Resursi | Project Management Srbija

Resursi

Resursi

Resursi

Resursi

 

Upravljanje projektima ne podrazumeva samo upravljanje aktivnostima koje je neophodno izvršiti kako bi projekat bio realizovan. Način na koji planirate, organizujete i upravljate svojim timom ima značajan uticaj na uspeh Vašeg projekta.

 

Ključni deo upravljanja projektima je pravilno upravljanje resursima za efikasno izvršenje aktivnosti prema utvrđenom rasporedu i budžetu. 

Efikasno raspoređivanje resursa pomaže na različite načine u rešavanju problema povezanih sa raspoloživošću resursa i radnom sposobnošću.

 

Resursi definicija

Resursi su neophodna sredstva čija je glavna uloga pomoć u obavljanju određenih aktivnosti na projektu. Resursi mogu biti:

 • ljudi,
 • materijali,
 • oprema,
 • prostorije i zgrade
 • finansije i
 • vreme.

Za većinu projekata je potrebno mnogo različitih resursa da bi se planirane aktivnosti obavile na vreme. Takođe, mnoge organizacije imaju ograničene resurse pa je prema tome plan raspodele resursa važno sredstvo u efikasnom upravljanju oskudnim resursima. Plan resursa koji opisuje vrstu potrebnih resursa i vreme potrebno za obavljanje aktivnosti presudan je za efikasno upravljanje projektima. Resurse bi trebalo proceniti i dodeliti pre početka samog projekta.

Loše planiranje resursa može rezultirati gubljenjem resursa usred projekta, odlaganjem rokova kao i kašnjenjem isporuke konačnog proizvoda ili usluge.

U zavisnosti od vrste i obima projekta, resursi projekata mogu varirati, međutim, postoje tri glavna resursa svakog projekta koje svaki menadžer projekta mora temeljito isplanirati kako bi se izbegli dalji potencijalni problemi.

Tri glavna resursa svakog projekta su:

 1. Radni resursi – radne resurse čine ljudi i oprema koji su potrebni da bi se obavljale aktivnosti koje čine projekat.
 2. Troškovni resursi – resursi koji se odnose na finansijske troškove povezane sa određenim aktivnostima, a koje takođe treba uvrstiti u plan projekta.
 3. Materijalni resursi – resursi koji predstavljaju potrošne materijale koji se koriste i troše u toku realizacije samog projekta.

Generalno, upravljanje budžetom za određeni projekat jedna je od glavnih veština koju moraju imati svi menadžeri projekata. Kao projektni menadžer morate biti sigurni u rukovanju finansijama i troškovima kako bi svaka faza projekta protekla bez problema. Ako želite da se projekat uspešno završi, potrebo ga je adekvatno finansirati.

 

Upravljanje resursima na projektu

Procesi upravljanja resursima su:

1. Planiranje upravljanja resursima – predstavlja sastavni deo planiranja projekta i služi za utvrđivanje načina procene, angažovanja, vođenja i korišćenja ljudskih i ostalih resursa.

2. Procena potrebnih resursa – odnosi se na procenu količine resursa koja će biti potrebna za sprovođenje aktivnosti projekta.

3. Angažovanje resursa – angažovanje potrebnih kadrova, materijala, opreme i ostalih resursa potrebnih za uspešnu realizaciju projekta.

4. Kontrola resursa – vrlo bitan deo kontrole projekta i podrazumeva praćenje trošenja reursa, osiguravanje da se resursi troše prema planu i potrebama, informisanje o eventualnim problemima, upravljanje promenama ukoliko do njih dođe.

 

 

Radni resursi – Ljudski resursi

Osnovni resurs svake poslovne organizacije jesu ljudi sa svojim sposobnostima, veštinama i znanjem, kojim doprinose ostvarenju ciljeva kompanije u kojoj rade. Prema tome možemo reći da su ljudi važan faktor koji utiče na uspeh projekta, pa tako i upravljanje ljudskim resursima ima veoma veliki uticaj na konačni ishod projekta.

Ljudski resursi

 

 

Glavni procesi upravljanja ljudskim resursima su:

 1. Razviti plan ljudskih resursa – koji određuje kada i kako će zaposleni biti angažovani na projektu.
 2. Formiranje projektnog tima– angažovati ljude koji na najbolji mogući način odgovaraju zahtevanim veštinama i potrebama projekta.
 3. Razvijati projektni tim – osnovni cilj razvoja projektnog tima je pomoći ljudima da što efikasnije rade zajedno i ostvare što veći učinak na projektu.
 4. Upravljati projektnim timom – postoje brojne tehnike i metode koje mogu biti od pomoći prilikom upravljanja projektnim timom. Upravljati projektnim timom znači: posmatrati i razgovarati sa članovima tima, vršiti procenu rada članova tima i na kraju upravljati konfliktima i proaktivno ih rešavati

 

Obično je projektni tim grupa ljudi kojom upravlja menadžer projekta. Deo upravljanja timom je često najteži deo projekta, posebno ako menadžer nije imao ranijih iskustva u vođenju timova. Upravljanje vremenom i radnim opterećenjem projektnog tima može biti i škakljivo, jer obično većina članova projektnog tima ne radi samo na jednom projektu. Često imaju svakodnevne poslove i mogu istovremeno biti uključeni u druge projekte. Menadžer projekta bi trebalo da pažljivo razmisli i sagleda koje veštine, kao i koje vrste zadataka su potrebne za projekat, bez obzira na njegovu složenost i vrstu.

Ako menadžer projekta napravi dobru procenu, znaće  koje su osobe potrebne za rad na projektu, što će olakšati planiranje resursa kao i uspostavljanje ravnoteže između ciljeva i granica raspoloživosti u timu.

Projektni tim obično čine ljudi sa specifičnim veštinama i odgovornostima. Članovi projektnog tima bi trebalo da su od samog početka projekta uključeni u planiraje i odlučivanje, takođe je potrebno da imaju osećaj odgovornosti ali i zasluge za ishod projekta. To će povećati njihovu lojalnost i posvećenost u ostvarivanju ciljeva projekta. Broj članova tima i njihove odgovornosti se mogu menjati kako se projekat bude razvijao.

Nije dovoljno angažovati projektni tim i očekivati od njih da znaju sve što je potrebno da bi se projekat realizovao do savršenstva. Razvoj projektnog tima treba posmatrati kao stalnu aktivnost, što uključuje pohađanje obuka, preglede performansi, aktivnosti izgradnje timova, priznanja i nagrade.

Tim za upravljanje projektima, koji se takođe naziva glavni, izvršni ili rukovodeći tim, odgovoran je za planiranje, kontrolu i zatvaranje projekata i preuzima direktive od projektnog tima. Manju odgovornost za projekat može podeliti tim ili odrediti rukovodilac projekta. Tim za upravljanje projektima i sponzor projekta rade zajedno kako bi osigurali finansiranje, pojednostavili pitanja o obimu projekta i uticali na članove tima. Tim za upravljanje projektima se takođe mora pripremiti za upravljanje rizikom kao i na promene trajanja projekta.      

 

Upravljanje timom je sastavni deo našeg seminara za upravljanje projektima.