ISO 45001 standard | Project Management Srbija

ISO 45001 standard

ISO 45001 

Nadogradnja sistema menadžmenta kvalitetom može se postići uvođenjem standarda ISO 45001 (bivši OHSAS 18001). Ovaj standard je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 te ga je lako integrisati sa njima. Integracijom ova tri standarda organizacija može razviti svoj IMS – integrisani sistem menadžmenta što dodatno podiže njen kredibilitet u očima poslovnih partnera, zaposlenih i kupaca, odnosno korisnika usluga i proizvoda same firme.

 

Zašto ISO 45001?

Svako radno mesto nosi sa sobom određene opasnosti po zdravlje i bezbedost zaposlenih.

Interes društva, organizacije i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti kako bi se neželjene posledice, profesionalne bolesti i povrede, svele na minimum odnosno kako bi se postigli bezbedni uslovi rada u kojima zaposleni osećaju zadovoljstvo pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva stvaranje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih.

 

Prednosti ISO 45001

Prednosti implementacije ISO 45001 standarda su:

 1. Drastično smanjenje povrede na radnom mestu
 2. Bolja zaštitna oprema
 3. Bolji uslovi za rad zaposlenih
 4. Veća motivacija zaposlenih
 5. Sprečavanje povreda posetilaca
 6. Uskladjivanje procedura, procesa i načina rada sa zakonskim normama
 7. Privlačenje novh klijenata u vidu stranih kompanija koje teže saradnji sa firmama koji brinu o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih
 8. Omogućava učestvovanje na tenderima

 

Koje će dodatne koristi imati vaša organizaciji?

 • Poboljšanje imidža i kredibiliteta

Jedna od najvećih koristi implementacije standarda ISO 45001 je priznanje koje dolazi kao rezultat Vaše stvarne brige o zdravlju i sigurnosti Vaših zaposlenih.

 • Kontrola troškova

Standard vam pomaže da povećate rejting kod osiguravajućih kuća, a istovremeno smanjujete zdravstvene i sigurnosne incidente koji dovode do neplaniranih troškova.

 • Povećanje produktivnosti

Učestale povrede na radu kao i profesionalne bolesti dovode do odsustva sa rada čime se stvaraju dodatni troškovi i izdaci, kao i zastoj u raznim fazama procesa rada. Što znači da bezbednost i zdravlje na radu utiče na produktivnost i ekonomičnost poslovanja, kao i na kvalitet i konkurentnost proizvoda na tržištu.

 • Donošenje odluka zasnovanih na čijenicama

Koristeći precizne podatke pri donošenju odluka o tome šta treba poboljšati, povećavate mogućnost uspeha već pri prvim koracima odnosno smanjujete verovatnoću ponavljanja grešaka.

 • Stvaranje kulture kontinuiranog poboljšavanja

Stvaranjem kulture poboljšavanja kroz standard ISO 45001 tražićete uvek nove načine da pozitivno utičete na svoje procese što olakšava održavanje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Šta je ISO 45001?

Jedan broj vodećih svetskih organa za standarde, sertifikacionih tela i specijalizovanih konsultanata je radio zajedno na razvoju serije ISO 45001. Ova serija standarda definiše zahteve za efikasnu kontrolu svih aspekata zdravlja i bezbednosti na radu obezbeđujući usaglašenost sa zakonskim obavezama, kao i mogučnost stalnog poboljšavanja svojih performansi. 

Ovaj standard pokriva sve bitne segmente bezbednosti i zdravlja na radu kroz adekvatnu dokumentaciju:

 • pravilnike
 • procedure,
 • uputstva.
 • prateće obrasce,
 • odgovarajuće obuke iz domena zaštite na radu (pružanje prve pomoći, protivpožarna zaštita, bezbednost i zdravlje na radu…)

Pored toga obezbeđuje jasno definisana zaštitna sredstva i opremu i sve ono što je neophodno zaposlenima kako bi imali zdravo i bezbedno radno mesto.  

Implementacija ISO 45001 standarda pomaže poboljšanju zdravlja i sigurnosti na radu na svim nivoima organizacije.

Ona pomaže u sistematskom smanjenju opasnosti na radu koje mogu ugroziti sigurnost i zdravlje svih zaposlenih i posetilaca pod uticajem aktivnosti, proizvoda ili usluga organizacije. Indirektno, pomaže:

 • smanjenju učestalosti profesionalnih bolesti i nezgoda,
 • minimiziranju troškova koji su povezani sa nesrećama. i
 • time posredno povećava učinak organizacije.

 

Organizacije koje implementiraju standard 45001 u obavezi su da imaju osobu za bezbednost i zdravlje na radu, procenu opasnosti na radu u pisanoj formi kroz ISO dokumentaciju. Takođe, sastavni deo te dokumentacije je vođenje knjige o povredama na radnom mestu. A kao posledica svega toga su informisani i obučeni zaposleni o zaštiti na radu i pružanju prve pomoći.

ISO 45001 se dakle bavi kontinuiranim aktivnostima  koje vode ka smanjenju rizika od povreda, odnosno od opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat smanjuje bolovanja i povećava produktivnost kompanije. 

 

Cilj ISO 45001 standarda je da smanji povrede zaposlenih, po mogućstvu da ih u potpunosti ukine.

 

 

 

Cilj sistema se može postići uz pomoć sledećih koraka:

 • Određivanje i procena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima
 • Određivanje politike ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu
 • Određivanje opasnosti na radnom mestu
 • Planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih
 • Interna provera sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu
 • Priprema za sertifikaciju
 • Sertifikacija

 

Osnovni princip i metodologija koji stoje iza standarda

Ciklus Plan – Do – Check – Act je osnovni princip standarda ISO 9001 i ISO 14001, ali i kritični aspekt standarda ISO 45001

 • Plan – utvrđivanje politike, ciljva i procesa neophodnih za postizanje rezultata u skladu sa poltikom zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Do – primena procesa, obuka zaposlenih i delovanje po planu
 • Check – praćenje i mernje procesa u odnosu na politiku i ciljeve zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, izveštavanje o rezultatima
 • Act – preduzimanje mera radi stalnog poboljšanja učinka u vezi sa zdravljem i bezbednosti na radu

 

Standard ISO 45001 (nekadašnji 18001) se može primeniti na celu organizaciju ili samo jedan njen deo, ali, naravno, najbolji  rezultati se postižu kada cela organizacija radi po istom sistemu, dok su politika zdravlja i bezbednosti na radu integrisani sa drugim sistemima upravljanja.

Kome je namenjen ISO 45001?

Standard ISO 45001 je namenjen svim kompanijama koje cene svoje zaposlene i njhovo zdravlje i žele da im obezbede bolje i bezbednije uslove za rad. Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja i hijerarhijskih nivoa kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

 

Uvođenjem ovog standarda, neke od kompanija su postigle efekat u vidu 500+ dana bez povrede zaposlenih

 

ISO 45001 je standard primenjiv u svim oblastima poslovanja kao što su:

 • Industrija
 • Zanatstvo
 • Zdravstvo
 • Usluge
 • Javne i komunalne organizacije
 • Socijalne ustanove
 • Železnička preduzeća

Organizacija treba da definiše i dokumentuje opseg sistema upravljanja zaštitom zdrvavlja i da osigura da se on poštuje na nivou organizacije. Svaka organizacija treba da odredi rizike kojima treba upravljati, a pitanja koja se mogu postaviti u ovoj fazi implementacije su:

 • Koji su rizici za zaposlene?
 • Koji su rizici za posetioce, izvođače i dobavljače?
 • Koje propise treba poštovati?
 • Koje kontrole i sigurnosni sistemi rada trenutno postoje?

 

Rezultati implementacije ISO 45001 standarda

Posledica naših konsultantskih aktivnosti je da vaša kompanija dobije odgovarajući sertfikat kao dokaz da se radi o odgovornoj firmi koja vodi računa o bezbednosti i zdravlju svojih radnika.

Što se tiče same ISO dokumentacije, direktna posledica implementacije standarda ISO 45001 je dokumentacija, odnosno odgovarajuće procedure, uputstva i zapisi koji opisuju procese koje služe za poboljšanje uslova rada zaposlenih, odnosno veće bezbednosti i boljih uslova radne sredine. Neki od dokumenata koji nastaju kao posledica pripreme za sertifikaciju su:

 • Identifikacija rizika po bezbednost i upravljanje njima
 • Ciljevi za OH&S
 • Program za realizaciju ovih ciljeva
 • Analiza incidenata i povreda na radu
 • Korišćenje radne opreme

 

Preduslovi za uvođenje standarda: ISO 9001 sertifikat i Akt o proceni rizika. Bez ovih dokumenata se ne može krenuti za uvođenjem standarda 45001.


 

S obzirom da cena sertfikacije za ISO 45001 zavisi od mnogih faktora pa se ne može jednoznačno odrediti bez poznavanja detalja same firme, omogućili smo vam da izvršite besplatnu procenu cene uvođenje ovog standarda.

 

strelica

PRIJAVI SE ZA PROCENU CENE I TRAJANJA UVOĐENJA ISO 45001 STANDARDA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da uvedem sledeće standarde

Poruka