ISO standardi | Project Management Srbija

ISO standardi

ISO standardi

 

Imate nedovoljno uređen sistem u firmi i stalno pokušavate da ga popravite?

Radnici su nezainteresovani i nezadovoljni, a ne znate zašto? Čuli ste za te ISO standarde i videli ih kod konkurencije. I dalje ne osećate da su za vas i ne znate kako će vam pomoći!

Stalno se nervirate zbog izgubljenih tendera jer neko ima ISO standarde, a vi ne. A broj tendera u kojima je osnovni uslov posedovanje ISO standarda raste iz dana u dan. Stalno gubite poslove i dalje imate neuredjen sistem.

E pa tome je kraj! Krajnje je vreme da prestanete da se nervirate i da obezbedite sebi i svojoj firmi ISO standarde i sigurniju budućnost.
 

Krajnje je vreme da:                   

 • Uvedete ISO standarde
 • Unapredite procese u firmi i način poslovanja
 • Dobijate tendere u kojima se traže ISO standardi

 

Da bi se bolje upoznali sa ISO standardima pripremili smo vam detaljan tekst kako bi videli i razumeli ceo postupak uvodjenja standarda. U nastavku slede odgovori na česta pitanja koja su podeljena u dve grupe. Za one koje bi želeli sve da znaju, računajući najsitnije detalje oko ISO standarda preporučujemo da idu redom i pogledaju obe grupe pitanja. Za one koji već imaju predstavu šta su ISO standardi, koje su njihove prednosti i žele odmah da pređu na suštinu i da se upoznaju sa načinom implementacije ISO standarda i cenom sertifikacije, preporučujemo da pređu na drugi deo teksta.

I GRUPA (ZA ONE KOJE INTERESUJU SVI DETALJI)

Zašto je dobro imati ISO standarde?

Šta je ISO?

Šta su ISO standardi?

ISO 9000 serija standarda?

II GRUPA (ZA ONE KOJE INTERESUJU NAČIN UVOĐENJA I CENA)

Na koji se način se vrši uvođenje ISO standarda i koliko traje?

Koja je cena uvodjenja i sertifikacije za ISO?
 
 
 

Dakle, krenimo redom.

Zašto je dobro imati ISO standarde?

Ceo sistem ISO standarda se bazira na principima koji omogućavaju kompaniji da uspostavi kvalitetan odnos sa kupcima, dobavljačima i zaposlenima i da napravi jedan veliki kvalitativni skok u pružanju usluga, odnosno prodaji proizvoda. Tih osam ključnih principa su:

Organizacija koja je usredsređena na kupca

Organizacije zavise od svojih kupaca i stoga moraju razumeti tekuće i buduće potrebe kupaca, moraju zadovoljiti zahteve kupaca i moraju težiti da prevaziđu potrebe kupaca.

Liderstvo

Menadžment preduzeća ima obavezu da vodi zaposlene sopstvenim primerom, da uspostavi jednistvo kroz zajedničke ciljeve i da definiše smer kojim organizacija treba da se kreće. Menadžment mora izmedu ostalog i da kreira ambijent koji ohrabruje saradnike na rad i postizanje ciljeva organizacije.

Uključenost zaposlenih

Organizacija mora da ohrabri zaposlene da prihvate odgovornost za rešavanje problema i unapređene procesa, kao i da omogući zaposlenima da stalnim sticanjem novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom znanja i iskustava unutar timova doprinesu povećanom zadovoljenju pri obavljanju posla a samim tim i rezultatima organizacije.

Procesni pristup

Svi procesi neophodni za ostvarenje željenog rezultata moraju biti definisani, a ulazi i izlazi iz procesa zajedno sa funkcijama organizacije identifikovani i praćeni. Pored toga, organizacija mora da definiše jasne nadležnosti u upravljanju procesima, kao i da omogući korisnicima obuku, materijal i potrebne informacije.

