Značaj standarda ISO 17025 za laboratorije | Project Management Srbija

Značaj standarda ISO 17025 za laboratorije

Značaj standarda ISO 17025 za laboratorije

Značaj standarda ISO 17025 za laboratorije

Značaj standarda ISO 17025 za laboratorije

Šta je standard ISO 17025?

Standard ISO 17025 je međunarodni standard koji utvrđuje opšte zahteve za kompetentan, nepristrasan i dosledan rad laboratorija. Navodi aktivnosti koje moraju biti uključene u laboratorijske operacije kako bi se promovisalo poverenje u spremnost i sposobnost laboratorije da isporuči dosledno pouzdane rezultate ispitivanja, kalibracije i uzorkovanja.

ISO 17025 deli mnoge zajedničke karakteristike sa standardima ISO 9001 i ISO 14001.

Međutim, dok je sertifikacija prema standardima ISO 9001 ili ISO 14001 priznanje za postojanje efikasnog sistema upravljanja, standardizacija prema standardu ISO 17025 uključuje priznavanje tehničke kompetentnosti laboratorija.

ISO 17025
ISO 17025

Šta znači akreditacija za ISO 17025?

Da bi se postigla ISO 17025 akreditacija, nezavisni sistem temeljno procenjuje sistem upravljanja kvalitetom i tehničku kompetentnost laboratorije. Revizije se sprovode redovno radi održavanja akreditacije. Akreditaciju po standardu ISO 17025 može dodeliti samo ovlašćeno telo za akreditaciju. Akreditacija znači da je laboratorija ispunila zahteve upravljanja i tehničke zahteve standarda ISO 17025 i da se smatra tehnički kompetentnom za izdavanje rezultata kalibracije i ispitivanja.

Zašto je važno kalibrisati svoje instrumente u laboratoriji akreditovanoj prema standardu ISO 17025?

Testiranje se koristi u mnogim industrijama, ali testiranje kao profesionalna usluga zahteva da bilo koja vrsta merila, uzorkovanja ili kalibracije prođe kroz proces akreditacije.

Što se tiče akreditacije, kompanija je dužna da pokaže usaglašenost sa standardom ISO 17025.

Akreditacija ISO 17025 dokazuje da laboratorija ima prihvatljiv sistem upravljanja kvalitetom i da ima sposobnost i kompetenciju da pruži rezultate ispitivanja i kalibracije. Akreditovane laboratorije izvode testove u skladu sa međunarodnim standardom ISO 17025 i rezultati su međusobno prihvatljivi između različitih vladinih i regulatornih organizacija. Dogovor između tela za akreditaciju je da će rezultati ispitivanja akreditovanih članova ispunjavati isti minimalni standard kvaliteta bez obzira na telo za akreditaciju.

Akreditacijom se potvrđuje da je određena laboratorija u stanju da proizvede precizne i tačne rezultate ispitivanja i podatke o kalibraciji, uključujući:

 • Sledljivost merenja i kalibracija prema nacionalnim standardima
 • Tehničku kompetentnost osoblja
 • Održavanje opreme za ispitivanje
 • Osiguranje kvaliteta podataka o ispitivanju i kalibraciji
 • Validnost i prikladnost metoda ispitivanja
 • Odgovarajuće rukovanje i transport test predmeta
 • Kvalitet testnog okruženja i uzorkovanja

Da bi se osiguralo kontinuirano usaglašavanje, akreditovane laboratorije se redovno preispituju kako bi se proverilo da li održavaju svoj standard tehničke stručnosti. Od ovih laboratorija se takođe zahteva da učestvuju u redovnim programima ispitivanja stručnosti kao stalni dokaz svoje kompetentnosti.

Kako ISO 17025 može pomoći u poboljšanju laboratorijskih merenja?

Napredak u istraživanjima i razvoj industrije u velikoj meri zavise od preciznih merenja. Da bi mogle da ispune taj zahtev, savremene laboratorije moraju da koriste visokokvalitetnu mernu opremu. Takođe, da bi se dobio tačan rezultat merenja, laboratorija mora primeniti organizovani pristup u procesu merenja.

Procesni pristup jasno ističe veliki broj aktivnosti koje bi mogle uticati na rezultat merenja. Za bilo koji test za koji želite da se akreditujete, početna tačka je mapiranje procesa i aktivnosti povezanih sa mernim testom. Zatim, treba sagledati rizike i odrediti koje kontrole treba uspostaviti.

ISO za laboratorije

Standard i akreditaciju koriste laboratorije koje su uključene u aktivnosti uzorkovanja ili merenja. Standard je jednako primenjiv za laboratorije u privatnom vlasništvu, kao i one koje su deo većih organizacija, bez obzira na industriju i veličinu.

Standard ISO 17025, zajedno sa standardom ISO 9001, predstavlja osnovu za ISO 15189, koji precizira posebne zahteve za kompetentnost i kvalitet, kao i akreditaciju medicinskih laboratorija.

Značaj standarda ISO 17025

Laboratorijsko uzorkovanje, ispitivanje i procena usaglašenosti presudni su faktori koji omogućavaju razvoj nauke, tehnologije i trgovine. Standard ISO 17025 pomaže u usklađivanju procedura i standardnih metoda, olakšava saradnju između laboratorija i drugih tela i promoviše prihvatanje rezultata između različitih zemalja.

 

Zašto je akreditacija 17025 važna za laboratorije?

Različite laboratorije za analitičko ispitivanje često daju različite rezultate ispitivanja za dati uzorak zbog razlike u kompetenciji osoblja, upotrebljenoj opremi i standardnim operativnim procedurama koje se prate tokom izvođenja testa. Ove varijacije nastaju usled upotrebe nekalibrisanih i neodržavanih instrumenata, kao i različitih nivoa kompetentnosti laboratorijskog tehničara koji sprovodi test.

