Upravljanje promenama (change management) | Project Management Srbija

Upravljanje promenama (change management)

Change management

Ako želite da:

 • Uvodite promene u Vašem preduzeću
 • Unapređujete poslovnu kulturu i filozofiju
 • Sprovodite promene bez velikog otpora
 • Naučite kako da komunicirate o predstojećim promenama
 • Oformite tim za promene
 • Okrenete se savremenom tipu menadžerstva i liderstva
 • Oformite tim za visoke performanse
 • Obučite sve zaposlene kako da sami naprave zahtev za promenom

Onda je  change management ili upravljanje promenama prava obuka za Vas.

Change management je koncept koji je prisutan u svim uspešnim kompanijama. Komunikacija promena koja ide i vertikalno i horizontalno u kompaniji je poslovna filozofija najboljih. Sve promene koje se tiču stalnog unapređenje po segmentima započinju „odozdo“, zato je važno da svako ima mogućnost da pokrene inicijativu za promenu. Imati tim za promenu koji nije sastavljen samo od menadžmenta umnogome olakšava proces promena.

Šta je menadžment promena?

Upravljanje promenama je savremena pojava. Većina organizacija će promeniti svoje aktivnosti i organizacionu kulturu zbog unapređenja najnovije tehnologije, promene tehnike proizvodnje, promene ponašanja kupca, ekonomskih promena, aktivnosti promene poslovnog sveta i sl. Ovi faktori primoravaju organizacije da unesu promene i da drugačije realizuju svoje aktivnosti.

Upravljanje promenama možemo definisati kao kada organizacija odluči da preinači sadašnji način poslovanja u novi stil ili model kako bi se nosila sa brzim promenama poslovnog sveta, ali ima na umu faktore:

 • maksimizacije profita,
 • povećane produktivnosti i
 • racionalnog iskorišćenja raspoloživih resursa.

Promena može biti u strukturi organizacije, zaposlenima u organizacijama, tehnologiji poslovnog koncerna, proizvodnim tehnikama, promeni administracije ili menadžmenta.

Proces promene aktivnosti organizacije kao i primena procedura i tehnologija za postizanje cilja organizacije, jednostavnim rečima, služi za promenu okruženja poslovne organizacije i za postizanje visokog profita iz tih promena. Uglavnom menadžment promena uključuje različite aspekte kao što su promena kontrole, promena adaptacije i efektivna promena.

Krajnji cilj upravljanja promenama je dugoročna održivost organizacije.

Upravljanje promenama

 

Da bismo razumeli promene u organizaciji možemo reći da kada dođe do potpune promene u sadašnjim aktivnostima organizacije, onda dolazi do promena. Ti pokretači promena su:

 • poslovni proces,
 • promene zaposlenih,
 • promena fizičkog okruženja,
 • promena procedura zapošljavanja i odabira,
 • promena kulture organizacije,
 • metoda procena, obuka i razvoj zaposlenih i slično

To znači da dolazi do bilo kakvog dezorganizacionog pritiska koji se javlja unutar i izvan organizacije, što ukazuje da trenutni sistem, procedure i uređenje organizacije nisu više efikasne i ona zahteva promene u svim ovim aktivnostima.

Ovo su glavni faktori koji donose promene u aktivnostima organizacije i celog sistema upravljanja.

Osnovna svrha upravljanja promenama je da se nadgleda ukupna aktivnost organizacije, da se vidi da li se konačni ciljevi postižu ili ne i zatim odlučuju u skladu sa tim.

Prolazak kroz promene nije lak i teško pada većini ljudi u organizaciji jer na neki način ljudi reaguju na promene kao i na gubitak. Kubler Ross tvrdio je da se u procesu promena u stvari bavimo na isti način kao i sa gubitkom, a predstojeći gubitak će voditi kroz niz faza. One se nazivaju ciklusom odgovora, koriste se za razumevanje otpora i drugih odgovora organizacijskim promenama. Uključuje sledeće:

 • Odbijanje
 • Ljutnja
 • Pregovaranje
 • Depresija
 • Prihvatanje

Najbolji opis delanja prilikom planiranja i uvođenja promene je dao Koter.

Koter govori o tome da su poduhvati poboljšanja performansi organizacije mogući ako znamo pravilno da ih vodimo i ako uspemo da izbegnemo uobičajene greške koji se pri tome čine. Osam faza vođenja promena koje predlaže Koter su povezane sa prethodno opisanih osam grešaka koje se najčešće čine u vođenju promena.

1. Razvijanje svesti o neophodnosti promene,

2. Okupljanje grupe koja može da izvede promenu,

3. Oblikovanje vizije i strategije,

4. Komuniciranje vizije promene,

5. Osamostaljivanje zaposlenih za široku akciju,

6. Ostvarivanje kratkoročnih uspeha,

7. Kako i šta dalje nakon uvedene promene

8. Usađivanje novih pristupa u kulturu kompanije

Prve četiri faze u vođenju promena su neophodne da bi se prevazišao status quo. Da je vođenje promena lako ne bi zahtevao veliki trud. Od pete do sedme faze uvode se novi postupci, dok se poslednja faza odnosi na usađivanje promene u organizacionu kulturu. Da bi proces vođenja promena u osam faza bio uspešan, neophodno je proći kroz sve faze, odgovarajućim redosledom i posvetiti dovoljno vremena svakoj od navedenih faza.

