AutoCAD kurs – osnovna i napredna obuka za 2D, 3D i AutoCAD Mechanical | Project Management Srbija

AutoCAD kurs – osnovna i napredna obuka za 2D, 3D i AutoCAD Mechanical

Auto CAD kursevi: osnovni, napredni, AutoCAD Mechanical, Electrical i Raster

 

Našu paletu CAD kurseva smo proširili još jednim izuzetno cenjenim i korišćenim alatom pod nazivom AutoCAD. Kompanija koja stoji iza razvoja ovog programa je Autodesk koja nudi širok spektar  specijalizovanih softverskih alata i pomagala za različita ekspertska područja (mašinogradnja, elektrika, elektronika, građevinarstvo, arhitektura, kartografija, geodezija…). Osnovni CAD (Computer Aided Design) program je

AutoCAD – sofisticirani projektantski alat široke, univerzalne namene koji podržava dvodimenzionalno i trodimenzionalno projektovanje.

 

Kurs AutoCAD 2D

Za razliku od alternativnih softverskih proizvoda za 2D i 3D modelovanje, AutoCAD je specifičan po sofisticiranom sistemu merila kao i njegovoj visokoj preciznosti koja omogućava  primenu u različitim sferama područja rada, kako individualnom, tako  i zajedničkom radu više korisnika različitih specijalnosti na istom projektu.

AutoCAD kurs

 

Šta ćete naučiti na obuci za AutoCAD?

Sadržaj kursa je standardan, Međutim, on se može prilagoditi zahtevima polaznika uzimajući u obzir specifičnosti procesa proizvodnje same kompanije. Takođe, moguće je prilagoditi dinamiku kursa zahtevima polaznika. Kurs je interaktivan, sa istovremenim radom predavača i polaznika (jedan polaznik – jedan računar). Vežbe koje se koriste su prilagođene prethodnom znanju polaznika, odnosno nivou samog kursa uz kontrolisano doziranje informacija sa stalnim ponavljanjem i uvežbavanjem istih. Predavač stalno prati napredovanje svakog polaznika i u trenutku preduzima određene aktivnosti za njegovo napredovanje, odnosno ostvarivanje ishoda učenja.

Standardni deo obuke za AutoCAD 2D se sastoji od:

 

1.Podešavanje osnovnih CAD parametara

 • pojam 2D okruženja – koordinatni sistem
 • priprema radnog okruženja za crtanje

2. Osnovne i pomoćne metode crtanja

 • rad sa komandama za crtanje
 • rad sa komandama za modifikovanje
 • pregled crteža
 • organizovanje crteža uz primenu lejera, boja, vrste i debljine linije
 • merenje dimenzija

3. Stilizacija i editovanje teksta na crtežu

4. Metode modifikovanja objekata crteža

5. Formiranje i editovanje kota

6. Grafičke komunikacije u inženjerstvu

7. Priprema za štampanje tehničke dokumentacije

 

 

Detaljniji sadržaj kursa

 • Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama.
 • Upoznavanje sa AutoCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AutoCAD-u.
 • Razjašnjavanje suštine fajla crteža kao grafičke baze podataka. Razumevanje razlike između vektorskih i rasterskih crteža. Rad sa komandama za manipulaciju fajlovima crteža (kreiranje novog crteža, otvaranje postojećeg, snimanje i dosnimavanje). Osnovna podešavanja i izrada prototipa crteža.
 • Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za prikazivanje crteža u prostoru modela (pomeranje, zumiranje i snimanje pogleda).
 • Razumevanje pojma AutoCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.

 

