Šta je Product Owner

Product Owner

Svi članovi agilnog tima za razvoj softvera (proizvoda) imaju višestruke odgovornosti. Od svih u takvom timu, opis posla Product Ownera (vlasnika proizvoda) je vrlo zanimljiv, dinamičan i jedan od ključnih za uspešnu realizaciju projekta. Nova tehnologija i poslovne metodologije izazvale su dramatičnu promenu u načinu rada timova za razvoj proizvoda, dok su pojedinačne pozicije u timu postale veoma cenjene i tražene na tržištu rada.

Product Owner

Product owner (vlasnik proizvoda) je jedna od vrednijih pozicija u takvom timu. Takođe je veoma isplativa pozicija za rad u smislu profesionalnog iskustva i plate.

U slučaju da želite da izgradite karijeru kao product owner, važno je da znate šta je ta pozicija pa ćemo u ovom članku dati detaljno objašnjenje opisa posla vlasnika proizvoda, kao i njegove uloge i odgovornosti.

Šta je Product Owner?

Product Owner je u centru svakog napora da se stvori i isporuči vrednost za kupce. On je taj koji brine o klijentu, njegovim zahtevima, njegovoj investiciji. Ali u koje aktivnosti su zapravo uključeni?

Iako se uloga vlasnika proizvoda može razlikovati u zavisnosti od okruženja, oni obično imaju nekoliko ključnih uloga i odgovornosti koje pokrivaju sve, od poslovne strategije do dizajna proizvoda.

Product Owner je odgovoran za maksimiziranje vrednosti proizvoda i poslovanja, kao i što brži povrat novca kroz kontinuirano upravljanje Product Backlogom i stalnim usklađivanjem projekta sa prioritetima klijenta.

Vlasnik proizvoda je jedna od tri standardne uloge u Scrum timu:

 • Product owner  – radi sa zainteresovanim stranama, krajnjim korisnicima i Scrum timom kako bi se uverio da krajnji proizvod ispunjava zahteve korisnika i da je usklađen sa poslovnim ciljevima.
 • Scrum master – vodi razvojni tim kako bi im pomogao da se pripreme za i uspešno izvedu sprintove. Scrum master se takođe fokusira na kontinuirano poboljšanje unutrašnjih procesa, o čemu detaljno pričamo na Scrum Master treningu.
 • Razvojni tim – radi na isporukama koje treba završiti za svaki sprint. Programeri (developeri) su srž Scrum tima, pošto su oni odgovorni za dovršavanje stavki Product Backloga koje se pretvaraju u nove karakteristike proizvoda.

Product owner naspram Scrum mastera

Product Owner  i Scrum master su dve integralne ali različite uloge u Scrum timu. Scrum master je odgovoran za:

 • Vođenje i unapređenje internih procesa neophodnih Scrum timovima da završe svoj posao
 • Pomaganje timu da se pripremi i uspešno izvrši sprintove, tako da programeri mogu da se fokusiraju na svoj rad umesto na logističke zadatke
 • Omogućavanje sastanaka za planiranje, dnevnih sastanaka i retrospektiva sprinta
 • Uklanjanje prepreka za programere i držanje svih u skladu sa principima Scruma

S druge strane, uloga vlasnika proizvoda ima više eksterni fokus nego što ima Scrum master. Umesto da vode timske procese, oni su više fokusirani na sam proizvod i samog klijenta, konkretno na to kako da kreiraju najbolji mogući proizvod za krajnje korisnike. Product owner je zadužen za:

 • Uključivanje povratnih informacija od zainteresovanih strana i krajnjih korisnika
 • Prevođenje tih povratnih informacija u specifične karakteristike proizvoda i stavke Product Backloga na kojima će raditi Scrum tim

 

Uloga i odgovornost Product Ownera

Product owner (vlasnik proizvoda) je član Core Scrum tima koji osigurava da svaki proizvod isporučuje maksimalnu vrednost korisniku. Obično imaju centralnu poziciju u svakom ciklusu razvoja proizvoda. Pored toga, oni imaju sposobnost da rade u različitim ulogama unutar višefunkcionalnog tima. Agilni Product Owner može preuzeti nekoliko uloga u scrumu. Neke od ovih uloga su:

 • Poslovni strateg
 • Dizajner proizvoda fokusiran na korisnika
 • Biznis analitičar (business analyst)
 • Istraživanja tržišta
 • Određivanje prioriteta
 • Vođa projekta u tradicionalnom projektnom menadžmentu

Da bi efektivno povećao vrednost proizvoda, vlasnik Agile proizvoda je uključen u različite funkcije, uključujući poslovnu strategiju, dizajn proizvoda, analizu tržišta i aspekte upravljanja projektima. Šest ključnih uloga i odgovornosti Product Ownera su:

I Saopštavanje vizije

Product Owner (PO) radi sa zainteresovanim stranama kako bi stvorio viziju proizvoda koji žele da kreiraju i da bi više puta komunicirao tu viziju proizvoda. Smanjuju neizvesnost komunicirajući sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući kupce, klijente, viši menadžment i razvojni tim kako bi bili sigurni da su ciljevi jasni i da je vizija usklađena sa poslovnim ciljevima.

Ova komunikacija pomaže timu da održi jasnoću oko vizije proizvoda uprkos promenljivoj i brzoj prirodi agilnog načina razvoja proizvoda. Svi mora da budu na istoj talasnoj dužini da bi efikasno sarađivali.

