10 najčešćih stilova liderstva sa kojima se susrećemo na poslu

Stilovi liderstva

 

U nekom trenutku svoje karijere, možete preuzeti neku od vodećih uloga. Bez obzira da li vodite sastanak, projekat, tim ili čitavu kompaniju, razmislite o tome da usvojite definisan stil liderstva koji najviše odgovara Vama ili okolnostima Vašeg posla.

Većina profesionalaca razvija sopstveni stil liderstva koji se zasniva na faktorima poput iskustva i ličnosti, kao i na jedinstvenim potrebama kompanije i njene organizacione kulture. Iako je svaki vođa drugačiji i efikasno upravlja vremenom na sebi svojstven način, ipak se na poslu obično može primetiti deset stilova liderstva.

 

 Zašto su važni stilovi liderstva? 

Kako razvijate svoje menadžerske veštine, tačnije veštine liderstva, verovatno ćete koristiti različite procese i metode kako biste ostvarili ciljeve svoje kompanije i ispunili potrebe Vaših saradnika. Da biste bili efikasni kao lider, mora da imate izražene veštine prodaje jer treba “prodati” ideje kompanije. Zato u svakom trenutku možete koristiti nekoliko različitih stilova liderstva. Dok se upoznajete sa svakim od ovih tipova vođenja, možda ćete prepoznati određene oblasti koje ćete poboljšati ili proširiti svoj sopstveni stil. Takođe, možete prepoznati druge načine vođenja koji bi mogli bolje poslužiti vašim trenutnim ciljevima ali i pomoći Vam da razumete na koji način je lakše raditi sa menadžerima koji slede drugačiji stil od Vašeg. 

 

10 najčešćih stilova liderstva sa kojima se susrećemo na poslu

 

1. Liderstvo u stilu trenera 

Lider koji primenjuje ovaj stil vođstva je neko ko može brzo prepoznati snage, slabosti i motivaciju članova svog tima kako bi pomogao svakom pojedincu da se poboljša. Ova vrsta lidera često pomaže članovima tima u postavljanju pametnih ciljeva, a zatim pruža redovne povratne informacije o izazovnim projektima za promociju rasta. Vešti su u postavljanju jasnih očekivanja i stvaranju pozitivnog i motivacioog okruženja. 

Liderstvo u stilu trenera jedan je od najpovoljnijih za poslodavce, kao i zaposlene kojima upravljaju.

Na žalost, to je često jedan od najneiskorisćenijih stilova – uglavnom zato što može biti mnogo intezivniji od drugih vrsta liderstva. 

 

2. Vizionarski stil liderstva 

Vizionarski lideri imaju snažnu sposobnost pokretanja tima ka novim, zajedničkim snovima i ciljevima zaslužujući poverenje za nove ideje. Vizionarski vođa je takođe u mogućnosti da uspostavi snažnu organizacionu vezu. On se trudi da neguje poverenje u svom timu.

Vizionarski lider daje smernice svom timu na putu kojim treba da se kreće ali ne i način na koji treba stići do zacrtanog cilja. 

Ova vrsta liderstva je posebno korisna za male, brzo rastuće kompanije ili veće kompanije koje dožive transformacije ili korporativno restrukturiranje. 

 

3. Liderstvo u stilu sluge 

Lideri ovog tipa žive u skladu sa mišljenjem ljudi i veruju da će, kada se članovi tima osećaju lično i profesionalno ispunjeni, efikasnije ispunjavati svoje poslovne obaveze. Zbog naglašavanja zadovoljstva i saradnje zaposlenih, ovaj lider teži postizanju višeg nivoa poštovanja. Liderstvo u stilu sluge je odličan stil vođenja za organizacije bilo koje industrije i veličine, ali je naročito zastupljen u neprofitnim organizacijama.

Ove vrste vođa izuzetno su vešte u izgradnji morala zaposlenih i pomaganju ljudima da se ponovo uključe u svoj posao. 

Međutim, postoji tanka linija u kojoj zaposleni često podrivaju lidere ovog tipa zbog sukoba interesa. Ako želite da izbegnete da zaposleni “prelaze granicu”, pobrinite se da potvrdite i pokažete autoritet.   

 

4. Autokratski stil 

Autokratski (autoritativni) stil je vrsta liderstva gde je lider neko ko se gotovo u potpunosti fokusira na rezultate i efikasnost. Često donosi odluke sam ili sa malom grupom saradnika od poverenja i očekuje da zaposleni rade upravo ono što se od njih traži. Zaposleni ni na koji način ne učestvuju u upravljanju, odlučivanju ili donošenju odluka. Ovaj stil liderstva može biti koristan u organizacijama sa strogim smernicama ili teškim industrijama. Takođe može biti od koristi ako se primenjuje sa zaposlenima kojima je potreban veliki nadzor – kao na primer zaposleni sa izuzetno malim iskustvom. Međutim, ovaj stil liderstva može ugušiti kreativnost pojedinaca. 

