Sertifikacija za ISO 9001 | Project Management Srbija

Sertifikacija za ISO 9001

Sertifikacija za ISO 9001

Sertifikacija za ISO 9001

Sertifikacija za ISO 9001

 

Pre nego što se pristupi procesu sertifikacije za ISO 9001, neophodno je da sistem upravljanja kvalitetom bude potpuno dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta, a zatim i implementiran kroz organizaciju. To je prvi deo vezan za ISO standarde, tačnije za uvođenje ISO standarda, a drugi je, naravno, finalni čin – sertfikaciona provera.

Sistem upravljanja kvalitetom je sistem koji dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.

Ovaj sistem mora da sadrži:

 • Jasno definisanu strukturu
 • Opise kao i raspored dužnosti i odgovornosti
 • Odgovarajući nivo dokumentovanih postupaka za kontrolu
 • Potrebnu dokumentaciju

Nakon uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima koje nalaže standard ISO 9001, pristupa se postupku sertifikacije.

Dakle, sertifikacija ISO 9001 se vrši nakon implementacije sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanim na zahtevima standarda ISO 9001, a potom i angažovanja sertfikacionog tela (sertifikacione kuće) da izvrši proveru i odobri sistem menadžmenta kvalitetom ukoliko su ispoštovani zahtevi standarda ISO 9001.

Izdavanje sertifikata ISO 9001  potvrđuje da je sistem menadžmenta organizacije usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001. Sertifikat ISO 9001 je međunarodno priznat dokaz kvaliteta proizvoda ili usluga sertifikovane organizacije. Predstavlja, takođe, veoma bitan dokument za ulazak organizacije na inostrano tržište.

Postupak sertifikacije za ISO 9001

I Korak – početno informisanje

Upoznavanje sa klijentom

 

U prvoj fazi aktivnosti obavlja se informativni razgovor sa klijentom radi upoznavanja sa postupkom sertifikacije u vezi sa sadržajem i vremenom., uključujući:

 • Podnošenje prijave
 • Početnu proveru
 • Nadzornu proveru
 • Pravima i obavezama sertifikovane organizacije
 • Procese za dodelu sertifikata ili odbijanje
 • Rešavaje žalbi i prigovora
 • Kao i druge činjenice vezane za proces sertifikacije

Početno informisanje se može obaviti putem prepiske ili u direktnom kontaktu.

 

II Prijava za sertifikaciju

Nakon početnog informisanja, organizacija dostavlja prijavu, odnosno zahtev sa potrebnim podacima. Ovo popunjavamo zajedno sa klijentom.

 

III Preispitivanje prijave

Sertifikaciono telo preispituje dostavljenu prijavu, pri čemu se utvrđuju mogućnosti sprovođenja sertifikacije

 

IV Ponuda za sertifikaciju

Nakon prihvatanja zahteva, klijentu se dostavlja ponuda za sertifikaciju, ugovor sa pravima i obavezama obe strane i pravila sertifikacije.

 

V Priprema za sertifikacionu proveru

Nakon prihvatanja ponude od strane klijenta pristupa se:

 • Dostavljanju poslovnika i dokumentacije neophodne za sprovođenje provere
 • Određivanju i usaglašavanju tima za proveru

 

Na osnovu potrebnih dokumenata naš tim za proveru sprovodi pripremu za sertifikacionu proveru u skladu sa procedurom za sertifikaciju standarda ISO 9001.

Program provere obuhvata trogodišnji sertifikacioni ciklus, početnu proveru, nadzorne provere koje se obavljaju u prvoj i drugoj godini sertifikacionog ciklusa, kao I sertifikacionu proveru u trećoj godini sertifikacionog ciklusa pre isteka sertifikacije.

Program provere uzima u obzir:

 • veličinu organizacije klijenta
 • predmet i područje primene
 • proizvode I procese
 • nivo efikasnosti sistema menadžmenta

 

Plan provere odgovara cilju i predmetu provere.

On obuhvata:

 • ciljeve
 • kriterijume
 • predmet i područje
 • mesto i datum vršenja provere
 • očekivano vreme trajanja provere
 • ulogu i odgovornost članova tima

 

VI Sertifikaciona provera

Početna sertifikaciona provera se sastoji iz dve faze (faza I i faza II)

 

Faza I

Provera dokumentacije za ISO standard

 

U fazi I sertifikacione provere tim za proveru se bavi utvrđivanjem cilja, predmeta i područja provere, kao i planiranja narednog dela sertifikacione provere. Veoma je važno da tim za proveru dobro razume sistem menadžmenta kvalietom konkretne organizacije, njenu politiku, ciljeve, procese, rizike…

Klijent je u obavezi da timu koji se bavi proverom obezbedi pristup prostorijama kompanije, prisustvo odgovarajućeg osoblja i dostupnost podataka koji su relevantni za sprovođenje provere.

Ovaj deo provere treba da posluži timu za proveru da stekne neophodna saznanja kako bi razumeo sistem menadžmenta svog klijenta i mogao da planira proveru u fazi II.

