Standard ISO 37001 – sistem menadžmenta protiv mita i korupcije | Project Management Srbija

Standard ISO 37001 – sistem menadžmenta protiv mita i korupcije

Standard ISO 37001 – sistem menadžmenta protiv mita i korupcije

Standard ISO 37001 – sistem menadžmenta protiv mita i korupcije

ISO 37001

Mito je jedan od značajnih poslovnih rizika sa kojim se mogu susresti organizacije svih veličina, sektora i poslovne prirode. Proaktivno upravljanje rizikom od primanja mita presudno je za poslovni uspeh i pravnu potrebu. Incidenti podmićivanja, prevare i korupcije mogu ozbiljno štetno uticati na ugled, tržište i buduće postojanje organizacija. Ovaj efekat je izraženiji kada se po zakonu izriču velike zakonske novčane kazne i kazne koje na kraju uruše imidž organizacije i u određenim slučajevima, stvaraju izraženi finansijski stres.

Koja je razlika između podmićivanja i korupcije?

Pojmovi podmićivanje i korupcija su povezani ali se u nekim slučajevima pogrešno primenjuju i tumače. Važno je, međutim, razumeti razlike kako bi preduzeća mogla efikasno da upravljaju, ublažavaju i spreče pojavu mita i korupcije u svom okruženju.

Podmićivanje se može definisati kao nezakonita radnja, u kojoj se pojedinac navodi na vršenje određenog dela u zamenu za neku korist. Obično uključuje novac, mada može uključiti i druge benefite kao što su usluge, putovanja ili neku drugu vrstu materijalne koristi.

iso 37001
ISO 37001

Korupcija je rezultat prakse podmićivanja i može se javiti i u javnim i u privatnim preduzećima.

Kada je sistem „oštećen“, on je oslabljen i rezultira brojnim posledicama. Posledice mogu, između ostalog, uticati na kvalitet života građana, obeshrabriti strana ulaganja ili ometati razvoj i rast zemlje.

Koruptivne aktivnosti, primanje mita ili pokušaj podmićivanja nikada nisu prihvatljivi iz pravnih, moralnih i etičkih razloga.

Svako u društvu bi trebalo da ima odgovornost da se svi poslovni odnosi odvijaju na etičan i pošten način. Ako se to ne čini, šteti se društvu, organizaciji, kolegama, saradnicima a na kraju i samom sebi.

Kao odgovor na sve veću potrebu organizacija i društva da preduzmu proaktivne mere za sprečavanje mita i korupcije razvijen je standard ISO 37001. Ovaj standard pomaže organizacijama da umanje rizik od podmićivanja u sopstvenom poslovanju kao i kroz sve globalne lance vrednosti.

Šta je standard ISO 37001?

ISO 37001 je novi međunarodni standard koji je zamenio britanski standard 10500 u oktobru 2016. godine.

Dizajniran je da pomogne organizacijama u suzbijanju mita i korupcije usvajanjem politike protiv podmićivanja, sprovođenjem finansijske i komercijalne kontrole i uspostavljanjem postupaka izveštavanja i istrage.

Ovaj standard određuje niz mera koje organizacija može primeniti kako bi sprečila, otkrila i rešila problem podmićivanja.

Prema standardu ISO 37001 organizacija treba da primeni mere i kontrole kako bi sprečila, otkrila, rešila primanje mita i suzbila pojavu korupcije, uključujući:

 • Politiku protiv podmićivanja
 • Predanost liderstvu – vođstvo, posvećenost i odgovornost višeg menadžmenta
 • Trening protiv podmićivanja
 • Procene rizika i prilika kao i radnji preduzetih radi njihovog rešavanja
 • Kontekst organizacije, uključujući potrebe i očekivanja zainteresovanih strana
 • Finansijske, komercijalne i ugovorne kontrole
 • Izveštavanje, praćenje, istraživanje i pregled
 • Mere za postizanje stalnog napretka – korektivno delovanje i kontinuirano poboljšanje

Zašto je ovaj standard važan?

Gotovo sve zemlje sveta razvile su nacionalne zakone i propise kako bi sprečile primanje mita i suzbile korupciju. Sada je jedan od najsigurnijih načina da svoju posvećenost ovoj svrsi i dokažu poštovanjem primene standarda ISO 37001, jer ovaj standard uključuje mere i kontrole koje su izdvojene iz najboljih praksi u svetu u borbi protiv podmićivanja.

Transparentnost i poverenje su gradivni elementi kredibiliteta bilo koje organizacije. Ništa više ne podriva efikasnost institucija i integritet preduzeća od podmićivanja, zbog čega i postoji standard ISO 37001.

