ISO 18001 standard - OHSAS | PMS

ISO 18001 standard – OHSAS

OHSAS 18001

 

OHSAS 18001 je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost na radu (eng. Occupational Health and Safety Standard) . Ovaj standard pokriva sve bitne segmente ove oblasti kroz adekvatnu dokumentaciju:

 • pravilnike i procedure,
 • prateće obrasce,
 • obuke iz domena zaštite,

Pored toga obezbeđuje jasno definisana, potrebna zaštitna sredstva i opremu i sve ono što je neophodno zaposlenima kako bi imali zdravo i bezbedno radno mesto.  

 

Cilj ISO 18001 standarda je da smanji povrede zaposlenih, po mogućstvu da ih u potpunosti ukine.

ISO 18001 se dakle bavi kontinuiranim aktivnostima  koje vode ka smanjenju rizika od povreda, odnosno od opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat smanjuje bolovanja i povećava produktivnost kompanije. 

 

8 prednosti OHSAS 18001

Prednosti implementacije OHSAS 18001 standarda su:

 • Drastično smanjenje povrede na radnom mestu
 • Bolja zaštitna oprema
 • Bolji uslovi za rad zaposlenih
 • Veća motivacija zaposlenih
 • Sprečavanje povreda posetilaca
 • Uskladjivanje procedura, procesa i načina rada sa zakonskim normama
 • Privlačenje novh klijenata u vidu stranih kompanija koje teže saradnji sa firmama koji brinu o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih
 • Omogućava učestvovanje na tenderima

 

 

Kome je namenjen ISO 18001?

Svim kompanijama koje cene svoje zaposlene i njhovo zdravlje i žele da im obezbede bolje i bezbednije uslove za rad. Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja i hijerarhijskih nivoa kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Uvođenjem ovog standarda, neke od kompanija su postigle efekat u vidu 500+ dana bez povrede zaposlenih

 

Preduslov za uvođenje standarda: ISO 9001