SQCDP board

Šta je SQCDP board u LEAN-u?

Lean menadžment je filozofija i metodologija poslovnog upravljanja koja ima za fokus stvaranje maksimalne vrednosti za kupce uz minimizaciju otpada. Ova praksa proizlazi iz Lean proizvodnje, koju je najpre razvila Toyota, a kasnije je proširena na različite sektore van proizvodnje, uključujući usluge, zdravstvo i administraciju.

Lean menadžment je sveobuhvatan pristup poslovnom upravljanju koji teži eliminaciji otpada, poboljšanju kvaliteta i povećanju efikasnosti kroz kontinuirano unapređenje procesa.

Implementacijom Lean principa, organizacije mogu postići značajne uštede, povećati konkurentnost i pružiti veću vrednost svojim kupcima. Ovaj pristup ne samo da unapređuje operativne performanse, već i stvara kulturu stalnog unapređenja i inovacije unutar organizacije.

Šta je SQCDP?

SQCDP board (SQCDP tabla) je alat koji se koristi u Lean menadžmentu za vizuelno praćenje ključnih indikatora performansi (KPI) u proizvodnim i poslovnim procesima.

Ova tablica je dizajnirana da pomogne timovima da lako identifikuju, analiziraju i rešavaju probleme, poboljšavajući tako efikasnost i kvalitet u organizaciji. SQCDP je akronim koji označava:

 • Safety (Bezbednost),
 • Quality (Kvalitet),
 • Cost (Trošak),
 • Delivery (Isporuka) i
 • People (Ljudi).

Svaka od ovih kategorija predstavlja ključnu oblast koja utiče na ukupni učinak organizacije.

Komponente SQCDP table

1. Safety (Bezbednost)

Ova kategorija se fokusira na sigurnost zaposlenih i radnog okruženja. Na tabli se mogu prikazivati podaci o broju povreda, incidentima ili nebezbednim uslovima rada. Cilj je identifikovati i eliminisati rizike kako bi se osiguralo sigurno radno okruženje.

2. Quality (Kvalitet)

U okviru kvaliteta prati se broj defekata, reklamacija ili odstupanja od standarda. Ova kategorija pomaže timovima da identifikuju probleme u kvalitetu proizvoda ili usluga i da preduzmu korake za njihovo poboljšanje.

3. Cost (Trošak)

Ovaj deo se bavi troškovima proizvodnje ili pružanja usluga. Prate se podaci o troškovima materijala, rada, energije i drugih resursa. Smanjenje nepotrebnih troškova je ključni cilj ove kategorije.

4. Delivery (Isporuka)

Praćenje performansi isporuke uključuje tačnost i blagovremenost isporuka prema kupcima ili drugim delovima organizacije. Cilj je osigurati da proizvodi ili usluge budu isporučeni na vreme i u skladu sa zahtevima kupaca.

5. People (Ljudi)

Ova kategorija se fokusira na angažovanost i zadovoljstvo zaposlenih. Prate se podaci o obukama, zadovoljstvu na radu, produktivnosti i drugim faktorima koji utiču na ljudske resurse.

Upotreba SQCDP table

SQCDP board obično stoji na vidljivom mestu u proizvodnom pogonu ili kancelariji, tako da svi članovi tima mogu lako pratiti i analizirati podatke. Redovni sastanci, često dnevni ili nedeljni, održavaju se ispred tabli kako bi se diskutovalo o trenutnim performansama, identifikovali problemi i predložile korektivne akcije.

Koraci u korišćenju SQCDP board-a

Korišćenje SQCDP board-a (Safety, Quality, Cost, Delivery, People) zahteva sistematičan pristup kako bi se postigli optimalni rezultati. Ovaj proces uključuje nekoliko ključnih koraka koji pomažu timovima da prate, analiziraju i poboljšaju performanse u organizaciji.

1. Prikupljanje podataka – Prikupljaju se relevantni podaci za svaku od kategorija.

Šta raditi:

 • Redovno prikupljajte relevantne podatke za svaku kategoriju (bezbednost, kvalitet, troškovi, isporuka, ljudi).
 • Koristite pouzdane izvore podataka i osigurajte tačnost i ažurnost informacija.

Zašto je važno:

 • Tačni i pravovremeni podaci omogućavaju precizno praćenje performansi i identifikaciju problema.

2. Ažuriranje table – Podaci se redovno ažuriraju na tabli, obično svakodnevno.

Šta raditi:

 • Redovno ažurirajte SQCDP board, obično na dnevnoj bazi.
 • Postavite podatke na vidljivo mesto na tabli tako da su lako dostupni svim članovima tima.

Zašto je važno:

 • Kontinuirano ažuriranje osigurava da timovi imaju pristup najnovijim informacijama i mogu brzo reagovati na promene.

3. Analiza podataka – Timovi analiziraju podatke kako bi identifikovali odstupanja i potencijalne probleme.

Šta raditi:

 • Timovi redovno analiziraju prikupljene podatke kako bi identifikovali odstupanja i potencijalne probleme.
 • Koristite različite analitičke alate i metode za dublje razumevanje podataka.

Zašto je važno:

 • Analiza podataka pomaže u identifikaciji korenskih uzroka problema i omogućava donošenje informisanih odluka.

4. Akcione mere – Na osnovu analize, timovi predlažu i implementiraju akcione mere za poboljšanje.

Šta raditi:

 • Na osnovu analize podataka, predložite i implementirajte akcione mere za poboljšanje.
 • Definišite jasne zadatke i odgovornosti za članove tima.

Zašto je važno:

 • Akcione mere omogućavaju brzo i efikasno rešavanje identifikovanih problema, poboljšavajući ukupne performanse.

