ISO 14001 | Project Management Srbija

ISO 14001

ISO 14001 standard

Nadogradnja sistema kvaliteta se postiže uvođenjem ostalih ISO standarda. Jedan od najbitnijih i najčešće implementiranih je ISO 14001 standard koji se bavi zašitom životne sredine. Kada se radi o hronologiji razvoja ovog standarda, važno je spomenuti sledeće godine: 
  • 1997. – nastaje prva verzija ISO 14001
  • 2005. – druga verzija ovog standarda
  • 2015. – publikovana je treća, aktuelna verzija ISO 14001:2015.

Jedan od najvećih problema današnjice je briga o ekologiji i očuvanju životne sredine. Ključni cilj zaštite životne sredine je sprečavanje uništavanja prirodnog okruženja, što je važno za opstanak svih živih bića. Čist vazduh i sigurna voda za piće su od suštinskog značaja za naše zdravlje, a faktori kao što su povećanje populacije, razvoj tehnologije i idustrije, kao i preterana potrošnja prirodnih resursa imaju negativan uticaj na životnu sredinu. To za posledicu ima ugrožavanje ljudskog i životinjskog sveta.

Međunarodna organizaciju za standardizaciju ISO se bavi ovim problemom, a kao rezultat rada stručnjaka na svetskom nivou razvijen je i objavljen standard ISO 14001.

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Zašto je ISO 14001 važan za Vašu organizaciju?

Sertifikacija omogućava Vašoj organizaciji da ostvari sledeće prednosti:

 • Kontinuirana usklađenost sa zakonom
  Sertifikat ISO 14001 pomaže u smanjenju napora potrebnih za upravljanje zakonskom usklađenošću i poboljšanju upravljanja Vašim ekološkim rizicima. ISO 14001 osigurava da Vaša organizacija ispunjava ekološke ciljeve postavljene od strane lokalnih i nacionalnih vlasti. Povećanje kazni za organizacije koje ne poštuju svoje obaveze u vezi sa zaštitom životne sredine zajedno sa lošim publicitetom koji to može prouzrokovati jedan je od razloga što nijedna organizaciju ne bi trebalo sebi da priušti ignorisanje svog uticaja na životnu sredinu.
 • Smanjenje troškova poslovanja kroz smanjenu potrošnju resursa i proizvodnju otpada
 • Smanjeni troškovi energije i materijala
  Odabirom obnovljenih izvora enrgije i obavezom da će se otpad smanjiti, procesi proizvodnje postaju efikasniji i ekonomičniji.
 • Smanjeni troškovi upravljanja otpadom
  Sa manjim otpadom koji nastaje u toku procesa rada neke organizacije, troškovi uklanjanja otpada i obrade izvan lokacije značajno se smanjuju. Tokom implementacije standard ISO 14001 organizacije mogu stvoriti okvir od skladištenja, označavanja, transporta do odlaganja otpada.
 • Uspeh na tenderima
  Obezbeđivanje sertifikata ISO 14001 omogućava Vam da radite sa kompanijama koje stavljaju akcenat na ekološke organizacije i osiguranje kvaliteta životne sredine.
 • Promovisanje pozitivnog imidža
  Veća potražnja za proizvodima i uslugama kroz marketinške aktivnosti

Zašto je ISO 14001 važan za Vašeg klijenta?

 • Klijentima koji se aktivno interesuju za ekološke performanse uliva poverenje da rade sa organizacijom koja promoviše zajedničku ekološku svest.
 • Daje im, takođe, potvrdu da sarađuju sa ekološki svesnom organizacijom koja ispunjava svoju društvenu odgovornost

 

Zašto je standard važan za Vaše zaposlene?

 • Poboljšanje kvaliteta radnih mesta i morala zaposlenih
 • Povećana motivacija zaposlih
 • Podizanje ekološke svesti

 

I najbitnije, zašto je ISO 14001 važan za ekosistem?

 • Smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu
 • Smanjen rizik od ekoloških katastrofa
 • Smanjenje štetnog otpada
 
Ključni element zaštite životne sredine je upravljanje resursima. Upravljanje resursima ne podrazumeva upravljanje okruženjem, već upravljanje načinom na koji ljudi komuniciraju sa prirodom, u cilju zaštite i očuvanja prirodnih ekosistema.
 

U novije vreme značaj očuvanja i zaštite životne sredine postaje sve veći, što zbog povećanja svesti pojedinaca i kompanija, što kroz uredbe i zakone koje treba uskladiti u sklopu pridruživanja EU.

 

Dostizanje balansa izmedju društva, životne sredine i ekonomije je postao esencijalan za dostizanje potreba sadašnje generacije, i što je još bitnije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Održivi razvoj kao cilj može biti dostignut isključivo kroz balans ova tri stuba održivosti: društvo, ekonomija i životna sredina.

ISO 14001 – zaštita životne sredine

 

Očekivanja društva u vezi zaštite životne sredine su sve transparentnija, glasnija, uslovno rečeno oštrija i pojačavaju pritisak na sve činioce društva da spreče dalje zagađenje životne sredine, neefikasnu upotrebu resursa, neodgavarajuće sakupljanje, zbrinjavanje i transport otpada, klimatske promene, degradaciju ekosistema i gubitak biodiverziteta.  Sve ovo je dovelo do toga da organizacije primene sistemski pristup na upravljanje životnom sredinom i povedu mnogo više računa o istoj.

Da bi se pomoglo u rešavnju neposrednih i dugoročnih uticaja, sistem zaštite životne sredine mora početi sa opštim strateškim položajem i posvećenošću menadžmenta.

 

Serije standarda

  • ISO 14000 – serija standarda (objavljena 1996.god.) je nastala kao rezultat sve veće  brige za očuvanje životne sredine, odnosno kao sredstvo koje će pomoći organizacijama da svoje poslovanje usklade sa rastućim zahtevima zaštite životne sredine.
  • ISO 14001 – međunarodni standard za sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) je sistematski i procesno vođen pristup kontroli onih aspekata poslovanja koji imaju značajan uticaj na životu sredinu. Uvođenje standarda ISO 14001 pomoćiće Vašoj organizaciju da identifikuje i sistemski smanji štetne posledice koje može imati na životnu sredinu.

 

Shodno tome, ISO 14000 standardi podjednako obezbeđuju praktične alate za male, srednje i velike kompanije, bez obzira na oblasti njihovog poslovanja, omogućavajući im kvalitetno upravljanje ekološkim sistemom (životnom sredinom). Odnosno, ovaj standard omogućava kompanijama da jasno pokažu svoju odgovornost za očuvanje životne sredine, te da imenuje odgovornu osobu u samoj firmi koja bi se bavila upravljanjem, održavanjem i unapređenjem EMS-a (EMS – Environment Management System).

Nova verzija standarda uključuje zahteve za razumevanje konteksta organizacije kako bi se bolje upravljalo rizikom, čineći vlasnike i menadžere organizacija svesnijim svojih odgovornosti u vezi sa zaštitom životne sredine, uljučujući zakonske i regulatorne odgovornosti, kao i sposobnost upravljanja i kontrole povezanih rizika. Standard ISO 14001 osigurava kompatibilnost sa drugim standardima sistema menadžmenta kao što je ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001…

 

Razlozi uvođenja ISO 14001 standarda

Najčešći razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem standarda ISO 14001 su:

 • Neprestano zagađenje životne sredine
 • Tendencija ka iscrpljenju prirodnih resursa
 • Nedostatak organizovanog i sistemskog praćenja posledica zagađenja
 • Zastarele tehnologije u privrednim delatnostima
 • Sve veća zainteresovanost javnosti za očuvanje životne sredine
 • Posebni uslovi rada u zagađenim sredinama
 • Zakonska rešenja
 • Tenderske nabavke

 

Kome je namenjen ISO 14001?

