Kratkoročno i dugoročno finansiranje | Project Management Srbija

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

 Kratkoročno i dugoročno finasiranje

 

Upravljanje finansijskim ulaganjima

 

Finansijska ulaganja mogu biti u obliku:

• novca, kao depozitni novac ili gotovina
• kredita, kao kratkoročni i dugoročni
• depozita, kao dinarski ili devizni kod banaka
• hartija od vrednosti, kao obveznice, deonice

Finansijsko planiranje
Svako preduzeće odredjuje strukturu finansijskih ulaganja, pri čemu poštuje pravilo optimalne likvidnosti. To znači minimizirati ulaganja sa najvišim stepenom likvidnosti, kao što je novac, a maksimizirati ulaganja koja su i likvidna i unosna, a to su hartije od vrednosti.

Kriterijumi finansijskih ulaganja:

• sigurnost ulaganja (stepen obezbedjenosti ulaganja od rizika)
• korisnost ulaganja (dobit od ulaganja)
• tržišnost ulaganja (hartije od vrednosti zbog brzine pretvaranja u novčani oblik)
• prilagodiljivost ulaganja(sposobnost prilagodjavanja ulaganja promenama na tržištu)
• vremenski rok ulaganja

Finansijska ulaganja iz sopstvenih i tudjih izvora sredstava

• Sopstveni izvori sredstava, čine osnovu celokupnog finansiranja preduzeća
• Ukoliko su sopstveni izvori sredstava jaki utoliko je i kreditna sposobnost i povraćaj pozajmljenih sredstava obezbedjen
• Neracionalnost kod sopstvenih izvora finansiranja se ogleda u finansijskoj zatvorenosti preduzeća nedovoljno selektivna ulaganja
• Gornja granica korišćena tudjih izvora treba da bude odredjena obimom poslovanja, mogućom dobiti i akumulacijom
• Izvori sredstava: sva pravna i fizička lica od kojih preduzeće pribavlja sredstva ( banke,preduzeća, druge finansijske organizacije)
• U praksi preduzeće treba da uspostavi optimalni odnos izmedju sopstvenih i tudjih sredstava
• Od ukupno uloženih sredstava, oko 50-80% odlazi na sopstvena sredstva, a 20-50 % na tudja sredstva

Finansiranje iz eksternih izvora

Ovaj način predstavlja glavni izvor finansija za realizaciju projekta

Dugoročno finansiranje :

• Sopstveni kapital * Lizing
– obične deonice – finansijski lizing
– prioritetne deonice – lizing opreme
– interne deonice
– društveni kapital

• dugoročni dugovi
– obveznice
– investicioni zajmovi
– hipotekarni zajmovi
– zajmovi razvojnih fondova

Kratkoročno finansiranje

• Bankarski krediti
• Lombardni krediti
• Emisija kratkoročnih hartija od vrednosti:
– komercijalni zapisi
• trgovački krediti
• Faktoring
– prodaja potraživanja
– prodaja zaliha

Interni i prikriveni izvori finansiranja

Interno finansiranje

• Amortizacija
• Nerasporedjena obračunata dobit

Prikriveno finansiranje

• neiskazana dobit
• unapred naplaćeni prihod
• isplaćene dospele obaveze
• pasivna vremenska razgraničenja
• precenjivanje pasive
• potcenjivanje aktive

ZAKLJUČAK

Apsolutno ni jedan projekat se ne može zamisliti bez odgovarajcih resursa, a ljudi, sa svim svojim sposobnostima, predstavljaju jedan od bitnih resursa. Ljudski resursi su veoma važni za realizaciju projekta iz dva razloga:
Ljudi utiču na ekonomsku efikasnost. Oni kreiraju i proizvode usluge, kontrolišu kvalitet, plasiraju proizvode, upravljaju finansijskim sredstvima, te utvrdjuju opštu strategiju i ciljeve jedne organizacije. Bez efektivnih i efikasnih ljudi nemoguce je ostvariti svoje ciljeve.
Ljudski resursi čine znacajan izdatak ili trošak poslovanja. Pod ljudskim resursima se podrazumeva ukupan duhovni i fizički potencijal zaposlenog, kako skriveni tako i korišćeni potencijal. Osnovu tretiranja ljudi kao resursa čini težnja da se ovaj potencijal izjednači u tretmanu sa ostalim poslovnim resursima neophodnim za realizaciju jednog projekta.

Ljudski resursi raspolažu znanjem koje je neophodno za obavljanje radnih aktivnosti, razvoj i realizaciju projekta. Oni poseduju inovatorske kvalitete, intelektualne, biološke i fiziološke potencijale bez kojih se ne može odvijati proces rada.

 


Srodne teme:

Mikrofinansiranje