Identifikacija procesa prilikom uvođenja ISO standarda | Project Management Srbija

Identifikacija procesa prilikom uvođenja ISO standarda

Identifikacija procesa prilikom uvođenja ISO standarda

Identifikacija procesa prilikom uvođenja ISO standarda

IDENTIFIKACIJA PROCESA PRILIKOM UVOĐENJA ISO STANDARDA

 

Strateška odluka svake organizacije, koja želi da poboljša ukupne performanse i da pruži čvrstu osnovu za inicijative za održivi razvoj, je usvajanje sistema menadžmenta kvalitetom. Tačnije, ISO standardi.

 

Potencijalne koristi za organizaciju od primenjivanja sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na međunarodnom standardu  ISO 9001:2015 su:

 1. sposobnost da konzistentno obezbeđuje proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa;
 2. podsticanje prilika za povećanje zadovoljstva korisnika;
 3. bavljenje rizicima i prilikama koji su povezani sa njenim kontekstom i ciljevima;
 4. sposobnost pokazivanja usaglašenosti sa specificiranim zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom.

Jedan od principa menadžmenta kvalitetom je procesni pristup ili standardizacija načina rada, koji uključuje ciklus „planirajte–uradite–proverite–delujte” (Plan–Do–Check–Act–PDCA)” i razmišljanje zasnovano na riziku.

Procesni pristup (PDCA ciklus)

 

Procesni pristup omogućava organizaciji da planira svoje procese i njihovo međusobno delovanje.

PDCA ciklus omogućava organizaciji da obezbeđuje da se njeni procesi snabdevaju adekvatnim resursima i da se tim procesima adekvatno upravlja, kao i da se prilike za poboljšavanje određuju i da se po njima deluje.

Razmišljanje zasnovano na riziku omogućava organizaciji da utvrdi faktore koji bi mogli da utiču na to da njeni procesi i njen sistem menadžmenta kvalitetom odstupaju od planiranih rezultata, da uspostavi preventivno upravljanje kako bi se negativni efekti sveli na najmanju meru i da se maksimalno iskoriste prilike kada se one pojave.

Konzistentno ispunjavanje zahteva i bavljenje budućim potrebama i očekivanjima predstavlja izazov za organizacije u sve dinamičnijem i kompleksnijem okruženju. Da bi ostvarila ovaj cilj, organizacija bi mogla da se  stalno poboljšava kroz aktivnosti kao što su prelomna promena, inovacija ili reorganizacija.

U međunarodnom standardu  ISO 9001:2015  promoviše se usvajanje procesnog pristupa prilikom razvijanja, primenjivanja i poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, kako bi se ispunjavanjem zahteva korisnika povećalo zadovoljstvo korisnika. Specifični zahtevi, koji se smatraju suštinskim za usvajanje procesnog pristupa, obuhvaćeni su  kroz procese sistema menadžmenta kvalitetom i sam sistem. Kada organizacija završi uvođenje ISO 9001 standarda, i kada uspostavi sistem menadžmenta kvalitetom, onda mora da ga primenjuje, održava i stalno poboljšava, uključujući i potrebne procese i njihova međusobna delovanja. Naravno, sve u skladu sa zahtevima gore pomenutog standarda ISO 9001:2015.

 

Identifikacija procesa

 

Procesni pristup podrazumeva da organizacija mora da identifikuje procese koji su potrebni za sistem menadžmenta kvalitetom i njihovu primenu u celoj organizaciji i mora da:

 • utvrđuje zahtevane ulazne elemente i očekivane izlazne elemente iz tih procesa;
 • utvrđuje redosled i međusobno delovanje tih procesa;
 • utvrđuje i primenjuje kriterijume i metode (uključujući praćenje, merenja i indikatore performansi u vezi sa tim) koji su potrebni da se obezbedi efektivno funcionisanje ovih procesa i upravljanje njima;
 • utvrđuje resurse koji su potrebni za ove procese i da obezbedi njihovu dostupnost;
 • dodeljuje odgovornosti i ovlašćenja za te procese;
 • se bavi rizicima i prilikama;
 • vrednuje te procese i da primenjuje svaku potrebnu izmenu da se obezbedi da ti procesi ostvaruju predviđene rezultate;
 • poboljšava procese i sistem menadžmenta kvalitetom.

