Kako napraviti indikatore kritičnih aktivnosti u Primaveri?

Primavera P6 je moćan alat za upravljanje projektima, samim tim omogućava praćenje i upravljanje kritičnim aktivnostima.

Kritične aktivnosti u Primaveri P6 su one aktivnosti u rasporedu projekta koje direktno utiču na datum završetka projekta.

Drugim rečima, one čine kritični put projekta. Kritični put je najduži put kroz mrežu aktivnosti i određuje minimalno vreme potrebno za završetak projekta.

Ključne karakteristike kritičnih aktivnosti:

 • Total float (vremenska rezerva) – Kritične aktivnosti imaju total float jednak nuli. Total float je vreme za koje se aktivnost može odložiti bez uticaja na završni datum projekta. Ako je jednak nuli, to znači da svako kašnjenje kritične aktivnosti direktno utiče na pomeranje datuma završetka projekta.
 • Uticaj na završni datum projekta – Svaka promena u trajanju ili početku kritične aktivnosti automatski menja završni datum projekta. Zbog toga je praćenje ovih aktivnosti od ključne važnosti za uspešno upravljanje projektom.
 • Fokus na kontrolu – Menadžeri projekata posebnu pažnju posvećuju kritičnim aktivnostima, jer bilo kakvo kašnjenje u ovim aktivnostima može uzrokovati kašnjenje celog projekta.

Identifikacija kritičnih aktivnosti u Primaveri P6

Primavera P6 automatski identifikuje kritične aktivnosti tokom procesa izrade rasporeda aktivnosti. Kada pokrenete unos aktivnosti i planiranje rasporeda, softver izračunava najranije i najkasnije datume za svaku aktivnost i određuje koje aktivnosti čine kritični put.

Upravljanje kritičnim aktivnostima

Efikasno upravljanje kritičnim aktivnostima uključuje:

 • Redovno ažuriranje statusa – Unosite stvarne podatke o napretku kako biste osigurali da raspored ostaje ažuriran.
 • Analiza promena – Analizirajte kako promene u rasporedu utiču na kritične aktivnosti i celokupan projekat.
 • Proaktivno rešavanje problema – Identifikujte i rešavajte potencijalne probleme koji mogu uzrokovati kašnjenje kritičnih aktivnosti.

Dakle, kritične aktivnosti su ključni elementi svakog projekta, jer direktno utiču na datum kada će brojekat biti gotov. Razumevanje i efikasno upravljanje ovim aktivnostima pomoću softvera kao što je Primavera P6 omogućava menadžerima projekata da minimiziraju rizike kašnjenja i osiguraju uspešan završetak projekta u planiranom roku.

Kako napraviti indikatore kritičnih aktivnosti u Primaveri P6?

Da biste napravili indikatore kritičnih aktivnosti u Primaveri P6, sledite ove korake:

 1. Unos aktivnosti i resursa

Unesite sve aktivnosti i resurse potrebne za vaš projekt. To uključuje definisanje svih zadataka, njihovih trajanja, zavisnosti između zadataka, kao i resursa potrebnih za izvršenje tih zadataka.

2. Definisanje zavisnosti između aktivnosti

Povežite aktivnosti koristeći zavisnosti, odnosno veze kao što su Finish-to-Start (FS), Start-to-Start (SS), Finish-to-Finish (FF) i Start-to-Finish (SF). Ove zavisnosti će pomoći u određivanju sekvenci rada i uticati na kritični put.

3. Podešavanje trajanja aktivnosti

Unesite planirano trajanje za svaku aktivnost. Ovo trajanje će se koristiti za izračunavanje ukupnog trajanja projekta i identifikaciju kritičnih aktivnosti.

4. Kreiranje rasporeda (Scheduling)

Pokrenite funkciju rasporeda (Schedule) u Primaveri kako biste izračunali početne i završne datume za sve aktivnosti. Ovaj korak je ključan za identifikaciju kritičnog puta.

Idite na „Project“ > „Schedule“

Podesite parametre i kliknite „Schedule“

5. Prikaz kritičnog puta

Kritični put je niz aktivnosti koje direktno utiču na završni datum projekta. U Primaveri možete prikazati kritični put na sledeći način:

Idite na „View“ > „Bars“

Uključite opciju „Critical Path“

6. Konfiguracija indikatora kritičnih aktivnosti

Da biste kreirali indikatore za kritične aktivnosti, možete koristiti sledeće metode:

Korišćenje Gantt diagrama

Na Gantt dijagramu, kritične aktivnosti su obično prikazane crvenom bojom. Da biste to omogućili:

 • Idite na „View“ > „Bars“
  • Uredite ili dodajte bar stilove da prikazuju kritične aktivnosti crvenom bojom

Filteri

Možete kreirati filtere koji prikazuju samo kritične aktivnosti:

 • Idite na „View“ > „Filters“
 • Kreirajte novi filter koji prikazuje samo aktivnosti sa total float jednakim nuli

Kolone

Dodajte kolone koje prikazuju status aktivnosti (kritične/ne-kritične):

 • Idite na „View“ > „Columns“
 • Dodajte kolonu „Critical“ koja prikazuje da li je aktivnost kritična

Izveštavanje

Generišite izveštaje koji uključuju kritične aktivnosti:

 • Idite na „Tools“ > „Reports“
 • Izaberite novi izveštaj koji prikazuje kritične aktivnosti i njihov status

Kreiranje novog korisnički definisanog polja za kritične indikatore u Primaveri

Da biste kreirali novo korisnički definisano polje za kritične indikatore u Primaveri P6, odite na „Enterprise“ i „User defined fields“ – „Korisnički definisana polja“.

