Resursi u Primaveri | Project Management Srbija

Resursi u Primaveri

Resursi u Primaveri

Resursi u Primaveri

Resursi u Oracle Primaveri P6

Nakon definisanja potrebnih aktivnosti za realizaciju projekta, potrebno je definisati i potrebne resurse, a zatim te resurse povezati sa aktivnositma.

Upravljanje resursima je važna aktivnost u procesu upravljanja projektima. Generalno, menadžerima projekata su potrebni izveštaji o korišćenju resursa za obavljanje aktivnosti na projektu kako bi razumeli stvarne performanse svojih projekata, odnosno članova tima.

Upravljanje projektima kroz softvere MS Project i Primavera P6 olakšava vam praćenje angažovanja resursa na projektu ali i njihovog uticaja na sam projekat.

O vrstama resursa u MS Projectu smo govorili, a sada ćemo se osvrnuti na vrste resursa i njihovo definisanje u Primaveri P6.

Postoje tri vrste resursa u Primaveri P6, a to su:

 • ljudi (labor),
 • mašine ili oprema (nonlabor) i
 • materijali (material)
Slika 1. Tipovi resursa u Primaveri P6


Laborljudi koji obavljaju posao. To su menadžeri, operatori, trgovci, članovi tima… Ovu vrstu resursa definiše maksimalno angažovanje za obavljanje aktivnosti na projektu, cena rada po definisanoj jedinici angažovanja, a mogu imati i  faktor prekovremenog rada.

Nonlabor mašine ili oprema koja je potrebna i koristi se za obavljanje posla na projektu. To mogu biti: dizalice, skele, bageri, viljuškari ili druga oprema. Ovu vrstu resursa definiše cena rada po jedinici vremena.

Material materijalni resursi su materijali koji se troše tokom izvođenja posla na projektu. Na primer: kablovi, cevi, prekidači, pločice, cement itd. Materijalni resursi imaju svoju jedinicu mere koju je potrebno predhodno odrediti i definisati kroz Admin/Admin Categories…

Slika 2. Definianje jedinice mere za materijalne resurse


Pregled resursa u Primaveri P6

Resursi u Primaveri P6 izgledaju kao na narednoj slici. Kolone označavaju sledeće:

 • Resource ID prikazuje jedinstveni ID broj resursa,
 • Resource Name – naziv resursa,
 • Resource Type prikazuje gore navedene tipove resursa.


Ukoliko želite da promenite postojeće resurse ili da kreirate nove resursa, onda znajte da je to izuzetno jednostavno u Primaveri.

Osnovne informacije o resursima

Prilikom kreiranja novog resursa potrebno je resursu definisati i urediti osnovne karakteristike i informacije. U ovom delu objasnićemo neke od najčešće korišćenih kartica (tabova) resursa, odnosno najvažnije informacije i detalje koje je potrebno definisati kada govorimo u resursima u Primaveri P6.

Kartica su sledeće:

 • General
 • Codes
 • Details
 • Units & Prices
 • Roles
 • Notes

GENERAL

Na kartici General moguće je za svaki od resursa definisati sledeće parametre:

 • Resource ID – jedinstveni identifikator resursa koji predstavlja jasan standard za identifikaciju resursa u svakoj kompaniji.
 • Resource Name – naziv resursa, to je obično puno ime i prezime kada se radi o ljudima kao resursima , odnosno naziv opreme ili materijala koji se koriste na projektu.
 • Employee ID – ID zaposlenog je identifikacioni broj zaposlenog ukoliko se koristi kao takav u vašoj kompaniji.
 • E – mail address – e – mail adresa
 • Office Phone – broj telefona u kancelariji
 • Polje za potvrdu Active – ako je ovo polje za potvrdu označeno, resurs je dostupan za dodeljivanje, ako je isključeno znači da je neaktivan status resursa ili resurs nije dostupan za dodeljivanje projektnim aktivnostima.

  

Kartica Details

 

 • Resource Type – deo je kartice Details koji koristite da biste odredili tip resursa: labor (osoblje – ljudi), nonlabor (oprema – mašine) ili material (materijal)
 • Unit of Measure potrebno je definisati jedinicu mere za konkretan materijalni resurs
 • Currency – moguće je odabrati valutu za prikaz cene rada ljudskih reursa ili mašna, odnosno valutu za izražavanje cene materijalnog resursa po definisanoj jedinici mere, a istovremeno i valutu u kojoj će biti prikazani troškovi nastali dodeljivanjem resursa projektnim aktivnostima.

Takođe u ovom delu je moguće:

 • omogućite evidentiranje prekovremenih sati odnosno prekovremenu cenu rada za konkretni resurs
 • označiti faktor prekovremenog rada (standardna cena rada x faktor prekovremenog rada = prekovremena cena rada)
 • kalendar po kome će raditi resursi
 • definisati broj radnih sati (angažovanja resursa) po jedinici vremena
 • da troškovi dodeljene aktivnosti budu automatski izračunati i ažurirani kad god se izračuna vremenski raspored ili kada se izračunavaju stvarne vrednosti.

Kartica Units & Prices

Koristi se za podešavanje radnog dana, smene, broja radnih sati u toku dana kao i definisanih troškova po satu.

Kartica Roles

Kartica Roles se koristi kako bi se resursu dodelila uloga: arhitekta, programer, mašinski inženjer, poslovođa, radnik… Za resurs se može postaviti određeni broj uloga, pri čemu je jedna uloga primarna (podrazumevana) uloga. Definisanje uloga u Primaveri P6 je veoma korisno ako se uloge dodeljuju u ranom planiranju kada konkretni resursi još nisu bili poznati. Na primer, kada se projekat procenjuje, često se dešava da su poznate samo uloge, a ne i konkretni resursi. Onda kada je projekat odobren, tada se mogu aktivnostima dodeliti i konkretno imenovani ljudi.

Dodeljivanje resursa aktivnostima na projektu

Kada su definisane aktivnosti, resursi i po potrebi uloge potrebno je resurse dodeliti aktivnostima. Na taj način svaka aktivnost, pored svojih karakteristika: početak, kraj, trajanje, veza sa drugim aktivnostima, dobija i odgovarajući resurs i cenu.

Možete da dodelite različite resurse aktivnostima u Primaveri P6 da biste ih pratili, ali i pratili troškove vašeg projekta.

Većina projekt menadžera složila bi se da plan projekta nije potpun dok se ne dodele resursi projektnim aktivnostima. Kada znamo ko bi šta trebalo da radi na projektu, takođe možemo videti gde su resursi prekomerno ili nedovoljno raspoređeni. Onda dolazimo i do realnih procena preostalog posla, odnosno imamo realniju sliku o statusu projekta.


 
Srodne teme:

Tipovi trajanje aktivnosti u Primaveri

Tipovi aktivnosti u Primaveri

Kalendari u Primaveri

Resursi u Primaveri

Free Float i Total Float