Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri | Project Management Srbija

Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri

Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri

Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri

Projektna struktura preduzeća u Primaveri P6

Važno pitanje koje se nameće jednoj organizaciji koja se bavi projektima je kako će organizovati svoje projekte i svoje ljude, kao i kako će organizovati rad u okviru samih projekata. Za male organizacije ovaj posao i nije toliko težak i zahtevan, ali za veće kompanije može biti prilično komplikovan i kompleksan.

Primavera P6 daje idealno rešenje za praćenje projekata, programa i portfolija jedne organizacije i može da odgovori na širok spektar korisničkih potreba. Usklađena je sa najboljom praksom vođenja projekata.

U Primaveri P6 napravićete osnovne elemente projektne strukture, a to će vam olakšati organizaciju posla i vođenje svih vaših projekata. Da biste mogli da vodite i pratite projekat u svojoj organizaciji potrebno je da napravite:

• Strukturu projektnog preduzeća (EPS)
• Organizacionu struktura (OBS)
• Strukturu raščlanjenja posla (WBS)

U ovom tekstu opisan je postupak kreiranja projektne strukture preduzeća – Enterpise Project Structure (EPS).

Enterpise Project Structure (EPS) – Projektna struktura preduzeća, predstavlja logičan i smislen pregled kompanije, gde su prikazane sve oblasti delovanja. EPS se sastoji iz glavnog (osnovnog) čvora koji predstavlja preduzeće, odnosno kompaniju i nekoliko čvorova i podčvorova koji definišu različita polja delovanja konkretnog preduzeća (sektori i sl.).

EPS predstavlja i hijerarhijske pozicije svih projekata u vašoj bazi podataka. Tako da EPS (Enterprise Project Structure) u isto vreme predstavlja i logičan, smislen, hijerarhijski raspored svih projekata u vašoj organizaciji. Dostupan je svim postojećim i budućim projektima u preduzeću.

Jednom kada je definisan, EPS se ne menja drastično ili često. Potrebne su mu ponekad samo odgovarajuće modifikacije. Pre nego što počnete da radite na EPS-u, bilo bi dobro potrošiti neko vreme i na razumevanje i stvaranje OBS-a (Organizational Breakdown Structure).

Organizational Breakdown Structure (OBS) – Organizacina ili hijerarhijska struktura preduzeća, određuje kako su ljudi u kompaniji organizovani i koja prava i pristup imaju u okviru projekata. OBS (Organizational Breakdown Structure) često može da oponaša EPS (Enterpise Project Structure), ali može imati i određene elemente mimo EPS-a. Specifični elementi OBS-a mogu biti kombinacija posebno imenovanih ljudi, poslovnih jedinica, odeljenja i specijalnosti.

 

Kreiranje Enterprise Project Structure (EPS) – projektne strukture preduzeća

Da biste kreirali EPS potrebno je da odaberete iz menija Enterprise opciju Enterprise Project Structure…

 

Slika 1. EPS – Enterprise Project Structure

 

Nove elemente EPS-a dodajemo klikom na dugme Add. Svaki novi element EPS-a biće smešten ispod izabranog elementa u hijerarhiji. Za svaki dodati element EPS-a potrebno je uneti EPS ID i EPS Name, a možete odabrati i odgovarajuću odgovornu osobu, odnosno OBS element, u polje Responsible Manager, kao što je prikazano na Slici 2. Dodavanje EPS elemenata.

  • EPS ID – jedinstveni identifikator pogodan za kratak opis elementa EPS-a
  • EPS Name – širi opis elementa EPS-a
  • Responsible Manager – osoba odgovorna za određeni element EPS-a

 

Slika 2. Dodavanje novog EPS elementa

 

Ako želite da napravite dublju strukturu, odnosno faze ili podfaze u EPS-u potrebno je označiti (selektovati) one elemente EPS-a koje želite da postanu podfaze glavne faze odnosno glavnog elementa EPS-a.

Zatim klikom na strelicu desno ubaciti ih dublje u željenu fazu (element EPS-a). Na primeru sa slike 3. Kreiranje EPS strukture, elementi EPS-a HR i Finansije su strukturno deo faze, odnosno deo EPS elementa Administracija.

Strelicu levo ćete koristiti kada neki EPS element želite da izbacite iz faze, dok ćete strelice na gore i dole koristiti da biste po željenom redu poređali EPS elemente.

 

Slika 3. Kreiranje EPS strukture

 

Na ovaj način imaćete spremnu projektnu strukturu preduzeća (EPS), a ukoliko se jave potrebe za bilo kakvim promenama u budućnosti, možete se vratiti u meni EPS-a i izvršiti željene izmene. Nakon kreiranja EPS strukture, sledeći korak je dodavanje projekata EPS-u.

 

Dodavanje novog projekta u EPS

Novi projekat EPS-u možete dodati tako što ćete iz menija Enterprise izabrati opciju Projects ili možete odabrati ikonu Projects u radnom prostoru Home da biste otvorili prozor Projekti.

Klikom na dugme Add otvara se prozor Create a New Project gde je najpre potrebno odabrati element EPS-a u koji želite da smestite projekat. Da biste kreirali novi projekat potrebno je da mu dodelite Project ID, Project Name i odgovornog menadžera za projekat Responsible Manager.

 

 

Nakon dodavanja projekta odabranom elementu EPS-a, pristupa se kreiranju aktivnosti odnosno kreiranju WBS-a za konkretan projekat.
Razumevanje i precizno definisanje strukturnih dijagrama u velikoj meri će vam pomoći i olakšati upravljanje projektima a to će rezultirati uspešnijim projektima.