 

Razumevanje međusobno povezanih procesa kao sistema i upravljanje njima doprinosi efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarivanju njenih predviđenih rezultata. Ovaj pristup omogućava organizaciji da upravlja međusobnim vezama i međuzavisnošću procesa u sistemu, tako da se mogu unapređivati ukupne performanse organizacije. Procesni pristup uključuje sistematično definisanje, menadžment procesima, kao i njihovo međusobno delovanje, i to tako da se ostvaruju predviđeni rezultati u skladu sa politikom kvaliteta i strateškim usmerenjem organizacije. Menadžment procesima i sistemom kao celinom može da se ostvari primenom PDCA ciklusa uz sveopštu usredsređenost na „razmišljanje zasnovano na riziku” u cilju iskorišćenja prilika i sprečavanja nepoželjnih rezultata.

 

Primena procesnog pristupa u sistemu menadžmenta kvalitetom omogućava:

 1. razumevanje zahteva i konzistentnost u njihovom ispunjavanju;
 2. razmatranje procesa u smislu dodate vrednosti;
 3. ostvarivanje efektivnog obavljanja procesa;
 4. poboljšavanje procesa zasnovano na vrednovanju podataka i informacija.

 

Na slici 1 dat je šematski prikaz bilo kog procesa i prikazuje međusobno delovanje njegovih elemenata. Kontrolne tačke u kojima se vrši praćenje i merenje, a koje su neophodne za upravljanje, specifične su za svaki proces i razlikovaće se u zavisnosti od rizika u vezi sa njim.

 

PDCA ciklus može da se primeni na sve procese i na sistem menadžmenta kvalitetom u celini. PDCA ciklus ukratko može da se opiše na sledeći način:

– Planirajte: uspostaviti ciljeve sistema i njegovih procesa, kao i resurse potrebne da se isporuči rezultat u skladu sa zahtevima korisnika i politikama organizacije, identifikuju rizici i prilike i da se bavi njima.

Uradite: primeniti ono što je planirano.

Proverite: pratiti i meriti (kada je primenljivo) procese i rezultujuće proizvode i usluge u odnosu na politike, ciljeve i zahteve i izveštavati o rezultatima.

Delujte: preduzimati mere za poboljšavanje performansi, ukoliko je to neophodno.

 

Razmišljanje zasnovano na riziku od suštinskog je značaja za ostvarivanje efektivnog sistema menadžmenta kvalitetom. Da bi organizacija bila usaglašena sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, potrebno je da planira i primenjuje mere koje se bave rizicima i prilikama. Bavljenjem rizicima i prilikama uspostavlja se osnova za povećanje efektivnosti u identifikovanim procesima i samom sistemu menadžmenta kvalitetom, ostvarivanje poboljšanih rezultata i sprečavanje negativnih efekata.

 

Rizici i prilike

 

Prilike mogu da nastanu kao rezultat situacije koja je povoljna za ostvarivanje predviđenog rezultata, na primer, skup okolnosti koje omogućavaju organizaciji da privuče korisnike, da razvija nove proizvode i usluge, smanji otpad ili poboljša produktivnost. Mere koje se odnose na prilike takođe mogu da obuhvate i razmatranje rizika povezanih sa njima. Rizik jeste efekat nesigurnosti i svaka takva nesigurnost može da ima pozitivne ili negativne efekte. Pozitivno odstupanje koje proizlazi iz rizika može da pruži prilike, ali ne dovode svi pozitivni efekti rizika do prilika.

Standard ISO 9001:2015  omogućava organizaciji da koristi procesni pristup, zajedno sa PDCA ciklusom i razmišljanjem zasnovanom na riziku, da bi ujednačila ili integrisala svoj sistem menadžmenta sa zahtevima drugih standarda za sisteme menadžmenta.


Srodne teme:

Uvođenje ISO standarda

Sertifikacija za ISO 9001