Rešavanje problema Ishikawa metodom | Project Management Srbija

Rešavanje problema Ishikawa metodom

Ishikawa dijagram

Ishikawa dijagram je alat koji je pronašao Kaoro Ishikawa koji se, zbog svog izgleda, naziva i dijagram riblje kosti. Cilj ovog alata, odnosno metode je da sistematizuje znanje i da omogući uzročno-posledičnu analizu.

Ishikawa dijagram

 

Zašto obuka za rešavanje problema Ishikawa metodom?

Da bi se ostvarilo uspešno vođenje organizacije i njen uspešan rad, potrebno je da se ona vodi i da se njome upravlja na sistematičan i transparentan način. Uspeh može da rezultira iz primene i održavanja sistema menadžmenta, koji je projektovan da stalno poboljšava performanse – a kako se problemi stalno javljaju, potrebno je pravovremeno ih identifikovati, pronaći uzrok i otkloniti ga. Sve ono što sadrži ishikawa metoda.

 

Kome je namenjena obuka?

U kreiranju Ishikawa dijagram mogu učestvovati svi zaposleni u preduzeću jer je potrebno što više ideja, nabrajanja potencijalnih problema, uzroka i posledica. Treba identifikovati sve relevantne faktore kroz diskusiju većeg broja ljudi.

 

Gde se primenjuje?

Postoje razni alati za rešavanje problema, odnosno alati za upravljanje kvalitetom, kako na projektima, tako i svim segmentima rada jednog preduzeća. Razlog zbog čega se primenjuju ovi alati su višestruke prednosti koje se ogledaju u sledećem:

 • smanjenje troškova grešaka
 • smanjenje materijalnih troškova
 • smanjenje rizika
 • stvaranje mogućnosti za procene dogadjanja
 • lakše upravljanje kvalitetom

Jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih, a ujedno i jedan od najjednostvnijih alata je Ishikawa dijagram ili uzročno-posledični dijagram.

 

Šta je Ishikawa dijagram?

Ishikawa dijagram je alat koji se koristi za razmatranje i prikazivanje odnosa izmedju date posledice i njenih potencijalnih uzroka. Korisiti se 7M princip na osnovu koga se svi uzroci grupišu u sedam kategorija tako da njihov vizuelni izgled podseća na riblju kost.

Ovih 7M kategorija koje se koristi u ovom alatu su:

 1. Man – čovek (bilo koji učesnici projekta)
 2. Machine – mašina (oprema, mašine, računari, alati…)
 3. Material – materijal (sirovi materijal, papir, delovi bilo koji materijal koji je potreban za pravljenje finalnog proizvoda)
 4. Method – metoda (procedure, polise, pravila rada, zakonska regulativa)
 5. Management – menadžment (upravljanje projektom, top menadžment preduzeća)
 6. Measure – mera (podaci dobijeni merenjem radi evaluacije kvaliteta)
 7. Milleu – sredina ili okruženje (lokacija, vreme, temperatura, kultura okruženja)

 

Slika sa Ishikawa obuke

 

Kako se koristi alat?

Ishikawa dijagram se pravi tako što se formira skelet ribe na čijoj krajnjoj desnoj strani se nalazi posledica koju analiziramo – koren dijagrama. Na središnji deo skeleta ribe („kičmu“) se nadovezuju glavne kategorije prema 7M principu. Svakoj kategoriji se dopisuju uzroci koji su sastavni deo te kategorije,  a mogu izazvati traženu posledicu. Jedna kategorija može imati više podkategorija kojima se dodeljuju uzroci.

Pitanja koja treba postaviti prilikom koriščenja ovog alata su:

 • Šta utiče na posledicu?
 • Ko? Kako? Zašto?

 

 

Primena Ishikawa dijagrama

Prednost ovog alata je njegova univerzalnost. Ovaj alat se može koristiti za kontrolu kvaliteta na projektu, a može se koristiti za bilo koju vrstu kontrole kvaliteta. Takodje, može se koristiti za bilo koju vrstu analize uzročno-posledičnih veza i rešavanja problema. Definitivno je jedan on najjednostavnijih i najpraktičnijih alata.

Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za definisanje uzroka (što više mogućih) koji dovode do posledice odnosno problema koji se analizira. Tehnika koristi grafička sredstva za povezivanje uzroka problema sa samim problemom, tj. za određivanje uzroka i efekta. Metoda nje vezana samo za proizvodnju, već ima primenu u svim preduzećima, poslovnim subjektima i organizacijama.

 

Cilj obuke

Naučiti pravilan redosled koraka pomoći kojih se rešavaju problemi jer primena Ishikawa metode prolazi kroz sledećih šest koraka:

 1. Definisanje problema, 
 2. Identifikacija uzroka,
 3. Sortiranje uzroka po grupama,
 4. Razrada dijagrama,
 5. Postupak širenja (grananja),
 6. Analiza.

Rešavanje uzroka problema Ishikawa metodom

 

Šta ćete naučiti?

Pravljenje Ishikawa dijagrama, odabir pravog modela dijagrama (4M – 7M), kada se upotrebljava, a kada ne, analiziranje utvrdjenog problema i otklanjanja uzroka istog.

 

Ishod obuke

Osposobljavanje polaznika za timski rad u definisanju problema, sortiranju mogućih uzroka, odabir prave strukture dijagrama, razrada dijagrama, analiza dobijenog rezultata i predlog rešenja problema.

 

Sadržaj obuke

Obuka za rešavanje problema se sastoji iz teorijskih i praktičnih blokova sa vežbanjima. Pokrivene su sledeće teme:

 • Šta je Ishikawa dijagram, gde se primenjuje
 • Kako definisati problem?
 • Sortiranje uzroka po specifičnim grupama
 • Izbor osnovne strukture
 • Razrada dijagrama
 • Analiza
 • Primena rešenja
 • Kontrola primene
 • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci.

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 19.990 + PDV

Fizička lica: 15% popusta

 

 

 

Dodatne prednosti in-house obuke:

 • Radi se na Vašim konkretnim primerima, tj. rešavaju se Vaši poslovni izazovi
 • Pažnja predavača je posvećena samo Vašoj firmi
 • Termin određujete u dogovoru sa predavačem

 

Slike sa obuke

 

strelica

PRIJAVI SE ZA ISHIKAWA TRENING

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

Poruka

 

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
SWOT analiza
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaje
Balansna karta
Menadžerske veštine
Biznis plan