Herzbergova teorija motivacije

Herzbergova teorija

 • Kako možete zadržati motivaciju svog projektnog tima?
 • Šta čini članove vašeg tima dovoljno srećnim da žele da nastave da rade sa vama?
 • Šta ih dovodi do toga da rade teže i žele da odu?

Ovo su ključna pitanja koja svaki menadžer projekta treba da postavi sebi. Motivisan tim je produktivan tim, a efikasan tim je uspešan.

Kako onda pronaći odgovore na ova pitanja?

Herzbergova teorija motivacije je dobro mesto za početak. Ovaj koncept ističe dva faktora koji motivišu zaposlene:

 • zadovoljstvo poslom i
 • nezadovoljstvo poslom.

Iako ovo može izgledati kao suprotnost, oni rade zajedno u ciklusu. Na primer, kada zaposleni nije zadovoljan svojim poslom, može pokazati slab učinak ili razmisliti o napuštanju kompanije. S druge strane, zadovoljni zaposleni osećaju zadovoljstvo svojim poslom, rade bolje i duže ostaju u kompaniji. Razumevanje ove teorije može pomoći menadžerima da stvore pozitivno radno okruženje i poboljšaju učinak zaposlenih.

Šta je Herzbergova teorija dva faktora?

Herzbergova teorija je psihološka teorija koja se fokusira na motivaciju na radnom mestu. Teorija grupiše faktore koji utiču na zadovoljstvo pojedinca i nivo motivacije na poslu u dve kategorije:

 • Zadovoljstvo poslom (poznato i kao higijenski faktori)
 • Nezadovoljstvo poslom (poznato i kao motivacioni faktori)

Higijenski faktori u Herzbergovom modelu

Higijenski faktori su komponente posla koje zadovoljavaju fiziološke i bezbednosne potrebe kao što su sigurnost, plata, pravičnost i uslovi rada. Kada možete da ispunite ove potrebe, timovi se osećaju prijatno i zadovoljni svojim ulogama. Nasuprot tome, timovi su manje posvećeni postizanju ciljeva kada nedostaju higijenski faktori.

Ovi faktori ne motivišu, već demotivišu, ako ih nema!

Higijenski faktori uključuju sledeće:

 • Politika kompanije: Politika kompanije treba da bude poštena i jasna za svakog zaposlenog.
 • Nadzor: Zaposlenim treba dobro upravljati putem poštenog i odgovarajućeg nadzora. Kao menadžer projekta, bitno je da svojim timovima date onoliko autonomije koliko je to razumno.
 • Odnosi: Menadžeri ne bi trebalo da tolerišu maltretiranje ili zloupotrebe na radnom mestu. Umesto toga, trebalo bi da podstiču zdrav, ljubazan i prikladan odnos između kolega, saradnika, nadređenih i podređenih.
 • Uslovi rada: Uverite se da su oprema i radno okruženje bezbedni, pogodni za upotrebu. Neka vam bude prioritet očuvanje dobrobiti i bezbednosti vaših zaposlenih.
 • Plata i beneficije: Ponudite svojim zaposlenima konkurentnu platu i osigurajte da je vaša struktura plata pravedna i razumna.
 • Status: Nastojte da svojim zaposlenima date smislen posao koji im daje osećaj statusa.
 • Sigurnost posla: Zaposleni treba da se osećaju sigurno na svom položaju, a ne pod stalnom pretnjom da će biti otpušteni. Neka vaši zaposleni znaju da su cenjeni.

Faktori motivacije u Herzbergovom modelu

Motivacioni faktori su suštinski elementi posla koji ljudima daju veći osećaj svrhe i značaja u njihovim trenutnim ulogama. Kada organizacije ne zadovolje ove potrebe, zaposleni mogu postati nezadovoljni svojim poslom i tražiti izazovnije uloge. Prisustvo motivatora povećava produktivnost zaposlenih. Prema Herzbergu faktori motivacije su:

 • Postignuće: Zaposleni žele da osete osećaj postignuća nakon završetka projekta ili zadatka. Motivacija se značajno povećava kada se neko oseća ponosnim što je postigao nešto teško, ali vredno truda.
 • Priznanje za dostignuća: Ljudi se osećaju motivisanim kada im nadređeni i kolege – sradnici odaju priznanje za bilo kakav trud ili doprinos koji prevazilazi njihove radne obaveze. Priznanje može doći u obliku povišice, unapređenja ili važnog zadatka.
 • Napredak: Radnici su produktivniji u organizaciji u kojoj postoje mogućnosti za unapređenje.
 • Kreativnost: Ostavite prostor članovima tima da razmišljaju van okvira i sami dođu do rešenja i novih ideja.
 • Raznolikost: Ostavite prostor zaposlenima da promene radne zadatke, dužnosti ili projekte.
 • Nezavisnost: Dajte ljudima autonomiju da sami donose odluke umesto da njima upravljate na mikro nivou.
 • Uzbudljiv posao: Ponudite članovima tima zadatke koji su stimulativni, izazovni i povezani sa njihovim interesovanjima.
 • Odgovornost: Dajte ljudima priliku da preuzmu značajnije projektne uloge ili dužnosti. Dozvolite im da sami sebe smatraju odgovornim.
 • Lični rast: Posao treba da omogući zaposlenima da nauče nove veštine na poslu ili putem obuka.
 • Međuljudski odnosi: Zaposleni treba da budu u stanju da pozitivno komuniciraju jedni sa drugima i sa klijentima.

