ISO standardi u javnim nabavkama | Project Management Srbija

ISO standardi u javnim nabavkama

ISO standardi u javnim nabavkama

ISO standardi u javnim nabavkama

ISO standardi u javnim nabavkama

Važnost prevlasti nad konkurencijom postaje sve očiglednija kada je u pitanju nadmetanje za novim poslovnim prilikama. Konkurencija je danas velika i svaka konkurentska prednost koju vaša kompanija ima može uticati na vaše poslovanje. Iako ISO standardi ne teže uspostavljanju, pokretanju ili motivisanju javnih nabavki, oni nude dokaz o međunarodno priznatom nivou poslovanja unutar kompanije. Imati ISO standard možda nije apsolutni uslov, ali sigurno vam otvara put tokom procesa javnih nabavki.

Sertifikacija ne samo da povećava vaše šanse za dobijanje tendera, već i licitiranje za ugovore čini bržim, lakšim i jeftinijim. Sertifikacija automatski dokazuje naručiocu da ispunjavate određene standarde osiguranja kvaliteta.

Danas, je sve manji broj raspisanih javnih nabavki u kojima se kao preduslov za učešće u konkursnoj dokumentaciji ne navodi da je potrebno da ispunjavate dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke.

Jedan od često postavljenih uslova je da ispunjavate odgovarajuće zahteve standarda kvaliteta ISO 9001 – Sistema menadžmenta kvalitetom.

Zašto ISO standardi?

Zato što su sistemi smernice poslovanja vaše kompanije. To su politike, procedure i procesi koji vode svaki element vašeg poslovanja. Tokom učešća u javnim nabavkama, sistemi pokazuju da imate standardizovanu operativnu metodologiju koja podržava doslednost.

Koji standardi se najčešće zahtevaju na tenderima?

Ukoliko želite da svoje poslovanje uskadite sa potrebama i zahtevima tržišta, obezbedite kontinuirani kvalitet vašeg proizvoda ili usluge a time i minimum potreban za učešće u javnim nabavkama, često se od kompanije može zahtevati da ispunjava i zahteve sledećih standarda:

ISO 9001 – sistem menadžmenta kvalitetom (osnovni standard)

ISO 14001 – sistem menadžmenta zaštite životne sredine

ISO 45001 – sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti na radu

ISO 27001 – sistem menadžmenta bezbednosti informacija

 

 ISO 9001

Ovo je osnovni standard za učestvovanje u javnim nabavkama. Od njega sve počinje i ISO 9001 je neophodno imati kako biste učestvovali na tenderima. Standard ISO 9001 pruža sigurnost u pogledu kvaliteta proizvoda ili usluga, pruža zahteve i smernice kako bi se osiguralo da proizvodi dosledno odgovaraju svojoj svrsi. Kako su ISO standardi dosledni širom sveta, oni takođe mogu smanjiti tehničke barijere u izvozu i otvoriti nova tržišta za kompanije.

Kada se koristi kao faktor za nadmetanje, standard ISO 9001 omogućava veću transparentnost i konkurenciju u nabavkama i pruža sigurnost da su kompanije u skladu sa osnovnim zahtevima kao što su propisi i zakoni. Upotreba standarda znači da postoji veća otvorenost i nepristrasnost, jer se slično upoređuje sa sličnim. Ponekad jednostavno pruža jednake uslove za kompanije koje se nadmeću za posao. Međutim, ako nemate sertifikat ISO 9001, mogli biste biti u dosta nepovoljnijem položaju.

Pokazalo se da kompanije koje imaju sertifikat ISO 9001 podstiču inovacije i rast. Povećava se poverenje u proizvod ili uslugu i tako raste nivo zadovoljstva klijenata. Zadovoljni klijenti dovode do povećane prodaje i dalje preporuke. Nova vrata otvaraju se značajnijim klijentima, a povećanje prihoda više će nego nadoknaditi troškove povezane sa dobijanjem ISO sertifikata.

Standard ISO 9001, je nešto o čemu svakako treba da razmislite ako planirate da učestvujete u javnim nabavkama u bliskoj budućnosti. Ovaj zahtev kada se radi o javnim nabavkama ima za cilj da obezbedi kontinuirani nivo kvaliteta proizvoda ili usluge za vreme trajanja ugovora. Jedan je od najčešće zahtevanih standarda koji se u poslednje vreme nameće kao potreba a ne pitanje prestiža kompanije.

 

ISO 14001

Ako već imate ISO 9001 sertifikat, onda će vam i standard ISO 14001 – sistem menadžmenta zaštite životne sredine biti poznat u smislu njegove strukture i komunikacije, ali u zavisnosti od tipa vaše kompanije biće od manjeg ili većeg značaja u nadmetanju za posao. Standard ISO 14001 usredsređen je na pokazivanje doslednosti da merite i kontrolišete svoj uticaj na životnu sredinu, posebno u pogledu smanjenja emisije CO2 nakon globalnog zagrevanja.

