Konceptualne veštine menadžera: zašto su dragocene i kako ih razviti? | Project Management Srbija

Konceptualne veštine menadžera: zašto su dragocene i kako ih razviti?

Konceptualne veštine menadžera: zašto su dragocene i kako ih razviti?

Konceptualne veštine menadžera: zašto su dragocene i kako ih razviti?

Klasična teorija upravljanja struktuira organizaciono upravljanje u slojeve poput piramide. U osnovi piramide su menadžeri prvog nivoa, koji direktno rade sa zaposlenima kako bi koordinirali dnevne zadatke kompanije. U sredini su menadžeri srednjeg nivoa. Oni su odgovorni za primenu strategija i politika, kao i za realizaciju odluka koje se donose na vrhu kompanije.

Ko postavlja ove strateške ciljeve? To su ljudi na vrhu piramide, lideri ili menadžeri najvišeg nivoa.

konceptualne vestine menadzera

Bez obzira na nivo menadžmenta, teoretičar i psiholog Katz identifikovao je tri kategorije menadžerskih veština koje karakterišu uspešne menadžere.

To su:

  • Tehničke veštine
  • Ljudske (međuljudske) veštine i
  • Konceptualne (pojmovne) veštine

Dok ove tri široke kategorije veština obuhvataju i širok spektar mogućnosti, svaka kategorija opisuje način na koji te veštine komuniciraju sa menadžmentom na različitim nivoima. Da bismo bolje razumeli konceptualne veštine i njihov značajan u vrhu menadžmenta, osvrućemo se kratko i na ostale dve vrste veština koje opisuju dobrog menadžera.

Tehničke veštine

Tehničke veštine su najšira i najlakše definisana kategorija.

Tehnička veština je definisana kao naučeni kapacitet u bilo kojem polju rada ili učenja.

Tehničke veštine su merljive. Da biste uspeli i osigurali lidersku ulogu, trebalo bi da u potpunosti razumete oblast vašeg poslovanja kao i šta svaki član tima radi kako bi poboljšao ciljeve organizacije. Većina tehničkih veština zahteva iskustvo i obuku za savladavanje što ih razdvaja od mekših konceptualnih veština. Tehničke veštine su karakteristične za niži nivo menadžmenta jer podrazumevaju zaposlene koji obavljaju organizacione poslove.

tehnicke vestine menadzera

Ljudske (međuljudske) veštine

Međuljudske veštine mogu da uključuju veliki broj sposobnosti povezanih sa interakcijom sa drugim ljudima.

Ovaj skup sposobnosti je karakterističan za srednji nivo menadžmenta. Da biste definisali međuljudske veštine, korisno je razumeti koje su vrste veština neophodne da biste postali lider.

Sposobnost motivisanja drugih

Ova veština pojedinca je veoma značajana i korisna za samu kompaniju. Motivacija povećava zadovoljstvo zaposlenih i produktivnost istovremeno pružajući dobar primer očekivanjima svih članova tima unutar organizacije. Ako posedujete odlične motivacione sposobnosti, možete primetiti područja koja zahtevaju poboljšanja i pristupiti tim područjima na konstruktivan način. Ovo bi moglo pomoći članovima vašeg tima da ojačaju samopouzdanje i podstaknu produktivne promene, a ne da se obeshrabre.

Profesionalizam u vašoj ulozi

Profesionalizam uključuje korektno i integrisano ponašanje i održavanje vašeg ličnog zadovoljstva usprkos izazovima. Pokušajte da se držite najviših standarda u ovim oblastima, stvarajući primere za vaše članove tima. Kada se iznese profesionalizam, neki primeri uključuju sposobnost preuzimanja inicijative, pružanje izuzetne podrške pozitivnim stavom i ispoljavanje snažnih moralnih vrednosti u svim situacijama.

Inovativni pristup

Konkurencija postoji u svim oblastima i svim industrijama, pa je sposobnost da se koristi i primenjuje inovativno mišljenje neophodno da bi se opstalo na tržištu. Lider koji je spreman za inovacije vodi tim i kompaniju pravim putem ka uspehu. Neki primeri inovacija uključuju razvoj novih i poboljšanih rešenja za kupce, redizajniranje ili primenu novih sistema za poboljšanje funkcionalnosti i produktivnosti, prepoznavanje nedostataka i generisanje svežih ideja.

