Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima | Project Management Srbija

Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima

Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima

Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima

Mrežni dijagram

Što je projekat veći to je složeniji proces upravljanja projektom. Mnoga istraživanja pokazuju da vizuelno predstavljanje informacija može pomoći u njihovom razumevanju i usvajanju, što je posebno korisno kada se radi sa dosta podataka.

S obzirom da mrežni dijagram u jednom potezu pokazuju svaku aktivnost projekta kao i njenu vezu sa drugim aktivostima, on pomaže menadžerima projekta da procene posao, donose informisane odluke i efikasnije prate i kontroliš dešavanja na projektu. Jednom reči, postižu lakše upravljanje projektima.

Šta je mrežni dijagram u upravljanju projektima?

Mrežni dijagram je grafički prikaz svih aktivnosti, njihovog toka i odgovornosti na projektu. Često izgleda kao grafikon sa nizom kvadrata, pravougaonika i strelica. Koristi se za mapiranje rasporeda i redosleda obavljanja aktivnosti na projektu, kao i praćenje njegovog napretka kroz svaku fazu, pa sve do završetka.

Budući da obuhvata sve pojedinačne aktivnosti koje su povezane sa projektom, mrežni dijagram takođe ilustruje i obim projekta.

Mrežni dijagram omogućava da menadžer projekta prati svaki element projekta i brzo podeli njegov status sa zainteresovanim stranama na projektu. Kao što je već pomenuto, vizuelni prikaz podataka pomaže u razumevanju samih podataka, pa kao takav mrežni dijagram takođe može povećati performanse i produktivnost, smanjujući stres među članovima projektnog tima.

Tipovi mrežnih dijagrama

Postoje dve glavne vrste mrežnih dijagrama u upravljanju projektima:

  • Metoda dijagrama sa strelicama (ADM), takođe poznata i kao „mreža strelica“ ili „aktivnost na strelici“
  • Metoda dijagrama prednosti (PDM), poznata i pod nazivom “čvorna mreža” ili “aktivnost na čvoru”.

Metoda dijagrama sa strelicama – Arrow Diagram Method (ADM) – „aktivnost na strelici“

Metoda dijagrama sa strelicama je vrsta mrežnog dijagrama koja koristi strelice za predstavljanje aktivnosti projekta, a koje su međusobno povezane preko čvorova.

Rep strelice predstavlja početak aktivnosti, a glava strelice predstavlja završetak aktivnosti. Dužina strelice je često srazmerna trajanju aktivnosti. Svaka strelica povezuje dva polja, poznata kao “čvorovi”.

Čvorovi predstavljaju početak ili kraj aktivnosti u nizu. Početni čvor aktivnosti takođe se naziva „i-čvor“ aktivnosti. A krajnji čvor aktivnosti naziva se „j-čvor“ aktivnosti. Ova metoda je poznata i kao i-j metoda.

Mreža strelica pokazuje samo odnos Finish to Start između aktivnosti projekta, što znači da naredna aktivnost može početi tek po završetku predhodne aktivnosti. Povremeno se u dijagrame ADM mreže moraju uključiti strelice koje ne predstavljaju direktni odnos.

Prednost ove metode je u jednostavnom i brzom prikazu koji ne zahteva previše vremena, a nedostatak metode se ogleda u nemogućnosti da se u dijagram uvrste ubrzanja i kašnjenja aktivnosti bez dodavanja novih elemenata. To bi značilo da je ova metoda pomalo pojednostavljena za mnoge menadžere projekata.

Metoda dijagrama prednosti – Precedence Diagram Method (PDM)

Metoda dijagrama prednosti (PDM) koristi za kreiranje mrežnih dijagrama, kvadrate ili pravougaonike koji se nazivaju čvorovi ili tačke preseka.