 • Rad sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala. Komande za kreiranje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik). Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač ugla, referentni pokazivač pravaca, vezivanje za specifične tačke na objektima, referentna mreža).
 • Rad sa komandama za menjanje objekata. Komande za transformaciju položaja objekata u prostoru (komanda za pomeranje i rotaciju). Komande za umnožavanje objekata (pojedinačno, paralelno, simetrično i šablonsko kopiranje). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje, produžavanje, razvlačenje, zaobljavanje, zakošavanje). Komanda za menjanje polilinija.
 • Primena ručica (grip mode) objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.
 • Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.
 • Rad sa komandama za ispitivanje. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, površina obima i momenata inercije.
 • Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.
 • Komande za kreiranje tekstualnih objekata. Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom. Umetanje teksta iz MS Worda. Postavljanje oznaka.
 • Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.
 • Razumevanje pojma bloka. Kreiranje i menjanje blokova. Primena alata DesignCenter za razmenu blokova između crteža. Dorada prototipa crteža.
 • Primena alata DesignCenter za razmenu podešavanja između crteža koji se nalaze na istom računaru. Snalaženje u okruženju većeg broja crteža koji čine projekat. Rad u mrežnom okruženju nalik realnom projektnom birou.
 • Razumevanje pojma atributa. Kreiranje i menjanje blokova sa atributima. Kreiranje standardnih “inteligentnih” tabela. Dorada prototipa crteža.
 • Kratak uvod o uređajima za štampanje. Razumevanje problematike štampanja i konkretnih problema vezanih za štampu iz AutoCAD-a. Priprema za štampu iz prostora modela i iz prikaza za štampanje. Dorada prototipa crteža.

 

Opšte informacije o kursu AutoCAD 2D

Trajanje: 2 dana

Vreme: 09-16h

Potrebno predznanje: nema

Minimalan broj polaznika: 3

Tip obuke: In-house


 

Kurs AutoCAD 3D

3D modelovanje predstavlja proces kreiranja trodimenzionalnih objekata odnosno modela koji se koriste u grafičkim simulacijama, reklamama, video igricama ili prilikom dizajniranja enterijera.

Zašto AutoCAD 3D obuka?

Glavne prednosti korišćenja AutoCAD 3D modelovanju su:

 • mogućnost brze izrade projekta od skice-koncepta do finalnog proizvoda uz pomoć moćnih alatki za modelovanje,
 • mogućnost da svoj koncept-ideju razvijete i pretočite u 3D prezentaciju pomoću: 3D slobodnih formi, moćnih alatki za vizuelizaciju, pravljenje animacija kroz Vaš model, kao i mogućnosti da unosite informacije sa 3D lasera.

 

Prednost je i komunikacija i razmena sa ostalim korisnicama u timu: AutoCAD vam omogućava da radite paralelno sa drugima na projektu, da pravite pdf fajlove i dwf fajlove za praćenje revizija i izmena.

Posebna podešavanja samog programa: AutoCAD je moguće u potpunosti prilagoditi potrebama korisnika. Ovo se postiže zahvaljujući brojnim opcijama koje se nalaze u okviru podešavanja alata i menija u AutoCAD-u.

 

Kome je namenjen kurs ?

Obuka je prvenstveno namenjena arhitektama, građevincima, enterijeristima, urbanistima, mašinskim inženjerima odnosno lјudima koji će računar koristiti ne samo za izradu tehničke dokumentacije projekta, već i u fazi projektovanja koristiti sve prednosti virtuelnog trodimenzionalog  modela.

 

Šta ćete naučiti ?

Kao polaznik ovog kursa imaćete priliku da obrađujete osnovne alatke za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD. Detaljno ćete se upoznati sa modelovanjem jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta.

Pored toga saznaćete sve što je važno da znate o upotrebi osnova prostornih oblika, izvodnih i zakrivljenih površina. Na obuci ćete se upoznati i sa načinom primene materijala i mapa na modelovane objekte, ali i sa vrstama i primenom svetala, postavljanjem kamera i krajnjim procesom vizuelizacije – renderingom.

U uvodnim lekcijama očekuje vas susret sa radnim okruženjem AutoCAD-a prilagođenim za kreiranje modela u prostoru. Kako predavanja budu odmicala naučićete da kreirate koordinatne sisteme koji će vam olakšati crtanje u prostoru, kao i da otvorite više prikaza modela i paralelno radite u više projekcija.

Kako se kreiraju osnovna i složena puna tela, šta su prostorne modifikacije i na koji način se koriste alati kao što su rotate, move i scale. U sledećim nastavnim jedinicama usvojićete veštine koje se tiču modelovanja u 3D okruženju i modifikovanja trodimenzionalnih objekata.

Praktična znanja koja vremenom budete sticali omogućiće vam da pređete na zahtevnije i komplikovanije tehnike koje ćete zahvaljujući prethodnim lekcijama sa lakoćom razumeti.

Kurs 3D AutoCAD modelovanja omogućiće vam korisne veštine koje ćete moći da primenite kako bi od postojeće 2D geometrije kreirali trodimenzionalne modele i obrnuto.