ISO 37001 suočava se sa jednim od najrazornijih i najizazovnijih problema na svetu i pokazuje predan pristup suzbijanju korupcije.

Integracija sisitema ISO 37001 sa ostalim ISO standardima

Standard ISO 37001, sistem za borbu protiv mita i korupcije, može biti samostalni sistem ali je, takođe, dizajniran i da bude integrisan u postojeće procese upravljanja i kontrole u vašoj organizaciji. ISO 37001 takođe sledi zajedničku ISO strukturu za standarde sistema upravljanja, što doprinosi lakoj integraciji sa ostalim ISO standardima poput standarda:

Kome je namenjen standard ISO 37001?

Standard ISO 37001 je fleksibilan i može se prilagoditi veličini i prirodi organizacije kao i riziku od podmićivanja. Kao takav ovaj standard je primenjiv u širokom spektru organizacija, uključujući:

·        Velike organizacije i preduzeća

·        Mala i srednja preduzeća

·        Javne organizacije

·        Nevladine organizacije i dobrotvorne organizacije

Zahtevi standarda ISO 37001

Zahtevi navedeni u standardu ISO 37001 odnose se na dve ključne oblasti:

 • Podmićivanje od strane organizacije, njenog osoblja ili poslovnih saradnika radi sopstvene koristi
 • Podmićivanje organizacije, njenog osoblja ili poslovnih saradnika u vezi sa njenim aktivnostima
 

Koji su glavni zahtevi standarda? 

Najvažnija funkcija sistema upravljanja protiv mita i korupcije je da obezbedi da se potencijalno nepoštovnje pravila blagovremeno identifikuje i da se mito i korupcija spreče.

Standard ISO 37001 definiše sedam osnovnih koraka i dodeljuje konkretne mere svakom od njih:

1. Sprovođenje

Sprovođenje sveobuhvatne politike usklađenosti ima ekonomski smisao i na kraju podstiče prodaju. Organizacija koja se pridržava zakonskih obaveza i može pokazati da je preduzela mere za sprečavanje kršenja propisa, zaslužuje poverenje kupaca, dobavljača i drugih strana.

2. Uspostavljanje

Usklađenost funkcioniše samo u organizacijama ako to uprava sprovodi. Menadžeri za poštovanje zakonskih propisa mogu smatrati da je uspostavljanje ovog standarda izazovni zadatak. Ali ispravno ponašanje na svim nivoima i u svim odeljenjima može se postići samo ako svi deluju zajedno, na šta se ISO standard eksplicitno poziva.

Standard nalaže organizacijama da imaju nezavisnog menadžera za usklađenost koji bi takođe trebalo da bude odgovoran za sistem upravljanja mitom i korupcijom. Da biste zaposlenom kome je dodeljena ova funkcija omogućili samostalan rad, neophodno je izbegavati sukob interesa.

Prema standardu ISO 37001, menadžeri organizacije su takođe odgovorni za osiguravanje da će politika protiv podmićivanja biti prihvaćena i usvojena. U politici mora biti jasno navedeno da je podmićivanje zabranjeno i da će se prijaviti bilo kakva nepoštovnja od strane zaposlenih i preduzeti odgovarajuće mere. Politika mora biti saopštena svim članovima organizacije i relevantnim spoljnim partnerima.

3. Razvijanje

Kao deo sistema za borbu protiv mita i korupcije, moraju se razviti efikasne kontrole specifične za organizaciju. Ove kontrole moraju pokriti sve rizike od korupcije i osigurati efikasno praćenje.

Prema standardu ISO 37001, zaposleni treba da učestvuju u redovnoj obuci koja im omogućava da razumeju politiku borbe protiv podmićivanja i da je poštuju. ISO standard ne zahteva da svi zaposleni pohađaju obuku, već samo onaj deo organizacije gde postoji opasnost od povećanog rizika. Program obuke mora biti prilagođen organizaciji.

4. Kontrola

Postoji mnogo različitih aspekata uspostavljanja sistema za upravljanje protiv podmićivanja. Standard pruža neke savete o dizajniranju ovog sistema upravljanja. Na primer, poboljšana pažnja uvek se mora obaviti na transakcijama, projektima, osoblju i poslovnim partnerima ako je rizik od korupcije veći.

ISO standard zahteva da poslovni partneri budu uključeni u finansijske i nefinansijske kontrole. U slučajevima visokog rizika ISO 37001 takođe zahteva da se provere poslovni partneri vaših poslovnih partnera. Organizacije sa sertifikatom ISO 37001 treba da zahtevaju ove provere od svojih direktnih poslovnih partnera.