Četiri stanja organizacije prema Hercbergovoj teoriji motivacije

Prema teoriji dva faktora, u bilo kom trenutku postoje četiri stanja u kojima se organizacija ili tim može naći u odnosu na faktore higijene i faktore motivacije.

 1. Visoka higijena i visoka motivacija
 2. Visoka higijena i niska motivacija
 3. Niska higijena i visoka motivacija
 4. Niska higijena i niska motivacija

Stanje organizacije prema Herzbergovoj teoriji motivacije

Visoka higijena i visoka motivacija

Ovo je najbolja i idealna situacija za svaku organizaciju ili tim. U ovakvom timu ili kompaniji članovi tima ili zaposleni su motivisani da daju sve od sebe i imaju male ili nikakve zamerke.

Visoka higijena i niska motivacija

Ovo je situacija u kojoj zaposleni imaju zadovoljene sve osnovne potrebe i imaju male ili nikakve zamerke u pogledu plate ili uslova rada. Međutim, zaposlenima posao nije baš interesantan i oni samo dolaze na posao kako bi zaradili svoju platu. Zaposleni će verovatno otići ako nađu uloge koje se plaćaju kao i njihove trenutne pozicije i dobiju priliku da rade na zanimljivim stvarima.

Niska higijena i visoka motivacija

U situaciji niske higijene i visoke motivacije, zaposleni su visoko motivisani da dođu na posao, ali imaju mnogo neispunjenih potreba. Tipičan primer je kada zaposleni rade na nekim veoma interesantnim tehnologijama, ali je plata manja u poređenju sa konkurencijom ili nije u skladu sa industrijskim standardima.

Niska higijena i niska motivacija

Ovo je najnepoželjnija situacija za bilo koju organizaciju ili tim. Ovde su zaposleni nedovoljno plaćeni, a rad je takođe nezanimljiv. Ukoliko se njihove pritužbe ne reše, zaposleni počinju da napuštaju organizaciju ako se situacija ne promeni na bolje.

ZAKLJUČAK

Higijenski faktori su obavezni faktori. Prisustvo ovih faktora neće dovesti do većeg zadovoljstva, ali će odsustvo ovih faktora dovesti do nezadovoljstva i slabe motivacije.

Motivacioni faktori su kao dodatne beneficije kojima su zaposleni veoma zadovoljniji i to može dovesti do boljeg učinka. Odsustvo ovih faktora ne mora nužno dovesti do negativnog zadovoljstva.

Svaka organizacija i tim treba da nastoje da postignu stanje visoke higijene i visoke motivacije i uvek da izbegnu stanje niske higijene i niske motivacije.

Zašto je Herzbergova dvofaktorska teorija važna u upravljanju projektima?

Loše obučeni menadžeri projekata dovode do neuspeha projekta u više od 30% projekata. Kada se organizacija utrkuje da završi projekte na vreme i u okviru budžeta, posedovanje tima koji podržav projekat i potpuno je motivisan može biti velika prednost.

Prema nedavnom izveštaju Salesforce-a, više od 86% rukovodilaca je navelo neefikasan timski rad kao glavni razlog za neuspeh projekta.

Motivisanje zaposlenih je ključni aspekt svakog projekta i zato se naša obuka za menadžere projekata posebno bavi ovom temom. U upravljanju projektima, nesmetan timski rad pomaže u postizanju tri vitalna cilja:

 • Završetak projekata na vreme
 • Održavanje članova tima zadovoljnih svojim ulogama i motivacije da rade bolje
 • Motivisani timovi stvaraju zdravo radno okruženje

Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije pruža uvid u ključne elemente koji podstiču zaposlene. Može se koristiti za razumevanje motivacije pojedinačnih zaposlenih, što se zauzvrat može iskoristiti za izradu holističkog plana motivacije.

Podizanjem nivoa motivacije manjih timova, može se stvoriti ohrabrujuće i pozitivno radno okruženje, čime se povećava verovatnoća uspeha projekta. Evo ključnih prednosti korišćenja Herzbergove teorije motivacije u upravljanju projektima:

 • Definiše razloge zašto su članovi tima zadovoljni ili nezadovoljni svojim projektom ili ulogom
 • Otkriva motivatore i higijenske faktore koji već postoje u kompaniji i sa kojima treba nastaviti jer deluju
 • Pomaže u određivanju motivatora i higijenskih faktora koje zaposleni žele od kompanije
 • Podržava osnaživanje zaposlenih motivišući zaposlene da sami ostvare ciljeve projekta
 • Minimizira smetnje u projektu identifikacijom potencijalnih faktora rizika koje treba odmah poboljšati

Učenje o tome šta motiviše vaše zaposlene može biti izazovno, ali postoji mnogo vežbi, aktivnosti i obuka koje možete da iskoristite da biste bolje razumeli šta pokreće vaš tim.


Izdvajamo:

Kako voditi projektni tim?