 

Šta ćete moći nakon kursa?

Bićete u stanju da samostalno projektujete objekat i izradite njegovu tehničku dokumentaciju.

 

Plan obuke za AutoCAD 3D

 

Uvod

 • Uvod u prostorno modelovanje.
 • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima.
 • Pregled oblasti u kojima se primenjuje prostorno modelovanje.
 • Upoznavanje sa zahtevima koje mora da ispuni računar na kome se radi prostorno modelovanje.
 • Rad sa komandama za prikazivanje objekata u tri dimenzije – snalaženje u prostoru.
 • Razni načini prikazivanja modela – osenčeni prikazi.

 

 

Korisnički koordinatni sistemi (UCS)

 • Upoznavanje sa konceptom rada u radnoj ravni.
 • Pojam korisničkog koordinatnog sistema za potrebe prostornog modelovanja.
 • Definisanje položaja korisničkog koordinatnog sistema.
 • Kreiranje prostornih linijskih objekata.
 • Formiranje mrežnog objekta.
 • Komande za kreiranje raznih tipova jednostavnih površi (površinski primitivi).
 • Dobijanje složene prostorne forme sastavljene od površi.

 

Osnovne i pomoćne metode 3D modelovanja elemenata

 • Upoznavanje sa pojmom punog tela ( solida ).
 • Razlike između punih tela i površi.
 • Komande za kreiranje jednostavnih punih tela (solid primitivi).

 

 

Metode modifikovanja modela

 • Komande za menjanje punih tela .
 • Komande za primenu Bulovih operacija nad punim telima.
 • Dobijanje složenih punih tela, primenom Bulovih operacija.

 

Napredne metode 3D modelovanja elemenata

 • Dobijanje punih tela, složenih oblika, izvlačenjem zatvorenih kontura, po pravoj i krivolinijskoj putanji.
 • Dobijanje obrtnih tela.

 

Vizuelizacija modela

 • Osnove dodeljivanja materijala.
 • Osnovni postupci za menjanje postojećih i kreiranje novih materijala.
 • Umetanje gotovih pejzažnih objekata.
 • Postavljanje prve scene.

 • Upoznavanje sa raznim tipovima svetala i specifičnostima vezanim za njihovu primenu u AutoCAD-u.
 • Definisanje svetala u sceni.
 • Snimanje scene.

 

 • Upoznavanje sa pojmom renderovanja i terminologijom koja se koristi .
 • Osnovna podešavanja.
 • Dobijanje i snimanje renderovanih prikaza u obliku rasterskog fajla.

 

Opšte informacije o kursu AutoCAD 3D

Trajanje: 2 dana

Vreme: 09-16h

Potrebno predznanje: AutoCAD 2D

Minimalan broj polaznika: 3

Tip obuke: In-house


 

Kurs AutoCAD Mechanical

Kurs AutoCAD Mechanical se bavi pripremom polaznika za potrebe 2D projektovanja, konstruisanja ili crtanja u mašinskoj struci.

Program AutoCAD Mechanical je deo AutoCAD familije proizvoda, štedi bezbroj sati dizajna i prepravlјanja automatizovanjem  mnogih uobičajenih zadataka. Pravo rešenje je za korisnike koji ne žele da prilagođavaju AutoCAD, već žele gotov i moderno objedinjen alat za rad u 2D u proizvodnom mašinstvu. Biblioteka od preko million standardnih elemenata, dodatne rutine za crtanje, šrafiranje, kotiranje, mašinski proračuni i izrada tehničke dokumentacije, svakako su jak argument za korišćenje ovog programa.

Kurs AutoCAD Mechanical

 

Zašto AutoCAD Mechanical obuka?

 • Zato što je baziran je na standardima
 • Zato što je kreiran za izradu 2D mašinskih crteža i projekata
 • Zato što sadrži inteligentne inženjerske alate

Poboljšanje rada u odnosu na AutoCAD se ogleda u prilagođenim komandama za crtanje  i  editovanje tipskih  objekata kao što su: pomoćne linije, specijalni tipovi linija, kotiranje, šrafiranje, rad sa lejerima, kreiranje i manipulacija 2D sklopovima i  tehničkom dokumentacijom,  crtanje  napomena i sl.