Slika sa obuke za change management

Menadžment promena je najbolji način da unapredite misiju i viziju Vaše kompanije odgovaranjem na sledeća pitanja:

 • Zašto je kompanija u poslu?                                                          
 • Koji su naši ekonomski ciljevi?
 • Koja je naša operativna politika u smislu kvaliteta, imidža i sopstvenog koncepta?
 • Šta je naša suštinska sposobnost i konkurentska prednost?
 • Šta klijenti žele i možemo li ih opslužiti?
 • Kako vidimo naše odgovornosti prema akcionarima, zaposlenima, društvu, okruženju, socijalnim pitanjima i konkurenciji?
 • Ko je odgovoran za određivanje misije preduzeća?
 • Ko je odgovoran za sticanje i raspodelu resursa kako bi se firma osmišljeno razvijala i implementirala strateški plan?
 • Ko je odgovoran za nadgledanje uspeha preduzeća na konkurentskom tržištu kako bi se odredilo da li je plan dobro dizajniran i sprovodljiv?

Kome je namenjena obuka?

Obuka za upravljanjem promena je namenjena:

 • Svim nivoima menadžmenta 
 • Šefovima sektora/odeljenja
 • Osobama koje se bave strategijskim menadžmentom
 • Odeljenjima razvoja, inovacija, HR menadžmentu, procesnim menadžerima i sl.
 • Manjim poslovnim subjektima jer su fleksibilniji za promene, a ovo je način da se upoznaju sa tehnikama kako da efektivno i efikasno
  izvedu promene
 • Svima koji imaju eksterne zahteve za promenom (npr. kupci traže novi proizvod)

 

Gde se primenjuje?

Menadžment promena se primenjuje u svim poslovnim subjektima, na svim nivoima. U zavisnosti od veličine promene i obimnosti zadatka koji sledi, razlikuje se i pristup međutim osnove upravljanja promenama je isti.

Sled događaja je isti:

prilika – plan – strategija – tim za promene – akcija – kontrola – korekcija  – implementacija dobrog rešenja.

Ne postoji ni jedan aspekt u poslovanju nekog privrednog subjekta koji nije podložan promenama i to je dobra stvar jer promene nam pomažu da dostignemo sve potencijale i pronađemo nove mogućnosti. Tehnike i faze u sprovođenju promena su neophodan alat da se promene izvedu bez pada produktivnosti i socio-tehničkih barijera koje su neminovne usled menjanja već ustanovljenih obrazaca delanja.

Primena menadžmenta promena je moguća kod svih i na svakom koraku. Svako može da bude inicijator za promenu.

Cilj obuke za change management

Osposobljavanje zaposlenih da:

 • Razumeju šta je upravljanje promenama,
 • Nauče koje sve vrste procesnih pristupa postoje, kako se upotrebljavaju i kakav je koncept upravljanja promenama,
 • Razumeju kako se definiše uzrok promena i kako se pravi zahtev za promene,
 • Za planiranje promena i formiranje timova za promene,
 • Razumeju važnost komunikacije unutar organizacije,
 • Naprave razliku između menadžera i lidera i zašto je liderstvo važno,
 • Nauče kako se usvaja kultura promena kao poslovne filozofije. 

Šta ćete naučiti?

Uvođenje promena u kompaniji ili preduzeću je stresan proces kako za organizaciju tako i za pojedince. Komuniciranje na pravi način, tim za promene i liderstvo su komponente koje ovaj proces mogu znatno da olakšaju. Tim za visoke performanse pravi razliku između urađenog i trajno usvojenog – to je ono što pravi razliku između osrednje kompanije i veoma uspešne kompanije.

Promena poslovne filozofije da se usvoji koncept izvrsnosti i stalnog unapređenja počinje i sprovodi se preko svake promene koja se desi u kompaniji.

Obuka za upravljanje promenama

Ishod obuke

Glavni cilj obuke za upravljanje promenama je osposobljavanje svih polaznika da samostalno naprave zahtev za promenu, znaju svrhu tima za promene, mogu da učestvuju u takvom timu i da znaju koje su veštine potrebne da se promene realizuju.

Svi polaznici biće upoznati sa značajem komunikacije u ostvarivanju promena, liderskim i menadžerskim pristupom i načinima kako da prevaziđu problema i konflikte koji se javljaju u fazama koje čine proces promene.

Sadržaj obuke:

 1. Osnove menadžmenta promena

      – Šta je menadžment promena?

      – Procesni pristup

      – Koncept menadžmenta promena

2. Uzrok promena i zahtev za promenama

      – Vrste promena

      – Identifikovati uzroke promena

      – Zahtevi za promene

      – Prevazilaženje problema

3. Planiranje promena i formiranje tima za promene

      – Menadžment strategija – planiranje promena

      – Implementirati koncept tima za promene

4. Važnost komunikacije, liderstvo i promena poslovne filozofije kompanije

      – Komunikacija promena i rešavanje konflikta

      – Liderstvo i formiranje tima za visoke performanse

      – Kreiranje kulture promena u kompaniji 

DODATNA NAPOMENA

Uvođenje promena i rukovođenje istim nije lako ali je veoma korisno i neophodno. Znati kako implementirati promene i usaditi u svakodnevnu kulturu poslovanja je od presudnog značaja za razvoj Vaše kompanije. To je od presudnog značaja za pravac u koji želite da idete.

Nije dovoljno samo osmisliti promenu i izdati nalog za izvođenje, jer svaka promena je zahtev da se izađe iz zone komfora. Potrebno je uraditi dobru pripremu, oformiti tim za konkretnu akciju – promenu, komunicirati o promeni pre samog čina “menjanja”, pokazati da je promena dobra za kompaniju i pojedinca i nastaviti sa stalnim menjanjem i usvojiti to kao poslovnu filozofiju.

SLIKE SA TRENINGA

OPŠTE INFORMACIJE

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 9-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 4

CENA: 19.990 + PDV

strelica

PRIJAVI SE I TI

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da se prijavim za trening

Poruka