Tipovi aktivnosti u Primaveri | Project Management Srbija

Tipovi aktivnosti u Primaveri

Tipovi aktivnosti u Primaveri

Tipovi aktivnosti u Primaveri

Koja je razlika između tipova aktivnosti Task Dependent i Resource Dependent u Primaveri P6

Razumevanje tipova aktivnosti u bilo kom softverskom paketu specijalizovanom za upravljanje projektima, pa tako i u Primaveri je veoma važno. Zato ovoj temi posvećujemo posebnu pažnju na obuci za Primaveru. Tip aktivnosti određuje kako će se izračunavati trajanje aktivnosti, odnosno određuje kako će se izračunavati (zakazivati) datum početka i završetka projektne aktivnosti.

U Primaveri P6 postoji nekoliko različitih tipova aktivnosti:

+ Finish Milestone – milestone ili kritična tačka koja predstavlja kraj projekta

+ Level of Effort – aktivnost koja počinje sa početkom jedne aktivnosti, a završava se završetkom druge aktivnosti

+ Resource Dependent – trajanje ove aktivnosti zavisi od angažovanih resursa

+ Start Milestone – milestone koji određuje početak projekta

+ Task Dependent – standardna opcija

+ WBS Summary – aktivnost koja traje kao i WBS u kome se ona nalazi

Svakako, dva najpopularna tipa aktivnosti su:

  1. Task Dependent (trajanje aktivnosti se prilagođava kalendaru aktivnosti)
  2. Resource Dependent (trajanje aktivnosti se prilagođava kalendaru resursa)
Tip aktivnosti u Primaveri

Njima ćemo se baviti u nastavku i pokazati u čemu je razlika između njih. U zavisnosti od toga da li odaberemo tip aktivnosti Task Dependent ili Resource Dependent, Oracle Primavera P6 određuje koji će kalendar koristiti za konkretnu aktivnost:

  • Ako odaberemo tip aktivnosti Task Dependent, Primavera koristi kalendar aktivnosti (projekta)
  • Ako odaberemo tip aktivnosti Resource Dependent, Primavera koristi kalendar resursa

To će direktno uticati na trajanje kao i datum završetka aktivnosti. Zajedno, tip aktivnosti i dodeljeni kalendar utiču na to koliko će trajati projektna aktivnost, a time i sam projekat.

Task Dependent

Task Dependent je vrsta aktivnosti koja se koristi onda kada je potrebno da se posao završi u tačno određenom vremenskom periodu bez obzira na postojanje dodeljenih resursa. Aktivnost se planira na osnovu kalendara aktivnosti (projekta), a ne kalendara resursa, čak i ako je ovoj aktivnosti dodeljen jedan ili više resursa. Dakle, u ovom slučaju na zakazivanje i trajanje aktivnosti utiče isključivo kalendar aktivnosti (projekta), a ne kalendar dodeljenih resursa. Treba znati i to da kalendar dodeljen na nivou projekta se koristi kao podrazumevani kalendar za sve nove aktivnosti. Ali ovaj kalendar je moguće promeniti na nivou aktivnosti kako bismo i pojedinačno prilagodili svaku od aktivnosti ukoliko ima potrebe za tim.

Task Dependent je najčešće korišćena vrsta aktivnosti u upravljanju projektima.

Resource Dependent

Resource Dependent je tip aktivnosti u Primaveri, koji koristi kalendar resursa za izračunavanje trajanja aktivnosti odnosno datuma završetka aktivnosti. Jednostavno rečeno, ukoliko resurs ima neki neradni period (neradne dane) u svom kalendaru, aktivnost će takođe u tom periodu biti neradna. U slučaju da je za obavljanje aktivnosti ovog tipa angažovano više od jednog resursa, datum završetka aktivnosti zasnivaće se na vremenu potrebnom da poslednji resurs angažovan na aktivnosti obavi svoj posao. Dakle kada ima više resursa, uvek se gleda kalendar resursa koji će najduže raditi na toj aktivnosti.

Na sledećem primeru videćemo razliku u trajanju projektne aktivnosti tipa Task Dependent i Resource Dependent.

Označićemo aktivnost projekta kao aktivnost A sa sledećim karakteristikama:

  • Working Duration – 10 dana
  • Activity Calendar – 7 dana u nedelji

Ovoj aktivnosti dodeljen je resurs R koji radi 5 dana u nedelji

Ako smo odabrali tip aktivnosti Task Dependent, Primavera P6 koristi Kalendar aktivnosti, što znači da će aktivnost A trajati 10 dana. Datum završetka aktivnosti je u ovom slučaju 24.mart.

Ako smo odabrali tip aktivnosti Resource Dependent, Primavera P6 koristi kalendar resursa, a na osnovu tog kalendara izračunaće da je trajanje aktivnosti A 14 dana. Datum završetka ove aktivnosti je 28.mart.

Koji je postupak izračunavanja trajanja aktivnosti od 14 dana, odnosno na koji način dolazimo do ove vrednosti za trajanje aktivnosti A?

Kada projektnoj aktivnosti A, tipa Resource Dependent, dodelimo resurs R, ona kopira vrednost 10 dana iz trajanja aktivnosti u trajanje resursa. Zatim na osnovu kalendara resursa, odnosno petodnevne radne nedelje resursa R i dodeljene vrednosti od 10 dana za Original Duration, Primavera izračunava datum završetka aktivnosti. Dakle, u ovom slučaju Primavera uzima u obzir 2 neradna dana koja će resurs R imati u toku radne nedelje.

Zatim će preslikati datum završetka resursa u datum završetka aktivnosti. I na osnovu zadatog kriterijuma, odnosno sedmodnevne radne nedelje izračunaće datum završetka aktivnosti. U ovom primeru je to 28.mart.

Još jednom možemo zaključiti da aktivnosti tipa Task Dependent zasnivaju svoje trajanje na radnim i neradnim danima kalendara projekta/aktivnosti, bez obzira koliko je resursa dodeljeno određenoj aktivnosti.

Dok aktivnosti tipa Resource Dependent svoje trajanje temelje na radnim i neradnim danima kalendara dodeljenih resursa. Ovu vrstu aktivnosti dobro je koristiti kada na trajanje aktivnosti može uticati dostupnost resursa. Dakle, ako utvrdite da raspored vašeg projekta izgleda drugačije nego što ste na početku mislili, dobro pogledajte tip aktivnosti i dodeljene kalendare.

Ovo je samo jedna od mogućnosti Oracle Primavere koja nam omogućava da vrlo precizno definišemo tip aktivnosti i da na osnovu toga tačno odredimo trajanje aktivnosti, njen početak i kraj. I da se pri tome uzme u obzir i dostupnost resursa, odnosno njihovih radnih i neradnih dana.


Srodne teme:

Obuka za Primaveru