U program su ugrađeni različiti proračuni mašinskih elemenata (proračuni opruga, ležajeva, vratila…) i preko million standardnih mašinskih elemenata u skladu sa 18 različitih industrijskih  standarda. Tokom instalacije programa moguće je odabrati različite industrijske standarde za standardne mašinske elemente, među kojima su ISO, DIN, ANSI, JIS, BS, GOST itd.

 

Kome je namenjen kurs?

Ovaj kurs je namenjen korisnicima AutoCAD-a koji žele da dizajniraju mehaničke elemente.

 

Šta ćete naučiti?

Polaznici koji završe obuku za AutoCAD Mechanical,  detalјno će upoznati:

 • osnovne funkcije programa,
 • izradu kontura objekata,
 • obeležavanje i merenje,
 • konstrukcije:
 • cilindara i konusa,
 • vijčane veze,
 • osovina i
 • konstrukcije zupčanika.

Cilј obuke za AutoCAD Mechanical  je profesionalno kreiranje crteža, kao i štampanje crteža sa različitim rasporedima prikaza.

 

Opšte informacije o kursu AutoCAD Mechanical

Trajanje: 2 dana

Vreme: 09-16h

Potrebno predznanje: AutoCAD 2D

Minimalan broj polaznika: 3

Tip obuke: In-house


 

Pored toga postoje i specijalizovani jednodnevni kursevi koji su posvećeni programimam AutoCAD Raster i AutoCAD Electrical i namenjeni inženjerima različitih struka, ali prvenstveno elektro inženjerima. U nastavku su prikazani sadržaji ovih kurseva.

 

Obuka za AutoCAD Electrical

 

U toku samog kursa proćićemo kroz sledeće oblasti:

 1. Razumevanje projektnih datoteka
 • Korisnički Interfejs
 • Osnovni radni proces
 • Menadžer projekta
 • Projektna lista crteža
 • Kretanje kroz projekat
 • Upravljanje projektom

 

 1. Kreiranje i uređivanje shematskih i panelnih crteža
 • Kablovi i sabirnice
 • Ožičenje od tačke do tačke
 • Oznake kablova
 • Izvorni i odredišni signali
 • Ubacivanje šematskih simbola
 • Ubacivanje šematskih komponenti iz lista
 • Konektori
 • Strujna kola
 • Uređivanje šema

 

 1. Rad sa PLC simbolima

 

 1. Kreiranje prilagođenih simbola

                      

 1. Generisanje izveštaja

 

Opšte informacije o kursu AutoCAD Electrical

Trajanje: 1 dan

Vreme: 9-16h

Potrebno predznanje: AutoCAD

Tip obuke: In-house

Cena po polazniku: 23.990 RSD

Minimalan broj polaznika: 3

 


 

Kurs AutoCAD Raster

 

U toku samog kursa proćićemo kroz sledeće oblasti:

 1. Razumevanje principa rada softvera
 2. Uvoženje i pozicioniranje slike
 • Poravnanje i skaliranje
 • Kreiranje nove slike
 • Izvoženje slike
 • Podešavanje opcija
 • Kreiranje maske
 • Repozicioniranje slike

 

 1. Modifikacija slika
 • Adaptacija crteža i slike
 • Konvertovanje tipa slike
 • Dorađivanje slika
 • Spajanje slika
 • Dodavanje vektora slikama
 • Kreiranje regija
 • Kreiranje i modifikovanje elemenata crteža

 

 1. Vektorizacija elemenata slike

 

Obuka za AutoCAD Raster

 

Opšte informacije o kursu AutoCAD Raster

Trajanje: 1 dan

Vreme: 9-16h

Potrebno predznanje: AutoCAD

Tip obuke: In-house

Cena po polazniku: 23.990 RSD

Minimalan broj polaznika: 3

 

Utisci sa obuke


 

SLIKE SA TRENINGA

 

 

CENE AUTOCAD KURSEVA

Naziv kursa Trajanje Cena
AutoCAD 2D 2 dana 19.990 + PDV
AutoCAD 3D 2 dana 21.990 + PDV
AutoCAD Mechanical 2 dana 21.990 + PDV
AutoCAD Electrical 1 dan 23.990 + PDV
AutoCAD Raster 1 dan 23.990 + PDV

Za fizička lica: popust 15%

 

PRIJAVA

strelica

Želim brzo da naučim da radim u AutoCAD-u

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Poruka

 

One koji pretražuju AutoCAD kurs zanima i:

Solidworks kurs