Svim kompanijama koje na bilo koji način utiču na zagađenje životne sredine pa je samim tim njihova obaveza i odgovornost da preduzmu sve potrebne mere da spreče dalje zagađenje ekosistema.

Standard ISO 14001 pomaže svim organizacijam bez obzira na veličinu, sektor ili industriju. Svaka organizacija bilo velika ili mala, industrijska, proizvodna, uslužna ili trgovinska ima uticaj na životnu sredinu, te stoga može imati koristi od sertifikacije ISO 14001.

Razvijajući procese za smanjenje upotrebe energije i sirovina, smanjenje otpada i zagađenja, kao i ublažavanje rizika od vandrednih situacija Vaša organizacija neće biti samo ekološki prihvatljiva – ona će takođe biti profitabilnija i efikasnija.

 

Osnovni princip i metodologija

Osnovni princip standarda ISO 14001 je PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklus koji se sastoji iz:

 • P – planiranje, odnosno uspostavljanje merljivih ciljeva i potrebnih procesa
 • D – implementacija procesa i potrebnih koraka kako bi se realizovali ciljevi EMS-a
 • C – Merenje i kontrola procesa i izveštavanje o statusu EMS-a, odnosno trenutnom stanju sistema u odnosu na planirane, početne vrednosti
 • A – Predizimanje akcija na osnovu izmerenih rezultata, a sa ciljem unapređenja performansi EMS-a 

 

Ceo ovaj PDCA ciklus je proces kontinualnog unapređenja performansi sistema zaštite životne sredine i smanjenja uticaja negativnih aspekata životne sredine.

 

Rezultati implementacije ISO 14001:2015 standarda

Kao posledica naših konsultantskih aktivnosti, sama kompanija dobija odgovarajući sertfikat kao dokaz društveno odgovorne firme koja vodi računa o očuvanju životne sredine. Ali što je mnogo bitnije, budi se svest zaposlenih da kroz svoje poslovne aktivnosti ne zagađuju prirodno okruženje i da doprinose stvaranju boljih uslova za život i rad. 

 

Tome treba dodati unapređenje ekoloških performansi, ispunjenje zakonskih obaveza i dostizanje ekoloških ciljeva.

 

Što se tiče same ISO dokumentacije, direktna posledica implementacije standarda ISO 14001 je dokumentacija, odnosno odgovarajuće procedure, uputstva i zapisi koji opisuju procese koje služe za unapređenje i očuvanje životne sredine, kao što su:

 • Registar identifikovanih pozitivnih i negativnih aspekata životne sredine kao i načine za smanjenje uticaja negativnih aspekata,
 • Utvrđen plan reagovanja u vanrednim situacijama,
 • Jasno definisanje tokova otpada,
 • Lista generisanog i predatog otpada, kao i pravilno recikliranje, tj. izdvajanje otpadnih frakcija: komunalni otpad, papir, karton, PET…
 • Utvrđeni postupci rukovanja opasnim materijama
 • Ciljevi EMS-a
 • Program za realizaciju ovih ciljeva
 • Interne provere koje služe za proveru, monitoring i unapređenje sistema menadžmenta zaštite životne sredine

 

Cena sertifikacije za ISO 14001

Kao i za ostale standarde, cena sertfikacije za ISO 14001 prvenstveno zavisi od nekoliko različitih faktora:

 • broj zaposlenih koji predstavlja veličinu firme 
 • broj lokacija/poslovnica na kojima kompanija posluje
 • kompleksnost same organizacije

 

Preduslov za uvođenje standarda: ISO 9001

 


 

Besplatnu procenu uvođenje ovog standarda možete uraditi u nastavku.

 

strelica

PRIJAVI SE ZA UVODJENJE ISO STANDARDA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da uvedem sledeće standarde

Poruka