Cost benefit analiza

CBA

Cost-benefit analiza (CBA) ili analiza troškova i koristi, ili kako se ponekad zove benefit-cost analiza kvantifikuje i pridodaje novčane vrednosti svim efektima i utrošcima vezanim za realizaciju projekta ili planiranje investicija, na osnovu čega se vrši proračun neto dobiti datog subjekta.

Faktički vrši se procena slabosti i snaga svih ponuđenih alternativa na osnovu čega se bira opcija koja ostvaruje najveću dobit (benefit), a najmanje troškove realizacije (cost). 

Ova analiza se ne koristi za investicione projekte koji donose samo direktne komercijalne efekte koji se mogu meriti i kvantitivno izraziti, već, pre svega, za projekte koji donose i značajne indirektne i nemerljive efekte. 

Kome je namenjena obuka?

Kako je ovo metod za donošenje investicionih odluka, u prvom redu namenjeno je nivou strategijskog menadžmenta u javnom sektoru, preduzetnicima i direktorima preduzeća (javni i privatni sektor). Nije moguće donositi ispravne, isplative i ekonomski opravdane odluke ukoliko se ova metoda ne primenjuje u poslovnom subjektu pre sprovodjenja investicija.

Gde se primenjuje?

Cost-benefit analiza je metoda u ekonomiji i menadžmentu kojom se uporedjuju i vrednuju prednosti i nedostaci tržišnog subjekta, privrednog poduhvata ili poslovnog projekta. Veoma je važna metoda u procesu donošenja odluka ili korekcija projekta. Ključne oblasti primene ove analize su:

 • finansijske transakcije
 • donošenje menadžerskih/biznis odluka
 • selekcija projekta, 
 • izbor najisplativije investicije
 • političke i državne odluke 

Izbor najbolje investicione alternative ostvaruje se na bazi finansijske i ekonomske analize, kao dva integralna dela cost-benefit analize. Sadržaj finansijske analize čini analiza procenjenih novčanih tokova, tj. priliva i odliva novca, koji bi mogli nastati iz godine u godinu, tokom planskog perioda (vremena realizacije nekog projekta ili investicije, koje je i vreme sprovođenja analize). 

Sa druge strane kao pokazatelj ekonomske efikasnosti ulaganja koriste se različite matematičke, tj. statističke metode. Jedna od najčešće korišćenih je ROI (Return of Investment) ili period vraćanja investicija.

Primena ovog kriterijuma svodi se na prosto utvrđivanje perioda vraćanja investicija (izraženog brojem meseci ili godina) u kojem će se vratiti uložena investiciona sredstva – troškovi investicije, kao i perioda u kojem će se izjednačiti ukupna investiciona ulaganja sa sadašnjom vrednosti neto koristi od projekta.

Lakoća i jednostavnost primene ovog kriterijuma je razlog zašto se ona uzima kao najčešći pokazatelj ekonomske efikasnosti.

Cost-benefit analiza ima potpuno identičnu primenu kako kod poslovnih subjekata (mala, srednja i velika preduzeća), tako kod nevladinih i vladinih organizacija. Univerzalna je i nezavisna od tipa industrije u kojoj se primenjuje.

Cost benefit analiza

 

Cilj obuke

Zadatak ove analize je troškovno identifikovanje najisplativije solucije za dati investicioni cilj. Utvrdjivanje finansijske održivosti projekta, merenje ukupnih ulaganja i poslovnih troškova i prihoda.

Šta ćete naučiti?

Analizu troškova, analizu profitabilnosti uvodjenja novog proizvoda, kontrolu odliva sredstava, merenje isplativosti investicije i projekta, sagledavanje benefita koji su neekonomski a imaju uticaj na poslovanje subjekta.

Ceo proces analize će biti razložen na sastavne delove kroz praktičan primer, gde ćete: 

 • Odrediti ciljeve
 • Dokumentovati tekući proces
 • Proceniti buduće zahteve
 • Prikupiti podatke o troškovima
 • Izabrati najmanje tri alternative
 • Dokumentovati pretpostavke Cost-benefit analize
 • Proceniti troškove
 • Proceniti benefite
 • Diskontirati troškove i benefite kroz Net Present Value
 • Vrednovati i oceniti alternative
 • Provesti analizu osetljivost kroz utvrđivanje ulaznih parametara, ponavljanje cost-benefit analize i vrednovanje rezultata

Ishod obuke

Osposobljavanje polaznika da samostalno izvedu cost-benefit analizu na osnovu informacija kojima raspolažu i podataka koji su merljivi. Cost-benefit analiza je analitički pristup rešavanju problema izbora, koji zahteva definiciju ciljeva i identifikaciju alternativa koje daju najveću korist za date troškove, ili koje daju zadatu korist za najmanje troškova.

 

Sadržaj obuke:

 • Utvrđivanje troškova i koristi investicionog projekta;
 • Vrednovanje troškova i koristi investicionog projekta;
 • Osnovne faze izvođenja cost-benefit analize;
 • Kriterijumi koji se koriste u cost-benefit analizi;
 • Metode za ocenjivanje finansijske efikasnosti investicionih projekata;
 • Vrste cost-benefit analize;
 • Radionica: izvodjenje cost-benefit analize;
 • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci.

Potrebna predznanja

Ova analiza se temelji na pojedinim načelima Pareto metode i radi se u okviru informacija koje su dobijene SWOT analizom.

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 19.990 + PDV

strelica

PRIJAVI SE ZA TRENING ZA COST-BENEFIT ANALIZU

  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

  Poruka