Saznajte kako tip trajanja aktivnosti u Primaveri utiče na projekat | Project Management Srbija

Saznajte kako tip trajanja aktivnosti u Primaveri utiče na projekat

Saznajte kako tip trajanja aktivnosti u Primaveri utiče na projekat

Saznajte kako tip trajanja aktivnosti u Primaveri utiče na projekat

Ne dozvolite da vaš projekat kasni, saznajte kako tip aktivnosti u Primaveri P6 utiče na trajanje aktivnosti ali i trajanje samog projekta

Kako koristiti tipove trajanja aktivnosti u Primaveri P6?

Glavni softverski alati za upravljanje projektima: Primavera P6 kao i u MS Project služe da se lako i jednostavno definišu: aktivnosti i resursi i da se resursi dodele odgovarajućim projektnim aktivnostima. Dakle, sve to radimo u tri koraka:

 1. Prvo što treba da napravimo je lista aktivnosti koja čini naš projekat.
 2. Onda je potrebno formirati listu ili bazu resursa i definisati osnovne parametre koji opisuju resurse (naziv, tip, cena..).
 3. Tek nakon toga, treba dodeliti resurse projektnim aktivnostima.

U toku realizacije projekta sa promenom jednog od brojnih promenjivih faktora, menjaće se i ostali. A sam softver će automatski vršiti proračune na osnovu promena, odnosno posledica promena koje nastaju u toku same realizacije projektnih aktivnosti.

Neki od faktora koji dovode do promena u toku realizacije projekta su:

 • Preraspodela resursa – prebacivanje resursa sa jedne aktivnosti na drugu aktivnost projekta
 • Dodavanje novih resursa projektnim aktivnostima kako bi se aktivnosti realizovale brže i na vreme
 • Promena količine rada potrebnog da se aktivnost uspešno realizuje
 • Promena datuma početka ili završetka određene aktivnosti na projektu

U Oracle Primaveri P6 kada radnoj aktivnosti dodelimo resurs, veza koja se uspostavlja izražena je formulom:

Original Duration x Units/Time = Total Units

pri čemu je:

 • Original Duration – trajanje aktivnosti
 • Units/Time – broj radnih sati po jedinici vremena (po danu)
 • Total Units – broj radnih sati utrošenih za obavljanje cele aktivnosti

Odnosno, 10 dana x 8h/danu = 80h, što bi značilo da aktivnost traje 10 dana i da resurs radi 8h dnevno, pa će mu biti potrebno 80h za realizaciju aktivnosti.

Posmatrajući formulu otvara se tema šta će softver menjati ako je jedan od parametara fiksiran, a ostali se menjaju ili proračunavaju. Recimo, postavlja se pitanje:

Kada promenimo trajanje aktivnosti ( Original duration), šta će se promeniti:

 • broj radnih sati po jedinici vremena (Units/Time) ili
 • broj radnih sati utrošenih za obavljanje cele aktivnosti (Total Units)?

Da bismo dobili odgovor na ovo pitanje potrebno je da znamo da u Primaveri P6 postoje četiri tipa proračunavanja aktivnosti, koja se zovu tipovi trajanja (duration type):

1. Fixed units/time

2. Fixed units

3. Fixed duration & units

4. Fixed duration & units/time

Ono što je važno da jednačina Original Duration x Units/Time = Total Units uvek mora da ostane tačna. Uvek!

Tip trajanja aktivnosti određuje polje koje ima najveći značaj i čija će vrednost ostati fiksna. U nastavku ćemo objasniti kako promena jednog parametra utiče na ostale parametre u zavisnosti od toga kakvog je tipa trajanje aktivnosti.

Tipovi trajanja aktivnosti u Primaveri

U tabeli se nalazi matrica koja identifikuje polja koja se preračunavaju na osnovu tipa trajanja aktivnosti.

Tip trajanja Kada se promeni Duration (trajanje), šta se preračunava? Kada se promeni Units/Time, šta se preračunava? Kada se promeni Units, šta se preračunava?
Fixed units/time Units Duration Duration
Fixed duration & units/time   Units Units Units/Time
Fixed units Units/time Duration Duration
Fixed duration & units Units/time Units Units/Time

Iz tabele možemo izvesti sledeći zaključak:

 • Ako je trajanje aktivnosti (Duration) fiksno, Primavera P6 nikada neće ponovo računati trajanje
 • Ako trajanje nije fiksno, Primavera P6 će uvek prvo izračunati novo trajanje

Da bismo što bolje razumeli ova pravila u Primaveri, pokušaćemo da kroz vežbu objasnimo uticaj promene jednog od parametara na ostale parametre za svaki tip trajanja aktivnosti. Posmatraćemo na primerima različitih tipova trajanja aktivnosti kako promena svakog od parametara iz formule utiče na preračunavanje ostalih parametara.