 

5. Laissez-Faire ili hands-free 

Laissez-faire je francuska fraza koja u bukvalnom prevodu znači “ostaviti na miru”. Ovaj stil liderstva suprotan je autokratskom tipu, usredsređen je uglavnom na delegiranje zadataka članovima tima gde su članovi tima ostavljeni da rade dok lider nadgleda šta je postignuto ili nije. Kako lider laissez-faire ne provodi svoje vreme intenzivno upravljajući zaposlenima, često ima više vremena da se posveti i drugim projektima. 

Menadžeri mogu usvojiti ovaj stil liderstva kada su svi članovi tima vrlo iskusni, dobro obučeni i zahtevaju mali nadzor.

Međutim, takođe može prouzrokovati pad produktivnosti ako zaposleni budu zbunjeni u pogledu očekivanja svog lidera ili ako je nekim članovima tima potrebna dosledna motivacija i granice da bi dobro funkcionisali.    

 

6. Demokratsko liderstvo 

Demokratski stil liderstva, koji se naziva još i  participativni stil, kombinacija je autokratskog i laissez-faire liderstva. Demokratski lider je neko ko traži doprinos i razmatra povratne informacije od svog tima pre donošenja odluke. Budući da članovi tima osećaju da se njihov glas čuje i da su njihovi doprinosi važni, demokratski stil liderstva često se pripisuje podsticanju većeg nivoa angažovanosti i zadovoljstva radnika. Ova vrsta liderstva zasnovana je na diskusiji i učešću članova tima što je odlično za kompanije fokusirane na kreativnost i inovacije.

 

 7. Pace – setter liderstvo 

Način vođenja koji ubrzava ritam je jedan od najefikasnijih za postizanje brzih rezultata. Ovi lideri su pre svega fokusirani na performanse.

Često postavljaju visoke standarde i smatraju članove svog tima odgovornim za postizanje ciljeva. 

Iako je stil vođenja koji ubrzava ritam motivacioni i koristan u okruženjima sa brzim tempom u kojima članovi tima moraju da se napajaju, to nije uvek najbolja opcija za članove tima kojima je potrebno mentorstvo i povratne informacije.  

 

8. Transformaciono liderstvo

Transformacioni stil liderstva sličan je liderstvu u stilu trenera po tome što je fokusiran na jasnoj komunikaciji, postavljanju ciljeva i motivaciji zaposlenih. Međutim, umesto da uloži veću energije u individualne ciljeve svakog zaposlenog, transformacionog lidera pokreće posvećenost ciljevima kompanije. Postoje četiri glavne karakteristike transformacionog liderstva, a to su:       

  • Transformacioni lider je dobar uzor svojim saradnicima
  • Transformacioni lider zna da motiviše svoje saradnike
  • Transformacioni lider je posvećen idejama i kreativnosti
  • Transformacioi lider ima sposbnost da sluša i prepozna potrebe svakog pojedinca u timu   

 

9. Transakciono liderstvo 

Transakcioni lider je neko ko je fokusiran na performanse. Pod ovim stilom liderstva menadžer uspostavlja unapred određene podsticaje – obično u obliku novčane nagrade za uspeh i kazne, odnosno, disciplinske mere za neuspeh. Transakcioni lideri su fokusirani na mentorstvo, instrukcije i obuku kako bi postigli ciljeve i uživali u nagradama. Iako je ova vrsta lidera dobra za organizacije ili timove koji imaju zadatak da postignu određene ciljeve, kao što su prodaja i prihod, to nije najbolji stil liderstva gde je potrebno izraziti, recimo, kreativnost.

Ovaj stil liderstva nije fokusiran na širu sliku, viziju i ciljeve, već na kratkoročne zadatke. 

 

10. Birokratski stil liderstva 

Birokratski lideri su slični autokratskim liderima po tome što očekuju da njihovi članovi poštuju pravila i postupke tačno onako kako je napisano. Birokratski stil vođenja fokusiran je na fiksne zadatke unutar hijerarhije u kojoj svaki zaposleni ima postavljenu listu odgovornosti, a malo je potrebe za saradnjom i kreativnošću.

Ovaj stil vođenja je najefikasniji u visoko regulisanim industrijama ili odeljenjima, kao što su na primer finansije ili zdravstvo.   

Većina lidera primnjuje više različitih stilova liderstva kako bi postigli različite ciljeve u različitim periodima tokom karijere. Iako ste se možda istakli u ulozi koristeći jednu vrstu liderstva, druga pozicija će možda zahtevati drugačiji skup navika kako biste osigurali da Vaš tim deluje najefikasnije. Razumevajući svaki od ovih tipova liderstva i rezultate za koje su osmišljeni, možete odabrati pravi stil vođenja za Vašu trenutnu situaciju.