Procesi kao i njihove međusobne veze sa drugim procesima se mogu prikazati dijagramom toka aktivosti. Dijagram toka aktivnosti je sastavni deo procedure koja je dokument sistema menadžmenta kvalitetom (QMS).

Deo dijagram toka procesa

Sistemski pristup upravljanju

Definisanje sistema identifikacije ili razvoja procesa i njegovo postavljanje na način da zadati cilj bude dostignut na najefikasniji način. Sistemski pristup podrazumeva i potpuno razumevanje međuzavisnosti procesa u sistemu kao i neprekidno unapređenje sistema kroz merenje i vrednovanje rezultata.

Stalno poboljšanje

Princip ohrabruje uvođenje malih unapredenja u procese i sisteme, kao i neprekidno poređenje učinaka sa postavljenim kriterijumima. Neprekidno poboljšanje bi trebalo da je stalni cilj organizacije.

Donošenje odluka na osnovu činjenica

Ovaj princip se odnosi na prikupljanje onih podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva, kao i na analizu prikupljenih podataka korišćenjem validnih metoda.

Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima

Organizacija treba da identifikuje i izabere ključne dobavljače, sa kojima treba da, kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređenju proizvoda i procesa, ostvari dugoročnu saradnju na obostranu korist.

ŠTA JE ISO?

ISO (International Organisation for Standardization) je međunarodna organizacija za standardizaciju, odnosno najveća svetska institucija za razvoj standarda i predstavija mrežu nacionalnih instituta u 158 zemalja, na bazi jedan član – jedna zemlja, sa sedištem u Ženevi (Švajcarska) odakle se ceo sistem koordiniše. Iako je ISO nevladina organizacija, mnogi članovi nacionalnih instituta su ili imenovani od strane izvršnih vlasti u svojim zemljama ili su u isto vreme članovi tih izvršnih vlasti. Samim tim, ISO predstavlja organizaciju u kojoj se konsenzusi postižu na bazi rešenja koja odgovaraju zahtevima kako poslovnih, tako i drugih interesnih grupa kao što su potrošači ili državna uprava.

Postanite deo sveta!

Šta je ISO standard?

Ako je ISO međunarodna organizacija za standardizaciju, onda je definicija ISO standarda vrlo jednostavna. To nije ništa drugo nego standard kvaliteta koji izdaje ova organizacija.

 

Šta je ISO sertifikat? 

ISO sertifikat je dokaz treće strane, ovlašćene sertifikacione kuće, da je vaše poslovanje usklađeno sa ISO standardima.  Znači ISO sertifikat je dokaz da posedujete stabilan biznis i da poslujete na osnovu utemeljene dobre prakse vođenja biznisa.

Priprema za sertifikaciju

Uvođenje ISO standarda za poslovne korisnike znači da dobavljači mogu da baziraju razvoj svojih proizvoda i usluga na specifikacijama koje imaju široku prihvaćenost u njihovim sektorima, ili drugim rečima poslovni subjekti koji koriste međunarodne standarde mogu da se takmiče sa konkurentima na tržištima širom sveta. Za državne uprave, međunarodni standardi obezbeđuju tehnološku i naučnu bazu koja omogućava kreiranje zdravstvenog, bezbednosnog, ekološkog i pravnog okvira.

Za potrošače, postojanje globalne kompatibilnosti tehnologija koja se postiže primenom međunarodnih standarda na razvoj proizvoda i pružanje usluga donosi mogućnost značajno šire ponude, kao i pozitivne efekte konkurentske borbe izmedu dobavljača. Pored toga, sama činjenica da proizvod ili usluga odgovara međunarodnim standardima pruža garanciju bezbednosti, kvaliteta i pouzdanosti a samim tim neku i vrstu sigurnosti za potrošače.

Implementacija sistema menadžmenta kvaliteta je od strateškog značaja za sve organizacije. Na dizajn i implementaciju sistema menadžmenta kvaliteta uticaće njene raznolike potrebe, ciljevi, proizvodi, procesi koji se koriste, kao i sama veličina i struktura organizacije. ISO standardi (9001 ili bilo koji drugi) se mogu primeniti na sve organizacije bez obzira na njihov tip, veličinu, proizvod/uslugu i ostale specifikacije.

