Resetovanje numeracije aktivnosti u Primaveri

ID aktivnosti se koriste u Primaveri za jedinstvenu identifikaciju aktivnosti unutar planova projekta. To je vrlo važan segment i naše obuke za Primaveru. Nijedna aktivnost ne može imati isti ID u određenom projektu. Primavera P6 omogućava korisnicima da dodele prefiks i sufiks sa povećanjem sufiksa za sledeću dodatu aktivnost. Korisnik Oracle Primavere P6 može da dodeli bilo koju vrstu prefiksa ili sufiksa aktivnosti. ID aktivnosti se mogu koristiti za dodavanje vrednosti i mogu stvoriti jedinstveniji izlaz podataka u projektima. ID aktivnosti se mogu kreirati da jedinstveno predstavljaju faze projekta, prekretnice, tipove aktivnosti ili bilo koje informacije koje su najvažnije za praćenje i kontrolu projekta.

Često tokom procesa dodavanja aktivnosti, menadžeru projekta ostaje lista aktivnosti čija šema numerisanja ID aktivnosti ima neujednačen prirast. Ovo može biti problem kada pokušavate da napravite jasnu i organizovanu prezentaciju rasporeda projekta.

Postupak ID numerisanja aktivnosti u Oracle Primaveri P6 je drugačiji od Microsoft Projecta. Redni brojevi zadataka u Microsoft Projectu se automatski menjaju kada god se ubaci novi zadatak. Primavera P6, međutim, to ne radi i ne vrši ID prenumeraciju aktivnosti kad god se dodatne aktivnosti umetnu u raspored.

Na sreću, Oracle Primavera P6 ima funkciju prenumerisanja koja vam omogućava da ažurirate ID aktivnosti i generišete uniformnu šemu numerisanja za svoj raspored.

Ovaj tekst govori o tome kako da prenumerišete i/ili ponovo označite ID aktivnosti u Oracle Primaveri P6. Namera je da se opiše funkcija koja postoji u Primaveri P6 i da se pokaže kako funkcioniše.

Jedno pitanje kojim se bavi ovaj tekst je problem duplih ID aktivnosti kada planer ili menadžer prodaje resetuje šemu numerisanja ID aktivnosti koristeći isti prefiks ID aktivnosti, sufiks ID aktivnosti i inkrement. Oracle Primavera P6 neće dozvoliti planeru da ponovo dodeli ID aktivnosti koji već postoji u projektu.

Najočiglednije rešenje ovog ograničenja je definisanje novog prefiksa ID aktivnosti za šemu numerisanja ID aktivnosti. Ovo funkcioniše, ali postoji dilema i pitanje među korisnicima kako da resetuju numerisanje ID aktivnosti uz zadržavanje originalnog prefiksa ID aktivnosti rasporeda.

Ovaj tekst pruža brzi savet o resetovanju numeracije ID aktivnosti na listi aktivnosti rasporeda u Oracle Primaveri P6 na način koji zadržava originalni prefiks ID aktivnosti, sufiks ID aktivnosti i prirast za listu.

Postupak resetovanja numeracije ID aktivnosti

U nastavku na slici 1 imamo primer projekta koji pokazuje kako da resetujete numerisanje ID aktivnosti uz zadržavanje originalnog prefiksa ID aktivnosti, sufiksa ID aktivnosti i podešavanja inkrementa.

Slika 1

Na slici 1, možemo uočiti da između aktivnosti A1000 i A1050 povećanje ide sa 10 na 5 i ponovo na 10, između aktivnosti A1020 i A1030 povećanje je 5. Između ove dve aktivnosti umetnuta je naknadno „Nova aktivnost“ čiji je ID A1025. Želimo da prenumerišemo ID aktivnosti tako da povećanje uvek bude 10 tokom celog rasporeda. Da bismo to uradili, potrebno je slediti sledeće korake:

  • Prenumerišite ID aktivnosti novim prefiksom
  • Odjavite se sa Oracle Primavere P6
  • Prijavite se ponovo u istu bazu podataka Oracle Primavera P6
  • Prenumerišite ID aktivnosti koristeći originalni prefiks

Ovaj postupak počinje odabirom (selektovanjem – Ctrl + A) svih aktivnosti u rasporedu i izborom Edit/Renumber Activity IDs, slika 2.