U prozoru „User defined fields“  – „Korisnički definisana polja“ odaberite „Add“ – „Dodaj“ da biste kreirali novo korisnički definisano polje. Unesite naziv u polje „Title“ za novo korisnički definisano polje kao KRITIČNI INDIKATOR i izabrati tip podataka INDIKATOR u polje „Data Type“ kao što je prikazano na slici ispod.

Zatim kliknite na „Close“ da biste sačuvali unete vrednosti i izađite iz prozora „User defined fields“  –  „Korisnički definisano polje“.

Dodeljivanje kritičnih indikatora aktivnostima

Treba da kreirate novu globalnu promenu „Global Change“ sa potrebnim parametrima da dodelite kritične indikatore svim aktivnostima u planu projekta. Da biste to uradili, potrebno je da odaberete „Tools“ i „Global Change“. U prozoru „Global Change“ kliknite na „New“ da biste kreirali novu „Global Change“.

Kada odete na „New“ u prozoru „Global Change“, pojaviće se prozor „Modify global change“ gde treba uneti naziv „Global Change Name“ kao „Critical indicator 1“ i dodeliti indikator crvene boje za kritične aktivnosti i indikator zelene boje za nekritične aktivnosti kao „Parameter/Value” kao što je prikazano na slici ispod.

Kada se „Parametri/Vrednosti“ unesu u „Globalnu promenu“, treba kliknuti na „Change“, a u „Izveštaju o globalnim promenama“ potrebno je da odaberete „Commit Changes“.

Zatim je potrebno kliknuti na „OK“ u prozoru „Modify Global Change“ i „Close“ u prozoru „Global Change“ da biste sačuvali dodeljene parametre/vrednosti i zatvorili prozore.

Sada možemo primetiti da su kritični indikatori prikazani u rasporedu projekta za sve aktivnosti. Crvenom bojom za kritične aktivnosti i zelenom bojom za nekritične aktivnosti kao što je prikazano na slici ispod.

7. Ažuriranje projekta

Redovno ažurirajte status aktivnosti kako bi Primavera P6 mogla da ažurira kritični put i indikatore kritičnih aktivnosti. Prateći ove korake, možete efikasno pratiti i upravljati kritičnim aktivnostima u Primaveri P6.

3 razloga zbog kojih ne možete da pronađete svoj kritični put u Primaveri P6

Ako ste isprobali ove načine, ali i dalje ne možete da vidite kritičnu putanju vašeg projekta na Gantt dijagramu, možda se dešavaju ove 3 uobičajene situacije.

Opcija 1 – Nema kritičnog puta zbog lošeg povezivanja aktivnosti

Uobičajeni razlog zbog kojeg korisnici Primavera P6 nemaju nikakve kritične aktivnosti na svom Ganttogramu je zbog loših veza, odnosno lošeg povezivanja projektnih aktivnosti. Raspored projekta je mreža aktivnosti u kojima odnosi deluju kao konektori. Ako je vaše povezivanje bilo loše urađeno, Primavera P6 neće moći da izračuna kritičnu putanju i neće vam pokazati aktivnosti kao kritične.

Loše povezivanje aktivnosti znači sledeće:

 • nedostajuće veze ili otvoreni krajevi – sve aktivnosti nisu povezane jedna sa drugom na razuman način, stvarajući praznine u mreži
 • iracionalna logika – aktivnosti su povezane korišćenjem različitih tipova logike koja nema smisla (tj. pogrešno korišćenje odnosa od početka do kraja)

Opcija 2 – prekomerna upotreba ograničenja datuma

Ograničenja u datumima će uticati na način na koji Primavera P6 izračunava kritični put i ne mogu dovesti do kritičnih aktivnosti na Ganttovom grafikonu. Korišćenje previše ograničenja datuma, a posebno obaveznih ograničenja datuma može dovesti do toga da se kritična putanja ne izračuna.

Postavljanje previše ograničenja „Početi na“ ili „Završi na ili pre“ može definitivno imati štetne efekte na proračune kritičnog puta vašeg projekta. Preporuka je da koristite ograničenja što je moguće ređe kako biste izbegli da ograničenja ometaju proračune mreže.

Opcija 3 – projekat se završava ranije nego što se mora završiti zbog ograničenja

Planeri često postavljaju datum „mora se završiti do“ za ceo projekat. Možda ćete na svom projektu postaviti datum do kog se vaš projekat mora završiti. Ako se vaš projekat završava ranije od roka koji ste postavili kao datum do kada vaš projekat mora da se završi, onda možda nećete imati aktivnosti čiji je total float 0, što znači da nema kritičnih aktivnosti po definiciji.

Ako je to slučaj, možete da prikaže kritičnu putanju po najdužoj putanji, a ne po ukupnoj putanji (u stvari, najduži put je poželjniji).

 • Pritisnite F9, a zatim kliknite na dugme Opcije.
 • Pronađite postavku „Definiši kritične aktivnosti kao“. Izaberite „Najduži put“.
 • Ponovo zakažite svoj projekat.

Proverite sada Gantov grafikon. Sada bi trebalo da vidite crveni put kritičnih aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *