Upravljanje projektima u turizmu | Project Management Srbija

Upravljanje projektima u turizmu

Upravljanje projektima u turizmu

Zašto je projektima u turizmu potrebno pametno i efikasno upravljanje?

Turizam je jedna od najbrže rasućih i najznačajnijih industrija u svetu, a u mnogim zemljama je i osnovni izvor prihoda. Razvoj turizma, nažalost, dovodi i do nekih negativnih uticaja koji se posebno odražavaju na životnu sredinu, gubitak kultutrnog nasleđa i neka socijalna pitanja.

Zato je značaj održivog turizma poslednjih godina sve više prepoznat.

Pod održivim turizmom podrazumeva se delatnost koja vrši minimalni uticaj na životnu sredinu i lokalnu kulturu, a istovremeno pomaže u sticanju zarade, otvaranju novih radnih mesta i zaštiti lokalnih ekosistema. Takođe, se sve više ističe potencijal turizma kao pozitivne snage koja podržava ciljeve održivog razvoja.

Međutim, sa druge strane, uspešno sprovođenje inicijative za održivi turizam ostaje presudan izazov.

Da bi se održao značaj i potencijal turizma kao pokretača održivog rasta, turističkom sektoru su potrebni pametni i efikasni pristupi razvojnim projektima i inicijativama za održivost. Naravno, potrebno je osigurati da finansiranje i resursi za realizaciju projekata u turizmu dovode do postizanja značajnih rezultata sa vidljivim uticajem i trajnim koristima.

Projekti u turizmu

Kao i svaki drugi projekat, tako i projekat u turizmu predstavlja jedinstven, neponovljiv poslovni poduhvat koji se preduzima kako bi se postigli ciljevi u predviđenom vremenu i u okviru planiranih troškova. O tome šta je projekat je bilo više reči u našim prethodnim tekstovima. Shodno tome, da bi se poduhvat u turizmu tretirao kao projekat potrebno je da ispunjava sledeće karakteristike:

 • Obim – uključuje veliki broj aktivnosti koje je potrebno realizovati
 • Neponovljivost – aktivnosti koje se u okviru projekta obavljaju su jedinstvene
 • Kompleksnost (složenost) – projekat je složen poduhvat koji uključuje veliki broj ljudskih i materijalnih resursa, troškova…
 • Podrška – svaki projekat s obzirom na svoju kompleksnost i složenost zahteva posebnu podršku odnosno pažnju prilikom svoje ralizacije

Svaki projekat ima i svoje zainteresovane strane (interesne grupe), to su pojedinci ili organizacije koje imaju uticaja na projekat ili učestvuju u njegovoj realizaciji.

Ko sve može da čini interesnu grupu u turizmu?

Kako je turistički sektor jedan od najvećih sektora, to znači da postoji veliki broj pojedinaca, grupa ili organizacija koji su na različite načine uključeni u turistički projekat.

A to su:

 • Vlada
 • Turističke organizacije
 • Mala i srednja preduzeća (recimo avio kompanije)
 • Turisti
 • Dobavljači
 • Zaposleni
 • Lokalne zajednice (domaćin)…

Da bi projekti u turizmu bili uspešni, važno je i utvrditi zahteve svih zainteresovanih strana kao bi se uskladili sa ciljevima i na taj način zadovoljile sve zainteresovane strane na projektu.

Projekti u turizmu

U kontekstu turizma ovo može uključiti, recimo, sledeća razmatranja:

 • kako je najbolje raditi sa lokalnom zajednicom
 • koje destinacije su najpopularnije među turistima
 • koji dodatni sadržaj je najzanimljiviji turistima
 • koji uslovi rada moraju biti obezbeđeni da bi zaposleni u sektoru turizma postizali najbolje rezultate

Naravno, treba voditi računa o održivosti turizma jer održiv turizam je odgovornost svih zainteresovanih strana i zahteva njihovo informisano učešće. Jedan od elemenata održivosti je planiranje turizma. A principi održivosti odnose se na ekološke, ekonomske, socijalno-kulturne aspekte razvoja turizma i mora se uspostaviti odgovarajuća ravnoteža između ove tri dimenzije. Jer je to jedini način koji garantuje dugoročnu održivost.

