merljivi rezultati u vezi sa energijom. Standardi ISO 50001 i ISO 14001 su po strukturi i zahtevima veoma slični jer se oba u načelu bave zaštitom životne sredine, ali standard ISO 50001 za razliku od standarda ISO 14001 zahteva da organizacija utvrdi indikatore preko kojih će pratiti učinak na polju energetske efikasnosti.

Ključna razlika između ova dva standarda je što standard ISO 50001 se bavi samo jednim aspektom životne sredine a to je potrošnja energije sa ozbiljnim osvrtom na mogućnost finansijske uštede, dok standard ISO 14001 obuhvata sve aspekte životne sredine.

 

Kako izgleda sistem upravljanja energetskom efikasnošću?

Sistem upravljanja energijom (EnMS) uključuje kreiranje energetske politike, ciljeva za poboljšanje efikasne upotrebe energije, vremenski okvir za ispunjenje ciljeva i akcioni plan koji precizno određuje kako će se ciljevi ispuniti. Način planiranja sistema energetske efikasnosti je po Demingovom PDCA ciklusu: 

 • Planiraj – merenja potrošnje energije, postavljanje inicijalnih tačaka u odnosu na koje će se meriti poboljšanje sistema i predlog poboljšanja sistema
 • Uradi – realizacija planiranih aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti
 • Proveri – praćenje i merenje procesa, odnosno kontrolnih tačaka i poređenje u odnosu na inicijalne vrednosti kako bi se pratile energetske performanse sistema
 • Reagujte – u slučaju odstupanja primena korektivnih i preventivnih akcija, kao i dodatni predlozi za poboljšanje energetske efikasnosti sistema

 

U prevodu cilj sistema menadžmenta energijom je da:

 1. Definiše energetsku politiku koja određuje predmet i područje primene sistema menadžmenta energijom
 2. Obavi energetsko planiranje i definiše odgovarajuće procese i procedure
 3. Primenjuje i sprovodi korake koji su opisani u procedurama
 4. Konstantno proverava funkcionisanje sistema preko: 
  • praćenja, merenja i analiza
  • internih provera
  • neusaglašenosti, korekcija, korektivnih i preventivnih mera
 5. Radi na unapredjenju sistema kroz preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva i predlaganje prilika za poboljšanje

 

 

Preduslov za uvođenje ISO 50001 standarda: ISO 9001