Value Stream Mapping – mapiranje toka vrednosti | Project Management Srbija

Value Stream Mapping – mapiranje toka vrednosti

Value stream mapping

Value stream mapping je izraz koji potiče iz lean menadžmenta i predstavlja osnovu uspostavljanja lean proizvodnje. Najčešće se prevodi kao mapiranje toka vrednosti. Možda je najbolji prevod ili objašnjenje ovog termina dato kroz sledeću definiciju:

Value stream mapping (VSM) je mapiranje protoka materijala i informacija

Dakle,

VSM je Lean-management metod  za analizu trenutnog stanja i dizajniranje budućeg stanja za niz događaja koji preuzimaju proizvod ili uslugu iz početka određenog procesa dok ne stigne do kupca.

Mapa toka vrednosti je vizuelni alat koji prikazuje sve kritične korake u određenom procesu i lako kvantifikuje vreme i obim koji se uzimaju u svakoj fazi. Mapa tokova vrednosti prikazuju protok i materijala i informacija tokom njihovog napredovanja od zahteva klijenta da mu je potreban određeni proizvod pa sve do isporuke tog proizvoda dotičnom klijentu.

Dok mapa toka vrednosti predstavlja osnovni poslovni proces koji dodaje vrednost materijalnom proizvodu, dijagram lanca vrednosti prikazuje pregled svih aktivnosti u preduzeću. Ostale poslovne aktivnosti mogu biti predstavljene u „dijagramima tokova vrednosti“ i / ili drugim vrstama dijagrama koji predstavljaju poslovne procese koji kreiraju i koriste poslovne podatke.

Zasto obuka za mapiranje protoka materijala I informacija?

Imati mapu toka vrednosti je vrlo korisna stvar u svakoj lean proizvodnji jer se tačno vide vremena potrebna za svaku pojedinačnu aktivnost, kao i način kako se materijal i informacije prebacuju sa jednog na drugo mesto u proizvodnji. Svrha mapiranja tokova vrednosti je maksimiziranje vrednosti i minimiziranje otpada na više različitih načina, uključujući:

 • Omogućavanje jasne komunikacije i saradnje
 • Podsticanje kontinuiranog poboljšanja procesa
 • Omogućavanje promene kulture unutar organizacije
 • Stvaranje vizualizacija kašnjenja, viška zaliha i proizvodnih ograničenja

Kome je namenjena obuka?

Iako se mapiranje tokova vrednosti obično koristi za proizvodne procese, isti principi mogu se primeniti i na druge industrije. Obuka je namenjena:

 • Menadžerima proizvodnje (direktorima ili rukovodiocima sektora proizvodnje)
 • Poslovođama i team leaderima
 • neposrednim izvršiocima i
 • svima koji rade u lean proizvodnji i žele da na pravi način analiziraju procese i pronađu najbolje rešenje za realizaciju proizvodnih aktivnosti
 • svima koji žele da uspostave lean proizvodnju u svojim preduzećima

Primena Mapiranje tokova vrednosti

Mapiranje tokova vrednosti može se koristiti za poboljšanje bilo kog procesa gde postoje ponovljivi koraci, a posebno kada postoji više primopredaja. U proizvodnji je primopredaju lakše vizualizovati jer obično uključuje primopredaju opipljivog, isporučivog materijala.

Kako kreirati mapu toka vrednosti ?

Proces crtanja mape toka vrednosti može se izvršiti pomoću šablona, softvera, crteža ili čak na beloj tabli ili komadu papira.

Pre izrade mape, biće korisno razmisliti i izložiti sve procese i zainteresovane strane. Odatle možete početi da zamišljate kako su ti procesi i zainteresovane strane povezani jedni s drugima.

Postoji niz standardizovanih simbola koji se koriste za mapiranje tokova vrednosti, uključujući one za procese, identifikovanje kupaca / dobavljača i druge.

Cilj obuke

Glavni ciljevi obuke se mogu podeliti na sledeće kategorije:

 1. Razviti razumevanje Lean filozofije, procesa i alata za poboljšanje
 2. Razumeti kako povećati produktivnost i smanjiti rasipanja u svom okruženju
 3. Naučiti šta je VSM
 4. Kako unaprediti procese

Agenda

 • Šta je Value Stream map?
 • Zašto Value Stream map i njegove prednosti?
 • 8 koraka za kreiranje VSM-a
 • Radionica – izrada VSM-a u konkretnoj proizvodnji

INVESTICIJA

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU

Trajanje kursa: 2 dana (prvog dana ide online obuka za teorijski deo, a drugog dana je izrada VSM-a u konkretnoj proizvodnji na lokaciji klijenta)

Potrebno predznanje: ne

Broj polaznika: 3

Tip obuke: Teorijski deo ide online, a praktični rad je na lokaciji klijenta

Cena: 29.990 RSD + PDV

PRIJAVA

strelica

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Prijavljujem se za trening

Poruka

 


Srodne obuke:

Lean menadžment

5S

Kaizen 

VSM – mapiranje toka vrednosti