ISO standard 14001: uvodjenje i sertifikacija | PMS

ISO 14001

ISO 14001 standard

 

Nadogradnja sistema kvaliteta se postiže uvođenjem ostalih standarda. Jedan od njih je ISO 14001 standard koji se bavi zašitom životne sredine. Prav verzija ovog standarda je nastala 1997.godine, druga 2005, a treća, aktuelna verzija je ISO 14001:2015.
 
U novije vreme značaj očuvanja i zaštite životne sredine postaje sve veći, što zbog povećanja svesti pojedinaca i kompanija, što kroz uredbe i zakone koje treba uskladiti u sklopu pridruživanja EU. Dostizanje balansa izmedju društva, životne sredine i ekonomije je postao esencijalan za dostizanje potreba sadašnje generacije, i što je još bitnije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Održivi razvoj kao cilj može biti dostignut isključivo kroz balans ova tri stuba održivosti: društvo, ekonomija i životna sredina.
 

ISO 14001 – zaštita životne sredine

 
   
Očekivanja društva u vezi zaštite životne sredine su sve transparentnija, glasnija, uslovno rečeno oštrija i pojačavaju pritisak na sve činioce društva da spreče dalje zagađenje životne sredine, neefikasnu upotrebu resursa, neodgavarajuće sakupljanje, zbrinjavanje i transport otpada, klimatske promene, degradaciju ekosistema i gubitak biodiverziteta.  Sve ovo je dovelo do toga da organizacije primene sistemski pristup na upravljanje životnom sredinom i povedu mnogo više računa o istoj. 
 

Shodno tome, ISO 14000 standardi podjednako obezbeđuju praktične alate za male, srednje i velike kompanije, bez obzira na oblasti njihovog poslovanja, omogućavajući im kvalitetno upravljanje ekološkim sistemom (životnom sredinom). Odnosno, ovaj standard omogućava kompanijama da jasno pokažu svoju odgovornost za očuvanje životne sredine, te da imenuje odgovornu osobu u samoj firmi koja bi se bavila upravljanjem, održavanjem i unapređenjem EMS-a (EMS – Environment Management System).

 

Kome je namenjen ISO 14001?

Svim kompanijama koje na bilo koji način utiču na zagađenje životne sredine pa je samim tim njihova obaveza i odgovornost da preduzmu sve potrebne mere da spreče dalje zagađenje eko sistema.

Osnovni princip i metodologija

Osnovni princip standarda ISO 14001 je PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklus koji se sastoji iz:

 • P – planiranje, odnosno uspostavljanje merljivih ciljeva i potrebnih procesa
 • D – implementacija procesa i potrebnih koraka kako bi se realizovali ciljevi EMS-a
 • C – Merenje i kontrola procesa i izveštavanje o statusu EMS-a, odnosno trenutnom stanju sistema u odnosu na planirane, početne vrednosti
 • A – Predizimanje akcija na osnovu izmerenih rezultata, a sa ciljem unapređenja performansi EMS-a 

 

Ceo ovaj PDCA ciklus je proces kontinualnog unapređenja performansi sistema zaštite životne sredine i smanjenja uticaja negativnih aspekata životne sredine.

 

Rezultati implementacije ISO 14001:2015 standarda

Kao posledica naših konsultantskih aktivnosti, sama kompanija dobija odgovarajući sertfikat kao dokaz društveno odgovorne firme koja vodi računa o očuvanju životne sredine. Ali što je mnogo bitnije, budi se svest zaposlenih da kroz svoje poslovne aktivnosti ne zagađuju prirodno okruženje i da doprinose stvaranju boljih uslova za život i rad. 

 

Tome treba dodati unapređenje ekoloških performansi, ispunjenje zakonskih obaveza i dostizanje ekoloških ciljeva.

 

Što se tiče same ISO dokumentacije, direktna posledica implementacije standarda ISO 14001 je dokumentacija, odnosno odgovarajuće procedure, uputstva i zapisi koji opisuju procese koje služe za unapređenje i očuvanje životne sredine, kao što su:

 • Registar identifikovanih pozitivnih i negativnih aspekata životne sredine kao i načina za smanjenje uticaja negativnih aspekata,
 • Utvrđen plan reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Jasno definisanje tokova otpada,
 • Lista generisanog i predatog otpada, kao i pravilno recikliranje, tj. izdvajanje otpadnih frakcija: komulani otpad, papir, karton, PET…
 • Utvrđeni postupci rukovanja opasnim materijama
 • Ciljevi EMS-a
 • Program za realizaciju ovih ciljeva
 • Interne provere koje služe za proveru, monitoring i unapređenje sistema menadžmenta zaštite životne sredine

 

Cena sertifikacije za ISO 14001:2015

Kao i za ostale standarde, cena sertfikacije prvenstveno zavisi od kompleksnosti i veličine same firme koja se meri brojem zaposlenih i brojem lokacija/poslovnica na kojima kompanija posluje.

 

Preduslov za uvođenje standarda: ISO 9001

 


 

Besplatnu procenu uvođenje ovog standarda možete uraditi u nastavku.

 

strelica

PRIJAVI SE ZA UVODJENJE ISO STANDARDA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da uvedem sledeće standarde

Poruka