Slika 2

U dijalogu Renumber Activity Ids koji će se tom prilikom otvoriti zabeležite originalni prefiks automatskog broja, sufiks i vrednost povećanja kao što je prikazano na sliki 3.

Slika 3

Zatim unesite novi prefiks da biste resetovali numerisanje ID aktivnosti bez generisanja duplikata dodeljivanja ID aktivnosti. U našem primeru, promenićemo prefiks iz slova A u slovo B, slika 4.

Slika 4

Raspored ima isti sufiks i vrednost priraštaja, ali ažurirani prefiks, odnosno slovo B. Na slici 5 vidimo isporuku projekta  sa resetovanjem i uniformnim numerisanjem ID-a aktivnosti.

Slika 5

Sada želimo da se vratimo na naš originalni prefiks, odnosno slovo A. Nastavićete tako što ćete potpuno izaći iz programa Oracle Primavera P6. Zatim se ponovo prijavite u istu bazu podataka Primavere P6. Izaberite (selektujte) sve planirane aktivnosti i izaberite Edit/Renumber Activity IDs. Na kraju, ponovo ažurirajte prefiks na originalno slovo A i kliknite na OK, slika 6.

Slika 6

Raspored sa originalnim prefiksom ID-a aktivnosti, slovom A i uniformnim numerisanjem (konstantno povećanje) prikazan je na slici 7, gde „Nova aktivnost“ sada ima ID A1030.

Slika 7

Zaključak je sledeći:

Dakle, u Oracle Primaveri je moguće umetnuti nove aktivnosti nakon što ste inicijalno dodali projektne aktivnosti. Međutim, to će rezultirati neujednačenom šemom numerisanja ID aktivnosti. Primavera P6 neće automatski da prenumeriše ID aktivnosti kada se aktivnosti dodaju originalnom planu, kao što to radi MS Project.

Proces resetovanja numeracije ID-a aktivnosti je proces u četiri koraka:

  • Kopirajte aktivnosti na posredničku listu koja ima drugačiji prefiks
  • Izađite iz Oracle Primavere P6
  • Prijavite se ponovo u istu bazu podataka P6
  • Poništite numerisanje ID aktivnosti koristeći željeni odnosno originalni prefiks

Kada govorimo o ID-u aktivnosti korisno je znati i sledeće.

Numeracija aktivnosti u Primaveri P6 kada se koristi standardni proces je u formatu A1000, A1010 itd.

Međutim, u nekim ugovorima, kontrola projekta zahteva da se u ovu kodifikaciju unese izvesna specifičnost i ta se rešenja naravno mogu usvojiti.

U donjem primeru imamo dva projekta: Projekat 1 i Projekat 2. Možete primetiti da polje ID aktivnosti za dva primera zadatka glasi „A1030“ u Projektu 1  i „B1030“ u Projektu 2, umesto samo „1030“. Ovo osigurava da su oba naloga „1030“ jedinstvena u čitavom portfelju, slika 8.

Slika 8

Naravno, ne mora ručno da unesete ove promene u aktivnosti ID-a. Primavera P6 vam omogućava da definišete prefiks ID aktivnosti, sufiks ID aktivnosti i vrednost povećanja da biste automatski generisali ID aktivnosti koje odgovaraju šablonu koji vam je potreban, tako i za svaki novi projekat numeracija može biti dugačija u odnosu na prethodni.

Možete početi tako što ćete kliknuti na karticu Projects u Primaveri P6.

Sa kartice Projects, izaberite projekat kome želite da promenite ID aktivnosti, a zatim kliknite na karticu Defaults da biste uspostavili željeni obrazac za vaše ID aktivnosti na konkretnom projektu. U našem primeru, promenjen je prefiks u slovo B što će biti primenjeno na sve aktivnosti tog novog projekta, što je ovde Projekat 2. Dakle ovako ćete, ukoliko želite, automatski dobiti jedinstvene vrednosti ID aktivnosti za svaki željeni projekat.

Slika 9

ID aktivnosti su važan deo u izgradnji standardizovanog i organizovanog projekta. Može osigurati da svi uključeni u projekat govore o istoj aktivnost. Pored toga, može da obavesti korisnika Primavere P6 kojoj fazi pripada aktivnost i gde se nalazi u okviru WBS-a. Posedovanje jedinstvenih ID aktivnosti takođe može omogućiti korisniku Oracle Primavere P6 da lako pronađe datu aktivnost i kreira izveštaje za određene aktivnosti.