ISO 21502

Značaj standarda ISO 21502 za uspešnu realizaciju projekata

Poslovanje većine organizacija u većoj ili manjoj meri zasnovano je na projektima. Uspešno upravljanje projektima je od suštinskog značaja za veću efikasnost i bolje rezultate. Takođe je često neraskidivo povezano sa upravljanjem programima i portfolijom.

Zbog toga su dva ključna standarda ažurirana i proširena, dajući još opsežnije smernice o ovim pitanjima. Tako da su ISO standardi dobili još više smernica za projektni menadžment.

Standard ISO 21500, Upravljanje projektima, programom i portfoliom – Kontekst i koncepti, je osnovni standard koji pruža sveobuhvatne smernice za korišćenje serije standarda ISO 21500. Daje pregled upravljanja projektima, programima i portfoliom.

Ovom standardu je sada pridružen i

Standard ISO 21502, Upravljanje projektima, programima i portfoliom – Vodič za upravljanje projektima, koji nudi smernice i strukturu u upravljanju projektima sa fokusom na koristi i ishode, od početka do završetka, uključujući nadzor i aktivnosti u vezi sa projektima.

ISO 21502 pruža smernice o različitim praksama potrebnim u svakoj fazi životnog ciklusa projekta, uključujući planiranje i kontrolu (kao što je adresiranje rizika i problema i kontrola promena), kao i upravljanje beneficijama, poslovnim i društvenim promenama i informacijama.

Standardi ISO 21500 i ISO 21502 doprinose razumevanju upravljanja projektima i sistematskom pristupu procesima i konceptima u upravljanju projektima.

Ova dva standarda su deo serije standarda ISO 21500 koja takođe uključuje i sledeće standarde:

 • ISO 21503, Upravljanje projektima, programima i portfoliom – Uputstvo za upravljanje programom
 • ISO 21504, Upravljanje projektima, programima i portfoliom – Uputstvo za upravljanje portfoliom
 • ISO 21505, Upravljanje projektima, programima i portfoliom – Vodič za upravljanje
 • ISO/TR 21506, Upravljanje projektima, programima i portfoliom – Rečnik
 • ISO 21508, Upravljanje zarađenom vrednošću u upravljanju projektima i programima
 • ISO 21511, Strukture podele posla za upravljanje projektima i programima

Seriju ISO 21500 razvio je ISO tehnički komitet ISO/TC 258, upravljanje projektima, programom i portfoliom, čiji sekretarijat drži ANSI, član ISO-a za SAD.

Prema standardu ISO 21502:2020 – Upravljanje projektom, programom i portfoliom – Uputstvo za upravljanje projektima,

Projekat je: „privremeni napor da se postigne jedan ili više definisanih ciljeva“.

Kao takvi, projekti nisu rutinske operacije, već obuhvataju jedinstvene zadatke neophodne za postizanje jedinstvenog cilja. Često rad na projektu uključuje članove iz više različitih timova, a uspešno završen projekat može označiti veliku prekretnicu za dalji razvoj poslovanja jedne organizcije. Da bi se projekti vodili ka ostvarenim koristima, upravljanje projektima koristi neophodna znanja, alate, veštine i tehnike.

Šta je standard ISO 21502?

Standard ISO 21502:2020 pruža smernice koje mogu pomoći menadžerima projekata i organizacijama zasnovanim na projektima da uspešno isporuče projekte. ISO 21502:2020 daje smernice za upravljanje projektima, sa detaljima na visokom nivou opisa najboljih praksi za postizanje dobrih rezultata. U okviru ovog širokog opsega, pored iznošenja opštih koncepata i smernica za upravljanje projektima, standard detaljno opisuje preduslove za formalizovanje upravljanja projektom, integrisane prakse upravljanja projektima i prakse upravljanja projektom. U okviru ovih ogromnih grupa, u okviru sadržaja standarda ISO 21502:2020, korisnici mogu pronaći okvir upravljanja projektom, pomoć u upravljanju isporukom projekta i prakse upravljanja koristima, obimom, resursima, troškovima i kvalitetom, među mnoštvom drugih relevantnih smernica.

Smernice koje obezbeđuje standard ISO 21502 mogu se primeniti na bilo koju vrstu organizacije i sve vrste projekata. Štaviše, osim menadžera projekata i izvršnog menadžmenta, standard mogu koristiti i sponzori projekta i odbori, revizori i organizacije koje razvijaju nacionalne ili organizacione standarde ili prakse za upravljanje projektima.

Dakle, standard ISO 21502:2020 je primenljiv na bilo koju  vrstu organizacije i bilo koju vrstu projekta, bez obzira na svrhu, pristupe isporuke, model životnog ciklusa koji se koristi, složenost, veličinu, cenu ili trajanje.

Promene standarda ISO 21502:2020 u odnosu na standard ISO 21500:2012

Iako menadžer projekta preuzima vodeću ulogu, on nije jedina osoba odgovorna za uspešno izvršenje projekta. Kao takav, novi standard ISO 21502:2020 pokriva uloge svih pojedinaca koji su potrebni da se projekat vodi ka uspehu. ISO 21502:2020 je novi međunarodni standard koji zamenjuje prethodno izdanje standard ISO 21500:2012. Za razliku od svog prethodnika, to je holistički standard za upravljanje projektima koji pokriva najbolje prakse potrebne za sve uloge od sponzora projekta ili direktora do članova projektnog tima.

