Benchmarking

Zašto benchmarking?

Benchmarking je način otkrivanja onoga što je najbolje ostvariti u određenoj kompaniji, poređenjem sa  konkurencijom ili sa primerima dobre prakse drugih grana industrije. Ove informacije se zatim mogu koristiti za identifikaciju „praznina“ u procesima organizacije kako bi se postigla konkurentna prednost.

Najpribližniji prevod benchmarkinga bi bio poređenje ili uporedna analiza gde se merenje performansi radi na osnovu specifičnog unapred utvrđenog indikatora.

Dakle, jedna kompanija se poredi sa drugom na osnovu indikatora: trošak po jedinici mere, prihod po zaposlenom, škart u % ili šta god želimo da unapredimo.

Takođe, kompanija može i interno da se poredi sama sa sobom, tj. međusobno poređenje službi prema različitim parametrima: prosečna brzini izrade mesečnog izveštaja, brzina odgovora na reklamaciju, zadovoljstvo zaposlenih ili nešto drugo.

 

Cilj benchmarkinga je prepoznati najbolje u klasi, uporediti se sa njima, uočiti prilike za poboljšanje i poboljšati se.

Kome je namenjen benchmarking?

Kao što smo već napomenuli, benchmarking je tehnika u kojoj kompanija meri svoje performanse u odnosu na one najbolje kompanije u klasi, određuje kako su te kompanije postigle svoje performanse i koriste informacije radi poboljšanja sopstvenih performansi.

Subjekti koji mogu biti benčmarkirani uključuju:

 • strategije,
 • operacije i
 • procese.

Analizom se bave zaposleni na izvršnim funkcijama gde se planira, donosi, razradjuje i primenjuje strategija/projekti.

 

Gde se primenjuje?

U svim poslovnim subjektima, i to prilikom: merenje kvaliteta politika, proizvoda, programa, strategija organizacije itd., i njihovo poređenje sa standardnim merenjima ili sličnim merenjima konkurencije.

 

Cilj obuke za benchmarking

Cilj ove obuke je da se odredi šta će se analizirati, za koje se poboljšanja poziva, da se analizira kako druge organizacije postižu svoje visoke performanse i da se iskoriste ove informacije kako bi se poboljšale performanse sopstvene kompanije, državne ustanove ili organizacije.

Benchmarking

Šta ćete naučiti?

Benchmarking vam  može pomoći da odredite oblasti, sisteme ili procese za poboljšanja – bilo kontinuirano povećanje/poboljšanje ili dramatično poboljšanje tj. reinženjering poslovnih procesa. Pri tome ćete čuti i videti, pa samostalno proći kroz standardne korake benchmarkinga:

 • Izbor subjekta, odnosno selekcija oblasti, proizvoda, usluge ili procesa za benchmarking 
 • Identifikacija metrike za merenje performansi izabrane oblasti, proizvoda, usluge ili procesa 
 • Izbor subjekta za poređenje (eksterna kompanija, ili oblasti za poređenje iz same kompanije) 
 • Merenje i prikupljanje podataka o performansama subjekta 
 • Analiza prikupljenih informacija i prepoznavanje prilika za poboljšanje subjekta 
 • Adaptacija i implementacija najbolje prakse, postavljanje merljivih, realnih i ostvarljivih ciljeva
 • Komunikacija sa ostatkom kompanije i dobijanje celokupne kompanijske podrške za primenu izabranog rešenja 

Ishod obuke

Osposobljenost polaznika da sami sprovedu proces benchmarkinga, izaberu odgovarajući alat i implementiraju rezultate analize u svom poslovnom subjektu. 

Poredjenje performansi

 

Sadržaj obuke

Obuka za benchmarking se sastoji od teorijskih i praktičnih delova sastavljenih od vežbi na konkretnom primeru. Obuka pokriva sledeće teme: 

 • Šta je benchmarking, pregled procesa benchmarkinga
 • Vrste benchmarkinga (interni, konkurentni, strategijski)
 • Karakteristike benchmarkinga
 • Odredjivanje „praznine„
 • Ciljanje budućih performansi
 • Implementiranje rezultata analize
 • Radionica: Benchmarking subjekta
 • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci

Potrebno predznanje

 • Pravljenje SWOT analize i merenja poslovnih performansi

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 21.990 + PDV

 

strelica

 

PRIJAVI SE ZA BENCHMARKING TRENING

  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

  Poruka