Faze rasta preduzeća | Project Management Srbija

Faze rasta preduzeća

Faze rasta preduzeća

Faze rasta preduzeća

Rast i razvoj preduzeća

Biznis je reč koja znači velike ideje, planove, prihode, rast i prisustvo. Za mnoge vlasnike preduzeća putanja rasta od osnivanja sve do perioda održivosti može postati putovanje koje pruža dragocena saznanja o tome šta funcioniše, a šta ne u svetu malih i srednjih preduzeća.

Iako svako preduzeće po svojoj prirodi može biti potpuno jedinstveno i drugačije, postoje zajedničke faze rasta i razvoja kroz koje svako od njih prolazi u različito vreme i pod različitim okolnostima.

Prepoznavanje faza rasta vašeg preduzeća pomoćiće vam da odredite korake koje ćete u budućnosti preduzeti. Faze rasta i razvoja poslovnog poduhvata odnosno vašeg preduzeća su:

 • Razvoj
 • Pokretanje
 • Rast
 • Zrelost
 • Održivost (ili propadanje)

Razvoj

Ovo je sam početak poslovnog životnog ciklusa, pre nego što vaš start up i zvanično počne da postoji sa postojanjem poslovne ideje započinjete fazu razvoja. Imate svoju poslovnu ideju, a ako odlučite da vašu poslovnu ideju vredi razviti, sledeći korak je izrada biznis plana.

Dobar biznis plan je onaj koji određuje tok vašeg poslovanja. Svako uspešno poslovanje zasnovano je na neprekidno pregledanom nizu planova, što osigurava da i dalje ispunjava svoje potrebe. Ovo takođe pomaže preduzeću da uoči nove mere za strateški rast.

Nakon pregleda, identifikuju se ključna ciljna područja, zatim se ponovo pregledava biznis plan i to postaje prekretnica za sledeću iteraciju plana. Kontinuirani poslovni ciklus omogućava preduzetniku da poveća šanse za uspeh. Biznis planovi su takođe vitalno sredstvo za preduzetnike koji traže spoljne investicije.

U ovoj fazi, preduzetnici treba da postave sebi sledeća pitanja:

 • Da li ovaj koncept, proizvod ili ideja ispunjava potrebe na tržištu?
 • Da li će to biti prihvatljivo na tržištu?
 • Kako da uspostavim poslovnu strukturu?
 • Hoće li mi ova ideja doneti profit?

Pokretanje

Tokom faze pokretanja, vaš glavni prioritet je pronaći i privući kupce (klijente), razviti proizvod ili uslugu i izgraditi identitet brenda.

Ako ste u delimi da li je vaše preduzeće još uvek u fazi pokretanja ili već u početnoj fazi poslovnog rasta, razmotrite sledeća pitanja:

 • Da li imate dovoljno kupaca da biste bili održivi?
 • Da li imate dovoljno resursa da svoje proizvode isporučite na vreme?
 • Da li se vaše usluge mogu takmičiti sa konkurencijom?
 • Da li ste profitabilni?

Ako ste na neka od ovih pitanja odgovorili sa „ne“, više je verovatno da ste još uvek u fazi pokretanja.

Ova faza je, za očekivanje, često haotična, obeležena turbulencijom, pa čak i sumnjom da ćete uspeti u ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva. Međutim, od svih faza poslovnog razvoja, početna faza možda najviše zahteva upornog, odlučnog i samopouzdanog preduzetnika da usmeri preduzeće ka rastu. Vlasnik preduzeća neposredno kontroliše poslovanje, blizak je problemima koji nastaju u toku poslovanja i mora brzo da reaguje na pojavu problema. U ovoj fazi preduzeće mora da uloži velike napore da se probije na tržištu čak i ako plasira sasvim novi i originalan proizvod.

Ključ uspeha u fazi pokretanja je preuzimanje rizika, istraživanje novih ideja, dorađivanje vašeg poslovnog modela i formalizacija procesa koji su se pokazali uspešnim. Ovo je kritična prekretnica u karijeri mnogih preduzetnika, jer većina preduzeća propada u početnoj fazi.

Faza rasta

Faza rasta započinje kada tačno znate šta je vaš poslovni model, a to znaju i vaši klijenti.

Dok dostignete ovu fazu, trebalo bi da imate formiran marketinški budžet uporediv sa drugim preduzećima slične veličine u vašoj industriji.