Faza I se obavlja sa ciljem da se:

 • Proveri dokumentacija sistema menadžmenta
 • Vrednuje lokacija klijenta kao i specifični uslovi vezani za lokaciju, takođe je potrebno obaviti razgovore sa odabranim osobljem u cilju utvrđivanja spremnosti za proveru u fazi II
 • Preispita status klijenta i razumevanje zahteva standarda, posebno u pogledu identifikacije ključnih performansi procesa, ciljeva i funkcionisanja sistema menadžmenta
 • Prikupe sve neophodne informacije koje se odnose na: predmet i područje primene sistema menadžmenta, procese i lokaciju klijenta, statutarne i zakonske aspekte
 • Preispita raspodela resursa i sa klijentom utvrde detalji provere u fazi II
 • Planiranje provere u fazi II sticanjem dovoljno razumevanja o klijentovom sistemu menadžmenta i realizaciji operativnih aktivnosti
 • Ocena da li su interne provere planirane i sprovedene od strane rukovodstva organizacije
 • Procena da li je nivo implementacije sistema menadžmenta dovoljan za sprovođenje faze II

Ukoliko su u fazi I utvrđene određene neusaglašenosti, odnosno nedostaci sistema menadžmenta kvalitetom, klijent će biti obavešten o tome i imaće vremena da ih otkloni pre pristupanja sertifikacionoj proveri faze II.

 

Faza II

Faza II sertifikacione provere se izvodi u prostorijama klijenta na osnovu plana provere.

Sertifikaciona provera na lokaciji klijenta

 

U ovoj fazi provere ocenjuje stepen usaglašenosti primenjenih postupaka, aktivnosti i dokumentacije sa zahtevima standarda ISO 9001.

Prati se, između ostalog i:

 • Ispunjenost zakona, propisa i ugovora
 • Operativno upravljanje procesima
 • Odgovornost rukovodstva
 • Interno proveravanje od strane rukovodstva

Po završenoj proveri, tim za proveru usmeno upoznaje predstavnike organizacije o rezultatima izvršene provere.

Sačinjava se izveštaj o proveri koji sadrži predlog tima u vezi sa sertifikacijom. Ovaj izveštaj treba da bude koncizan i jasan, zasnovan na informacijama.

Između ostalog, izveštaj o proveri sadrži:

 • Kriterijum provere
 • Ciljeve provere
 • Predmet i područje provere
 • Vrstu provere
 • Neusaglašenosti, ukoliko su identifikovane

Tim za proveru može predložiti sertifikacionoj komisiji da:

 • Dodeli sertifikat
 • Odloži dodelu sertifikata uz zahtev da se izvrše korektivne mere
 • Odloži dodelu i predloži dodatna ograničena provera
 • Odbije dodelu sertifikata i predloži dodatna kompletna provera

 

VII Odluka o sertifikaciji

Na osnovu izveštaja o proveri sačinjenog od strane sertifikacionog tima za proveru, kao i predloga tima komisija donosi odluku o sertifikaciji za ISO 9001.

Period važenja ISO 9001 sertifikata je tri godine, s tim što je potrebno obezbediti obavljanje nadzornih provera jedanput godišnje.

 

VIII Nadzorna provera i resertifikacija

Sertifikacija za ISO standarde

 

Nadzorne provere se obavljanju kako bi se utvrdilo da li sistem menadžmenta sertifikovane organizacije ispunjava zahteve ISO standarda 9001.

Program nadzora obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Interne provere i preispitivanje od strane rukovodstva
 • Preispitivanje preventivnih i korektivnih mera preduzetih po neusaglašenostima koje su utvrđene prilikom predhodnih provera
 • Analiza nalaza predhodnih provera
 • Preispitivanje dokumenta
 • Postupke u slučaju prigovora
 • Provere eventualnih promena u sistemu menadžmenta kvalitetom
 • Upotrebu znaka sertifikacije

Prva nadzorna provera se obavlja najkasnije 12 meseci od poslednjeg dana provere u fazi II, a druga nadzorna provera najkasnije 24 meseca od poslednjeg dana provere u fazi II.

Resertifikaciju je potrebno obaviti pre isteka važenja ISO 9001 sertifikata u periodu od 3 godine, sa ciljem produženja važnosti sertifikata za naredne tri godine. Ovom prilikom  izdaje se nov sertifikat ISO 9001.

Resertifikaciona provera obuhvata:

 • Efektivnost sistema menadžmenta
 • Potvrdu posvećenosti sistema menadžmenta poboljšanju ukupnih performansi
 • Doprinos postizanju ciljeva i politike organizacije na osnovu njenog funkcionisanja

Ukoliko se u toku resertifikacione provere utvrde neusaglašenosti, sertifikaciono telo treba da definiše rok za korekciju i korektivne mere pre isteka ciklusa sertifikacije.

 

Sam ulazak u proces sertifikacije znači opredeljenost organizacije prema kvalitetu, što otvara veće poslovne mogućnosti, povećava ugled i kredibilitet sertifikovane organizacije.

ISO 9001 sertifikat organizaciji omogućava kontinuirano poboljšanje procesa i upravljanje ključnim poslovnim rizicima, što doprinosu ukupnoj poslovnoj produktivnosti organizacije.

Cilj sertifikacije za ISO 9001 jeste stvaranje poverenja kod zainteresovanih strana da sistem menadžmenta kvalitetom ispunjava postavljene zahteve međunarodnog standarda ISO 9001. Vrednost ISO 9001 sertifikata je u stepenu poverenja i verovanju javnosti da je sertifikacija obavljena kompetentnim i objektivim ocenjivanjem.


 

Srodne teme:

Uvođenje ISO standarda

Identifikovanje procesa prilikom uvođenja ISO standarda