 

ISO standardi serije 9000

Porodica standarda ISO 9000 prvenstveno je bazirana na upravljanju kvalitetom. U praksi to znači da organizacija treba da ispoštuje određene principe kvaliteta, tj. organizacija je usmerena prema potrošaču. Celokupna organizacija razume potrebe i očekivanja potrošača u vezi sa proizvodima, isporukom, cenom ili pouzdanošću i nastoji da održi trajne veze sa korisnicima proizvoda ili usluga.

Kao što se vidi, principi na kojima se bazira ISO standard serije 9000 su prilično opšteg tipa i odnose se na način na koji su organizovani procesi unutar organizacije. To praktično znači da se u svakom trenutku zna: ko, kako, kada i gde obavlja aktivnosti vezane za optimalno funkcionisanje poslovnog sistema radi obezbeđenja kvaliteta. Pored toga, koristi uvođenja sisterna kvaliteta su i povećanje profita poslovnog sistema, smanjenje troškova poslovanja, povećanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, uklanjanje barijera za poslovanje na domaćem i svetskom tržištu, mogućnost povećanja cene prodaje na domaćem i svetskom tržištu na osnovu kvaliteta, povećanje cene poslovnog sistema pri promeni vlasništva, smanjenje cene koštanja proizvoda i usluga koja se ostvaruje kroz smanjenje troškova za kvalitet, ostvarivanje zahteva tržišta,povećanje konkurentske sposobnosti poslovnog sistema..

„Podsistemi” u seriji  9000

U seriji standarda ISO 9000 postojali su sledeći „podsistemi”:

ISO 9001 – primenjuja se u poslovnim sistemima gde upravljanje kvalitetom počinje istraživanjem i završava se u fazi upotrebe, odnosno tamo gde se proizvod u sistemu razvija od ideje do faze postupotrebe.

ISO 9002 – odnosi se na poslovne sisteme čije aktivnosti upravljanja kvalitetom započinju u fazi proizvodnje, a završavaju se u fazi upotrebe, odnosno u sistemima koji nemaju projektovanje i razvoj (npr. rade po licenci).

ISO 9003 – projektovanje i atestiranje sistema kvaliteta u poslovnim sistemima čije aktivnosti upravljanja kvalitetom započinju u fazi kontrole, a završavaju se u fazi upotrebe, odnosno u sistemima koji rade završnu ugradnju i kontrolu.

ISO 9004 – primena elemenata standarda u projektovanju i uvođenju sistema kvaliteta u preduzeću, a radi obezbeđenja kvaliteta.

ISO 9000

ISO 9000

Standardi 9001, 9002 i 9003 su obavezni za dobijanje sertifikata, a standard 9004 sadrži preporuke koje treba implementirati. Još se kaže i da ISO 9004 služi za interno obezbeđenje kvaliteta, a 9001, 9002 i 9003 za eksterno. 2000.godine su svi ovi standardi zamenjeni serijom ISO 9001:2000, tako da od te godine ne postoje standardi 9002, 9003 i 9004. Važno je istaći da su standardi familija ISO 9000 i ISO 14000 stekli i svetsku reputaciju kao generički standardi sistema menadžmenta, što znači da se mogu primeniti na bilo koju organizaciju nevezano od veličine, finalnog proizvoda ili usluge, na bilo koji sektor ili aktivnost kojim se organizacija bavi, kao i na bilo koju organizaciju nevezano od toga da li se radi o poslovnoj organizaciji, javnoj preduzeću ili državnoj ustanovi.

„QMS ili sistem menadžmenta” odnosi se na organizacionu strukturu za upravljanje sopstvenim procesima ili aktivnostima, koji transformišu resurse u proizvode ili usluge koji zadovoljavaju ciljeve organizacije, kao što su zadovoljavanje zahteva potrošača za kvalitetom, usaglašavanje sa propisima ili ispunjavanje ciljeva zaštite životne sredine. Niti jedan niti drugi standard nisu obavezni za implementiranje, ali je sam napor organizacije uložen ka ostvarenju zahteva koji propisuju ovi sistemi kvaliteta jasna garancija svim zainteresovanim stranama da je organizacija svesna svoje pozicije u okruženju i da je spremna da investira u sistematičan i permanentan rad kako bi se ciljevi organizacije ostvarili na zadovoljstvo uprave, potrošača, poslovnih partnera, administrativnih vlasti i drugih zainteresovanih strana, uz očuvanje i unapredenje životne sredine.

Organizacije koje se upuste u uvođenje ovih sistema upravljanja mogu da računaju da će na duži rok moći da isporuče kvalitetne i konkurentne proizvode kako na domaćem tako i na inostranim tržištima, uz sistematsko postizanje i održavanje saglasnosti sa ekološkim zakonima i regulativama u svojoj industriji i vezanim granama industrije. Pored toga, organizacija se postavlja u puno povoljniji položaj u kontaktima sa vladinim institucijama. Potrošačima se demonstrim da je spremna da ponudi proizvod ili uslugu koja je u skladu sa smanjenjem negativnog uticaja na okolinu, umanjuju se cene osiguranja, potrošnja energije i drugih resursa, samim tim dolazi se i do prednosti na tržištu. ISO standard serije 9000 je doživeo reviziju 15. decembra 2000. godine i od tada svi standardi iz serije 9000 dobijaju sufiks „2000”, a isti je ažuriran 2008 s sufiksom “2008”, i još jednom 2015.godine pa je konačna verzija naziva ISO 9001:2015.

Potencijal ISO standarda na tržištu Evrope

Evropska Unija predstavlja potencijalno tržište koje se sastoji od 350-400 miliona ljudi. Prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povećano oslanjanje na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta. U uslovima poslovanja na evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju novih tržišta, već i u zadržavanju postojećih. Zato ISO standardi ili standardi kvaliteta dolaze do izražaja jer kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđenje ovog dokaza bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kada su u pitanju nova tržišta. Za sada jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta je ISO certifikat sistema menadžmenta kvaliteta, odnosno ISO 9001:2015 koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Iako je uticaj standarda kvaliteta na svakodnevne aktivnosti često neprimetan, oni pružaju ogroman doprinos gotovo svim aspektima našeg života. Svi mi unapred podrazumevamo da će proizvod koji kupimo kvalitetom odgovarati našim zahtevima, da če biti kompatibilan sa uređajima koje već posedujemo, da će ispunjavati pretpostavljene kriterijume bezbednosti, pouzdanosti i efikasnosti, kao i da će obezbeđivati svaku od tih pogodnosti po odgovarajućoj ceni.

 

Postupak uvođenja ISO standarda

Kako izgleda naš plan za uvođenje ISO standarda? Globalni postupak rada na razvoju i uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) izgleda otprilike ovako:

 • priprema primene standarda serije ISO 9000,
 • snimanje stanja kvaliteta u poslovnom sistemu,
 • projektovanje QMS-a,
 • uvođenje QMS-a,
 • atestiranje QMS-s, odnosno sertifikacija za ISO standarde i
 • provera atestiranog sistema kvaliteta ili resertifikacija ISO standarda koja se odvija na godišnjem nivou kako bi utvrdili da se preduzeće kontinuirano razvija i unapređuje

Najveći deo posla oko uvođenja sistema kvaliteta pada na konsultantsku agenciju, ali menadžment preduzeća koji pokreće postupak mora neprestano da stoji iza ovog projekta i stalno pruža podršku uvođenju sistema. Zadatak menadžmenta je da radi na internoj organizaciji tokom rada konsultantske kuće i da obezbedi održavanje sistema kvaliteta. Naše konsultantske aktivnosti se svode na 6 faza:

 


 1. Pokretanje postupka – donošenje odluke o uvođenju ISO standarda
 2. Snimanje stanja u samoj kompaniji
 3. Projektovanje sistema menadžmenta kvalitetom
 4. Uvodjenje ISO standarda
 5. Finalna provera – poslednja kontrolna provera pre sertifikacije nezavisne kuće
 6. Sertifikacija sistema – dobijanje ISO standarda

Detaljan opis ovih faza je prikazan u nastavku.

