Porodično preduzetništvo | Project Management Srbija

Porodično preduzetništvo

Porodično preduzetništvo

Porodično preduzetništvo

Porodično preduzetništvo

Porodično preduzetništvo se može definisati kao uključenost članova porodice u vođenje i upravljanje firmom gde se kroz obavljanje privrednih aktivnosti ostvaruje profit. Porodično preduzetništvo kao osnova za mlađe generacije, može značiti dobru i sigurnu budućnost. Za mlade generacije ulazak u svet porodičnog biznisa pre svega znači priliku.

Porodično preduzetništvo samo po sebi nosi visok nivo odgovornosti, a time i veću brigu. Ukoliko se bavite porodičnim preduzetništvom, verovatno je da više brinete od prosečnog preduzetnika, ne samo kako da kompaniji obezbedite opstanak na tržištu već i kako obezbediti kompaniju za buduće generacije.

Porodično preduzetništvo

 

Započeti, razvijati, održavati i proširiti porodični posao veliki je izazov kako za preduzetnika, kao osnivača porodičog posla, tako i za buduće generacije u porodici, koje taj posao nasleđuju. Kada ćerka preuzme očev posao, onda pored porodičnog, možemo pričati o ženskom preduzetništvu.

Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću preduzetnici u porodičnom biznisu je definisati mlađim generacijama šta je preduzetništvo i kako preneti posao na mlađe generacije. Potrebno je razmišljati na koji način upoznati mlađe generacije i približiti im porodični posao. Zato je jako važno razvijati preduzetnički duh i radnu atmosferu u porodici, postepeno uvoditi buduće generacije u poslovanje kompanije kako bi na vreme razvili osećaj pripadnosti i ponosa. Početno formiranje stavova smatra se bitnim faktorom koji direktno utiče na ispoljavanje sklonosti ili odbojnosti prema sticanju veština za konkretni biznis. Da bi porodično preduzetništvo što bezbolnije prolazilo kroz period promene nosioca posla zbog smene generacija, dobro je da naslednici u poslu provedu deo svoje poslovne karijere kao zaposleni u kompaniji. Na ovaj način smanjuje se mogućnost da dolazi do neželjenih grešaka i posledica po posao.

Greške koje se najčešće javljaju u porodičnom biznisu:

 • Nespremnost osnivača porodičnog biznisa da podeli odgovornosti i zaduženja sa naslednicima u poslu
 • Potreba trenutnog nosioca posla da i dalje sve drži pod kontrolom
 • Nedovoljna uključenost naslednika u porodične poslove
 • Nepripremljenost naslednika za preuzimanje odgovornosti nad poslom
 • Nedovoljno iskazana sloboda u odlučivanju od starne naslednika

Da do ovih grešaka ne dolazi ili da bi se lakše i bezbolnije prebrodile, neophodno je kontinuirano graditi firmu na temelju dobrih međusobnih odnosa i kvalitetne komunikacije. Potrebno je primeniti savremene metode i alate za unapređenje preduzetništva. Takođe, treba napraviti dobar spoj iskustva i mladosti. Mladi preduzetnici u poslovanju primenjuju nove tehnologije, nove trendove, moderne marketing koncepte što osvežava i osavremenjuje procese poslovanja.

Porodično preduzetništvo ima svoje nedostatke i prednosti, treba biti vešt, preskočiti sve prepreke i iskoristiti prednosti ovog načina poslovanja.

 

