ISO standardi - zašto preći na ISO 9001:2015? | Project Management Srbija

Zašto ISO standardi 9001:2015?

Zašto ISO standardi 9001:2015?

Zašto ISO standardi 9001:2015?

Zašto što pre treba preći na ISO 9001:2015

 

ISO 9001:2015 važi za bilo koju organizaciju, nezavisno od veličine ili grane industrije kojoj organizacija pripada. Kolika je važnost ISO standarda govori podatak da se oni primenjuju u:

 • 160 država
 • Više od 1.000.000 organizacija

Ove organizacije su na vreme sagledale da im je uvođenje ISO standarda pomoglo da organizuju procese, povećaju njihovu efikasnost i obezbede kontinualno unapređenje.

Sve organizacije koje su sertfikovane za ISO 9001, bilo verzija 2008, bilo neka starija, treba što pre da uđu u proces tranzicije i sertfikacije za ISO 9001:2015.

 

Šta pokriva ISO 9001:2015?

ISO 9001 metodologija se zasniva na čuvenom Demingovom PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklusu koji se sastoji iz četiri segmenta:

 • Plan – Planiraj
 • Do – Uradi
 • Check – Proveri
 • Act – Reaguj

Jasno je da se radi o procesno orijentisanom pristupu koji omogućava da se dokumentuje i upravlja sistemom jer za sve imamo korake planiranja i realizacije planova. Nakon toga ide provera da li sve napreduje po planu. Ako ne, munjeviot reagujemo primenom korektivnih akcija koje rešavaju tekući problem i, što je još bitnije, preventivno deluju sprečavajući ponavljanje istih poroblema u budućnosti.

Takođe, postoji jasna podela uloga i odgovornosti za sve segmente procedure potrebne da se dostigne efikasan sistem upravljanja kvalitetom u organizaciji. Specifični delovi standarda sadrže informacije o sledećim temama:

 • Zahtevi za uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentovane informacije, planiranje i određivanja međusobne interakcije samih procesa
 • Naročito značajna izmena je obaveza da se imenuje odgovorna osoba za proces. U sadašnjoj verziji standarda ISO 9001 ta obaveza ne postoji. Samim tim proveravači preko treće strane nisu imali prava da to traže prilikom provera. U organizacijama koje nisu imale imenovane tzv. “vlasnike procesa” – ma kako se oni zvali, po pravilu, uočavani su nedostaci u menadžmentu procesima.
 • Nema više predstavnika rukovodstva za kvalitet. Postoji zahtev da se dodeli odgovornost i ovlašćenje za obezbeđenje da sistem menadžmenta kvalitetom bude usaglašen sa zahtevima standarda, bez navođenja naziva funkcije te osobe, kao što je do sada bio slučaj. Iz predloga teksta, može se zaključiti da se to ovlašćenje može preneti na jednu ili vise osoba
 • Upravljanje resursima, uključujući ljudske resurse i radno okruženje same organizacije
 • Realizacija proizvoda od faze dizajna proizvoda do faze isporuke
 • Merenja, analize i poboljšanje QMS-a ili sistema menadžmenta kvalitetom (QMS – Quality Management System) kroz primenu aktivnosti kao što su interne kontrolne provere, korektivne i preventivne akcije. Ukratko, organizacija je u obavezi da utvrdi kriterijume, metode merenja i indikatore performansi za procese kako bi lakše merila, pratila i poboljšavala iste.
 • Identifikovanje zainteresovanih strana. Standard ISO 9001:2008 je prvenstveno bio usmeren na razumevanje zahteva i očekivanja samih korisnika. Organizacije čiji je sistem menadžmenta na višem nivou zrelosti, uzimao je u obzir i očekivanja drugih stakeholdera. Zbog toga se smatra da je uzimanje u obzir svih zainteresovanih strana, značajna izmena u zahtevima koje će organizacije morati da ispune. Kako bi ovaj zadatak uradile kompleksno, od organizacija se zahteva da u prvom koraku identifikuju svoje zainteresovane strane i da utvrde koji su njihovi zahtevi, kao i da održavaju ažurnim ove informacije. Kao minimum, organizacija mora da obuhvati: direktne korisnike, kranje korisnike, isporučioce, distributere, maloprodaju, organizacije uključene u lanac snabdevanja i regulatorna tela.
 • Ocenjivanje rizika postaje zahtev standarda za sisteme menadžmenta. Cilj procene rizika je da sistem menadžmenta kvalitetom postiže željene ciljeve, da su proizvodi i usluge usaglašeni, da se spreče neželjeni uticaji i da se ostvari poboljšavanje sistema, proizvoda i procesa.

 

Više o uvođenju ISO standarda

 

Promene koje su nastale nakon sedam godina rada na reviziji ISO 9001:2008 standarda i koje su ubačene u verziju 2015 su imale za cilj da ISO standarde prilagode, odnosno adaptiraju na nove uslove poslovanja. Drastično je promenjen način rada u godinama koje su usledile nakon prethodne verzije. Uslovi u kojima organizacije rade su vrlo promenjivi te standard mora da isprati taj faktor promenljivosti. Neke ključne promene koje donosi nova verzija mogu se svesti na uvođenje nove terminologije, restruktuiranje i drugačiji prikaz nekih informacija, poboljšanje primenljivosti usluga i povećane zahteve liderstva koji se zahtevaju od menadžmenta kompanije.

 

Kako krenuti sa ISO 9001:2015?

Vrlo je jednostavno, preporuka je da organizacije i pojedinci koji koriste ISO 9001 krenu što je pre moguće u proces tranzicije i prelaska na 9001:2015. Međutim, da bi svi imali dovoljno vremena da pređu na novu verziju, International Accreditation Forum (IAF) i ISO Committee on Conformity Assessment (CASCO) su doneli odluku da se uspostavi trogodišnji tranzicioni period koji je otpočeo sa izdavanjem nove verzije ISO standarda, u septembru 2015.godine.

 

Zašto ISO? Koji su benefiti ISO 9001 standarda?

 

ISO standard 9001 obezbeđuje organizaciji da njeni kupci konstantno dobijaju visoko kvalitetne proizvode i usluge, koje sa druge strane obezbeđuju mnogobrojne benefite organizaciji:

 • Zadovoljnog kupca

 • Zadovoljan menadžment

 • Zadovoljne zaposlene

 

S obzirom da ISO 9001 specificira zahteve za uspostavljanje efiektivnog sistema upravljanja kvalitetom, izdvojile su se tri glavne prednosti koje su uočile organizacije koje primenjuju ovaj standarda, a to su:

 • Uspostavljanje organizovanog sistema upravljanja kvalitetom
 • Kreiranje zadovoljnog kupca, menadžmenta i zaposlenih
 • Kontinualno unapređenje

 

Neki opšte zaključak se svodi da:

ISO standardi menjaju kulturu zaposlenih.

 

Zaposleni postaju svesni značaja kvaliteta za njihov rad, za zadovoljne kupce, razvoj i egzistenciju kompanije. Ta svesnost po pitanju kvaliteta ne bledi tek tako i ne prestaje sa odlaskom konsultanata. Čak i oni koji se najviše opiru promenama, nauče da poštuju i cene praktičnu vrednost dobrog sistema upravljanja kvalitetom.

Naravno, sa aspekta menadžmenta, glavna prednost koju pružaju ISO standardi su finansijski benefiti u vidu smanjenja troškova koje u slučaju velikih kompanija može dostići milionske iznose. Zato ne gubite vreme i krenite što pre u prelazak na novu verziju standarda.

 

Više o uvođenju ISO standarda