ISO 9001 i liderstvo

 • Kakva je veza izmedju ISO standarda, liderstva i menadžmenta?
 • Kako nam ISO 9001 može pomoći u tome?
 • Zašto je važna politika kvaliteta i stav kompanije da neprekidno radi na poboljšanju kvaliteta i poboljšanju procesa?

Sve su ovo vrlo bitna i važna pitanja, čiji odgovori i primena u mnogome govore o samoj organizaciji. Zato ćemo u daljem tekstu približiti značaj povećanih zahteva liderstva koji su definisani kroz standard ISO 9001 a očekuju se od najvišeg menadžmenta organizacije. Tačka 5 Liderstvo standarda ISO 9001:2015 ima 3 potklauzule, a to su:

5.1 Liderstvo i posvećenost

5.2 Politika

5.3 Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja

 

Svaka definiše zahteve i ističe značaj top menažmenta u upravljanju sistemom kvaliteta organizacije.

 

ISO 9001:2015 i Liderstvo

Implementacija sistema upravljanja kvalitetom ne može biti uspešna bez zalaganja najvišeg menadžmenta. Top menadžment organizacije treba da veruje u sistem i tek tada će osigurati da i timovi unutar organizacije jasno razumeju važnost i korist sistema uptravljanja kvalitetom.

Da bi veza između standarda ISO 9001:2015 i liderstva bila jasnija važno je najpre razumeti kako ISO definiše top menadžment:

„Top menadžment je osoba ili grupa ljudi koja vodi i kontroliše organizaciju na najvišem nivou (u okviru sistema upravljanja kvalitetom). Najviše rukovodstvo ima moć da delegira ovlašćenja i obezbedi resurse u okviru organizacije. Ako delokrug sistema upravljanja pokriva samo deo organizacije, tada se najviše rukovodstvo odnosi na one koji upravljaju i kontrolišu taj deo organizacije.“

Ono što znamo je da je liderstvo sposobnost motivisanja grupe ljudi ka zajedničkom cilju. To je važna veština u današnjem poslovnom svetu. Bez snažnog liderstva, mnoga inače dobra preduzeća propadaju.

Takođe je dobro da znamo i razliku između menadžmenta i liderstva, kako bismo razumeli povećane zahteve liderstva koje standard ISO 9001:2015 zahteva od najvišeg menadžmenta organizacije.

 

Razlika između menadžmenta i liderstva

 

Menadžment se uglavnom odnosi na procese. Liderstvo se uglavnom odnosi na ponašanje.

Menadžment se u velikoj meri oslanja na opipljive merljive sposobnosti kao što je efikasno planiranje, upotreba organizacionih sistema i korišćenje odgovarajućih metoda komunikacije.

Umesto toga, liderstvo se najsnažnije oslanja na manje opipljive i manje merljive stvari poput poverenja, inspiracije, stava, donošenja odluka i ličnog karaktera. Sve je to neophodno za motivisanje organizacije da postigne ciljeve sistema upravljanja kvalitetom.

Liderstvo i posvećenost

ISO 9001:2015 stavlja poseban akcenat na liderstvo, a ne samo na upravljanje (menadžment). To znači da top menadžment sada ima veću odgovornost i uključenost u sistem upravljanja organizacijom. Evo i nekih smernica definisnih standardom ISO 900:2015 a koje se odnose na Liderstvo i posvećenost kao jedne od uloga najvišeg rukovodstva organizacije.

Top menadžment treba da:

 • integriše zahteve sistema upravljanja kvalitetom u poslovne procese organizacije,
 • osigura da sistem upravljanja postiže predviđene rezultate (ishode) i
 • obezbedi neophodne resurse

 

To znači da je top menadžment odgovoran za komuniciranje važnosti sistema upravljanja kvalitetom i povećanje svesti i uključenosti zaposlenih. Pored toga, najviši menadžmet treba da pokaže naravno i svoju posvećenost tako što će osigurati da sistem upravljanja kvalitetom postiže željeni ishod i ima odgovarajuće resurse.  

Fokus na kupca

Organizacije zavise od svojih kupaca. Zato je važno da se odnosima sa kupcima efikasno upravlja. Što znači da morate razumeti trenutne i buduće potrebe kupaca, morate ispuniti njihove zahteve i nastojati da premašite njihova očekivanja.