U vežbi imamo četiri tabele. Svaka tabela je karakteristična za određen tip trajanja aktivnosti. U svakoj od četiri tabele dat je isti inicijalni primer (prikazano debljim fontom) gde je:

 • Duration = 10 dana
 • Units/Time = 8h/danu
 • Duration x Units/Time = Units
 • 10 dana x 8h/danu = 80h
 • Units = 80h

Takođe, svaka od ovih tabela sadrži i zadate promenjive parametre koji su prikazani podvučenim fontom a to su:

Duration: 5 dana

Units/Time: 4h/danu

Units: 120h

Na osnovu matrice koja identifikuje polja koja se preračunavaju u zavisnosti od tipa trajanja aktivnosti i vrednosti promenjivih prametara datih u tabeli (vrednosti prikazane žutom bojom) dolazimo do ostalih vrednosti koje su prikazane u tabelama.

I Duration Type : Fixed Units/Time

Duration x (Fixed) Units/Time = Units

  Duration (Fixed) Units/Time Units
  10 dana 8h/danu 80h
Menjamo duration 5 dana 8h/danu 40h
Menjamo units/time 20 dana 4h/danu 80h
Menjamo units 15 dana 8h/danu 120h

U prvom primeru možemo videti da ukoliko je tip trajanja aktivnosti Fixed Units/Time, promena trajanja (Duration) dovodi do promene vrednosti Units. Takođe, možemo uočiti da promena vrednosti Units/Time ili Units dovodi do promene vrednosti trajanja aktivnosti.

II Duration Type : Fixed Units

Duration x Units/Time = (Fixed) Units

  Duration Units/Time (Fixed)Units
  10 dana 8h/danu 80h
Menjamo duration 5 dana 16h/danu 80h
Menjamo units/time 20 dana 4h/danu 80h
Menjamo units 15 dana 8h/danu 120h

Drugi primer se odnosi na tip trajanja aktivnosti – Fixed Units. Sa promenom trajanja – Duration menja se vrednost Units/Time, dok promena vrednosti Units ili Units/Time dovodi do promene odnosno preračunavanja trajanja – Duration.

III Duration Type : Fixed Duration & Units

(Fixed) Duration x Units/Time = (Fixed) Units

  (Fixed)Duration Units/Time (Fixed)Units
  10 dana 8h/danu 80h
Menjamo duration 5 dana 16h 80h
Menjamo units/time 10 dana 4h/danu 40h
Menjamo units 10 dana 12h/danu 120h

Treći primer je karakterističan za tip trajanja aktivnosti Fixed Duration & Units. Ovde možemo uočiti da promena vrednosti Units/Time ili Time neće dovesti do promene u trajanju  (Duration). Dakle, trajanje ostaje nepromenjeno.

Promenom Units/Time promeniće se vrednost Units, odnosno promenom vrednosti Units softver će preračunavati vrednost Units/Time dok Duration ostaje fiksna vrednost. Ukoliko je međutim Duration promenjiv parametar u ovom slučaju ostaje fiksna vrednost za parametar Units, a menja se vrednost parametra Units/Time.

IV Duration Type (tip trajanja aktivnosti): Fixed Duration and Units/Time

(Fixed) Duration x (Fixed) Units/Time = Units

  (Fixed)Duration (Fixed)Units/Time Units
  10 dana 8h/danu 80h
Menjamo duration 5 dana 8h/danu 40h
Menjamo units/time 10 dana 4h/danu 40h
Menjamo units 10 dana 12h/danu 120h

U slučaju četvrtog tipa trajanja aktivnosti Fixed Duration and Units/Time situacija je slična kao i kod prethodnog tipa. Promena vrednosti Units/Time ili Units ne dovodi do promene trajanja – Duration, već sa promenom vrednosti Units promeniće se vrednost Units/Time, odnosno sa promenom vrednosti Units/Time promeniće se vrednost Units. Ukoliko je Duration promenjiv parametar Units/Time ostaje fiksna vrednost a menja se vrednost Units.

U ovom tekstu smo prikazali jedan od vidova proračuna koje softverski paketi mogu pružiti svojim korisnicima. Zato je vrlo važno tačno definisati tip trajanja aktivnosti jer će ta informacija uticati na trajanje same aktivnosti i način na koji će Primavera računati trajanje projekta. Naravno tip trajanja aktivnosti se može menjati u toku realizacije projekta. Znači, da ako uočimo da drugi tip trajanja bolje odslikava samu aktivnosti, to možemo naknadno uraditi u Primaveri i promeniti tip trajanja dotične aktivnosti.

U slučaju da ne želimo da naše aktivnosti menjaju trajanje, onda je najbolje rešenje da Duration Type bude Fixed Duration što je realno najčešća praksa u Primaveri.

U svakom slučaju, dobro je znati koji tipovi trajanja aktivnosti postoje i kako mogu uticati na scheduling model i na trajanje aktivnosti, pa i samog projekta. Upravo procesi zasnovani na ovakvim i sličnim proračunima doprinose značaju i MS Projecta i Oracle Primavere u upravljanju projektima.


Srodne teme:

Obuka za Primaveru