Portfolio menadžment

Portfolio menadžeri su sve traženiji

Industrija upravljanja projektima brzo raste, sa projektovanom vrednošću od 9,81 milijardi dolara do 2026. Međutim, industrija se suočava sa mnogobrojnim izazovima jer postoji potreba za više profesionalaca za upravljanje portfolijom projekata. 

Procena kaže da će do 2030. godine, biti potrebno oko 25 miliona ljudi više za upravljanje projektima.

Odnos projekata, programa i portfolija
Odnos projekata, programa i portfolija

Uprkos tome, samo 46% kompanija stavlja upravljanje projektima na vrh svoje liste prioriteta, a čak 67% projekata propada jer se upravljanju projektima ne pridaje dovoljno pažnje. 

Zašto je tako? 

Pa, pre svega, jer su sve veći zahtevi za projektne menadžere. Od njih se traži da lansiraju inovativne proizvode, ali i da preuzme odgovornost za ažuriranje internih procesa. Kao rezultat toga, 4 od 5 menadžera projekata kažu da ne mogu bez upravljanja projektnim portfolijom.

Vođenje više projekata u isto vreme

Najviši nivo upravljanja projektima je svakako upravljanje portfeljom projekata ili portfolio menadžment

Portfolio je grupa programa, projekata i  drugih povezanih operativnih poslova  kojima su određeni prioriteti i koji su implementirani sa ciljem da se realizuju strateški ciljevi kompanije. Na ovaj način se optimizuje korišćenje resursa, smanjuju rizici, uvećavaju benefiti  i performanse organizacije.

Ako se setimo one nemačke izreke koja kaže “koja je korist od trčanja, ako si na pogrešnoj stazi”, onda bi upravljanje projektima bilo jednako učestvovanju u trci, a upravljanje portfolijom trčanje pravom stazom.

Dakle, portfolio management bi bio realizacija strateških ciljeva kompanije kroz realizaciju najboljih projekata. Portfolio menadžment nije isto što i multiprojektno upravljanje, već mnogo više od toga. To je uskladjenost sa strateškim ciljevima kompanije.

koraci-upravljanja-portfolijom
Kako realizovati strateške ciljeve?

Metodologija portfolio menadžmenta

Prava i dokazano najbolja metodologija za upravljanje portfolijom već postoji. Godinama postoji. I naša obuka je upravo zasnovana na toj metodologiji. Ali samo 61% projektnih menadžera  primenjuje definisanu metodologiju upravljanja projektom na svaki projekat.

Zašto portfolio menadžment?

Veština upravljanja portfolijom je sve popularnija, ali ima još dosta prostora za rast. Kada imaš firmu u kojoj se više projekata odvijaju u isto vreme, potrebna ti je centralizovana kontrola projekata i centralizovano upravljanje ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima. Ako toga nema, onda dobijaš nekoliko projekt menadžera koji vode nezavisne projekte koji nisu uskladjeni sa ciljevima kompanije. Pri tome projekt menadžeri ne znaju jedni za druge i za ostale projekte. Ne znaju o opterećnosti resursa na ostalim projektima. Resursi se prebacuju sa jednog projekta na drugi, pri čemu mnogi od tih projekata ne bi ni trebalo da se realizuju jer su rizični i ne doprinose strateškim ciljevima firme.

Neki od tih projekata su pravi strateški projekti, sa velikim benefitima za kompaniju, a neki od njih su samo “slatki snovi” njihovih projekt menadžera i ni na koji način ne doprinose kompaniji. Vrlo često ne budu realizovani do kraja.

Jednom reči, imaš multiprojektno upravljanje koje je svrha samo sebi, a ne doprinosi kompaniji. Nema realizacije strateških ciljeva. Imaš slučajno izabrane projekte, bez nekog matematičkog, odnosno finansijskog modela njihove selekcije. Imaš puno projekata, ali, suštinski, vrlo malo kontrole nad njima jer svaki rukovodilac projekta radi za sebe i svoj projekat, a ne za firmu. Ne razumeju ostale projekte i razloge njihovih pokretanja.

A što je još gore, prilike su propuštene!!! Nema benefita za kompaniju. Novac je uzalud potrošen.

A SVRHA PORTFOLIO MENADŽMENTA JE BAŠ BENEFIT, KONTROLA, BALANSIRANO KORIŠĆENJE RESURSA, CENTRALNO UPRAVLJANJE SVIM PROJEKTIMA

KAKO BI TREBALO DA BUDE?

