Šta je Interna revizija (interni audit)?

Šta je interna revizija?

Interna revizija (interni audit) je obavezan zahtev ISO standarda. Interni audit sprovodi organizacija. To znači da organizacija inicira i planira ovu reviziju. Ovo je samoprocena procesa koji se sprovodi u organizaciji. Rezultate revizije treba dokumentovati. Ovo treba da se radi najmanje jednom godišnje ili prema učestalosti koju definiše organizacija.

interni audit
Interni audit

Vrednost internog audita

Auditi omogućavaju organizacijama da procene usklađenost svojih sistema, procesa i proizvoda sa sopstvenim organizacionim ciljevima. Rezultati internih revizija pružaju nepristrasnu procenu efikasnosti organizacije.

Interne revizije su važna komponenta strategije upravljanja kvalitetom svake organizacije. Pored toga, zahteve interne revizije standarda ISO 9001 moraju da ispune organizacije koje se nadaju da će biti usklađene sa ovim standardom i da će zadržati isti.

Interne revizije su osnovni deo ISO sertifikata i odličan način da se identifikuju mogućnosti za poboljšanje. Bitno je da imate strateški pristup unapređenju poslovanja kako biste dobili podršku zaposlenih, poboljšavajući njihov angažman i uključenost.

Šta zahtevaju standardi ?

Sastavni deo mnogih ISO standarda su interni auditi. Recimo ISO standardi za sistem upravljanja kvalitetom ( ISO 9001:2015 ), sistem upravljanja životnom sredinom (ISO 14001), standard ISO 27001 traže da se interne revizije planiraju i sprovode. Naravno i mnogi drugi. To znači da revizije moraju da se vrše u unapred određenim intervalima, a ne „po potrebi“. Što se interne revizije češće sprovode, to bi trebalo da budu efikasnije i lakše.

Sprovođenje internih audita zahteva da interni auditori budu obučeni, a obuka za interne auditore može biti prvi korak u edukaciji osoba koje vode standarde na nivou organizacije.

ISO 9001 je standard zahteva iz porodice standarda ISO 9000. On navodi smernice koje organizacija mora da sledi u implementaciji i održavanju sistema upravljanja kvalitetom. Ovo uključuje sprovođenje internih revizija u redovnim intervalima.

Jedna od najkritičnijih i najnaprednijih aktivnosti koja se obavljaju u okviru standarda ISO 9001 – sistema upravljanja kvalitetom (QMS) je program interne revizije vaše kompanije. Dobro planirana, sprovedena i prijavljena interna revizija će omogućiti da se QMS kontinuirano poboljšava. Efikasan proces interne revizije će takođe pružiti dokaze o usklađenosti sa svim komponentama standarda ISO 9001, proveru da su dokumenti kontrolisani, kao i dokaze o efikasnosti procesa i praksi vaše kompanije.

Klauzula 9.2 ISO 9001:2015 kaže da „organizacija treba da sprovodi interne provere u planiranim intervalima kako bi pružila informacije o tome da li je sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa sopstvenim zahtevima organizacije, zahtevima standarda ISO 9001:2015 i da li se efikasno primenjuje i održava.

Rezultati internih revizija pojašnjavaju usklađenost organizacije sa zahtevima i daju smernice za korektivne mere prema potrebi.

 

Koje korake treba preduzeti?

Kao interni revizor, trebalo bi da obezbedite da vaši procesi govore šta zaista radite.

Da li je vaš sistem usklađen?

Sledeći korak je da se utvrdi da li se ovaj proces sprovodi sve vreme, u svakom scenariju. Ako nije, u kojim slučajevima proces nije uspostavljen?

Onda kada se vaš proces stalno prati, utvrdite da li je proces efikasan ili bi se mogao uraditi na bolji način. Efikasnost je postizanje maksimalne produktivnosti uz najmanje moguće troškove.

Na kraju, morate ostati nepristrasni u svojim zapažanjima procesa i načina na koji se oni sprovode. Vaše preporuke treba da budu ispunjene sa pozitivnim stavom – razmislite o organizovanju timske sesije na kojoj tim radi zajedno u traženju poboljšanja, a zatim razvijajte plan rada na najvažnijim identifikovanim idejama.

Za pomoć u identifikaciji oblasti poboljšanja, možete popuniti kontrolnu listu za analizu nedostataka da biste istakli nedostatke u vašem sistemu upravljanja.

Šta je svrha interne revizije?

Interne revizije imaju cilj da se utvrdi u kojoj meri vaš sistem upravljanja kvalitetom:

  • Pravilno je implementiran i održavan
  • Ostvaruje svoje ciljeve
  • U skladu sa zahtevima menadžmenta
  • U skladu sa regulatornim zahtevima
  • Ispunjava ugovorne zahteve kupaca
  • U skladu sa priznatim standardom
  • U toku je sa poslovnim promenama

Interne revizije takođe imaju cilj da:

  • Ocenite efikasnost procesa
  • Identifikujete mogućnosti za poboljšanje i povezivanje vaših procesa
  • Revizije poboljšavaju efikasnost i efektivnost vašeg sistema upravljanja kvalitetom. Rezultati revizije pružaju menadžmentu činjenične informacije za donošenje odluka.

Koje procese obuhvata interna revizija?

Rutinska interna revizija će pomoći vašem preduzeću da održi ISO sertifikat i da se pojavi kao konkurentni igrač u industriji. Proces revizije prati ove korake:

• Praćenje i procena potencijalnih rizika, politika, sistema upravljanja i kontrole organizacije,

• Provera usaglašenosti sistema upravljanja vaše organizacije sa ISO standardom, saveznim zakonima i industrijskim propisima,

• Pružanje izveštaja i preporuka menadžmentu po pitanjima neusaglašenosti.

Prateći ovaj proces, preduzeće može prikupiti vredne uvide u svoj sistem upravljanja i poslovni način. Preduzeće može, na kraju, da preduzme korektivne mere kako bi rešilo neusaglašenosti, odnosno da preduzme prilike za poboljšanje. Audit mogu obaviti interni auditori ili eksterni tim profesionalnih revizora.

Bez obzira na to koliko je dug ili složen proces interne revizije, usklađenost sa ISO standardom se ne može postići bez njega. Interne revizije ne treba posmatrati zastrašujućom fazom procesa sertifikacije, gde će se neusaglašenosti ili nedoslednosti identifikovati, a sertifikacija će biti odbijena. Umesto toga, interna revizija će postati pozitivno iskustvo za poslovanje ako ga vode stručni profesionalci koji će im pomoći da poboljšaju usklađenost sa određenim ISO sertifikatom. Obim revizija je da vam pomogne da odredite oblasti poboljšanja u sistemu upravljanja, pomognete preduzeću da identifikuje rizike i da tokom vremena razvija svoj proces upravljanja i kontrole.

U internoj reviziji se otkrivaju mogućnosti za unapređenje, odnosno prilike za poboljšanje.