Konceptualne (pojmovne) veštine

Konceptualne (pojmovne) veštine podrazumevaju sposobnost pojmovnog određivanja i izrade koncepta za složene i apstraktne situacije. Kao takve omogućavaju menadžerima da shvate odnose između pojedinaca, kao i organizaciju u celini i interakciju sa okruženjem.

Zašto su važne konceptualne veštine u menadžmentu?

Iako je svaki skup veština koristan u različitim okolnostima, konceptualne veštine su najrelevantnije u razmišljanju višeg nivoa i širokim strateškim situacijama. Kao rezultat toga, konceptualne veštine često se smatraju kritičnim faktorima uspeha za viši nivo menadžmenta.

Šta su konceptualne veštine?

Konceptualno razmišljanje je teško definisati, ali generalno može se smatrati sposobnošću formulisanja ideja ili mentalnih apstrakcija u umu. Konceptualne veštine se prvenstveno vrte oko generisanja ideja, koristeći kombinaciju kreativne intuicije i sveobuhvatnog razumevanja datog konteksta (tj. industrije, organizacione misije i ciljeva, konkurentske dinamike, itd.). U kombinaciji sa raznim informacijama, kao i stepenom kreativnosti, konceptualno razmišljanje rezultira novim idejama i jedinstvenim strategijama.

Konceptualne veštine su sposobnosti koje pojedincu omogućavaju da bolje razume složene situacije i razvije kreativna i uspešna rešenja.

Konceptualna kompetencija je sposobnost da se zamisli cilj i strategija velike slike i da se nakon toga ponudi smer i liderstvo u sprovođenju zadataka za njeno postizanje.

Takve veštine uključuju kreativno razmišljanje, formulisanje apstrakcija, analiziranje složenih situacija, razumevanje problema i njegovo rešavanje. Konceptualne veštine uključuju poznavanje načina i sposobnost formulisanja ideja. Pojedinci koji imaju snažne konceptualne sposobnosti obično imaju odlične kognitivne sposobnosti za kreativno razmišljanje i rešavanje problema.

Zašto su konceptualne veštine privlačne poslodavcima?

Sve odlične poslovne ideje započele su sa konceptom. Većina preduzeća je započela svoje poslovanje videvši da su kupcima potrebne alternativne mogućnosti od onih koje su postojale. Da bi se posao i ideje realizovale kao stvarnost potrebno je kreirati koncept a onda ga i izvršiti. Dok zaposleni na svim nivoima imaju koristi od konceptualnih veština, one su posebno važne za top menadžere i uspešne lidere koji pružaju opšti smer organizacije.

Oni su u stanju da vizualizuju kako određeni proizvod, uslugu ili projekat treba poboljšati. A onda i da deluju na tom poboljšanju.

Zato je za poslodavce važno da prepoznaju konceptualne veštine svojih zaposlenih i neguju takav tim saradnika. U poslovnom svetu ove veštine smatraju se integralnim zahtevom za rukovodioce na rukovodećim pozicijama najvišeg nivoa, odnosno za top menadžere.

Konceptualne veštine i menadžment

Iz perspektive menadžmenta, ove veštine su dragocene jer oni koji ih imaju mogu pristupiti rešavanju komplikovanih situacija na radnom mestu na mnogo različitih načina. Bez obzira u kojoj industriji posluje vaša kompanija, suočiće se sa izazovima koji zahtevaju inovativne i kreativne načine razmišljanja. Potrebno je da osmislite smer, strategiju, bizniz plan, tj. sve ono što radimo na našoj online obuci za preduzetnike – Akademiji preduzetništva.

Ljudi sa određenim stepenom odgovornosti unutar kompanije često su izloženi vrlo složenim dilemama koje nije lako rešiti. U tim situacijama konceptualne veštine pojedinaca su od najveće koristi za kompaniju.  Imati konceptualne veštine za rešavanje složenih situacija posebno je korisno jer proširuje spektar mogućih rešenja dodavanjem kreativnog načina razmišljanja. Takva osoba problem može videti iz drugačijeg ugla koji nije lako uočljiv od strane ostalih uključenih aktera.