Razlog toga je što mnogi rukovodioci projekta ne razumeju potrebe zbog kojih je projekat pokrenut jer nisu bili blagovremeno uključeni u iniciranje projekta. Zato ne znaju koje strateške ciljeve treba realizovati ovim projektim. I to je vrlo čest slučaj. Evo kako bi trebalo da izgleda u savršenoj kompaniji. Sve bi se uradilo u pet koraka:

 

 1. Definicija strateških ciljeva od strane menadžmenta
 2. Predlaganje projekata koje treba realizovati
 3. Izbor najboljih predloga projekata – kreiranje portfolija
 4. Realizacija portfolija
 5. Monitoring i kontrola portfolija

STRATEŠKI CILJEVI

Kompanija ima jasno definisane strateške ciljeve i svi projekti treba da potpomognu realizaciju tih ciljeva. Ciljevi su jasno istaknuti i svi zaposleni znaju ciljeve kompanije i svoji odeljenja

PREDLOZI PROJEKTA

Na osnovu definisanih godišnjih ciljeva, krajem godine se pravi se plan realizacije ciljeva za narednu godinu. Svi zaposleni daju predloge projekata imajući na umu realizaciju tih ciljeva. Javiće se više različitih rešenja, potencijalnih projekata kojima se mogu dostići ti ciljevi. Naravno, broj projekata je mnogo veći, nego što su kapaciteti firme, kako ljudski, tako i novčani koji bi ispratili pokretanje i završetak svih projekata.

SELEKCIJA NAJBOLJIH KANDIDATA ZA PORTFOLIO

Zato se radi portfolio analiza, odnosno vrši odabir najboljih kandidata koji će se pokrenuti u narednoj godini i čijom uspešnom realizacijom će se realizovati i strateški ciljevi. Nakon detaljne analize portfolija, a na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma, dobijaš najbolje kandidate. Iz mora ideja, biraš one koje sa najmanje troškova, vremena, resursa i rizika ostvaruju ciljeve kompanije.

Takvi projekti ćeš rangirati, autorizovati i formalno inicirati u toku naredne godine. A za njihovu realizaciju biće odgovoran portfolio menadžer.

REALIZACIJA PORTFOLIJA

Sve projekte treba, radi lakšeg praćenja, uneti u neki softverski alat. Naša preporuka je MS Project jer ima jednostavan intefejs, vrlo je intuitivan i lak za korišćenje.

MONITORING I KONTROLA PORTFOLIJA

Kada sve to sinhronizuješ i pratiš kroz neki softverski alat znaćeš kako stojiš sa celim portfolijom projekata, znaćeš kako napreduješ što se tiče vremena, troškova i korišćenja resursa.

Znaćeš da li postoje odstupanja od inicijalnog plana portfolija ili ne, i kako da ceo sistem vratiš na pravi put.

Portfolio je šira slika

Naravno, projekt portfolio menadžment daje organizaciji i menadžerima mogućnost da vide širu sliku, što bi rekli big picture. Zato je portfolio šira slika kompanije gde sve grupe dobiju kvalitetne i potrebne informacije za bolje vođenje organizacije, portfolija, projekata…

portfolio-dashboard

 • Izvršni direktori – znaju šta projektni menadžeri treba da dostignu.
 • Projektni menadžeri – imaju lak pristup članovima projektnog tima.
 • Članovi tima – imaju poboljšanu komunikaciju sa liderima i ostalim kolegama.
 • Stakeholderi – imaju stalno dostupne relevantne informacije o projektu i portfoliju

PORAST PLATA PORTFOLIO MENADŽERA

Da je upotreba portfolija vrlo zastupljena u svetu, govori i činjenica da su portfolio menadžeri jako cenjeni. Prema opsežnom istraživanju PM instituta, koje je urađeno na reprezentativnom uzorku od 26.000 projekt menadžer u 34 zemlje, zaključeno je da je, u poslednjih 12 meseci, plata portfolio menadžera porasla za 5% .

Šta ćeš naučiti na obuci?

Kao što vidiš, naš cilj je da preslikamo profil te idealne kompanije i da ti pokažemo kako od strateškilh ciljeva doći do portfolija i njegove realizacije. Sama obuka za upravljanjem portfoliom se sastoji od teorijskih i praktičnih primera. Naučićeš:

 • Šta je portfolio?
 • Koja je razlika izmedju projekta, programa i portfolija?
 • Kako da planiraš portfolio?
 • Kako da izvršiš odabir najboljih kandidata za portfolio (projekata koji su najviše usklađeni sa strateškim ciljevima kompanije)?
 • Kako da kontrolišeš i pratiš realizaciju portfolija?
 • Kako da upravljaš performansama?
 • Benefiti portfolija
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje rizicima na portfoliju
slike-sa-ppm-obuke
Slika sa Project Portfolio Management obuke

Da li postoje šabloni?

Naravno, za sve ovo ćeš imati konkretne matematičke modele: finansijske i oni koji to nisu, tzv. multi-atributski modeli. U startu ćeš odbaciti najgore kandidate, ostale propustiti kroz ove matematičke modele i dobiti rang listu najboljih kandidata za portfolio. U zavisnosti od ljudskih i finansijskih resursa odabraćeš određeni broj projekata koje ćeš realizovati kroz portfolio. 

Za sve ovo ćeš koristiti unapred pripremljene Excel šablone koji će ti pomoći da budeš uspešan portfolio menadžer.