 

#1 POKRETANJE POSTUPKA

U fazi pokretanja postupka, menadžment radi na iniciranju postupka i pripremi za uvođenje QMS sistema, odnosno sprovodi sledeće aktivnosti:

 • donošenje odluke o uvođenju QMS-a,
 • izbor spoljnih saradnika (konsultantske agencije) za rad na uvođenju QMS-a,
 • izbor metodologije za rad na uvođenju QMS-a,
 • izbor planova i programa za obrazovanje kadrova,
 • edukacija kadrova za interne auditore, odnosno proveravača sistema kvaliteta

 

#2 SNIMANJE STANJA

U fazi snimanja stanja aktivnosti menadžmenta i konsultanata obuhvataju:

 • donošenje odluke o utvrđivanju nivoa QMS-a,
 • instaliranje modela za snimanje stanja QMS-a,
 • odredivanje tima za snimanje stanja,
 • definisanje planova snimanja,
 • snimanje stanja,
 • izveštaj o postojećem stanju.

 

#3 PROJEKTOVANJE SISTEMA

Ova faza obuhvata sledeće aktivnost:

 • donošenje odluke o projektovanju sistema kvaliteta,
 • projektovanje modela QMS-a,
 • projektovanje potrebne ISO dokumentacije: Poslovnik, sistemske i operativne procedure, uputstva i zapisi,
 • obuka kadrova za prihvatanje projektovanih rešenja,
 • donošenje odluke o sprovodenju projektovanih rešenja.

 

#4 UVOĐENJE ISO STANDARDA

Samo uvođenje ili implementacija ISO standarda podrazumeva:

 • određivanje načina za primenu projektovanih rešenja
 • provera projektovanih rešenja
 • donošenje odluke o primeni rešenja u celom poslovnom sistemu
 • primena projektovanih rešenja

 

#5 FINALNA PROVERA

Poslednja faza pre sertifikacija je provera sistema kvaliteta i obuhvata:

 • donošenje odluke o proveri QS
 • provera delova QS
 • donošenje odluke o internoj oceni QS
 • interna ocena QS pred ponovno atestiranje
 • ponovno atestiranje QS
 • završni razgovor

 

#6 SERTIFIKACIJA ZA ISO STANDARDE

Nakon toga dolazi poslednja faza, odnosno sertifikacija sistema koja se sastoji od sledećih aktivnosti:

 • donošenje odluke o atestiranju – sertifikaciji ISO standarda
 • uvod u izvršenu pripremu za atestiranje QMS-a gde naši konsultanti vrše poslednje pripreme pred kontrolnu proveru
 • izbor organizacije za sertfikaciju QMS-a
 • analiza postupka za sertifikaciju sistema kvaliteta
 • sertifikacija QMS-a

 

ISO certifikat izdaje sertifikaciona kuća. Tačnije verifikaciju ispunjenosti uslova za sertifikaciju vrše sertifikaciona i akreditaciona tela, a njih ima jako puno, jer se, kao što smo rekli, radi o bazičnom sistemu kvaliteta. Najčešće proces sertifikacije se sastoji iz dva dela: provera dokumentacije i provera primene dokumentacije. Provera dokumentacije sadrži:

 • Proveru dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom (poslovnik i sistemske procedure)
 • Proveru dokumentacije same firme (ugovori o radu, organizaciona šema, sistematizacija radnih mesta, izvod iz APR-a, bilansi stanja, uspeha…)

Provera primene same dokumentacije se ogleda u testiranju zaposlenih od strane sertifikacione kuće. Proverava se da li zaposleni znaju gde se nalazi ISO dokumentacija (operativne procedure, uputstva i zapisi), da li poznaju njen sadržaj, da li je upotrebljavaju i na koji način, da li koriste zadnju verziju dokumentacije i slično. 