Prednosti porodičnog preduzetništva

 1. Posvećenost i predanost poslu – svi članovi porodice imaju zajednički interes i cilj. Uključeni su u posao i rade radi lične satisfakcije i koristi, ali i koristi cele porodice. To dovodi do većeg zadovoljstva, manje stresa i lakše odluke kada je u pitanju ulaganje ličnog vremena i energije za postizanje zajedničkih ciljeva.
 2. Kontinuitet znanja – kao prioritet u porodičnom preduzetništvu javlja se stalna potreba za prenošenjem znanja, veština i iskustava sa generacije na generaciju. U većini porodičnih poslova mlađi članovi porodice se veoma rano u uključuju u biznis, tako da kontinuirano stiču znanja i praksu razvijajući se zajedno sa kompanijom.
 3. Razumevanje – porodica ima obično više razumevanja i tolerancije kada su u pitanju lične potrebe članova, kao što su godišnji odmori, praznici, slobodni dani ali i finansijska satisfakcija.
 4. Lojalnost – kao i u svakom poslu tako i u porodičnom preduzetništvu smenjuju se uspešni ali i manje uspešni periodi. U peridima krize ili stagnacije, veze koje postoje među članovima porodice dovoljno su jake da ih održe na okupu i pomognu da zajednički prebrode takav period i nastave dalje.
 5. Zajednički motivi – uobičajno je da članovi porodice imaju iste ili slične sisteme vrednosti i motive koji ih pokreću što u velikoj meri olakšava poslovanje i obezbeđuje uspeh.
 6. Ponos i pouzdanost – porodične kompanije ulažu veoma velike napore u održavanju dobrih odnosa sa svojim klijentima, kao i u podizanje kvaliteta svojih usluga i proizvoda jer se reputacija i ime porodične kompanije povezuje sa kvalitetom njihovog proizvoda ili njihove usluge.

 

Nedostaci porodičnog preduzetništva

Prema istraživanjima mali broj porodičnih firmi uspeva da opstane, po nekim statistikama svega 5% do 15% nastave da posluju u trećoj generaciji potomaka. Prelazak na treću generaciju ocenjen je kao najproblematičnija faza u životnom ciklusu porodične firme. Kao i ostale firme, tako je i porodično preduzetništvo pogođeno brojnim faktorima koje mogu loše uticati na jegov rast i razvoj. Neki od tih faktora su:

 • Loše upravljanje
 • Loša kontrola troškova
 • Nedovoljno finansijskih sredstava
 • Uslovi na tržištu
 • Konkurencija

Međutim, postoje i one slabosti koje su specifične upravo za ovu prirodu poslovanja. Neki od dodatnih problema sa kojima se suočava porodično preduzetništvo su:          

 1. Sukob interesa – isprepletanost porodičnih i poslovnih odnosa može ponekad dovesti i do sukoba interesa, jer se dešava da neke odluke donešene zbog dobrobit posla ne moraju biti uvek dobre i za porodicu ili obrnuto.
 2. Odražavanje problema na posao – važo je napraviti dobar balans između porodičnih problema i posla. Ponekad problemi koji se javljaju unutar porodice mogu negativno se odraziti i uticati na posao.
 3. Smena generacije – u nekim slučajevi može se pokazati i kao nedostatak, kada buduće generacije nisu dovoljno pripremljene i usmeravane u pravcu bavljenja porodičnim poslom ili jednostavno imaju drugu vrstu interesovanja i orjentaciju.
 4. Odsustvo profesionalog menadžmenta – problem koji se može javiti u bilo kom poslu. Kada je porodičo preduzetištvo u pitanju, osnivač preduzeća u nekom trenutku dostiže granicu kada ne može sam da upravlja i prati posao. Složenost porodičnih odnosa ponekad može dovesti do odsustva profesioalnog menadžmenta.
 5. Neformalnost – obično porodice same vode svoje firme, pa dolazi do odsustva jaso defiisanih poslovnih praksi i procedura, što može dovesti do izvesnih pretnji po poslovanje.
 6. Nedostatak discipline – jedna od slabih tačaka koja se može javiti u porodičnom preduzetištvu je ukoliko se ne posvećuje dovoljna pažnja važnim strateškim oblastima kao što su: planiranje sukcesije generalnog direktora i drugih ključnih upravljačkih pozicija, zapošljavanje članova porodice, privlačenje i zadržavanje kvalifikovanih rukovodioca.

Ovi problemi se mogu držati pod kontrolom i lako rešavati ukoliko se formira takva struktura upravljanja gde su jasno definisane uloge, odgovornosti, prava kao i interakcija svih učesnika u upravljanju kompanije. Da bi se problemi lakše prevazilazili važno je, takođe, i što pre započeti sa obrazovanjem i edukacijom novih generacija u toj oblasti.

ZAKLJUČAK

Ako se firma vodi kako treba i ostvari dobra komunikacija među timom, porodično preduzetništvo može obezbediti siguran posao članovima porodice i ojačati samu porodicu. 

 

 


SRODNE TEME:

Akademija preduzetništva