Sposobnost konceptualizacije ovih ideja je od presudne važnosti, jer svako može imati mišljenje, ali nisu svi pojedinci sposobni da ga uspešno sprovedu. Odluke zasnovane na konceptualnim veštinama obično su produktivne i usredsređene su na rešavanje više nego na objašnjavanje ili opisivanje. Ove sposobnosti omogućavaju pojedincima da dekonstruišu i pristupe određenim situacijama apstraktnim razmišljanjem koje je veoma efikasno na najvišim nivoima menadžmenta.

Ljudi koji imaju snažne konceptualne veštine često se identifikuju kao efikasni lideri ili menadžeri. To je uglavnom zbog njihove sposobnosti da razumeju organizaciju kao celinu i razviju kreativne strategije.

Od menadžera se očekuje da osigura da njegov tim i zaposleni rade zajedno na postizanju opštih ciljeva kompanije, a da bi to postigao, menadžer mora prepoznati šta je šira slika kompanije.

Lideri igraju ključnu ulogu u procesu donošenja odluka u kompaniji i upravo zbog toga moraju biti svesni šta se mora dogoditi i zašto. Oni bi trebalo da razmotre sve aspekte potreba kompanije i kako da efikasno razviju rešenja za prepreke, kao i da proaktivno traže načine za poboljšanje poslovanja. To uključuje sagledavanje svih delova kompanije i razmišljanje o tome kako odeljenja i zaposleni mogu da rade zajedno kako bi doprineli višim ciljevima. Ove veštine smatraju se više strateškim jer je njihov raspon uticaja širi iz organizacione perspektive, a zapoleni vide lidera sa konceptualnim veštinama upravo kao strateškog vođu.

Vrste konceptualnih veština koje su karakteristične za uspešog lidera

Sposobnost analize

Veoma važna konceptualna veština je sposobnost da se analizira i proceni da li neka kompanija ostvaruje svoje ciljeve i pridržava se svog poslovnog plana. Lider mora identifikovati nedostatke i probleme i razmišljati u pogledu onoga što se može učiniti drugačije, kao i kako zaposleni mogu raditi zajedno.

Snažne analitičke veštine su ključne kada je reč o razbijanju složenih pitanja na manje komponente da biste videli kako su međusobno povezani i da biste izvukli zaključke.

Veština donošenja odluka

Veštine donošenja odluka uključuju sposobnost brzog i efikasnog rešavanja problema. Bez obzira da li komunicirate sa kolegama ili upravljate projektom, uspeh u upravljanju je važan za donošenje efikasnih odluka na svim nivoima. Da biste razvili ove veštine, morate svoju pažnju usmeriti na detalje, pokazati sposobnost analize i snalažljivost kada se suočite sa problemom.

Uspešnost menadžera i lidera se oglada u prepoznavanju problema koji bi mogli uticati na organizaciju pre nego što svima budu očigledni, što može zahtevati donošenje odluka koje vode do dugoročnih koristi za kompaniju. Donošenje ispravne odluke vrlo često može biti tvrd orah. Pogotovo ako vizualizujete hipotetički scenario. Upravo je to razlog zbog čega su snažne veštine rešavanja problema i donošenja odluka deo upravljačkih konceptualnih veština.

Strateško planiranje

Strateško planiranje je periodični proces preispitivanja planova akcije preduzeća i njihovog ažuriranja, ako je potrebno. Na primer, kompanija može imati strategiju rasta kako bi promenila svoje poslovanje dodavanjem novih linija proizvoda i usluga. Vrhunski menadžeri obično vode u procesu strateškog planiranja, a zatim prenose zadatke na ostale rukovodioce u samom procesu. Sledeći korak je da zajedno sa njima sprovode uputstva delegirajući zadatke dalje.

Apstraktno razmišljanje

Apstraktno razmišljanje je možda osova konceptualnih veština. Omogućava vam da vizualizujete pojmove i stvari koje zapravo nisu prisutne. To je suština razmišljanja sa kreiranjem velike slike. Apstraktno razmišljanje vam omogućava da razmišljate o onome što fizički nije pred vama i da koristite širi pristup pronalaženju rešenja.