Usaglašenost sa standardom ISO 17025 obezbeđuje:

 • Povećanu pouzdanost rezultata ispitivanja koje generiše laboratorija
 • Uspostavljanje tehničke kompetencije
 • Povećanu efikasnost laobratorija
 • Smanjenje prigovora od strane klijenata
 • Laboratorija dobija snažnu konkurentsku prednost i
 • Smanjuju se operativni troškovi

Uredba olakšava sledljivost merenje i kalibracija prema optimalnim standardima, uspostavlja tehničku osposobljenost osoblja, održava evidenciju opreme za ispitivanje, osigurava tačnost rezultata ispitivanja, ispravnost metoda ispitivanja i kalibracije, odgovarajuće rukovanje i kretanje predmeta za ispitivanje i kvalitet okruženja za ispitivanje i uzorkovanje.

 

Benefiti primene standarda ISO 17025

Primenom standarda ISO 17025 postižu se brojni benefiti, a mi ćemo ovde istaći primarne:

 1. Reper za performanse – akreditacija koristi laboratorijama i na taj način što im omogućava da utvrde da li svoj posao obavljaju pravilno i u skladu sa odgovarajućim standardima i pruža im merila za održavanje te kompetencije. Redovna procena od strane akreditacionog tela proverava sve aspekte rada koji se odnose na dosledno dobijanje tačnih i pouzdanih podataka. Oblasti za poboljšanje se identifikuju i raspravljaju, a detaljan izveštaj se daje na kraju svake posete. Ako je potrebno, akreditaciono telo nadgleda naknadne radnje, što je potvrda da su preduzete sve odgovarajuće korektivne mere.
 2. Dokazivanje sposobnosti – procena kompetencije osigurava da imate obučeno, kvalifikovano i ovlašćeno osoblje koje može da obavlja laboratorijske aktivnosti.
 3. Sistematski pristup aktivnostima – ovakav pristup aktivnostima kao rezultat pomaže u održavanju laboratorijskih protokola.
 4. Poboljšano laboratorijsko okruženje za testiranje – validnost i prikladnost metoda ispitivanja u propisanom laboratorijskom okruženju rezultiraju tačnijim ishodima. Ovo garantuje kvalitet za klijenta, a takođe i za vašu laboratoriju. Kada se laboratorijsko testiranje poboljša, uštedećete vreme i broj testova, a zauzvrat ćete uštedeti novac. Standard takođe ima stroge smernice za instrumente i opremu, što zauzvrat rezultira smanjenim popravkama i nivoima kvarova.
 5. Profesionalni radni pristup – primena standarda ISO 17025 omogućiće hijerarhijski poredak i jasne radne odgovornosti za sve zaposlene. Postupci i politike koje laboratorija uspostavlja utvrdiće koje radnje se zahtevaju od zaposlenih. Oni će slediti utvrđene procedure, politike i pravila rada i ispuniće očekivanja kompanije. Kao rezultat, interno upravljanje preduzećima postaće dostižnije i poboljšaće šanse za sistematsko smanjenje grešaka kroz upravljanje rizikom.
 

6.      Međunarodna reputacija – kada primenite standard ISO 17025, vaša laboratorija će moći da stekne veliku reputaciju i pokaže da ima visoke standarde, postavljajući se na taj način iznad konkurencije. Štaviše, kada imate dobru reputaciju među revizorima i regulatornim telima, ovo će vam pomoći da ojačate ugled laboratorije ne samo na lokalnom, već i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

7.      Smanjenje troškova – standard ISO 17025 ima stroge smernice i zahteva od laboratorije da pažljivo prati rezultate. Dobijanje tačnih i preciznih rezultata pomaže u smanjivanju operativnih troškova laboratorije. Kada se smanji ponovno testiranje, novac će se uštedeti. Sve u svemu, standard stvara parametre koji dovode kontrolu nad laboratorijskim operacijama i stoga smanjuju operativne troškove.

8.      Poboljšani nivo zadovoljstva kupaca – laboratorije će lako steći poverenje svojih trenutnih klijenata ali i potencijalnih klijenata, jer je ISO univerzalno prihvaćeni standard. Zahtevi ISO 17025 osiguravaju da vaša laboratorija radi efikasno, dosledno i posvećena je pružanju najboljih rezultata, a samim tim i zadovoljstvu klijenata.

9.      Dokumentovanje procesa – standard ISO 17025 zahteva odgovarajuću dokumentaciju svih procesa, izvršenih promena, grešaka ili odstupanja i pomaže u ublažavanju problema, na taj način pružajući stabilnost i bolje rezultate laboratoriji. Kada se poštuje odgovarajuća dokumentacija i ponašanje zaposlenih je odgovornije.

10.  Moral i obuka zaposlenih – standard ISO 17025 zahteva obuku za zaposlene. Zaposleni imaju definisane uloge, odgovornosti i veće znanje, a mogu i da prošire i razviju set veština potrebnih za profesionalno poslovanje. Ovo često podiže moral zaposlenih i pruža im obuku neophodnu za kompetentnost.

 

Praktične koristi tehničkih poboljšanja i poboljšanja kvaliteta upravljanja svakodnevno se vide u laboratoriji. Brže prepoznavanje i rešavanje problema u vezi sa metodama, osobljem ili opremom, poboljšano zadovoljstvo klijenata, ispunjavanje zahteva za kvalitetom od strane klijenata i sveukupno poboljšano laboratorijsko poslovanje rezultat su primene efikasnog sistema kvaliteta, tj. standarda ISO 17025.


Srodne teme:

UVOĐENJE ISO STANDARDA