Čvorovi predstavljaju aktivnosti koje su povezane strelicama. Strelice predstavljanju odnose između različitih aktivnosti. Metoda dijagrama prednosti uključuje četiri moguća odnosa:

  • Finish – to – Start – FS (početak – kraj) – naredna aktivnost ne može početi pre nego što se prethodna aktivnost završi
  • Start – to – Start  – SS (početak – početak) – dve aktivnosti se mogu pokrenuti istovremeno
  • Finish – to – Finish – FF (kraj – kraj) – dve aktivnosti se završavaju u isto vreme
  • Start – to – Finish – SF (početak – kraj) – ovo nije toliko uobičajna zavisnost i koristi se samo onda kada završetak naredne aktivnosti zavisi od početka prethodne aktivnosti

Metoda dijagrama prednosti je korisna za praćenje vremena izvođenja aktivnosti, odnosno ubrzanja (lead) i kašnjenja (lag) aktivnosti. To menadžeru projekata daje jasniju ideju o rasporedu i obimu, što pomaže u izveštavanju i upravljanju timom.

PDM mrežni dijagrami se danas često koriste u upravljanju projektima. Prednost ove metode je u tačnijoj proceniti vremena i donošenju informisanih odluka na osnovu dubljeg poznavanja svake zavisnosti.

Možete koristiti ovaj dijagram da biste otkrili mogućnosti za optimizaciju kako tokom projekta tako i posle njega. Ova metoda zahteva više vremena nego jednostavna metoda dijagrama sa strelicama, ali se dugoročo više isplati jer imate tačnije i detaljnije informacije.

Primer mrežnog dijagrama

Projekat se sastoji od sledećih aktivnosti:

Lista aktivnosti na projektu

Na osnovu trajanja aktivnosti i njihovog međusobnog odnosa koji su dati u tabeli dobićemo mrežni dijagram prikazan na narednoj slici.

Mrezni dijagram na projektu
Mrežni dijagram

Koji su benefiti upotrebe mrežnog dijagrama?

I Pomaže u proceni trajanja projekta

S obzirom da mrežni dijagram projekta pokazuje kako su aktivnosti međusobno povezane od početka pa do kraja projekta, koristan je za izračunavanje ukupnog trajanja projekta. Nakon što se utvrdi kritični put projekta, aktivnosti na kritičnom putu će nam dati ukupno trajanje projekta.

II Pomaže u planiranju, organizaciji i kontroli

Mrežni dijagram daje prikaz aktivnosti u skladu sa relevantnim međusobnim odnosima, kao takav pomaže menadžeru projekta i timu tokom planiranja i organizovanja. Mrežni dijagram će biti koristan i tokom izvršenja projekta jer je to kratak snimak međusobno povezanih projektnih aktivnosti.

III Prikazuje tok projektnih aktivnosti

Pomoću mrežnog dijagrama projektni tim zna redosled aktivnosti. U određenom trenutku u toku projekta biće lakše videti na mrežnom dijagramu šta je postignuto a koje su preostale aktivnosti i njihove međusobne zavisnosti.

IV Identifikuje mogućnosti sažimanja rasporeda

Možda će biti potrebno da skratite trajanje preostalih aktivnosti projekta. To može biti zato što vaš projekat zaostaje za planom, a da biste ga završili na vreme, morate da izvršite kompresiju termin plana. U ovom slučaju, pošto mrežni dijagrami pokazuju redosled aktivnosti i trajanja, biće lakše usredsrediti se na to kako komprimovati preostale aktivnosti na projektu.

V Prikazuje napredak projekta

S obzirom da mrežni dijagram pokazuje redosled aktivnosti na projektu i ukupan put od početka projekta do kraja, to je dobar instrument za prikazivanje napretka projekta.

Možemo izvesti zaključak da mrežni dijagram predstavlja temelj za planiranje projekata. Tehnika prikuplja sve aktivnosti potrebne za uspešnu realizaciju projekta. Pažnja posvećena detaljima pre pokretanja projekta pomoći će vam da identifikujete kritične aktivnosti, odnosno vreme kada se aktivnost može odložiti ili preklopiti sa nekom drugom aktivnosti.

Izrada mrežnog dijagrama takođe je odličan način za postavljanje rokova, ali i olakšava naručivanje materijalnih resursa i opreme potrebne za realizaciju aktivnosti na projektu. Pored toga, kada vidite aktivnosti na mrežnom dijagramu vidite i veze između samih aktivnosti što vam može pomoći u rešavanju problema nastalih tokom projekta.


Srodne teme:

Obuka za upravljanje projektima

Kritični put