Kratka istorija ISO standarda | Project Management Srbija

Kratka istorija ISO standarda

Kratka istorija ISO standarda

Kratka istorija ISO standarda

Kada parametri i standardi nisu jasni, kompanijama, ali ne samo kompanijama već i samim zemljama može biti teško da sarađuju jedni sa drugima kako bi utvrdili šta je ispravno i pravedno. Kada su u pitanju standardi i postavljanje standarda, treba slediti što više smernica. To dovodi do toga da proizvodi budu transparentniji, pouzdaniji i merljiviji, odnosno dovodi do sigurnih usluga i jedinstvenog iskustva.

ISO, koji je derivat grčke reči „isos“ i znači „jednak“, prvi put je osnovan 1926. godine kao Međunarodna federacija nacionalnih asocijacija za standardizaciju.

Kasnije, 1946. godine u Londonu, sastalo se 65 delegata iz 25 zemalja kako bi razgovarali o budućnosti međunarodne standardizacije. Godine 1947. ISO zvanično počinje da postoji sa 67 tehničkih komiteta (grupe stručnjaka koji se fokusiraju na određenu temu).

Danas mnoge organizacije slede ISO standarde na dobrovoljnoj osnovi. Zemlje iz celog sveta imaju svoj način klasifikacije standarda, ali su oni jednaki onima u drugim zemljama širom sveta. Svaka zemlja ima komitet koji nadgleda proces standardizacije i obezbeđuje usklađenost za svaku organizaciju koja učestvuje u programima.

Da bi nešto postalo „standardno“, komisija mora da glasa o tome šta je važno, šta treba uzeti u obzir i uključiti, a šta izostaviti. Svaki član koji ima interes za rad komisije ima pravo da bude član tog odbora. Standardi se postižu konsenzusom sa svakom organizacijom članicom koja predstavlja interese prodavaca, proizvođača, potrošača, profesionalaca i vlade svoje zemlje.

Svaki standard prolazi kroz proces od šest faza pre nego što bude objavljen kao ISO standard.

Prva faza je faza predloga u kojoj se utvrđuje potreba za standardom i identifikuju članovi koji su voljni da rade na njemu. Standardi tada ulaze u pripremnu fazu gde se razvija radni nacrt standarda.

Kada je radni nacrt završen, on ulazi u fazu odbora i šalje se na komentare dok se ne postigne konsenzus. Rezultat ove faze je Nacrt međunarodnog standarda – Draft International Standard (DIS). DIS tada ulazi u fazu ispitivanja gde se distribuira svim telima članicama, a zatim se o njemu glasa. Ako DIS ne dobije 75% glasova, vraća se u niže faze i rad na njemu se nastavlja.

Ako prođe fazu ispitivanja, postaje konačni nacrt međunarodnog standarda i ulazi u fazu odobrenja. Tokom ove faze ponovo će kružiti svim telima članicama radi konačnog glasanja i ponovo mora proći ovu fazu sa 75% glasova. Ako standard prođe ovu fazu, on ulazi u fazu objavljivanja i šalje se Centralnom sekretarijatu ISO na objavljivanje.

U okviru ovog sistema odobreno je i objavljeno preko 24.000 standarda širom sveta i u 165 zemalja sveta.

Ako organizacija želi da dobije ISO sertifikat u svojoj zemlji porekla, moraće da radi sa provajderom treće strane koji ima dozvolu da nadgleda sertifikaciju. Iako ISO stvara i nadgleda standarde, oni zapravo ne pružaju usluge sertifikacije. Organizacije treba da rade sa sertifikacionim telima koja su akreditovana i prate CASCO standarde (CASCO – ISO-ov komitet za ocenjivanje usaglašenosti).

Zanimljivo je da ISO ima mnogo pritužbi na organizacije koje zloupotrebljavaju ili lažno predstavljaju sertifikate širom sveta. Ovo se dešava zbog nedostatka razumevanja od strane sertifikovane organizacije o tome šta treba da bude prikazano i kako treba da bude prikazano. Danas se mnoge organizacije, različitih delatnosti, odlučuju za ISO sertifikat jer im pomaže da kreiraju i održavaju standarde koji se smatraju kredibilnim i pouzdanim za klijente.

Prvih 40 godina svog postojanja, ISO se fokusirao na razvoj tehničkih standarda za proizvode i tehnologije. Velika prekretnica nastupila je 1980-ih godina, kada je ISO počeo da razvija procesne standarde, od kojih je prvi postao poznat kao standard sistema upravljanja kvalitetom ISO 9000.

A kako su počeli ISO standardi?

1951. godine – Objavljen je prvi ISO standard

Godine 1951. objavljen je prvi ISO standard (koji se sada zove Preporuke), ISO/R 1:1951 Standardna referentna temperatura za merenja industrijske dužine. Od tada, standard je ažuriran više puta i sada je poznat kao ISO 1:2002 Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) – Standardna referentna temperatura za geometrijsku specifikaciju proizvoda.

Maja 1952. godine – prvi put je objavljen ISO Journal

Od svog osnivanja ISO je objavljivao mesečne informacije o svojim tehničkim komitetima, objavljenim standardima i administrativnim promenama organizacije i njenih članova. Od svog osnivanja, ISO komiteti su radili sa zemljama u razvoju na pružanju podrške i standardizacije za robu i usluge.

1960. godine – SI – Međunarodni sistem jedinica

1960. godine ISO objavljuje standard ISO 31 o količinama i jedinicama (koji je od tada zamenjen sa ISO 80 000). ISO 31 je zasnovan na SI (Sisteme international d’unites). SI određuje jednu jedinicu za svaku veličinu. Cilj SI sistema je da postigne svetsku uniformnost u mernim jedinicama. ISO 80 000 postavlja ove jedinice i kako ih koristiti.

1960 – tih godina – ISO i zemlje u razvoju

Tokom 1960-ih ISO radi na uključivanju više zemalja u razvoju u svoj rad na međunarodnoj standardizaciji. 1961. godine osniva DEVCO, komitet za pitanja zemalja u razvoju, a 1968. godine uvodi dopisno članstvo. Ovo omogućava zemljama u razvoju da budu informisane o radu međunarodne standardizacije bez punih troškova članstva u ISO. Dopisno članstvo i dalje je popularna opcija za mnoge zemlje danas. Na početku 2012. godine NOS je imao 49 dopisnih članova.

1968. godine – Teretni kontejneri

1968. ISO objavljuje svoj prvi standard o teretnim kontejnerima. Špedicija i pakovanje su jedna od oblasti u kojima je ISO bio posebno aktivan, menjajući način na koji roba putuje širom sveta.

1971. godine – Životna sredina dolazi na dnevni red

1971. godine ISO stvara svoja prva dva tehnička komiteta u oblasti životne sredine: kvalitet vazduha i kvalitet vode. Danas su se ovim odborima pridružile i druge grupe stručnjaka za životnu sredinu koji se fokusiraju na mnoge teme uključujući kvalitet zemljišta, upravljanje životnom sredinom i obnovljivu energiju.

1987. godina – ISO 9000

1987. ISO objavljuje svoj prvi standard upravljanja kvalitetom. Standardi u porodici ISO 9000 postali su neki od najpoznatijih i najprodavanijih standarda.

1995. godine – ISO postaje digitalan

1995. godine ISO pokreće svoju prvu web stranicu. Pet godina kasnije, 2000. godine, ISO počinje da prodaje svoje standarde na mreži.

1996. godina – ISO 14001

Godine 1996. ISO plasira svoj standard sistema upravljanja životnom sredinom, ISO 14001. Standard obezbeđuje temelje za kompanije i organizacije koji im pomažu da identifikuju i kontrolišu svoj uticaj na životnu sredinu.

2003. godina – Novo vođstvo – Nove tehnologije

2003. godine Alan Brajden je imenovan za generalnog sekretara. Tokom svog petogodišnjeg mandata, ISO širi svoj rad na nove tehnologije kao što su nanotehnologija i biogoriva.

2005. godina – Informaciona bezbednost

2005. godine, zajednički tehnički komitet ISO i IEC JTC1 pokreće ISO/IEC 27001, standard sistema menadžmenta o bezbednosti informacija. Kako se preduzeća sve više oslanjaju na informacione tehnologije, obezbeđivanje sistema i minimiziranje rizika postaju sve važniji. ISO 27001:2005 je postao jedan od najpopularnijih ISO standarda.

2007. godina – Nove kancelarije ISO-a

2007. godine ISO se seli u svoje sadašnje kancelarije u Ženevi. Danas Centralni sekretarijat zapošljava oko 160 ljudi, što je značajno povećanje u odnosu na broj zaposlenih od 5 radnika ranih 1950-ih.

25. avgusta 2008 – ISO stiže i do Holivuda

25. avgusta 2008. godine, ISO, ITU i IEC postaju dobitnici Emi nagrade za njihov rad u proizvodnji naprednog standarda video kodiranja.

Novembar 2010. godina – ISO 26000

2010. godine je pokrenut ISO 26000, međunarodni standard koji daje smernice za društvenu odgovornost. Radna grupa koja je razvila ISO 26000 je jedna od najvećih i najraznovrsnijih grupa za razvoj ISO standarda.

2016. godina – ISO 37001

ISO 37001 je prvi međunarodni standard sistema upravljanja protiv mita koji je dizajniran da pomogne organizacijama da se bore protiv rizika od podmićivanja u sopstvenim operacijama i širom njihovih globalnih lanaca vrednosti. Ima potencijal da smanji korporativni rizik i troškove vezane za podmićivanje tako što će obezbediti upravljiv poslovni okvir za sprečavanje, otkrivanje i rešavanje mita.