Ako je rizik od korupcije klasifikovan kao nizak, nije neophodno zahtevati od poslovnih partnera da vrše provere. U ovoj situaciji je dovoljna provera sopstvenih poslovnih partnera.

Interno, princip dvostruke kontrole za važne transakcije može biti dovoljan. U radu sa spoljnim partnerima, korupcija se često javlja u vezi sa postupcima nabavki. Transparentan postupak nabavke za važne transakcije može sprečiti korupciju.

Proces preispitivanja uključuje identifikovanje i kategorizaciju rizika unutar organizacije i među trećim stranama, tako da se mogu efikasno rešiti. Drugim rečima, ovo je pristup zasnovan na riziku.

5. Izvršenje

Ako se rizici od korupcije identifikuju interno ili među partnerima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, provere dubinske analize opisane u odeljku „Kontrole“ moraju se strogo izvršiti i dokumentovati.

6. Održavanje

Postavljanje sistema upravljanja usklađenošću u skladu sa zahtevima standarda ISO 37001 nije jednokratni zadatak – čak i ako je standard uspešno sertifikovan. Menadžer za usklađenost i menadžeri organizacije moraju da održavaju kontinuiranu dubinsku analizu, što uključuje izveštavanje, nadzor, istragu i proveru. Svi procesi moraju biti zapisani kao automatski aspekt upravljačkog zadatka.

 

Koje su glavne prednosti od primene standarda ISO 37001?

 

Zahtevi standarda ISO 37001 stavljaju veliki akcenat na detalje i dokumentaciju. Standard od organizacije zahteva ne samo da preduzme korake na jačanju svog programa protiv mita i korupcije, već i da te korake dokumentuje. Dokumentovanje ovih koraka osigurava da tokom revizije organizacija ima dokaze da je program pravilno planiran i efikasno sproveden u dobroj nameri.

Prednosti standarda ISO 37001
Prednosti standarda ISO 37001

Poštovanje zahteva standarda ISO 37001 pokazuje posvećenost organizacije praksama protiv podmićivanja. Prilikom ulaska na novo tržište ili početka novog poslovnog odnosa, vaš novi poslovni partner ima uverenje da je vaša organizacija ozbiljno shvatila usklađenost sa sistemom upravljanja podmićivanjem. Sertifikacija može biti i vaša konkurentska prednost jer povećava kredibilitet vaše organizacije a time otvara i nove mogućnosti za poslovanje. Standard ISO 37001 vam omogućava da zaštitite i sačuvate integritet svoje organizacije tako što:

 • Vaša organizacije postaje otvorena za spoljni nadzor efikasnosti vaših politika i procesa protiv podmićivanja
 • Dokazujete usklađenosti sa relevantnim zakonodavstvom kao što je Zakon o podmićivanju
 • Ostvarujete saradnju sa zainteresovanim stranama za praćenje i upravljanje rizikom u celoj vašoj organizaciji i lancu snabdevanja
 • Osiguravate da se dobavljači, kooperanti i agenti zalažu za najbolju praksu protiv podmićivanja
 • Pruža dubinske revizije i procene u oblastima koje su izložene rizicima od podmićivanja
 • Razvija pozitivne korporativne vrednosti radne snage
 • Pomaže kompaniji u primeni sistema upravljanja borbom protiv mita i korupcije ili u jačanju postojećih kontrola, s potencijalom da smanji korporativni rizik i troškove povezane sa nezakonitom radnjom primanja mita
 • Pomaže u pružanju sigurnosti menadžmentu i vlasnicima kompanije, kao i njenim finansijerima, kupcima i drugim poslovnim saradnicima, da je kompanija primenila međunarodno priznatu kontrolu dobre prakse protiv mita i korupcije
 • Pomaže u slučaju istrage na taj način što obezbeđuje dokaze tužiocima ili sudovima da je kompanija preduzela razumne korake da spreči primanje mita

 

ISO 37001 standard ima za cilj da pomogne javnim i privatnim organizacijama u borbi protiv korupcije uspostavljanjem kulture integriteta, transparentnosti i usklađenosti.

Pokazivanje napora vaše organizacije u borbi protiv mita i korupcije presudno je za zaštitu reputacije i vrednosti vašeg brenda. Iako sam standard ne može garantovati iskorenjivanje korupcije, on može pružiti pomoć u sprovođenju efikasnih mera za sprečavanje i rešavanje korupcije.

Usklađenost sa standardom ISO 37001 može biti ključni diferencijal na tržištu kada se koristi za smanjivanje rizika od nezakonitog ponašanja i pokazivanje posvećenosti organizacije etičkoj praksi. ISO 37001 sertifikacija je dragocena potvrda koja može izgraditi poverenje kupaca i investitora u integritet i kredibilitet vaše organizacije.