Kaizen princip | Project Management Srbija

Kaizen princip

KAIZEN

 

Posebne menadžerske veštine:

 • uključivanje zaposlenih u donošenje odluka,
 • osnaživanje zaposlenih kroz timski rad,
 • konstantna interna komunikaciju i
 • poboljšanje uslova za rad i radnog mesta

su ono po čemu su japanske firme bile prepoznatljive. Baš taj način rada im je u drugoj polovini XX veka omogućio daleko veći rast nego što su imale evropske i američkim kompanije. Iako su i ove kompanije radile na kontinualnom unapređenju (CI-continuous improvement), ipak su Japanci brže i više napredovali jer su imali posebnu filozofiju rada poznatu kao Kaizen – poboljšanje kroz male korake.

 

Zašto Kaizen?

Kaizen je nabolji dugoročni sistem za unapređenje poslovanja, odnosno za razvoj kompanije.

Unapređenje u svakoj kompaniji počinje sa priznanjem da postoje problemi u samoj organizaciji. To su prilike za poboljšanje. Bavljenje tim problemima i njihovo rešavanje omogućava poboljšanje same organizacije. Dakle, ceo proces kontinualnog unapređenja kroz male korake počinje ovim prilikama za poboljšanje. Uključuje sve zaposlene u organizaciji i bazira se na cross-functional timovima koji se sastoje od zaposlenih iz različitih sektora organizacije. Njihov cilj je kontinualno unapređenje, tj. rešavanje problema bez obzira na njihovu veličinu.

 

Šta je Kaizen princip?

Kaizen filozofija znači poboljšanje, neprekidno poboljšanje koje uključuje sve zaposlene u organizaciji, od top menadžmenta, srednjeg i nižeg menadžmenta u vidu smenovođa i supervizora, i na kraju radnika.

Kaizen

 

Kaizen potiče od dve japanske reči: Kai (promena) and Zen (dobro). U prevodu promena na bolje, kontinualno i postepeno poboljšanje svake aktivnosti sa težnjom da se kreira veća vrednost, a manje gubitaka.

 

Kaizen princip se prvenstveno bazira na zdravom razumu, ali je i rigorozna, naučna metoda koja koristi kontrolu kvaliteta, organizacijske vrednosti i verovanja i fokusiranost zaposlenih na postizanje zero defekta, odnosno poslovanje bez defekta. I stalna težnja i borba sa samim sobom, da ove godine,  meseca, nedelje, dana naši procesi budu bolji nego prošle. Dakle, fokus je na procesima i na napredovanju na dnevnom nivou.

 

Kako funkcioniše Kaizen?

Suština Kaizen principa je u tome da ljudi koji obavljaju određene aktivnosti, imaju najviše znanja o samim aktivnostima, i samim njihovim uključivanjem u donošenje odluka, podiže se lestiva na jedan viši nivo i način rada i izgled radnog mesta unapređuje na najbolji način. Timski rad ohrabruje inovacije i promene, uključuje sve hijerarhijske nivoe organizacije i omogućava produktivnosti da se ispolji i izađe iz svih učesnika procesa.

Svi učesnici Kaizen radionice imaju jedan isti cilj, a to je unapređenje, i olakšanje svakodnevnih radnih zadataka. Proces se podeli na sastavne delove, svaki od delova se zasebno proučava i pronalaze poboljšanja. Svi doprinose poboljšanjima jer ima je u interesu da rade jednostavniji, efikasnije i brže i da uklone nepotrebne gubitke u procesu rada.