 • Neki od pokazatelja faze rasta preduzeća mogli bi biti:
 • Osigurano je dugoročno finansiranje poslovanja
 • Više ne brinete o prometu ili zaradi
 • Održavate višegodišnje odnose sa klijentima
 • Redovno ulažete profit u kompaniju
 • Angažovali ste nekoliko ključnih članova tima na visokom nivou

Tokom ove faze profit je obično jak, a konkurencija slaba. Najistaknutiji izazov povezan sa ovom fazom je održavanje efikasnog upravljanja pred stalnim rastom i širenjem.

Da biste se uspešno probili kroz fazu rasta, potrebno je da razvijate svoje menadžerske veštine, da naučite kako da delegirate zaduženja i osnažite svoje zaposlene.

Ova faza zahteva stalno ulaganje i investiranje. Da biste nastavili da gradite svoje poslovanje, morate biti spremni da uložite novac da biste podstakli budući rast i iskoristili nove tokove prihoda ili osigurali spoljne investicije.

Vrlo često sa ubrzanim rastom preduzeća ubrzava se i nastanak problema, a vreme koje imate na raspolaganju za njihovo rešavanje je sve manje. Nepripremljen preduzetnik ne može da drži korak sa ovim problemima pa ih često zaobilazi.

Najčešći problemi do kojih dolazi u fazi rasta su:

 • Likvidnost
 • Kontrola visine troškova
 • Kvalitet proizvoda
 • Vreme isporuke

Činjenica, da mnoga preduzeća koja iako veoma uspešna u početnoj fazi doživljavaju neuspeh u fazi rasta, upućuje na zaključak da često kvaliteti preduzetnika koji su potrebni za uspeh preduzeća na početku nisu dovoljni u kasnijim fazama njegovog razvoja. Zato je važno da preduzetnik na vreme prepozna i promeni svoj pristup upravljanju i načinu rada u fazi rasta preduzeća.

Faza zrelosti

Fazu zrelosti obeležavaju brzi rast iz godine u godinu i stabilno jezgro zaposlenih. Fazu zrelosti obeležavaju predvidljivi prihodi, akvizicija drugih poslovnih subjekata i višestruka podela proizvoda.

Iako se rast malog preduzeća sastoji u stalnom usponu na gore, rast preduzeća u fazi zrelosti svodi se na oprez i prepoznavanje znakova propadanja ukoliko se pojave.

Neki od znakova upozorenja da preduzeće možda propada uključuju:

 • Često kašnjenje plata
 • Velika fluktuacija zaposlenih
 • Porast kritike, nepoštovanja i krivice
 • Umanjene težnje
 • Pad inicijative

Ako je bilo koji od gore navedenih pokazatelja pada prisutan u vašem poslovanju, morate razmotriti da li vaše preduzeće ide ka poslednjoj fazi životnog ciklusa poslovanja u pravcu održivosti ili propadanja.

Ovo je pravi trenutak da odlučite da li bi u narednim godinama trebalo da se oslanjate na zaduživanje ili finansiranje sopstvenim kapitalom, jer i jedno i drugo uključuje niz koristi i nedostataka.

Faza održivosti (ili propadanja)

Četvrta faza poslovnog životnog ciklusa uključuje fazu propadanja ili održivosti, u kojoj preduzeće može da se kreće „nizbrdo“ ili se može obnoviti kako bi se prilagodilo promenama.

Ova faza često nije direktan rezultat poslovne strategije. U mnogim slučajevima nova tehnologija, promenljive sklonosti potrošača ili tržišni uslovi mogu usmeriti kompaniju ka nerelevantnosti. U ovom trenutku životnog ciklusa preduzeća presudno je da menadžment usvoji novu politiku, standardne operativne postupke i formalne sisteme koji odgovaraju promenljivom okruženju.

Preduzeća u ovoj fazi moraju da nadmaše konkurenciju stalnim poboljšanjem svojih linija proizvoda, modela usluga i funkcija tokom vremena.

Ova faza je najvažnija za osiguravanje uspeha preduzeća.

Menadžment preduzeća mora neprestano da istražuje i pronalazi nove mogućnosti rasta i otkriva nova tržišta na koja treba da prodre. Ako je potrebno, u ovoj fazi možete smanjiti troškove i pooštriti budžete kako bi se održao novčani tok. Način na koji se preduzeće odluči za prilagođavanje odrediće da li ostaje uspešno preduzeće ili postaje propali poslovni poduhvat.

