Faze projekta

Faze projekta ili životni ciklus projekta

Postoje dve metodologije za kompletiranje projekta: prva, životni ciklus projekta – faze projekta koji kaže šta je potrebno da se uradi posao, tj. zavši projekat, i druga metodologija za upravljanja projektima ili projektni procesi. Project manager (vođa projekta) može podeliti projekat na faze radi bolje kontrole projekta i postizanja boljih performansi. Te faze projekta se zovu i životni ciklus projekta.

Faze projekta ili životni ciklus projekta
Postoje različiti tipovi faza projekta, zavisno od industije. Neki primeri faza projekta su:

– U građevini: studija izvodljivosti, planiranje, dizajn, produkcija, promet i početak radova
– U IT-u: analiza zahteva, high-level dizajn, detaljni dizajn, kodiranje, testiranje, instalacija, produkcija

Karakteristike životnog ciklusa projekta

Prema jednoj definiciji životni ciklus projekta definiše faze projekta koje povezuju početak i kraj projekta. Definicija životnog ciklusa projekta može olakšati vođi projekta u donošenju odluke da li studiju izvodljivosti posmatrati prvom fazom projekta ili posebnim projektom. Preporuka za upravljanje projektima  je da kada je nejasna situacija, uvek treba posmatrati studiju izvodljivosti kao zaseban projekat.
Tranzicija iz jedne faze projekta u drugu obično uključuje određeni transfer tehničkog znanja i potvrdu završetka prethodne faze da bi počela naredna faza. Najčešće izlazi jedne faze se pregledaju da bi se potvrdila njihova tačnost i kompletiranost, i potrebno ih je odobriti pre početka naredne faze.

 

Po drugoj definiciji životni ciklus projekta je vremenski period,u kome se, kroz određeni broj faza i veliki broj aktivnosti, projekat dovodi do završetka.  To je kontinuirani proces realizacije projekta koga čine 4 osnovne faze:

 1. Identifikacija projekta
 2. Priprema projekta
 3. Procena projekta
 4. Nadzor realizacije projekta

 

Faze tipicnog životnog ciklusa su:

 • Pokretanje i razvoj ideje
 • Analiza i odlučivanje
 • Organizacija i početak
 • Primarno upravljanje
 • Kretanje nadole
 • ispitivanje i analiza

 

Faze prema vrsti poslova koji se odvijaju u projektu:

 • Koncipiranje – def.projekta, identif.potreba i mogućnosti, određ.alternativa i organizacije projekta;
 • Planiranje – izrada pripremnih planova i skica, detaljno projektovanje i izrada kompletnog plana;
 • Izvrsenje ili izvođenje – izvršenje i koordinacija svih aktivnosti i resursa da bi se završio projekat;
 • Završna ili konačna – završne aktivnosti i zadaci da bi se ostvarili projektni ciljevi

 

Faze projekta obično sadrže

• šta treba da se uradi
• kada će biti generisani izlazi projekta [deliverables] u svakoj fazi i kako će biti pregledani, verifikovani i validirani.
• angažovanost resursa u svakoj fazi

Faze projekta su, uglavnom sekvencijalne i definisane određenim transferom tehničkog znanja iz prethodne faze. Trošak i angažovanost ljudskih resursa su mali na početku, vrhunac anagažovanosti ljudskih resursa je tokom srednjih faza, i rapidno opada kako se projekat privodi kraj.