Sposobnost saradje

Čak i ljudi koji su vrhunski u konceptualnom razmišljanju ne mogu sami raditi. Potrebno je da sarađujete s drugima kako bi ostvarili više ciljeve organizacije. Aktivno slušanje, verbalne i pismene veštine omogućavaju vam da artikulirate svoje ideje, podelite ih sa drugima i na taj način ispunite očekivaja.

Kritičko mišljenje

Ljudi sa konceptualnim veštinama znaju kako da sagledaju različite uglove problema i ideja. Oni moraju biti u stanju da racionalno razmišljaju i kritički pristupe problemima. Sposobnost da kritički pristupite problemu omogućava vam da razmotrite svaki aspekt koncepta pre nego što odredite kako da mu se najbolje približite. Na ovaj način odlučujete koje su ideje pouzdane, a koje treba staviti po strani. Veštine kritičkog razmišljanja su ključne za pronalaženje optimalnih rešenja.

Kreativno razmišljanje

Sposobnost pristupa problemu iz nekoliko različitih perspektiva je od vitalne važnosti ako ste skloni da pronađete najbolje rešenje. Veštine kreativnog razmišljanja su neophodne da biste zamislili sve uglove iz kojih bi trebalo posmatrati problem.

Stabilnost

Glavni razlog zašto su kompaniji potrebni menadžeri i lideri sa razvijenim konceptualnim veštinama je taj što pružaju kompaniji veću stabilnost.  Umesto da lutate okolo sa novim ciljevima, strategijama i ulogama, kao konceptualno kvalifikovani menadžeri vi ćete održati organizaciju na dobrom putu i ​​izvršiti manje promene u strategiji i zadacima po potrebi. Zaposleni imaju više vere u svoj posao kada menadžment projektuje dobar osećaj za širu sliku i detalje poslovanja.

Kako razviti i poboljšati konceptualne veštine

Uvek je glavno pitanje:

  • Možete li poboljšati sopstvene konceptualne veštine?
  • Odgovor je svakako: DA.

Da biste poboljšali vaše konceptualne veštine, potrebna je praksa, učenje i pažnja. Neki od koraka koje biste mogli preduzeti su:

  1. Komunicirajte dobro sa drugima

Veštine komunikacije uključuju vaše sposobnosti da utičete na druge svojim neverbalnim i verbalnim osobinama. Uspešni komunikatori su poštovani, strpljivi i slušaoci sa zapaženim govornim sposobnostima. Sa dobrim komunikacijskim veštinama, lakše je razgovarati sa svojim timom ili ohrabriti one oko sebe da rade sa entuzijazmon i postižu uspeh u realizaciji poslovnih ciljeva.

2. Radite na razvijanju pregovaračkih veština

Bez obzira na oblast vašeg poslovanja, mogućnost pregovaranja sa različitim tipovima ljudi dobro će vam služiti tokom karijere. Takođe možete naići na situaciju koja zahteva da pregovarate sa kolegom ili nadređenima. Važna veština je da budete sposobni da efikasno pregovarate dok slušate drugu stranu.

3. Prihvatite mogućnosti liderstva

Da biste uspeli kao lider na svom radnom mestu, važno je razviti snažne liderske veštine koje će vam omogućiti da inspirišete, motivišete i ohrabrite saradnike iz tima. Neke od ovih veština uključuju sposobnost kreativnog razmišljanja, rešavanja sukoba, analiziranja situacija i delegiranja odgovornosti. Efikasan član tima takođe treba da bude iskren kada komunicira sa poslovnim saradnicima. Fleksibilnost je još jedna vitalna veština za razvijanje, jer lider ne može potpuno sam da kontroliše ishod svake situacije.

4. Naučite osnove upravljanja projektima

Tokom karijere a kao lider ili menadžer verovatno ćete se naći na poziciji koja će zahtevati da nadgledate izvršenje važnih projekata i delegirate zadatke drugima. U bilo kom trenutku može vam se dogoditi istovremeno više projekata, tako da je sposobnost upravljanja projektima i praćenje njihovog napretka od suštinske važnosti.

Oni koji su voljni da razviju određene ljudske, tehničke i konceptualne veštine imaju veću verovatnoću da u karijeri nađu mogućnosti za rast i napredovanje.

Pronalaženje ravnoteže između svakodnevnog poslovanja i viših ciljeva vaše organizacije je talenat koji vam može koristiti u ličnom i profesionalnom ostvarenju.