Iz tog razloga održivi turizam treba da je zasnovan na:

 • Racionalnom (optimalnom) korišćenju prirodnih resursa uz akcenat na zaštitu životne sredine, očuvanju prirodnog nasleđa i biodiverziteta (biološke raznolikosti)
 • Poštovanju socijalno-kulturne autentičnosti zajednice sa akcentom na očuvanju kulturnog nasleđa i tradicionalnih vrednosti
 • Održivosti i dugoročnosti ekonomskog poslovanja, pružajući socijalno-ekonomske koristi svim zainteresovanim stranama

Sa druge strane, održivi turizam treba da pruži i visok nivo zadovoljstva turista, kao i da turistima obezbedi značajno iskustvo podižući njihovu svest o pitanjima održivosti i promovišući dobre prakse u turizmu.

Možemo zaključiti da je ključni aspekt osiguravanja održivog turizma pažljivo planiranje i primena najbolje prakse za upravljanje projektima.

Neki primeri turističkih projekata su:

 • Izgradnja hotelskog komleksa
 • Izgradnja ski staze
 • Organizacija sportskih manifestacija
 • Izdavanje nove brošure (kataloga) turističkih destinacija
 • Uvođenje novog informacionog sistema u poslovanju turističke organizacije

Zašto neki projekti u turizmu propadaju?

Čini se jasnim da je nedostatak odgovarajućeg upravljanja među glavnim faktorima neuspeha projekta. Ali koji su to specifični razlozi koji stoje iza onih projekata kojima se ne upravlja na odgovarajući način?

Ti razlozi uključuju:

 • Nedostatak čvrste analize potreba – bez pravilnog razumevanja zainteresovanih strana i njihovih potreba, projekat ne dovodi do optimalnog ishoda
 • Loše planiranje i dizajn projekta – planiranje i dizajn projekata treba da slede strukturiranu i sistematsku metodu kako bi se osigurao organizovan pristup
 • Neadekvatni mehanizmi praćenja napretka projekta – menadžeri projekata moraju biti u stanju da mere napredak koji se postiže
 • Nema integracije između planiranja i pružanja koristi – ono što se dešava nakon projekta jednako je važno i posledica je radnji koje se preduzimaju tokom projektnog perioda
 • Nejasna definicija ciljeva
 • Nejasne uloge i odgovornosti
 • Loše učešće zainteresovanih strana
 • Nedovoljan vremenski okvir
 • Nedostatak informacija o dostupnim alatima i resursima

Preporuke za efikasno upravljanje projektima u turizmu

Imajući u vidu ove faktore neuspeha, slede tri ključne preporuke o efikasnim pristupima upravljanju projektima u turizmu.

1. Dajte prioritet dobrom upravljanju

Turistički sektor, kao što smo već pomenuli, karakteriše raznolikost zainteresovanih strana i članova zajednice na koje će odluke o razvoju turizma u okviru njihovih destinacija uticati direktno ili indirektno.

Ključni deo onoga što podupire uspešno izvršenje i isporuku turističkih projekata je ljudski faktor: efikasno vođstvo, iskusno delegiranje, dobar timski rad i angažovanje zainteresovanih strana.

Koji su neki od ključnih uslova za efikasno upravljanje projektima u turizmu?

 • Snažna vizija koja odražava potrebe i interese različitih grupa zainteresovanih strana u projektnim ciljevima i rezultatima
 • Efikasno vođstvo koje omogućava konstruktivan dijalog, razmenu informacija i komunikaciju
 • Transparentno i odgovorno donošenje odluka
 • Partnerstvo koje osigurava zajedničko donošenje odluka o zajedničkim pitanjima
 • Razvijanje i razmena stručnosti i znanja
 • Jasno definisane uloge i odgovornosti članova projektnog tima
 • Jasne operativne strukture i procesi kao i efikasna alokacija resursa

2. Izmerite uspeh na osnovu rezultata

Jedan od najvažnijih aspekata upravljanja projektima u turizmu je definisanje uspeha na osnovu rezultata.

