Blog

Šta je Interna revizija (interni audit)?

Šta je interna revizija? Interna revizija (interni audit) je obavezan zahtev ISO standarda. Interni audit sprovodi organizacija. To znači da organizacija inicira i planira ovu reviziju. Ovo je samoprocena procesa […]

Šta je Burndown Chart?

Vizuelizacija podataka je neophodna za vas ako želite da budete efikasan Scrum Master. Korišćenje statistike, grafičkih ilustracija i drugih alata za vizuelizaciju olakšava komunikaciju i saradnju svima koji su uključeni […]

Naučene lekcije na projektu

Naučene lekcije (lessons learned) na projektu – deljenje znanja na projektima Naučene lekcije su „znanje stečeno tokom projekta, koje pokazuje kako su se projektni događaji rešavali ili bi trebalo da […]