Zadovoljstvo kupaca je cilj posebno za zaposlene koji rade u nekoj organizaciji. Oni se svakako trude da to i postignu ali u velikom broju slučajeva ne uspevaju zbog nekih problema na koje nailaze. Ti problemi su rizici u postizanju zadovoljstva kupaca. Top menadžment treba da olakša zaposlenima da unapred prepoznaju te rizike i pomogne im da osmisle alternativna rešenja koja će zadovoljiti očekivanja kupaca. Da biste to osigurali, morate razumeti specifične potrebe i zahteve kupca u pogledu proizvoda, cene, komunikacije o isporuci, usluge i podrške. Morate imati uspostavljen efikasan proces komunikacije između kupca i organizacije.

Uloga najvišeg rukovodstva prema standardu ISO 9001:2015 je da obezbedi liderstvo i posveti vreme i resurse u pogledu usredsređenosti na kupca.

To postiže tako što će osigurati da se utvrde svi primenljivi zakoni, propisi i zahtevi kupaca, kao i to da ih organizacija dobro razume i dosledno ispunjava. Organizacija mora da utvrdi moguće rizike i prilike koji mogu uticati na usaglašenost proizvoda i usluga. Povezani rizici i prilike se moraju adekvatno sagledati, a organizacija, u svakom trenutku, treba da zadrži fokus na povećanju zadovoljstva kupaca.

 

Politika kvaliteta

Razvoj sistema upravljanja kvalitetom mora biti strateška poslovna odluka i zato top menadžment mora da pruži neophodne smernice i vođstvo, počev od uspostavljanja, preko pregleda i održavanja politike i ciljeva kvaliteta. Politika kvaliteta treba da se zasnova na korporativnim ciljevima i vrednostima i da bude primerena svrsi i kontekstu organizacije. Treba da pokaže posvećenost stalnom poboljšanju. Mora da se komunicira, razume i primenjuje u celoj organizaciji.

Šta je politika kvaliteta?

Politika kvaliteta podrazumeva:

 • Misiju
 • Viziju
 • Strateški koncept
 • Povelju
 • Izjavu o principima

Jedan od razloga zašto vam je potrebna dobro napisana izjava o politici kvaliteta je da osigurate da vaši zaposleni razumeju uticaj njihovog posla na kvalitet proizvoda i kontrolu kvaliteta, a time i na uspeh same organizacije. Zaposleni moraju biti svesni da je njihov individualni doprinos važan za sveobuhvatni uspeh organizacije i posvećenost kvalitetu.

Politika kvaliteta treba da deluje kao pokretač stalnih poboljšanja. Od vas će se tražiti da neprestano poboljšavate stepen u kome proizvodi i usluge organizacije ispunjavaju zahteve kupaca i da merite efikasnost odgovornih procesa.

U tom cilju princip kontinuiranog poboljšanja podrazumeva da zauzmete stav da je poboljšanje uvek moguće i da organizacija treba da razvije veštine i alate (politike i procedure) neophodne za podsticanje poboljšanja, premašivanje zahteva kupaca i isporuku kvalitetnih proizvoda.

Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja

Uloga je definisano ili očekivano ponašanje povezano sa određenim položajem, funkcijom ili statusom u organizaciji.

Odgovornost je dužnost i obavezaza za izvršavanje dodeljenih zadataka i aktivnosti. Podrazumeva preuzimanje rizika i prihvatanje posledica svojih postupaka u postizanju rezultata.

Ovlašćenje je moć ili pravo da kontrolišete, izdaje naredbe, donosite odluke, dodeljuje resurse, delegirate i obezbeđujete usklađenost sa politikama i praksama kompanije.

U skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 a koji se odnose na organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja, najviše rukovodstvo mora uspostaviti organizacioni okvir neophodan za primenu sistema upravljanja kvalitetom.

Najviše rukovodstvo mora definisati strukturu, hijerarhiju i linije izveštavanja.

Pored toga, treba i da obezbedi da se dužnosti, uloge, odgovornosti i ovlašćenja svih zaposlenih definišu i saopšte. Svi zaposleni moraju biti obavešteni i potrebno je da jasno znaju šta su njihove uloge, odgovornosti i ovlašćenja kao i da ispunjavaju zahteve kupaca i propisa.

Jasno je da ISO standardi rade i na poboljšanju menadžmenta i liderstva u samoj organizaciji.


Srodne teme:

ISO standardi