Štampanje u Oracle Primaveri | Project Management Srbija

Štampanje u Oracle Primaveri

Štampanje u Oracle Primaveri

Štampanje u Oracle Primaveri

Štampanje u Oracle Primaveri P6

Primavera P6 Professional je odličan alat za upravljanje velikim građevinskim i inženjerskim projektima. Kao takav, ovaj alat ima odlične opcije za pregled i štampanje Gantt dijagrama. Ove opcije vam mogu pružiti fleksibilnost koja vam je potrebna da ispunite zahteve za izveštavanjem kolega, višeg menadžmenta i ostalihzainteresovanih strana. Jedna korisna opcija u Primaveri P6 je mogućnost otvaranja i štampanja Gantt grafikona koji se može videti kao pdf dokument.

Ovaj tekst govori o tome kako da podesite opcije štampača u Primaveri P6 da biste kreirali ali i odštampali pdf dokument u kome su prikazane projektne aktivnosti i odgovarajući Gantt dijagrama.

Opcija štampanja u Primaveri P6 je jedna od mnogih mogućnosti softvera koje detaljno obrađujemo na obuci za Oracle Primavera P6.

Dakle, prvi korak u ovom procesu je da identifikujete kolone koje ćete umetnuti u tabelu programa. Možda ćete imati potrebu da smanjite broj kolona za koje se čini da odgovaraju funkcionalnoj tabeli i ukupnom Gantt grafikonu na papiru formata A4.

Kada ste konfigurisali broj kolona za tabelu prikaza projektnih aktivnosti, nakon toga možete se fokusirati na Ganttov grafikon. Izaberite odgovarajući vremenski period tako da se ceo Gantt grafikon može videti na ekranu. Sada ste spremni da se fokusirate na funkciju štampanja.

Da biste u Primaveri P6 odštampali vaš projekat ili određeni vremenski interval vašeg projekta potrebno je da iz menija File odaberete opciju Print Preview, otvoriće se prozor čije zaglavlje izgleda kao na slici 1.

Slika 1. Print Preview

Da biste dalje podesili dokument za štampu ili izvoz u pdf format potrebno je da odaberete dugme Page Setup, tom prilikom će se otvoriti dodatni prozor gde je moguće izvršiti podešavanja orjentacije i formata papira, margina, header-a (gornjeg zaglavlja), footer-a (donjeg zaglavlja) kao i dodatna podešavanja.

Dakle „Page Setup“ se sastoji od 5 kartica i mi ćemo pregledati svaku od tih kartica.

Page – strana

Prva kartica je kartica Page, koja se može koristiti za odabir orijentacije papira (portrait ili landscape), skaliranja i veličine (formata) papira. U odeljku Scaling izaberite opciju „Fit timescale to“ i izaberite „1“ , a zatim kliknite na Apply (primeni), kako biste prilagodili vremensku skalu širini jedne strane.

Slika 2. Page/ Orientation/ Scaling/ Paper Size

Margins – margine

Kartica Margins vam omogućava da postavite odgovarajuću širinu gornje, donje, leve i desne margine.

Slika 3. Margins

Header – zaglavlje

Kartica Header vam omogućava da izaberete izgled zaglavlja. Možete podeliti zaglavlje na najviše 5 sekcija, opcija Divide into:  (na slici označeno brojem 1) i možete kontrolisati sadržaj svakog odeljka. Takođe možete odrediti na koje stranice želite da uključite zaglavlje, opcija  Incude on: (na slici označeno brojem 2), kao i visinu zaglavlja, opcija Height: (na slici označeno brojem 3).

U našem primeru ćemo zaglavlje podeliti na 3 sekcije. Možete recimo staviti logo u prvi deo header-a, u drugi odeljak umetnuti recimo naziv vašeg projekta, dok u treću sekciju headera-a možete dodati datum i/ili vreme.

Slika 4. Header

Da biste umetnuli logo na primer u 1. sekciju gornjeg zaglavlja, kliknite na padajuću listu sekcije 1 i izaberite Picture (na slici prikazano brojem 4). Koristite dugme za pretragu da biste izabrali naziv datoteke logotipa (na slici prikazano brojem 5). Kliknite na dugme Apply (primeni) sa desne strane da biste pregledali izgled sa novim modifikacijama (na slici prikazano brojem 6).

Ukoliko primetite da logo nije dovoljno vidljiv jer je visina zaglavlja samo 0,25 (na slici prikazano brojem 3), možet povećati visinu zaglavlja na recimo 1 i odabrati zatim dugme Apply (primeni) da biste videli rezultat. Primetićete  da je logo sada istaknutiji.

Naravno, možete urediti i 2. deo zaglavlja. Trenutno je 2. odeljak podešen da prikazuje naziv pogleda  (layout_name).