5. Praćenje napretka – Redovno se prati napredak i efekti preduzetih mera, uz eventualno prilagođavanje strategija.

Šta raditi:

 • Redovno pratite napredak preduzetih mera i njihove efekte na performanse.
 • Prilagođavajte strategije i akcione planove na osnovu povratnih informacija i rezultata.

Zašto je važno:

 • Kontinuirano praćenje omogućava prilagođavanje i unapređenje strategija kako bi se postigli željeni rezultati.

6. Dnevni ili Nedeljni Sastanci

Šta raditi:

 • Organizujte redovne sastanke ispred SQCDP board-a kako bi se diskutovalo o trenutnim performansama.
 • Tokom sastanaka, pregledajte najnovije podatke, analizirajte probleme i dogovorite se o narednim koracima.

Zašto je važno:

 • Redovni sastanci podstiču timsku saradnju, transparentnost i brzo rešavanje problema.

Prednosti korišćenja SQCDP boarda – Prednosti Strukturisanog Pristupa

SQCDP board je moćan alat u Lean menadžmentu koji donosi brojne prednosti za organizacije koje teže ka poboljšanju operativnih performansi i postizanju visokog nivoa efikasnosti. Kao što je već pomenuto u tekstu korišćenjem ovog alata, timovi mogu brzo i efikasno identifikovati i rešavati probleme, kao i pratiti ključne indikatore performansi (KPI).

Evo nekoliko ključnih prednosti SQCDP board-a:

1. Vizuelizacija performansi

Šta ovo znači:

 • SQCDP board omogućava jasnu i vizuelnu prezentaciju performansi u pet ključnih oblasti: bezbednost, kvalitet, troškovi, isporuka i ljudi.

Zašto je važno:

 • Vizuelizacija olakšava brzo razumevanje trenutnog stanja i identifikaciju problema.
 • Svi članovi tima mogu lako videti i pratiti ključne metrike, što povećava transparentnost.

2. Brza identifikacija problema

Sistematski pristup omogućava brzo identifikovanje i rešavanje problema, što dovodi do kontinuiranog poboljšanja performansi.

Šta ovo znači:

 • Kroz redovno praćenje i ažuriranje podataka, problemi i odstupanja se brzo identifikuju.

Zašto je važno:

 • Rano prepoznavanje problema omogućava timovima da brzo reaguju i spreče eskalaciju.
 • To vodi ka bržem rešavanju problema i smanjenju negativnih efekata na poslovanje.

3. Povećanje angažovanosti zaposlenih

Omogućava jednostavno i jasno prikazivanje performansi koje svi mogu razumeti.Uključivanjem svih članova tima u proces, povećava se njihova angažovanost i odgovornost.

Šta ovo znači:

 • SQCDP board uključuje sve članove tima u proces kontinuiranog praćenja i poboljšanja performansi.

Zašto je važno:

 • Uključivanje zaposlenih povećava njihovu angažovanost i osećaj odgovornosti.
 • Angažovani zaposlenici su motivisaniji da doprinesu poboljšanju procesa i ukupnoj efikasnosti.

4. Poboljšanje komunikacije

Redovni sastanci i transparentni podaci poboljšavaju komunikaciju među članovima tima i između različitih odeljenja.

Šta ovo znači:

 • SQCDP board olakšava komunikaciju među članovima tima i između različitih odeljenja.

Zašto je važno:

 • Jasna i redovna komunikacija pomaže u boljoj koordinaciji aktivnosti i rešavanju problema.
 • Povećava se saradnja i smanjuju nesporazumi unutar organizacije.

5. Kontinuirano poboljšanje

Šta ovo znači:

 • SQCDP board podržava filozofiju Lean menadžmenta koja se temelji na kontinuiranom poboljšanju.

Zašto je važno:

 • Stalno unapređenje procesa vodi ka većoj efikasnosti, boljem kvalitetu i nižim troškovima.
 • Organizacije postaju agilnije i bolje prilagođene promenama i izazovima na tržištu.

6. Efikasno donošenje odluka

Šta ovo znači:

 • Podaci na SQCDP board-u pružaju čvrst temelj za donošenje odluka zasnovanih na činjenicama.

Zašto je važno:

 • Donošenje odluka zasnovano na realnim podacima smanjuje rizik od grešaka i poboljšava efikasnost.

7. Transparentnost i odgovornost

Šta ovo znači:

 • Transparentno prikazivanje podataka povećava odgovornost svih članova tima za rezultate.

Zašto je važno:

 • Svi članovi tima su svesni svojih doprinosa i učinka, što vodi ka većoj odgovornosti i posvećenosti.

8. Poboljšanje kvaliteta

Šta ovo znači:

 • Kroz praćenje i analizu podataka o kvalitetu, timovi mogu identifikovati i eliminisati izvore defekata i odstupanja.

Zašto je važno:

 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda ili usluga vodi ka većem zadovoljstvu kupaca i lojalnosti.

Zaključak

SQCDP tabla predstavlja integralni deo Lean menadžmenta koji omogućava organizacijama da postignu visok nivo efikasnosti kroz kontinuirano praćenje i poboljšanje performansi. Njegove prednosti uključuju vizuelizaciju performansi, brzu identifikaciju problema, povećanje angažovanosti zaposlenih, poboljšanje komunikacije, kontinuirano poboljšanje, efikasno donošenje odluka, transparentnost i odgovornost, kao i poboljšanje kvaliteta. Korišćenjem SQCDP boarda, organizacije mogu stvoriti kulturu stalnog unapređenja i postići dugoročni uspeh.

Korišćenje SQCDP boarda kroz ove korake omogućava organizacijama da efikasno upravljaju svojim procesima, poboljšavaju kvalitet, smanjuju troškove i povećavaju zadovoljstvo zaposlenih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *