ISO 9001 standard | Project Management Srbija

ISO 9001 standard

ISO 9001

Šta je ISO 9001?

ISO 9001 standard je međunarodni standard koji se bavi kvalitetom poslovanja. On definiše sistem upravljanja kvalitetom u kompaniji, popularno QMS sistem. Tačnije definiše zahteve koje kompanija mora da primeni, implementira u praksi, u svom svakodnevnom radu kako bi uskladila svoje poslovanje sa tim međunarodno priznatim normama. Na vrhu svega se nalazi misija i vizija preduzeća i naravno strateški ciljevi čije praćenje i realizacija se postiže uvođenjem ovog standarda kvaliteta.

Ovaj standard je primenljiv u svim kompanijama bez obzira na veličinu pa tako može podjednako uspešno da se koristi u velikim organizacijama, kao i u MSP segmentu.

Što se tiče ISO 9001 u Srbiji i regionu, on je kompletno implementiran u segmentu velikih preduzeća, delimično kod srednjih, a u novije vreme je sve popularniji kod malih preduzeća. U želji da se usklade sa ovim svetskim normama poslovanja, mala preduzeća kreću u ekspanziju, pripremaju se za uvođenje ovog standarda, kontrolne audite i na kraju certifikaciju za ISO 9001.

Ne treba zaboraviti još jedan bitan razlog koji je pokretač velike zainteresovanosti za uvođenje standarda, a to je konkurentnost i mogućnost učestvovanja na tenderima javnih preduzeća.

ISO 9001 važi za bilo koju organizaciju, nezavisno od veličine ili grane industrije kojoj organizacija pripada. Kolika je važnost ISO standarda govori podatak da se oni primenjuju u:

+ 160 država

+ Više od 1.000.000 organizacija

 

Ove organizacije su na vreme sagledale da su im ISO standardi pomogli da organizuju procese, povećaju njihovu efikasnost i obezbede kontinualno unapređenje.

 

Zašto ISO? Koji su benefiti ISO 9001 standarda?

 

ISO standard 9001 obezbeđuje organizaciji da njeni kupci konstantno dobijaju visoko kvalitetne proizvode i usluge, koje sa druge strane obezbeđuju mnogobrojne benefite organizaciji:

+ Zadovoljnog kupca

+ Zadovoljan menadžment

+ Zadovoljne zaposlene

S obzirom da ISO 9001 specificira zahteve za uspostavljanje efiektivnog sistema upravljanja kvalitetom, izdvojile su se tri glavne prednosti koje su uočile organizacije koje primenjuju ovaj standarda, a to su:

 • Uspostavljanje organizovanog sistema upravljanja kvalitetom
 • Kreiranje zadovoljnog kupca, menadžmenta i zaposlenih
 • Kontinualno unapređenje

 

Neki opšte zaključak se svodi da:

ISO standardi menjaju kulturu zaposlenih.

 

Poslednja provera pred sertifikaciju u Smederevu

 

Zaposleni postaju svesni značaja kvaliteta za njihov rad, za zadovoljne kupce, razvoj i egzistenciju kompanije.

Ta svesnost po pitanju kvaliteta ne bledi tek tako i ne prestaje sa odlaskom konsultanata.

Čak i oni koji se najviše opiru promenama, nauče da poštuju i cene praktičnu vrednost dobrog sistema upravljanja kvalitetom.

Naravno, sa aspekta menadžmenta, glavna prednost koju pružaju ISO standardi su finansijski benefiti u vidu smanjenja troškova koje u slučaju velikih kompanija može dostići milionske iznose.

Zato ne gubite vreme i krenite što pre u prelazak na novu verziju standarda.

 

 

ISO 9001:2015

Postizanje visokog stepena kvaliteta sve više dobija na značaju zbog sve veće konkurentnosti na globalnom svetskom tržištu. Za ulaznicu na tržište više nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001 verzija 2015, što se kraće piše ISO 9001:2015. Sistem menadžmenta kvaliteta je ujedno i jedini standard koji se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu, imajući u vidu njegove sledeće zahteve:

 • obezbeđenje zadovoljenja kupaca
 • zadovoljenje zahteva kupaca
 • ocenivanje sposobnosti organizacije da udovolji zahtevima kupaca putem intemih ili ekstemih kontrola

 

ISO standardiISO 9001 je osnova sistema kvaliteta. To znači da ostali ISO standardi ne mogu biti uvedeni dok ne bude postavljen temelj, odnosno uveden 9001. Tek sa postavljanjem temelja može da se krene sa nadogradnjom u vidu drugih standarda; 14001, 18001 i slično.

ISO 9001 se sastoji iz četiri glavna poslovna procesa: 

 • Odgovornost menadžmenta
 • Menadžment (upravljanje) resursima
 • Realizacija proizvoda i usluga
 • Merenje, analiza i unapređenje procesa

 

 

Sertifikacija ISO 9001:2015

 

Sertifikat ISO 9001:2015 je na prvom mestu dokaz kvaliteta poslovanja i propusnica za ulazak na svetsko tržište koje diktira i zadaje određene standarde. Od početka implementacije standarda ISO 9001 pa do same sertifikacije koja se ogleda u kontroli i dodeli međunarodno priznatog sertifikata potrebno je da prođe određeni vremenski period u kome organizacija vrši sve neophodne promene u cilju ispunjenja svih zadatih zahteva sistema menadžmenta kvaliteta. Sertifikaciju vrše nezavisna sertifikaciona tela.

Na tržištu postoje mnogi sistemi za upravljanje čiji rezultati uvođenja zavise, u pravom smislu te reči, od „dobre volje” onih koji ga koriste, nadgledaju, koordiniraju i kontrolišu. ISO 9001 se u mnogome razlikuje od pomenutih sistema po tome što zahteva i nameće osnovni oblik organizacije koji u nastavku istovremeno, i prati, i kontroliše. Ovaj sistem upravljanja ima sposobnost samokontrole koja ga čini sprovodijivim i efikasnim u praksi.

Prednosti ISO 9001 su u tome što na vreme upozorava o dobrom ili lošem poslovanju u preduzeću i iz tih razloga se ne treba zadovoijiti organizacijom ukoliko ona ne poseduje uveden Sistem menadžmenta kvaliteta.

ISO 9001:2015 je sistem upravljanja procesima preduzeća koji utiču  direktno ili indirektno na kvalitet pružanja usluga, odnosno izrade proizvoda. Koji su procesi u pitanju uglavnom zavisi od delatnosti preduzeća.

 

Procesi koji se najčešče susreću prilikom implementacije ISO 9001 su:

 • organizacija
 • razvoj proizvoda
 • nabavka materijala
 • zaposleni (ljudski resursi)
 • proizvodnja
 • marketing i prodaja
 • kontrola proizvoda i materijala
 • distribucija proizvoda
 • skladištenje
 • usluga/podrška posle prodaje
 • sledijivost proizvoda, načini upravljanja, FIFO
 • proizvodni procesi
 • obuka osoblja zaposlenog u skladištu
 • interna kontrola skladišta i dr.

 

Sve organizacije koje su sertfikovane za ISO 9001, bilo verzija 2008, bilo neka starija, treba što pre da uđu u proces tranzicije i sertfikacije za ISO 9001:2015. Dobijanje ISO sertifikata je proces i sam po sebi zahteva određeno vreme za pripremu i uskladjivanje sa novom verzijom ISO 9000 standarda. Ono što je bitno je da je vremena za prelazak sve manje, septembar je blizu i polako prolaze poslednji meseci za ove aktivnosti. A kada istekne vreme, odmah se gubi certifikat i treba krenuti od početka sa procesom uvodjenja QMS sistema. Pre nego što krenemo dalje, da razjasnimo šta je ISO 9001, odnosno koja je najbolja ISO 9001 definicija i koje su prednosti nove verzije.

 

Šta pokriva ISO 9001:2015?

ISO 9001 metodologija se zasniva na čuvenom Demingovom PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklusu koji se sastoji iz četiri segmenta:

 • Plan – Planiraj
 • Do – Uradi
 • Check – Proveri
 • Act – Reaguj

Jasno je da se radi o procesno orijentisanom pristupu koji omogućava da se dokumentuje i upravlja sistemom kvaliteta jer za sve imamo potrebne korake planiranja i naravno realizaciju tih planova. Nakon toga ide provera da li sve napreduje po planu. Ako ne, munjevito reagujemo primenom korektivnih akcija koje rešavaju tekući problem i, što je još bitnije, preventivno deluju sprečavajući ponavljanje istih problema u budućnosti.

To je poznato kao ISO 9001 audit gde posmatramo proces, tražimo prilike za poboljšanje i na osnovu njih preduzimamo korektivne akcije.

Predsertifikaciona provera za ISO 9001 u Prijepolju

Takođe, postoji jasna podela uloga i odgovornosti za sve segmente procedure potrebne da se dostigne efikasan sistem upravljanja kvalitetom u organizaciji. Specifični delovi standarda sadrže informacije o sledećim temama:

 • Zahtevi za uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentovane informacije, planiranje i određivanja međusobne interakcije samih procesa
 • Naročito značajna izmena je obaveza da se imenuje odgovorna osoba za proces. U sadašnjoj verziji standarda ISO 9001 ta obaveza ne postoji. Samim tim proveravači preko treće strane nisu imali prava da to traže prilikom provera. U organizacijama koje nisu imale imenovane tzv. “vlasnike procesa” – ma kako se oni zvali, po pravilu, uočavani su nedostaci u menadžmentu procesima.
 • Nema više predstavnika rukovodstva za kvalitet. Postoji zahtev da se dodeli odgovornost i ovlašćenje za obezbeđenje da sistem menadžmenta kvalitetom bude usaglašen sa zahtevima standarda, bez navođenja naziva funkcije te osobe, kao što je do sada bio slučaj. Iz predloga teksta, može se zaključiti da se to ovlašćenje može preneti na jednu ili vise osoba
 • Upravljanje resursima, uključujući ljudske resurse i radno okruženje same organizacije
 • Realizacija proizvoda od faze dizajna proizvoda do faze isporuke
 • Merenja, analize i poboljšanje QMS-a ili sistema menadžmenta kvalitetom (QMS – Quality Management System) kroz primenu aktivnosti kao što su interne kontrolne provere, korektivne i preventivne akcije. Ukratko, organizacija je u obavezi da utvrdi kriterijume, metode merenja i indikatore performansi za procese kako bi lakše merila, pratila i poboljšavala iste. A sve sa ciljem dostizanja strateških godišnjih ciljeva organizacije.
 • Identifikovanje zainteresovanih strana. Standard ISO 9001:2008 je prvenstveno bio usmeren na razumevanje zahteva i očekivanja samih korisnika. Organizacije čiji je sistem menadžmenta na višem nivou zrelosti, uzimao je u obzir i očekivanja drugih stakeholdera. Zbog toga se smatra da je uzimanje u obzir svih zainteresovanih strana, značajna izmena u zahtevima koje će organizacije morati da ispune. Kako bi ovaj zadatak uradile kompleksno, od organizacija se zahteva da u prvom koraku identifikuju svoje zainteresovane strane i da utvrde koji su njihovi zahtevi, kao i da održavaju ažurnim ove informacije. Kao minimum, organizacija mora da obuhvati: direktne korisnike, kranje korisnike, isporučioce, distributere, maloprodaju, organizacije uključene u lanac snabdevanja i regulatorna tela.
 • Ocenjivanje rizika postaje zahtev standarda za sisteme menadžmenta. Cilj procene rizika je da sistem menadžmenta kvalitetom postiže željene ciljeve, da su proizvodi i usluge usaglašeni, da se spreče neželjeni uticaji i da se ostvari poboljšavanje sistema, proizvoda i procesa.

 

Više o uvođenju ISO standarda

 

Promene koje su nastale nakon sedam godina rada na reviziji ISO 9001:2008 standarda i koje su ubačene u verziju 2015 su imale za cilj da prilagode ISO 9001 standard, odnosno da ga adaptiraju na nove uslove poslovanja. Drastično je promenjen način rada u godinama koje su usledile nakon prethodne verzije. Uslovi u kojima organizacije rade su vrlo promenjivi te standard mora da isprati taj faktor promenljivosti. Neke ključne promene koje donosi nova verzija mogu se svesti na:

 • uvođenje nove terminologije,
 • restruktuiranje i drugačiji prikaz nekih informacija,
 • poboljšanje primenljivosti usluga i
 • povećane zahteve liderstva koji se zahtevaju od menadžmenta kompanije.

 

Implementacija standarda ISO 9001 (sistema upravljanja kvalitetom) ne može biti uspešna bez zalaganja najvišeg menadžmenta. Top menadžment organizacije treba da veruje u sistem i tek tada će osigurati da i timovi unutar organizacije jasno razumeju važnost i korist sistema upravljanja kvalitetom. 

 

Kako krenuti sa ISO 9001:2015?

Vrlo je jednostavno. Preporuka je da organizacije i pojedinci koji koriste ISO 9001 krenu što je pre moguće u proces tranzicije i prelaska na 9001:2015. Međutim, da bi svi imali dovoljno vremena da pređu na novu verziju, International Accreditation Forum (IAF) i ISO Committee on Conformity Assessment (CASCO) su doneli odluku da se uspostavi trogodišnji tranzicioni period koji je otpočeo sa izdavanjem nove verzije ISO standarda, u septembru 2015.godine.

Krajnji rok za resertifikaciju, tj. za prelazak na verziju ISO 9001:2015 jer septembar ove godine. Još vrlo malo vremena je ostalo, zato zakažite vaš termin na vreme.

 

strelica

PRIJAVI SE ZA UVODJENJE ISO 9001 STANDARDA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da uvedem sledeće standarde

Poruka