ISO 45001

Iako nije jedan od najčešćih standarda koji se koristi, ISO 45001 – standard za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu, usklađen sa standardima ISO 14000 i ISO 9001, postaje sve važniji i prepoznat je kao vodeći standard bezbednosti i zdravlja na radu. Standard ISO 45001 se posebno fokusira na potrebu kontrole zdravstvenih i bezbednosnih performansi, posebno u pogledu postojanja robusnih sistema upravljanja zaštitom na radu.

ISO 27001

Ako je bezbednost prioritet, onda je standard ISO 27001- Sistem menadžmenta bezbednošću informacija možda preduslov da dobijete tendere. Od objavljivanja 2005. godine, standard ISO 27001 je postao ključna komponenta na mnogim tenderima, pokrivajući sve aspekte sigurnosti različitih tipova informacija (elektronske informacije, informacije u pisanoj formi i štampanoj formi, audiovizelne informacije).

Ako vaša firma želi da se nadmeće za projekte koji uključuju osetljive informacije, želećete da pokažete svoju posvećenost zaštiti informacione imovine i podataka, bilo da se radi o podacima kompanije ili klijenta. Međunarodni trgovinski partneri i vladine organizacije želeće sigurnost da su njihove informacije bezbedne. Dobijanje sertifikata ISO 27001 pokazaće posvećenost vaše kompanije upravljanju rizicima bezbednosti informacija i zaštiti podataka.

Po strukturi sličan standardima ISO 9001 i ISO 14001, ISO 27001 je sada globalni standard koji su priznale i usvojile neke od najvećih kompanija na svetu, ali je podjednako relevantan i za mala preduzeća.

Na isti način na koji ISO 14001 postaje sve važniji za kompaniju gde je potrebno dokazati uticaj na životnu sredinu, ISO 27001 je dizajniran da klijentima pruži poverenje da će se bezbednošću, uključujući i njihove informacije, efikasno rukovati.

Kako ISO standardi pomažu u dobijanju tendera?

Za neke tendere, kao što smo već govorili, sertifikacija prema određenim ISO standardima može biti preduslov. Ako ne postoji ISO sertifikat, podnosilac zahteva mora da odgovori na mnoga pitanja kako bi dokazao da ima uspostavljene ekvivalentne standarde.

Kako ISO pomaže u ublažavanju nekih od ovih problema?

ISO standardi vam štede vreme

Sa dobro implementiranim i dokumentovanim sistemom upravljanja, mnogi potrebni odgovori su već dokumentovani. A to su odgovori na pitanja kao što su:

  • Kako rešavate žalbe?
  • Kako osiguravate da se uvek poštuju zakonski i drugi zahtevi?
  • Kako upravljate podizvođačima?
  • Imate jasan proces

Vaš posao svakodnevno obavljate, ali može biti teško objasniti rečima kako to radite. ISO standardi daju jasnu sliku šta je vaš proces. Na primer, sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001 obezbeđujete jasan proces koji se definiše od narudžbine do isporuke kako bi se osiguralo dosledno zadovoljstvo kupaca.

Odlične studije slučaja

ISO obezbeđuje da imate uspostavljen odgovarajući postupak za dokumentovanje i održavanje evidencije. Sastavljanje dobrih studija slučaja koje vas prezentuju u vašem najboljem svetlu zaista su važne za učešće na tenderima. Zahvaljujući ISO standardima znate da su vaši zapisi ažurni, pravilno popunjeni i ispravno podneseni.

Međunarodno i lokalno poslovno okruženje je visoko konkurentno, a sposobnost da se takmiči sa velikim i multinacionalnim organizacijama je od ključne važnosti ako vaša kompanija želi da opstane i raste. Usklađenost sa ISO standardima i sertifikacijom izdvaja vašu kompaniju od ostalih firmi koje takođe učestvuju u postupcima javnih nabavki, jer pokazuje da vaša kompanija ima uspostavljene odgovarajuće sisteme upravljanja koji obezbeđuju sigurnost, kvalitet, upravljanje rizikom i kontrolu. Takvi sistemi upravljanja uključuju politike, procese, ciljeve, kontrole, procene rizika i postupke koji su relevantni za pružanje doslednih usluga i performansi proizvoda.

ISO sertifikat u relevantnim standardima pruža dokumentovani dokaz o tome da kompanije koje učestvuju u ovakvim postupcima mogu da rade i ispunjavaju zahteve određenih standarda. To kompanijama sa ISO sertifikatom daje konkurentsku prednost u nadmetanju u odnosu na one koje tek treba da se sertifikuju u skladu sa relevantnim standardima.