Kaizen u stvari objedinjuje više različitih segmenata koje jedna organizacija treba da razvije kako bi postigla dugoročni i održivi razvoj. Faktički Kaizen koristi različite akivnosti kontinualnog unapređenja i bazira se na sledećim segmentima:

 • Liderstvo
 • Cross-functional timovi
 • 5S
 • Unapređenje produktivnosti
 • Procesi su u fokusu
 • Disciplina na radnom mestu
 • Timski rad
 • Mala, ali stalna poboljšanja

 

 

Razlike između Kaizen pristupa i standardnog pristupa

Unapređanje pomoću Kaizena imaju proces u fokusu. Umesto da identifikuje ljude kao problem, Kaizen metodologija identifikuje proces kao problem. Za njega je proces target, a zaposleni imaju znanja kako da ga unaprede razumevajući kako se njihovo radno mesto uklapa u proces. Menjajući sopstveno radno mesto, odnosno način rada zaposleni unapeđuju i sam proces. Razlike između tradicionalnog i Kaizen pristupa se najbolje vide u donjoj tabeli:

 

Tradicionalni pristup Pristup zasnovan na procesu – Kaizen
Zaposleni su problem Proces je problem
Izvršavanje posla Pomaganje da se stvari urade
Razumevanje sopstvenog posla Razumevanje kako se sopstveno radno mesto uklapa u proces
Merenje pojedinca Merenje performansi
Promena osobe Promena procesa
Korekcija grešaka Smanjenje varijacije
Ko je napravio grešku? Šta je dozvolilo da se greška desi?

 

Prednosti Kaizen metodologije

Kaizen metogologija ima značajne prednosti koje se mogu podeliti u nekoliko kategorija:

 • Smanjenje otpada – Kad god želite da poboljšate procese, počinjete sa uklanjanjem otpada tako da optimizujete proces. Otpad može biti rasipanje resursa ili radne snage.
 • Produktivnost – Sa smanjenjem otpada, produktivnost se pozitivno povećava.
 • Orijentacija na rezultate – Kaizen je proces koji je orijentisan na rezultate. Postoji jasno razgraničenje o tome gde kompanija posluje i gde želi da dosegne.
 • Kvalitet – Sa poboljšanjem na umu, menadžeri uvek teže optimalnom kvalitetu. Kaizen pomaže u poboljšanju kvaliteta proizvoda i procesa.
 • Tačnost – Zbog fokusiranja na dobijanje rezultata produktivno i sa visokim kvalitetom, pronalaze se procesi koji su efikasni i tačni.
 • Prednost nižih troškova – Sa svime što radi na visokoj efikasnosti i produktivnosti, postoji velika prednost u troškovima za firmu jer ona dobija više outputa sa manjim troškovima.
 • Konkurentska prednost – Firme koje slede Kaizen dobijaju konkurentsku prednost jer se stalno poboljšavaju i mogu uzeti nove konkurente kao merila, naučiti nove stvari i prestići svoje konkurente.
 • Bezbednost – Kaizen ima 6S koji je nedavno predstavljen, što znači da sve organizacije moraju da osiguraju da je proces bezbedan i da štiti radnu snagu od bilo kakve štete.
 • Osnaživanje – Sa nekoliko nivoa hijerarhije uključenih u Kaizen, svima se daje sloboda izražavanja koja ih osnažuje i pomaže im da se razvijaju na radnom mjestu.
 • Zadovoljstvo – Sa pozitivnim moralom, tu je sve oko zadovoljstva i ovo zadovoljstvo dopire čak i do klijenata koji ispadaju da su zadovoljni proizvodom i uslugama koje primaju.
 • Kontinualno poboljšanje – Najbolja prednost Kaizen-a je da nikada nije gotova i da postoji stalno poboljšanje koje pruža veliki broj mogućnosti za poboljšanje firme.

 

Kome je namenjen Kaizen trening?

Kaizen trening je namenja svima koji žele da unaprede svoju organizaciju, proizvodnju i procese i da se upoznaju sa Kaizenom. Namenjen je:

 • Vlasnicima preduzeća
 • Svim nivoima menadžmenta
 • Zaposlenima u preduzeću

 

OSNOVNE INFORMACIJE O TRENINGU

Trajanje: 1 dan

Vreme: 9-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 19.990 + PDV

 

 

PRIJAVA

strelica

Želim da se prijavim za Kaizen trening

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Prijavljujem se za trening

Poruka

 

 


Srodne obuke:

Lean menadžment

5S

Kaizen 

VSM – mapiranje toka vrednosti