Tačnije, standard ISO 21502:2020, u poređenju sa standardom ISO 21500:2012, pretrpeo je sledeće promene:

 • Koncept upravljanja projektima je proširen tako da uključuje nadzor i usmeravanje aktivnosti organizacije sponzora u vezi sa projektom.
 • Dodate su informacije koje detaljno opisuju kako projekti mogu da isporuče rezultate i ostvare koristi.
 • Uzima se u obzir organizacioni kontekst projekata.
 • Dodati su opisi dodatnih projektnih uloga i odgovornosti.

Da bi se odrazile trenutne prakse u upravljanju projektima, dodate su nove teme. To uključuje:

 • kreiranje projektnog okruženja koje pogoduje uspehu,
 • životni ciklus projekta,
 • tačke odlučivanja,
 • dodatne projektne prakse, kao što su upravljanje beneficijama i kontrola promena

Dodate su aktivnosti pre i posle projekta. Format standarda je promenjen od procesa zasnovanog na praksi i narativnog (ovo je detaljno opisano u informativnom Aneksu A, „Procesi upravljanja projektima zasnovani na praksi“)

Ko može dobiti sertifikat za ISO 25002?

Kao što je pomenuto u prethodnom delu teksta, ISO 21502 sertifikat je primenjiv u organizaciji, bez obzira na njihovu veličinu ili tip. Međutim, takođe je moguće da pojedinac dobije sertifikat o obuci koji dokazuje kompetenciju same osobe po standardu ISO 21502.

To mogu biti:

 • Članovi upravnog tela organizacije, menadžeri, šefovi ili vođe projekata.
 • Menadžeri, šefovi, lideri ili analitičari poslovnih oblasti povezanih sa upravljanjem projektima, bez obzira da li su orijentisani na upravljanje tehnologijom ili ne.
 • Profesionalci koji žele da prošire svoja znanja u upravljanju projektima i svi zainteresovani za upravljanje projektima, bilo zato što imaju specijalizovane uloge u projektnom timu ili su zaduženi za njegovo vođenje.

Zašto bi trebalo da imate sertifikat ISO 21502?

Profesionalni sertifikat za upravljanje projektima zasnovan na standardu ISO 21502:2020 ima za cilj da potvrdi da li kandidat ima dovoljno znanja, veština i razumevanja koncepata i praksi za upravljanje projektima koji su relevantni da osiguraju uspeh rezultata projekta i garantuju koristi koje se očekuju od organizacija.

Na nivou organizacije, preporuke koje standard ISO 21502 sam po sebi donosi mogu pomoći organizacijama da optimizuju korišćenje svojih resursa i istovremeno maksimiziraju stvaranje vrednosti, na taj način postižući željene rezultate. Takođe, promoviše saradnju zaposlenih i poboljšava komunikaciju između osoblja, dobavljača i kupaca relevantnih za projekat, što rezultuje angažovanjem zainteresovanih strana i zadovoljstvom kupaca. Naravno, standard ISO 21502 može dovesti do boljih poslovnih odluka, uključujući određivanje prioriteta zadataka za projekat i ublažavanje rizika.

Za pojedinca, standard ISO 21502 donosi karijeru u upravljanju projektima koja će transformisati način na koji planirate i preduzimate aktivnosti i zadatke u kontekstu projekata. Kao obučeni i sertifikovani menadžer projekta, vi ćete voditi projektne timove, planirati aktivnosti za projekat, definisati ciljeve projekta, obim, raspored i budžet, identifikovati, proceniti i tretirati rizike, identifikovati, organizovati i upravljati zainteresovanim stranama.

Prednosti standarda ISO 21502

ISO 21502 sertifikat ukazuje da vi i vaša organizacija imate potrebno znanje o metodama upravljanja projektima i primenama tih metoda za bolje upravljanje.

Globalno je priznata i zasluga koja pokazuje veštine upravljanja projektima vas, vašeg izvršnog osoblja i menadžera. To može biti jedan od uslova ali neretko i ključni uslov za neke ugovore i ponude.

Vaši klijenti će znati da ispravno planiraju svoje projekte, da svoje projekte izvodite efikasno i da pružate proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta zadovoljavajući boljim upravljanjem projektom. Korištenjem ISO 21502 smernica o upravljanju projektima, organizacije i projektni menadžeri će moći da:

 • Pretvorite svoje ideje u opipljive ili nematerijalne rezultate
 • Uspešno upravljaju i angažuju zainteresovane strane prilikom razvoja i implementacije projekata
 • Pokrenu, planiraju, implementiraju, kontrolišu i zatvore projekte sa specifičnim ciljevima, obimom, resursima
 • Kontrolišu promene u projektima
 • Upravljaju organizacionim i društvenim promenama koje utiču na projekte
 • Sprovedu procenu rizika u vezi sa projektom i upravljaju projektnim rizicima
 • Uče iz aktivnosti upravljanja projektima

Standard je dizajniran tako da korisnici mogu da razviju sopstvene procese. Mogu se primeniti mnoge različite metode kao što su PMI i Prince2 procesi. Pristupi realizaciji projekta kao što su prediktivni, adaptivni ili agilni mogu se koristiti sa standardom.

ISO 21502 je standard zasnovan na metodologiji najbolje prakse Instituta za upravljanje projektima (PMI) na osnovnom nivou. I kao što smo već pomenuli, pogodan je za bilo koju vrstu organizacije i bilo koji tip projekta, bez obzira na složenost ili veličinu.


Srodne teme:

Ultimativni vodič za upravljanje projektima