Nakon sertifikacije, sertifikaciona kuća može predložiti dodatne prilike za poboljšanje sistema koje treba uraditi do sledeće kontrolne provere, odnosno do istog perioda naredne godine. Na svakih godinu dana se vrši kontrolna provera kako bi se dokazalo da firma neprestano radi na poboljšanju svoji procesa. Posedovanje ISO sertifikata je proces neprestanog unapređenje i usavršavanja procesa, zaposlenih i same firme.

Cena uvođenja ISO standarda

Vrlo često pitanje je koliko koštaju ISO standardi u Srbiji, odnosno koja je cena uvođenja ISO standarda u Srbiji i regionu.

Na žalost, odgovor na ovo pitanje je nemoguće dati bez analize kompanije kojoj treba uvesti QMS. Cena uvođenja standarda i cena sertifikacije zavise od mnogih faktora, a prvenstveno od:

 • Broja zaposlenih
 • Broja lokacija na kojima posluje firma (poslovnice)
 • Kompleksnosti same organizacije prikazane kroz težinski faktor
 • Broja standarda za koje će se sertifikovati kompanija (jedan, dva, tri ili više)
obuka za interne auditore

Obuka za interne auditore u Zari

Koliko standarda mogu da uvedem odjednom?

Vrlo često pitanje je koliko standarda možete odjednom uvesti. Nema nikakvih ograničenja što se broja tiče. Možete uvesti onoliko standarda koliko želite. Neki najčešći broj standarda za koje se firme odlučuju je zlatna trojka:

 • ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (bivši OHSAS 18001) 

Sa druge strane imali smo i više klijenata kojima smo istovremeno uveli pet standarda. Jedina razlika je u dužini trajanja procesa implementacije ovih standarda. Što je veći broj standarda u igri, to je duže vreme pripreme dokumentacije, odnosno pripreme za ISO sertifikaciju. Za jedan je potrebno 30 dana, a za veći broj standarda do 60 dana, pa čak i 90 dana. To naravno zavisi od veličine firme, broja zapsolenih i složenosti procesa koje treba opisati procedurama.

 

Sertifikacija za ISO standarde

Šta je potrebno za sertifikaciju? Ovo je često pitanje koje dobijamo, pa smo zato rešili da malo detaljnije objasnimo kako se stiže do sertifikata. Da bi se pristupilo procesu sertifikaciji za ISO standarde, QMS mora biti potpuno dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta i tek onda implementiran kroz organizaciju.

QMS sistem sačinjavaju:        

 • poslovnik kvaliteta – opisuje kako organizacija zadovoljava zahteve ISO 9001:2000
 • procesi – opisuju aktivnost od početka do kraja
 • sistemske procedure – opisuju postupak i tačne korake pomoću kojih se upravlja sistemom kvaliteta
 • operativne procedure – opisuju način upravljanja procesima, odnosno standardni način rada zaposlenih
 • radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti
 • zapisi – predstavljaju obrasce koji se koriste/popunjavaju u toku realizacije procedure. Oni su dokaz da kompanija “živi” standarde kvaliteta i da je ISO sertifikat zasluženo dobijen

Menadžment kompanije je dužan da imenuje jednoga člana (obično nekoga iz menadžmenta) koji će se baviti ISO standardima. Ta osoba je odgovorna za ISO standarde u celoj firmi. Dakle, prati, koordinira, meri i kontroliše sve procese u kompaniji. Najčešće se zove “lice za kvalitet” ili “koordinator za QMS”. Predstavlja sponu kompanije i firme koja radi uvođenje ISO standarda. Bez obzira na sve ostale operativne odgovornosti, ova osoba mora biti odgovorna i ovlašćena za:

 • osiguravanje da su procesi potrebni za sistem menadžmenta kvaliteta uspostavijeni, implementirani i da se održavaju
 • izveštavanje menadžmenta o performansama sistema menadžmenta kvaliteta
 • izveptava menadžement o izmenama neophodnim za njegovo poboljšanje (tzv. prilike za poboljšanje)
 • podizanje nivoa svesti kod zaposlenih o zahtevima kupaca
 • vezu sa eksternim stranama po pitanjima vezanim za sistem menadžmenta kvaliteta.

