WBS: kako formirati aktivnosti na projektu?

WBS – Work Breakdown Structure

 

Osnova svakog projekta su aktivnosti – taskovi. Pre nego krenemo sa radom sa taskovima, treba objasniti kako se formiraju aktivnosti, odnosno šta je WBS – Work Breakdown Structure i kako će nam pomoći da na pravi način definišemo aktivnosti.

WBS je dekompozicija posla koji treba da uradi projektni tim da bi ispunio ciljeve projekta i stvorio tražene izlaze projekta. WBS se bazira na izlazima projekta (deliverables). Pomoću njega se projekat deli na manje delove kojima se može upravljati. Najniži nivo WBS-a je Work Package koja se u MS Project-u 2010 naziva task (aktivnost).

Aktivnost se može planirati, definisati njeno trajanje, mogu joj se predvideti troškovi, može se pratiti i kontrolisati.

Aktivnosti

Vrlo je bitno tačno predvideti trajanje neke aktivnosti jer pogrešno planiranje trajanja aktivnosti je jedan od najvećih rizika na projektu. Trajanje neke aktivnosti se može preciznije odrediti na osnovu istorijskih podataka o sličnim projektima, tj. predviđanja ljudi koji su već radili na sličnim aktivnosti. Takođe mišljenja eksperata mogu pomoći tačnijem predviđanju, zatim na osnovu standarda u firmi ili standarda u samoj industriji.

Generalno pravilo za određivanje trajanja aktivnosti je pravilo 8/80. Ovo pravilo kaže da task treba da traje od 8 do 80 sati. Sve što je manje od 8 sati spada u prekratke aktivnosti, a sve što je preko 80 sati (10 dana) otežava valjano upravljanje aktivnostima. Naravno, moguće je odstupiti od ovog pravila, ali je preporuka koristiti ovo pravilo.

Pomoću WBS-a stakeholderi mogu lakše pratiti program. Pravila za kreiranje WBS-a su:

– kreira se uz pomoć projektnog tima

– prvi nivo se završi u potpunosti pa se onda kreće na dalju podelu po dubini

– svaki nivo WBS-a je sastavni deo nivoa iznad

– uključuje samo rad koji je potreban da se dobiju izlazi projekta

– rad koji nije deo WBS-a nije ni deo projekta

– nastavlja se deljenje projekta na sitnije komade, dok se ne stigne do najsitnije aktivnosti koja se može realistično i pouzdano predvideti, ne može dalje biti podeljena, a može se brzo završiti i bez prekida.

Obično je naslov projekta najviši nivo, a faze projekta prvi nivo kao što je prikazano na slici.

WBS – Work Breakdown Structure

 

Na osnovu kreiranog WBS-a kreće se sa unošenjem aktivnosti. Jedna od dekompozicija projekta je prikazana u nastavku.

 

MS Project: unos aktivnosti

Kao što se vidi na slici, projekat se sastoji od aktivnosti, pri čemu svaka aktivnost u MS Project-u ima sledeće osobine koje su obeležene na sledeći način:

  1. Task mode – manual/automatic schedule, odredjuje da li se planiranje trajanja aktivnosti vrši ručno ili automatski
  2. Task name – naziv aktivnosti
  3. Duration – trajanje aktivnosti
  4. Start – početak aktivnosti
  5. Finish – kraj aktivnosti
  6. Predecessors – prethodna aktivnost, odnosno redni broj prethodne aktivnosti

 

U levom delu gornje slike se nalaze aktivnosti, a u desnom delu Gant Chart-a je grafički prikaz aktivnosti i veza između njih.

U delu Schedule (obeleženo br.7 na slici) se određuje stepen izvršenja aktivnosti, povezuju se aktivnosti ili se raskidaju veze između njih. Takođe deli se aktivnost na dva dela (split task) ili se neka aktivnost proglašava neaktivnom. U delu Tasks (br.8 na slici) se određuje mod aktivnosti, odnosno da li joj se ručno ili automatski određuju početak, kraj i trajanje.

U delu Insert (br.9 na slici) se ubacuje nova aktivnost, aktivnost koja se ponavlja (recurring task), grupišu se aktivnosti u faze (summary) i ubacuju se kontrolne tačke (milestone). Jedna kritična tačka je prikazana strelicom u desnom delu Gant Chart-a.

Properties (br.10 na slici) služi da se vide svi atributi jedne aktivnosti. Projekat može imati mnogo aktivnosti. Lak način da se dođe do aktivnosti koja nam treba je klik na dugme Scroll to Task (11) i ta aktivnost će biti prikazana u prvom planu.

Aktivnosti su međusobno povezane (br.12 na gornjoj slici) na jedan do četiri načina. Na ovaj način smo projekat razložili na najsitnije delove korišćenjem WBS-a.


 

Srodne teme:

Šta je WBS

Osnove MS Projecta 2010

Šta je Project baseline

Gant dijagram

Kurs za MS Project