Kada dobiješ najbolje kandidate za portfolio (projekte), unećeš ih u softver MS Project, napraviti portfolio i pratiti realizaciju kroz ovaj softverski alat. Dakle, znaćeš šta je portfolio, imaćeš centralnu tačku upravljanja i njegove kontrole, pratićeš trajanje svih pojedinačnih komponenti portfolija, kao i portfolija u celini. Pratićeš troškove na nivou portfolija, rasporedjivati ljudske i materijalne resursa u okviru njega, izveštavati top menadžment… U suštini, proćićeš realnu simulaciju planiranja portfolija i izbora najboljih projekata iz mora ponudjenih projekata. Proćićeš praktičnu simulaciju realizacije portfolija korišćenjem softerskog alata MS Project.

Bukvalno, sve od početka do kraja. Tako da ćeš nakon obuke biti u stanju da analiziraš i napraviš gotov portfolio, i da ga samostalno vodiš pomoću MS Projecta.

Ako se još uvek pitaš da li je obuka za upravljanje portfolijom prava obuka za tebe ili ne,  onda pročitaj kome je namenjena.

Da li je ova obuka za tebe?

Ovaj kurs je za tebe:

 • Ako si projekt menadžer
 • Ako vodiš više projekata u isto vreme
 • Ako si program ili portfolio menadžer
 • Ako želiš da brže i lakše realizuješ strateške ciljeve
 • Ako se baviš raspoređivanjem resursa na projektima (resource manager)

Značaj portfolio menadžmenta

Koliko je značajan portoflio menadžment, najbolje pokazuje svetska statistika. To će ti jasno pokazati koliko možeš da unaprediš svoju karijeru kroz dobro upravljanje portfolijom projekata. Statistika kaže:

 • 59% menadžera projekata vodi između 2 i 5 projekata
 • 11% vodi 6 do 10 projekata
 • 15% vodi više od 10 projekata istovremeno
 • Samo 15% projektnih menadžera vodi samo jedan projekat
 
Dakle, istovremeno vođenje više projekata je neminovnost

DODATNE PREDNOSTI OBUKE ZA PORTFOLIO MENADŽMENT

RADIMO NA TVOM KONKRETNOM PORTFOLIJU!

 

Nema gotovog, unapred pripremljenog portfolija projekata sa kojim radimo sa svim firmama. Ne, kod nas toga nema jer nije tvoja firma ista kao i ostale firme. 

Tvoja firma je jedinstvena i ima svoje specifične potrebe. Zato se kod nas portfolio smišlja na licu mesta u zavisnosti od tvojih želja, potreba i projekata.

Za sve dodatne informacije možeš nas kontaktirati na 063 104 27 15

GLAVNI BENEFITI OBUKE ZA PORTFOLIO MENADŽMENT

STRATEŠKI CILJEVI 

Naučićeš kako da realizuješ strateške ciljeve kompanije kroz realizaciju najboljih projekata. Znaćeš kako da odrediš prioritet i odabereš projekte koji su u skladu sa poslovnom strategijom i dodeliš prave resurse pravim projektima.

VOĐENJE VIŠE PROJEKATA

Naučićeš kako da sinhronizuješ i pratiš više projekata u isto vreme. Znaćeš kako stojiš sa celim portfolijom projekata, znaćeš kako napreduješ što se tiče vremena, troškova i korišćenja resursa. Znaćeš da li postoje odstupanja od inicijalnog plana portfolija ili ne, i kako da ceo sistem vratiš na pravi put.

SMANJENJE RIZIKA

Znaćeš kako da napraviš dobar plan koji ti pomaže da identifikuješ i analiziraš rizike na svim svojim projektima i odrediš prioritete među njima. Naučićeš da pronađeš najbolja rešenja za njihovo smanjenje. I kako ćeš ih kontrolisati tokom realizacije projekata.

OPTIMALNO KORIŠĆENJE RESURSA FIRME

Znaćeš da proceniš potrebu i potražnju za različitim resursima na portfoliju. Naučićeš kako da vršiš kontrolu nad korišćenjem resursa i svakom resursu dodeliš optimalno opterećenje.

Opšte informacije o in-house kursu (za firme)

Trajanje kursa: 2 dana

Vreme: 09-16h

Potrebno predznanje: Osnove MS Project-a (ovo je obavezan deo jer se praćenje portfolija radi u ovom sofveru)

Minimalan broj polaznika: 4

Tip obuke: In-house

Investicija po polazniku: 34.990 RSD + PDV

TERMIN ONLINE OBUKE ZA UPRAVLJANJE PORTFOLIJOM PROJEKATA:

 • Datum početka: 4.oktobar
 • Trajanje: mesec dana
 • Dinamika: ponedeljkom i sredom po dva časa
 • Broj časova: 18 časova
 • Vreme: 18.00-19.30h
 • Investicija po polazniku: 34.990 RSD (241 EUR) + PDV
 • Fizička lica: 34.990 RSD
 • RANE UPLATE DO 15.09. – 29.990 RSD

PRIJAVA

 

strelica

PRIJAVI SE ODMAH I OBEZBEDI SVOJE MESTO

  Ime i prezime (neophodno)

  E-mail (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Prijavljujem se za obuke

  Vaša poruka