Organizaciji je, zaista, neophodan ovaj menadžer kvaliteta ili lice za QMS. Da bi sve funkcionisalo na pravi način, neophodno je da ima punu podršku menadžmenta. Uprava mora imenovati nekog ko je u potpunosti upoznat sa zahtevima ISO 9001:2015, ko je sposoban da postupa u skladu sa njima i ko je spreman da pravovremeno izveštava menadžment o rezultatima QMS-a. Menadžer kvaliteta mora biti odgovoran generalnom direktoru i mora biti isključen iz svih aktivnosti koje bi mogle imati suprotan uticaj na učinak kvaliteta. Pored gore navedenih stvari, menadžer kvaliteta mora:

 • biti lako dostupan i stajati na raspolaganju svim zaposlenim u organizaciji
 • imati sposobnost komunikacije na svim nivoima i sa svim zaposlenim u organizaciji.

 

Slika sa implementacije ISO standarda

 

Lice za QMS će mnogo pomoći menadžmentu preduzeća da upravlja, prati i unapređuje QMS. Dodatno će akcentovati prednosti koje preduzeće stiče implementacijom ISO standarda. Glavne prednosti su:

 • Lakše dobijanje tendera
 • Bolja organizacija posla
 • Jasna podela uloga i odgovornosti zaposlenih
 • Veća odgovornost i svest zaposlenih,
 • Veća lojalnost kupaca,
 • Bolje iskorišćavanje vremena i resursa,
 • Povećanje stepena zadovoljenja kupaca,
 • Bolja identifikacija i sledijivost priozvoda i usluga,
 • Bolje tržišne mogućnosti,
 • Manji gubici,
 • Veći profit,
 • Kontinuirano unapredjivanje kvaliteta i efikasnosti.

 

Ostali ISO standardi za koje se možete sertifikovati

Postojeći sistema kvaliteta koji se inicijalno sastoji od standarda ISO 9001, možemo nadograditi bilo kojim drugim standardom. Međutim, bitno je da uvođenje ISO standarda MORA da krene sa uvođenjem osnovnog ISO standarda, tačnije ISO 9001. To predstavlja osnovu za dalji razvoj procesa i daljeg unapređenja kompanije. Nakon toga sistem može biti proširen. Na taj način, dodavanjem novih standarda, dobijamo celinu – integrisani sistem menadžmenta kvalitetom (IMS – integrated management system). Najčešća kombinacija standarda koje naši klijenti uvode je sveto trojstvo ISO standardizacije: kvalitet, zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu. 

Utisci naših klijenta nakon uvođenja ISO standarda

 

Implementacijom ISO standarda Vaša kompanija postaje kompanija koja se pravilno razvija, neprestano unapredjuje svoje procese. Postaje brža i efikasnija, a sa druge strane brine o svim aspektima zaštite životne sredine i naravno o svojim zaposlenima omogućavajući im bezbednu i zdravu radnu sredinu.

Napomena: Kako bi pružili najkvalitetniju uslugu, radimo SAMO sa dva klijenta mesečno.

 

SLIKE SA UVOĐENJA ISO STANDARDA

 

DODATNA NAPOMENA

 • 100% povraćaj novca u slučaju da niste zadovoljni uslugom
 • 100% naših klijenata bi nas preporučilo prijateljima
 • Za samo 30 dana dobijate ISO sertifikat i moći ćete da učestvujete na svim tenderima

 

strelica

 

PRIJAVI SE ZA UVODJENJE ISO STANDARDA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da uvedem sledeće standarde

Poruka