Kratkoročno i dugoročno finansiranje

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

 Kratkoročno i dugoročno finasiranje

 

Upravljanje finansijskim ulaganjima

 

Finansijsko planiranjeFinansijska ulaganja mogu biti u obliku:

• novca, kao depozitni novac ili gotovina
• kredita, kao kratkoročni i dugoročni
• depozita, kao dinarski ili devizni kod banaka
• hartija od vrednosti, kao obveznice, deonice

Svako preduzeće odredjuje strukturu finansijskih ulaganja, pri čemu poštuje pravilo optimalne likvidnosti. To znači minimizirati ulaganja sa najvišim stepenom likvidnosti, kao što je novac, a maksimizirati ulaganja koja su i likvidna i unosna, a to su hartije od vrednosti.

Kriterijumi finansijskih ulaganja:

• sigurnost ulaganja (stepen obezbedjenosti ulaganja od rizika)
• korisnost ulaganja (dobit od ulaganja)
• tržišnost ulaganja (hartije od vrednosti zbog brzine pretvaranja u novčani oblik)
• prilagodiljivost ulaganja(sposobnost prilagodjavanja ulaganja promenama na tržištu)
• vremenski rok ulaganja

Finansijska ulaganja iz sopstvenih i tudjih izvora sredstava

• Sopstveni izvori sredstava, čine osnovu celokupnog finansiranja preduzeća
• Ukoliko su sopstveni izvori sredstava jaki utoliko je i kreditna sposobnost i povraćaj pozajmljenih sredstava obezbedjen
• Neracionalnost kod sopstvenih izvora finansiranja se ogleda u finansijskoj zatvorenosti preduzeća nedovoljno selektivna ulaganja
• Gornja granica korišćena tudjih izvora treba da bude odredjena obimom poslovanja, mogućom dobiti i akumulacijom
• Izvori sredstava: sva pravna i fizička lica od kojih preduzeće pribavlja sredstva ( banke,preduzeća, druge finansijske organizacije)
• U praksi preduzeće treba da uspostavi optimalni odnos izmedju sopstvenih i tudjih sredstava
• Od ukupno uloženih sredstava, oko 50-80% odlazi na sopstvena sredstva, a 20-50 % na tudja sredstva

Finansiranje iz eksternih izvora

Ovaj način predstavlja glavni izvor finansija za realizaciju projekta

Dugoročno finansiranje :

• Sopstveni kapital * Lizing
– obične deonice – finansijski lizing
– prioritetne deonice – lizing opreme
– interne deonice
– društveni kapital

• dugoročni dugovi
– obveznice
– investicioni zajmovi
– hipotekarni zajmovi
– zajmovi razvojnih fondova

Kratkoročno finansiranje

• Bankarski krediti
• Lombardni krediti
• Emisija kratkoročnih hartija od vrednosti:
– komercijalni zapisi
• trgovački krediti
• Faktoring
– prodaja potraživanja
– prodaja zaliha

Interni i prikriveni izvori finansiranja

Interno finansiranje

• Amortizacija
• Nerasporedjena obračunata dobit

Prikriveno finansiranje

• neiskazana dobit
• unapred naplaćeni prihod
• isplaćene dospele obaveze
• pasivna vremenska razgraničenja
• precenjivanje pasive
• potcenjivanje aktive

ZAKLJUČAK

Apsolutno ni jedan projekat se ne može zamisliti bez odgovarajcih resursa, a ljudi, sa svim svojim sposobnostima, predstavljaju jedan od bitnih resursa. Ljudski resursi su veoma važni za realizaciju projekta iz dva razloga:
Ljudi utiču na ekonomsku efikasnost. Oni kreiraju i proizvode usluge, kontrolišu kvalitet, plasiraju proizvode, upravljaju finansijskim sredstvima, te utvrdjuju opštu strategiju i ciljeve jedne organizacije. Bez efektivnih i efikasnih ljudi nemoguce je ostvariti svoje ciljeve.
Ljudski resursi čine znacajan izdatak ili trošak poslovanja. Pod ljudskim resursima se podrazumeva ukupan duhovni i fizički potencijal zaposlenog, kako skriveni tako i korišćeni potencijal. Osnovu tretiranja ljudi kao resursa čini težnja da se ovaj potencijal izjednači u tretmanu sa ostalim poslovnim resursima neophodnim za realizaciju jednog projekta.

Ljudski resursi raspolažu znanjem koje je neophodno za obavljanje radnih aktivnosti, razvoj i realizaciju projekta. Oni poseduju inovatorske kvalitete, intelektualne, biološke i fiziološke potencijale bez kojih se ne može odvijati proces rada.

 


Srodne teme:

Mikrofinansiranje