Uspešno postizanje projektnih rezultata znači ne samo ispunjavanje zadataka i poštovanje rokova, već i stvaranje opipljivih i trajnih koristi. Turistički projekti, po završetku, mogu doneti konkretne rezultate kao što su:

 • organizovanje kulturnog događaja
 • otkrivanje novih turističkih destinacija
 • stvaranje nove turističke infrastrukture ili
 • primena novog programa tumačenja turističkih destinacija za bolje i veće zadovoljstvo posetilaca

Menadžer projekta mora biti u stanju da izmeri i verifikuje koristi od projekta, koje se mogu dobiti tek nakon realizacije projekta.

Na primer:

 • Da li se posetioci vraćaju na sledeći kulturni događaj?
 • Da li preporučuju događaj svojim prijateljima?
 • Da li turističku infrastrukturu koriste turisti?
 • Da li ona donosi dovoljno sredstava?
 • Da li tumačenje turističkih vodiča pruža dodatnu vrednost posetiocima i povećava nivo njihovog zadovoljstva?

Da bi projekti održivog turizma postigli konkretne rezultate i koristili zainteresovanim stranama, potreban je praktičan i strukturiran pristup upravljanju projektima. A pristup mora uzeti u obzir ono što projekat daje kao rezultat i šta se dešava nakon završetka projekta.

U smislu upravljanja projektima, to su:

 1. Rezultat – rezultat turističkog projekta je proizvod projekta, npr. brošura koja opisuje turistička mesta koja su dostupna u određenoj zemlji
 2. Ishod – ishod bi na ovom primeru bila poboljšana promocija zemlje pomoću brošure (rezultata)
 3. Korist –  benefiti su sva merljiva poboljšanja proistekla iz uspešnog ishoda, recimo svako povećanje broja turista koji se odluče da posete zemlju, što bi bila merljiva korist od poboljšane promocije (ishoda) omogućene stvaranjem brošure (rezultata)

Ili na primeru projekta izgradnje novog ski centa, rezultat je ski centar, ishod povećanje broja turista a korist ili benefit je lokalni razvoj zajednice na čijoj teritoriji je izgrađen ski centar.

3. Budite spremni za neočekivano

Bez obzira koliko je detaljan projektni plan i bez obzira na veličinu ili obim projekta, unutar životnog ciklusa projekta, uvek će postojati izazovi i problemi o kojima se nije razmišljalo ili bar nedovoljno razmišljalo pre početka projekta. Stoga svaki plan projekta mora uzeti u obzir nepredviđene slučajeve koji mogu dovesti do neočekivanih situacija, a što utiče na tok projekta.

Turistički projekti su definisani nizom karakteristika i promenljivih koje menadžer projekta i projektni tim moraju uzeti u obzir i kontrolisati tokom celog projekta kako bi se obezbedio uspeh.

Tokom životnog ciklusa projekta, menadžer projekta mora nadgledati sve potrebne a u isto vreme promenljive faktore.

Neki od promenjivih faktora su:

 • Trošak – projekti treba da stvore vrednost za novac, a njihovi proizvodi treba da pruže dodatnu vrednost zainteresovanim stranama. Iz tog razloga projekti moraju biti pristupačni. Troškovi se smatraju jednim od glavnih standardnih faktora koji se prate tokom projekta.
 • Opseg – opseg je definicija onoga što projekat treba da pruži. Menadžer projekta zato treba da ima jasnu definiciju šta se od projekta traži u pogledu proizvoda koji se isporučuju.
 • Rizici – turistički projekti su suštinski podložni većem nivou nesigurnosti, jer pokrivaju aktivnosti za stvaranje ili modifikovanje proizvoda izvan utvrđenih operativnih procesa i procedura.

Turizam je raznolik sektor i kao takav utiče na širok spektar ekonomskih aktivnosti i društvenih segmenata. Promene koje se u turizmu dešavaju kao što smo rekli mogu imati značajne pozitivne, ali ponekad i negativne uticaje na napore koji se ulažu za održiv razvoj turizma na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Projekti u turizmu zaista mogu unaprediti turističku destinaciju ako se ovim projektima efikasno upravlja. Takvi projekti mogu obezbediti dugotrajnost turističke industrije, brigu o životnoj sredini, mogu imati pozitivne ekonomske ishode i pozitivnu korist za zajednicu.

Ako se planiranju i upravljanju projektima u turizmu ne posveti dovoljno efikasnog vremena, oni mogu uništiti samo okruženje ili kulturu na koju se oslanjaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *