ISO 18001 standard - OHSAS | PMS

ISO 18001 standard – OHSAS

OHSAS 18001

 

Nadogradnja sistema menadžmenta kvalitetom može da se nadogradi uvođenjem OHSAS 18001 standarda. Ovo je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost na radu (eng. Occupational Health and Safety Standard). Kombinacija ova dva standarda čini IMS – integrisani sistem menadžmenta i dodatno podiže kredibilitet firme u očima poslovnih partnera, zaposlenih i kupaca, odnosno korisnika usluga i proizvoda same firme. Ovaj standard pokriva sve bitne segmente bezbednosti i zdravlja na radu kroz adekvatnu dokumentaciju:

 • pravilnike i procedure,
 • prateće obrasce,
 • obuke iz domena zaštite,

Pored toga obezbeđuje jasno definisana, potrebna zaštitna sredstva i opremu i sve ono što je neophodno zaposlenima kako bi imali zdravo i bezbedno radno mesto.  

 

Cilj ISO 18001 standarda je da smanji povrede zaposlenih, po mogućstvu da ih u potpunosti ukine.

ISO 18001 se dakle bavi kontinuiranim aktivnostima  koje vode ka smanjenju rizika od povreda, odnosno od opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat smanjuje bolovanja i povećava produktivnost kompanije. 

 

8 prednosti OHSAS 18001

Prednosti implementacije OHSAS 18001 standarda su:

 • Drastično smanjenje povrede na radnom mestu
 • Bolja zaštitna oprema
 • Bolji uslovi za rad zaposlenih
 • Veća motivacija zaposlenih
 • Sprečavanje povreda posetilaca
 • Uskladjivanje procedura, procesa i načina rada sa zakonskim normama
 • Privlačenje novh klijenata u vidu stranih kompanija koje teže saradnji sa firmama koji brinu o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih
 • Omogućava učestvovanje na tenderima

 

 

Kome je namenjen ISO 18001?

Standard ISO 18001 je namenjen svim kompanijama koje cene svoje zaposlene i njhovo zdravlje i žele da im obezbede bolje i bezbednije uslove za rad. Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja i hijerarhijskih nivoa kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

 

Uvođenjem ovog standarda, neke od kompanija su postigle efekat u vidu 500+ dana bez povrede zaposlenih

 

Rezultati implementacije OHSAS 18001 standarda

Kao posledica naših konsultantskih aktivnosti, sama kompanija dobija odgovarajući sertfikat kao dokaz da se radi o odgovornoj firmi koja vodi računa o bezbednosti i zdravlju svojih radnika.

Što se tiče same ISO dokumentacije, direktna posledica implementacije standarda ISO 18001 je dokumentacija, odnosno odgovarajuće procedure, uputstva i zapisi koji opisuju procese koje služe za poboljšanje uslova rada zaposlenih, odnosno veće bezbednosti i boljih uslova radne sredine. Neki od dokumenata koji nastaju kao posledica pripreme za sertifikaciju su:

 • Identifikacija rizika po bezbednost i upravljanje njima
 • Ciljevi OHSAS
 • Program za realizaciju ovih ciljeva
 • Analiza incidenata i povreda na radu
 • Korišćenje radne opreme

 

Preduslovi za uvođenje standarda: ISO 9001 sertifikat i Akt o proceni rizika. Bez ovih dokumenata se ne može krenuti za uvođenjem standarda 18001.


 

S obzirom da cena sertfikacije za OHSAS18001 zavisi od mnogih faktora pa se ne može jednoznačno odrediti bez poznavanja detalja same firme, omogućili smo vam da izvršite besplatnu procenu cene uvođenje ovog standarda.

 

strelica

PRIJAVI SE ZA PROCENU CENE I TRAJANJA UVOĐENJA ISO 18001 STANDARDA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da uvedem sledeće standarde

Poruka