Kriza rasta i njeno rešavanje

Vratićemo se na fazu rasta preduzeća i osvrnućemo se na probleme koji se mogu javiti u ovoj fazi poslovnog ciklusa. Poslovni rast je jedna od tema o kojima se najviše govori u preduzetničkom svetu. Nažalost, često je veći deo tog razgovora zasnovan na pogrešnim pretpostavkama ili pogrešnim verovanjima o poslovnom rastu.

Kada razmišljate o poslovnom rastu, šta prvo pomislite?

 • Rast može biti samo dobar, nikako ne može biti loš.
 • Veći i brži rast je uvek bolji.

Rast je linearna funkcija koja u velikoj meri zavisi od strategije preduzeća. Ovo su neki od najčešćih odgovora i verovanja koja imamo o rastu. Ali šta znamo o njima?

Znamo da u bilo kojoj nauci ne postoji osnova za ta verovanja i da ona u stvari nisu uvek tačna u poslovnom svetu. U najboljem slučaju su poluistine. U najgorem slučaju, ova verovanja su čista fikcija.

Zablude o rastu preduzeća

Rast može biti samo dobar, nikako ne može biti loš.

Zavisi. Rast može stvoriti vrednost, ali ako se ne upravlja pravilno, rast može uništiti vrednost. Rast može uništiti vrednost kada iznos ili tempo rasta premaši menadžerske kapacitete, poremeti kontrolu kvaliteta, poremeti finansijske kontrole, podceni vrednost za kupca i okrene preduzeće u drugačiji konkurentski prostor gde će se takmičiti sa boljom i efikasnijom konkurencijom.

Tačno je da preduzeće mora povećavati svoje prihode kako bi išlo u korak sa vremenom, ali, preduzeće može uspešno poslovati godinama sve dok neprekidno poboljšava svoju vrednost za kupca i čini to bolje od konkurencije.

Veći i brži rast je uvek bolji.

Sa rastom preduzeća povećava se i njegova složenost. To zahteva više birokratije, veći broj pravila, više zaposlenih u administraciji, kao i na menadžerskim pozicijama, više informacionih sistema. Kako vaše preduzeće raste može prerasti svoje postojeće mogućnosti upravljanja. U jednom trenutku javiće se i potreba za profesionalnijim upravljanjem.

Sa povećanjem složenosti preduzeća javljaju se i sledeće neizbežne situacije:

 • Preduzetnik je sve manje upoznat sa svim potrebnim detaljima za vođenje posla
 • Problemi koje treba rešiti postaju složeniji
 • Broj odluka koje treba doneti postaje veći
 • Broj aktivnosti koje treba obaviti se povećava

Ukoliko niste spremni da podržite ove potrebe, duh vašeg preduzeće može biti uništen. Zato je važno da preduzetnik spremno dočeka ovu fazu i veći deo svog vremena posveti izboru, obuci, motivisanju i oceni svojih saradnika, kao i naporima da se njihove aktivnosti usklade, povežu i stvore jedinstven i skladan tim. To bi značilo da preduzetnik treba da je spreman da deo svojih ovlašćenja prenese na podređene, a prvenstveno ovlašćenja za donošenje odluka. Ukoliko preduzetnik nije spreman na promene u svom dotadašnjem načinu upravljanja, susreće se sa nemogućnošću donošenja ispravnih i pravovremenih odluka kao i nemoći da reši sve složenije probleme. Susreće se sa velikom opasnošću od neuspeha.

Rast je linearna funkcija koja u velikoj meri zavisi od strategije preduzeća

Ljudi misle da bi rast poslovanja trebao biti fenomen koji se kontinuirano povećava i to linearno. Ne postoji naučna podrška za uverenje da preduzeće mora da raste kontinuirano i linearno.

Verovatnije je da će poslovni rast ići cik-cak putanjom, uključujući uspone a ponekad i padove. Može li doći do linearnog rasta? Da, tokom skaliranja. Ali linearni rast nije norma.

Iz ovog možemo izvesti zaključak da je jedan od najvažnijih i u isto vreme najtežih zahteva koji se nameće preduzetniku kako bi njegov preduzetnički poduhvat bio uspešan stalno prilagođavanje procesa upravljanja izmenjenim potrebama preduzeća tokom njegovog rasta.