2017. godina – 70 godina postojanja ISO

Na početku 2017. godine ISO je imao 163 člana i ukupno preko 21.000 standarda.

2018. godina – ISO 45001

ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu, je novi međunarodni standard dizajniran da pomogne organizacijama svih veličina da smanje povrede i bolesti na radnom mestu širom sveta.

ISO danas

Danas ISO ima:

 • članove iz 165 zemalja (jedan član po zemlji)
 • oko 160 ljudi koji rade puno radno vreme za Centralni sekretarijat u Ženevi, u Švajcarskoj
 • 802 tehnička komiteta i podkomiteta koja se staraju o razvoju standarda i
 • 24.098 međunarodnih standarda koji pokrivaju gotovo sve aspekte tehnologije i proizvodnje

ISO standardi po broju sertifikata – statistika

Uz pomoć ISO ankete za 2019. godinu, koja sadrži podatke o važećim sertifikatima izdatim od strane akreditovanih sertifikacionih tela širom sveta, možemo dobiti neke dragocene uvide u vezi sa trenutno dostupnim ISO standardima. ISO anketa pruža informacije o ključnim sertifikatima za standarde kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, itd., koji se prikupljaju za svaku zemlju na kraju godine.

Dakle, koji su neki od globalnih trendova u ISO sertifikaciji?

ISO standardi sa najvećim brojem sertifikata u 2019. godini

Prema nedavnim podacima ISO Ankete 2019, preko 1,3 miliona ISO sertifikata je trenutno na snazi širom sveta.

U 2019. godini evidentiran je ukupno 1.357.241 važeći sertifikat, u poređenju sa 1.307.622 sertifikata u 2018. (porast od 3,79%).

Najpopularniji sertifikati su:

 • ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) – 65,10%
 • ISO 14001 (upravljanje životnom sredinom) – 23,03%
 • ISO/IEC 27001 (bezbednost informacija) – 2,85%
 • ISO 45001 (zdravlje i bezbednost na radu) – 2,68%
 • ISO 22000 (bezbednost hrane) – 2,47% i
 • ISO 13485 (medicinski uređaji) – 1,70%
 • ISO 50001 (sistem za upravljanje energijom) – 1,34%.

Svi standardi obuhvaćeni istraživanjem su zabeležili porast broja sertifikata 2019. godine u odnosu na 2018. godinu za 3,79% , pri čemu su ISO 45001, ISO 27001 i ISO 13485 pokazali najveći rast u odnosu na druge sertifikate:

 • ISO 45001 – 223,41%
 • ISO 13485 – 18,35%
 • ISO 27001 – 13,95%

Dva najpopularnija standarda, ISO 9001 i ISO 14001, dostigla su rast od 0,55% i 1,8%.

Deo rasta ISO sertifikata je posledica povećanja ISO 45001 sertifikacije (223,41%), pošto je novi standard objavljen u martu 2018. godine i bio je polazna tačka za trogodišnji prelazni period sa OHSAS 18000 na ISO 45001.

ISO sertifikati po zemljama

Pošto ISO trenutno obuhvata 165 zemalja članica iz svih krajeva sveta, broj izdatih sertifikata po zemljama varira u zavisnosti od nacionalnih obrazaca i specijalizacija.

Analiza podataka ISO ankete pokazuje da su zemlje sa najvećim brojem izdatih ISO sertifikata u 2019. godini Kina (33,65% ukupno važećih sertifikata u svetu), a za njom slede Italija, Nemačka, Japan i Indija.

Podela ISO sertifikata po delatnostima

ISO sertifikat ima uticaj na sve industrije i sektore, jer postoje i „univerzalni“ standardi koji su primenljivi na bilo koje poslovanje, kao i oni specifični za industriju. U ovom trenutku, ISO sertifikat pokriva više od 40 različitih industrijskih sektora, a vodeći sektori su metal i metalni proizvodi, građevinarstvo, maloprodaja i veleprodaja, elektronika i mašine i oprema. Ovo objašnjava popularnost vrhunskih standarda (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001) među proizvodnom i građevinskom industrijom.

Najveći procenat primene standarda ISO 9001 je u  industriji metala i metalnih proizvoda i iznosi 10,37%.

Kada je reč o standardu ISO 14001 najzastupljeniji je u građevinskom sektoru sa 15,44%, kao i ISO standard 45001 koji je u ovoj industriji zastupljen sa 13,55%.

Ključ uspeha svake organizacije leži u razumevanju ciljeva same organizacije i izboru pravih standarda koji će unaprediti vaše poslovanje, smanjiti troškove i povećati profit. Više od milion organizacija u 165 zemalja širom sveta danas to i dokazuje.


Srodne teme:

Uvođenje ISO standarda