Projektni procesi – procesne grupe | Project Management Srbija

Projektni procesi – procesne grupe

Projektni procesi – procesne grupe

Projektni procesi – procesne grupe

Projektni procesi

Projektni procesi  ili procesne grupe [project management process] opisuju šta je potrebno za uspešno upravljanje projektima. Procesne grupe nisu isto što i faze projekta. Veliki projekti mogu biti podeljeni na faze ili na potprojekte kao što su:  studija izvodljivosti, koncept, dizajn, pravljenje prototipa, razvoj, test faza… Postoji 5 projektnih procesa, odnosno projektnih grupa koje svaki rukovodilac projekta  treba da zna:

Plan-Do-Check-Act

1. Iniciranje projekta

[initiating process group] – definiše i autorizuje projekat ili faze projekta

2. Planiranje projekta

[planning process group] – definiše ciljeve projekta, planove za ostvarenje tih ciljeva i obim projekta koji treba realizovati

3. Izvršenje projekta

[executing process group] – integriše ljude i druge resurse potrebne za ostvarenje project management plana, tj, projektnih planova

4. Monitoring i kontrola projekta

[monitoring i controlling process group]  – redovno merenje i praćenje progresa samog projekta da bi se identifikovala odstupanja od plana projekta i pristupilo korektivnim akcijama, gde je potrebno, da bi se ostvarili zadati ciljevi projekta

5. Zatvaranje projekta

[closing process group]  – definiše parametre za formalan završetak projekta, tj. prihvatanje proizvoda, usluge ili rezultata projekta od strane samog klijenta koji je inicirao projekt.

Procesne grupe se u nekim delovima projekta preklapaju i međusobno interaguju te se može iskoristiti čuveni krug Plan-Do-Check-Act, prikazan na slici gore.  Planiraj-Izvrši-Proveri-Reaguj krug je definisao Shewhart, a modifikovao ga Deming i najčešće se koristi za upravljanje kvalitetom, gde nakon planiranja i izvršenja neke aktivnosti ide njeno konstantno praćenje i na kraju korektivne metode za unapređenje procesa. Krug je međusobno povezan rezultatima, tj. izlazima  jer izlaz jedne faze postaje ulaz u drugu fazu. Te faze se međusobno smenjuju jer je proces unapređenja kvaliteta neprekidan rad na poboljšanju procesa.

Takođe, može se napraviti paralela sa procesnim grupama projekta i Plan-Do-Check-Act krugom na sledeći način:

Iniciranje projekta  –  početak kruga

Planiranje projekta  – Plan

Izvršenje projekta – Do

Monitoring i kontrola projekta – Check

Zatvaranje projekta – Act