Izazovi koji prate rast preduzeća

Većina preduzetnika počinje svoje poslovanje kao poduhvat skromnih dimenzija. Vlasnik preduzeća, preduzetnik, na samom početku je najčešće i jedini menadžer a često i izvršilac pojedinih aktivnosti.

Kao što smo mogli da primetimo, rast preduzeća zahteva od preduzetnika da se suštinski promeni, od toga da bude samo preduzetnik do toga da postane preduzetnik i menadžer i na kraju postane menadžer i lider. Rast iz temelja menja ono što preduzetnik svakodnevno radi i način na koji to radi. Transformiše gotovo sve u poslu.

U trenutku kada rast preduzeća prevazilazi upravljačke sposobnosti preduzetnika od njega se očekuje da bude spreman da preduzme sledeće korake:

 • Angažuje specijaliste za različite aspekte poslovanja
 • Uskladi veštine stručnjaka na efikasan način
 • Koristi savremene principe upravljanja na efikasan način

Ovom realnom situacijom se može bolje upravljati ako se postave sledeća pitanja:

 • Da li smo spremni za rast?
 • Da li imamo prave ljude, procese i kontrole?
 • Šta treba da uradimo da bismo se pripremili za rast?
 • Koji su naši rizici od rasta?
 • Kako ćemo upravljati tim rizicima?
 • Koliko treba da rastemo?
 • Koji su rani signali upozorenja da možda rastemo previše ili prebrzo?

Rast preduzeća je mnogo više od strategije.

Mnogi preduzetnici misle da je upravljanje rastom zapravo stvar dobre strategije. Da, važno je da imate fokusiranu strategiju koja cilja specifični veliki segment kupaca i daje uverljiv, diferenciran predlog vrednosti. Ali iako je neophodna, strategija nije dovoljna da garantuje uspeh. Uspeh zahteva kombinaciju operativne izvrsnosti i stalnog usavršavanja. Uspeh zahteva da preduzeća budu usredsređena na kupca i da imaju visoko angažovane zaposlene visokih performansi. Zapamtite, preduzeće čine ljudi koji posluju sa ljudima. To je presudna uloga koju mnogi preduzetnici često uzimaju zdravo za gotovo.

Pored zdrave strategije, neprekidni rast zahteva i interni sistem koji omogućava pravo okruženje koje pokreće ponašanje zaposlenih, a koje na kraju rezultira usmerenošću ka kupcu i visokim performansama. Rast zahteva od preduzetnika da uspostavi pravu kulturu, strukturu, politike ljudskih resursa, merenja i nagrade za ponašanja i aktivnosti koje proizvode željeni rast.

Zašto je važan fokus na ljude?

Važan je, jer u većini slučajeva su potrebni ljudi da bi razvili posao, a za uspešan rast preduzeća je potrebno da preduzetnik delegira obaveze i veruje da saradnici mogu postići željene rezultate. Zapošljavanje pravih ljudi, njihovo angažovanje u ostvarivanju vaših snova i davanje smisla zaposlenima koji grade posao zahtevaju drugačije veštine od onih potrebnih za pokretanje preduzeća.

Stvaranje unutrašnjeg, usklađenog sistema rasta ne događa se slučajno. Potrebne su dosledne poruke koje se prenose kulturom, liderskim ponašanjem, merenjem i nagradama (finansijskim i emocionalnim).

Ako želite da vaše preduzeće uspešno raste:

 • Obezbedite stalno usavršavanje zaposlenih koje zauzvrat daje ljude koji vole da uče i koji vole promene
 • Sprečite odlazak kvalitetnih zaposlenih. Velika fluktuacija zaposlenih sprečava izgradnju odnosa sa kupcima i operativnu izvrsnost.
 • Negujte timski duh i kulturu
 • Emocionalne nagrade su važne koliko i finansijske nagrade za vaše zaposlene
 • Osmislite posao
 • Budite pristupačni i otvoreni za saradnju
 • Budite uvek oprezni. Kada mislite da je sve u redu, možda ste započeli sa padom.

Organizacije u toku poslovnog ciklusa dele mnoge zajedničke karakteristike, potrebe i faktore uspeha. Potrebno je ispuniti određena očekivanja da bi organizacija prešla iz jedne faze u drugu, ali u osnovi uspeh rasta organizacije zavisiće velikim delom od spremnosti preduzetnika da se prilagodi novim potrebama upravljanja.


Srodne teme:

Kako do ubrzanog rasta firme – Akademija preduzetništva