Slika 5. Header/ Section 2

 

Ako želimo da prikažemo naziv projekta umesto naziva poglda i recimo želimo da se naziv projekta prikaže kao crveni tekst, to ćemo uraditi na sldeći način. U 2. sekciji headera-a  izaberite Tekst/Logo (na slici prikazano brojem 1) da biste identifikovali željeni sadržaj. Zatim odaberite opciju Modify (na slici označeno brojem 2)  u donjem levom uglu.

Slika 6. Header/ Section/ Modify

Ovako ćete dobiti mogućnost da iz padajuće liste odaberete Naziv projekta – Project Name (što je prikazano na narednoj slici).

Slika 7. Header/ Section 2/ Project Name

Možete najpre obrisati „layout_name“ ukoliko ne želite da se prikazuje u header-u (na slici prikazano brojem 1), zatim odabrati opciju za prikaz naziva projekta – Project Name (na slici prikazano brojem 2), potvrditi dodavanje klikom na Add Variable ( broj 3 na slici), a zatim i potvrditi klikom na OK (broj 4 na slici).

Naravno, pre nego konačno potvrdite klikom na OK, možete da koristite alatke za oblikovanje teksta da biste formatirali tekst za sadržaj sekcije 2 u headeru vašeg dokumenta (prikazano na narednoj slici).

Slika 8. Header/ Section 2/ Formatiranje sadržaja

Kliknite na dugme Apply (primeni) da biste videli rezultate. Možete videti da je tekst za naziv projekta podešen za prikaz crvenom bojom pomoću alata za oblikovanje teksta.

Slika 9. Header/ Section 2/ Prikaz formatiranog sadržaja

Ostalo je još da podesite 3. sekciju headera, na primer prikazivanjem datuma. Na slici ispod upravo odeljak 3 odražava datum i vreme.

Slika 10. Header/ Section 3/ Date/Time

Footer – podnožje

Za podešavanje podnožja (footer-a), koristite opcije na kartici Footer koje su potpuno iste kao za podešavanje header-a. U footer-u takođe možete definisati najviše 5 sekcija i urediti ih prema vašim potrebama za prikaz određenih informacija.  

Ostale mogućnosti uređivanja dokumenta pre štampanja:

Dodatna podešavanja su pre svega značajna u odabiru vremeskog intervala koji želimo da odštampano a to možemo podesiti na kartici Options.

  • Options – dodatna podešavanja

Kartica Options biće dostupna ako vaš raspored uključuje Gantt grafikon, profil, tabelu ili logiku praćenja. Možete identifikovati početak vremenske skale i kraj vremenske skale. To mogu biti unapred definisani datumi ili možete odrediti prilagođeni datum (custom date).

Izabrali smo DD (najraniji datum projekta) za početak vremenske skale i PF (najkasniji datum završetka projekta) za završetak vremenske skale, za naš primer.

Slika 11. Options/ Izbor vremenskog intervala projekta

Obratite pažnju i na druge opcije štampanja koje možete izabrati. Istražićemo te opcije na sledećim slikama. Pregled prikazan ispod prikazuje štampanje samo Gantt grafikona, bez tabele sa projektnim aktivnostima.

Slika 12. Podešavanje za štampu/ Gantt Chart

Na slici ispod,  za štampu je odabrana tabela sa prikazom projektnih aktivnosti, sve kolone u tabeli aktivnosti, kao i Ganttov grafikon.

Slika 13. Podešavanje za štampu/ Tabela sa svim kolonama/ Gantt Chart

 

Na narednoj slici, za štampu se prikazuju samo one kolone tabele aktivnosti vidljive u samom pogledu tabele u odnosu na sve ostale kolone koje se ne vide, kao i Gantt dijagram.

Slika 14. Podešavanje za štampu/ Tabela sa vidljivim kolonama/ Gantt Chart
 

Sledeći pregled prikazuje samo tabelu sa projektnim aktivnosti bez gantograma.

Slika 15. Podešavanje za štampu/ Tabela sa svim kolonama

Kreiranje PDF dokumenta

Poslednji korak je kreiranje PDF dokumenta za vaš projekat. Kada pripremite za štampu dokument u operativnom sistemu Windows, imaćete priliku da izaberete štampač na koji ćete dokument štampati. Kada podesite PDF štampač, dobićete novi štampač u Windows-u koji će, umesto da fizički štampa dokument na papiru, sačuvati ono što bi izašlo iz štampača kao PDF dokument na lokaciji koju vi izaberete na računaru.

Slika 16. Kreiranje PDF dokumenta
 

Videli ste i razumeli na koji način možete da štampate u Primaveri ili da pretvorite izveštaje u PDF datoteku. Ako imate nekih dodatnih pitanja u vezi Primavere, tu smo.


Srodne teme:

Obuka za Primaveru