PO obezbeđuje dodatni kontekst oko vizije proizvoda kreiranjem i deljenjem mape puta proizvoda (roadmap). Mapa puta proizvoda je strateški vizuelni sažetak visokog nivoa koji ocrtava viziju, prioritete i pravac ponude proizvoda tokom vremena. Koristi se i kao rezime napretka, i kao strateški vodič za zainteresovane strane.

II Upravljanje Product Backlogom

Jedna od najvažnijih odgovornosti Product Ownera je upravljanje Product Backlogom, tj. svim onim što je preostalo da se uradi do kraja projekta (ostatkom proizvoda). Ovaj artefakt je uređena lista stavki koje Scrum tim treba da ispuni da bi postigao strateški pravac kako je definisano u mapi puta proizvoda.

Odgovornost vlasnika proizvoda je da razvije i saopštava cilj proizvoda, kreira i jasno saopštava stavke Product Backloga i radi njihovu prioritizaciju kako bi se maksimizirala poslovna vrednost. Vlasnik proizvoda generalno radi ovaj posao u saradnji sa drugima koji su upoznati sa potrebama kupaca, uključujući članove Scrum tima.

Ipak, Product Backlog nije statična lista obaveza. To je dokument koji treba stalno da se ažurira kako se timsko razumevanje proizvoda razvija i kako se menjaju odluke klijenta. Pošto će se Product Backlog često menjati, vlasnik proizvoda mora da učini listu transparentnom, dostupnom svim zainteresovanim stranama (naročito članovima Scrum tima) kako bi se obezbedilo kontinuirano usklađivanje.

III Određivanje prioriteta projektnih zahteva

Druga ključna uloga vlasnika proizvoda je da odredi prioritete. Drugim rečima, oni mora da balansiraju sa obimom, budžetom i vremenom, vagajući prioritete i usklađujujući projekat sa potrebama i ciljevima zainteresovanih strana.

Na primer, ako se promeni opseg sledećeg izdanja, to utiče i na vreme i na budžet. Upravljanje ovim kompromisima je proces usmeravanja poslovnih aktivnosti u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata. Product Owner mora da saopšti menadžmentu i drugim zainteresovanim stranama razumevanje ovih kompromisa i da se zalaže za pozicioniranje poluga na način koji optimizuje potencijal za željene rezultate.

Često će se suočiti sa situacijama u kojima je najbolja odluka da odbiju zahtev za funkciju ili promenu kako bi zadržali fokus na viziji i planu proizvoda. Ako vlasnik proizvoda nema ovlašćenje da donosi ove odluke, postoji rizik od odstupanja od mape puta i preopterećenja tima.

IV Učešće u Scrum događajima

Sa spremnom vizijom, strategijom i prioritetima proizvoda, Product Owner bi trebalo da provede značajnu količinu vremena sarađujući sa Scrum timom. Oni su ključni učesnici Scrum događaja, uključujući planiranje sprinta, preglede sprinta, retrospektive sprinta i usklađivanje Product Backloga. Product Owner bi trebalo da učestvuje na svakoj od ovih ceremonija:

 • Pomaže developerima da definiše cilj sprinta,
 • Pomaže timu da odredi koje stavke Product Backloga da uključe u Sprint Backlog
 • Razjašnjava šta svaka stavka Product Bckloga znači i šta se njome dobija
 • Tokom sprinta može da radi sa programerima kako bi fino podesio Product Backlog
 • Odlučuje koje stavke sprinta su zadovoljile i mogu se smatrati gotovim, a koje treba da idu na doradu
 • Može da učestvuje u retrospektivi sprinta sa celim Scrum timom, u kojoj oni pregledaju efikasnost poslednjeg sprinta i razgovaraju o poboljšanjima.

V Spona između Scrum tima i zainteresovanih strana

Product Owner je primarni komunikator i veza između zainteresovanih strana i timova. Kao takvi, oni moraju biti stručni komunikatori, vodeći računa da zainteresovane strane prihvataju sve glavne odluke i strategije i da daju jasna uputstva i rezultate za programere.

Uspešan PO je stručnjak za razumevanje i predviđanje potreba klijenata, kao i da predvide probleme ili potrebe i da ih reše.

VI Procena povratnih informacija na svakoj iteraciji

Pošto je Product Owner odgovoran za konačni proizvod, on preuzima primarnu ulogu u kontroli i proceni napretka proizvoda kroz svaku iteraciju. Vlasnik proizvoda prikuplja povratne informacije na svakoj iteraciji i prilagođava Product Backlog na osnovu tih povratnih informacija.

uloga Product Ownera

Od upravljanja povratnim informacijama zainteresovanih strana do razvoja Product Backloga, Product Owner igra integralnu ulogu u procesu razvoja proizvoda ili softvera. Ovi ključni članovi Scrum tima pomažu u rešavanju problema u vezi sa dizajnom i koordinacijom između zainteresovanih strana i programera, dok istovremeno održavaju proizvod usklađenim sa ciljevima kompanije.

Da bismo bolje razumeli važnost određivanja vlasnika proizvoda za Scrum timove, evo nekoliko prednosti koje možete očekivati od ove pozicije.

Bolja komunikacija između zainteresovanih strana

Jedna od glavnih odgovornosti vlasnika proizvoda kao što smo već rekli je da obezbedi besprekornu komunikaciju između svih zainteresovanih strana u Scrum projektu. Oni deluju kao veza između tima za tehnički razvoj i ne baš tehničkih zainteresovanih strana i krajnjih korisnika kako bi obema stranama pružili znanje koje im je potrebno da sastave najbolji mogući proizvod. Ako vlasnik proizvoda upravlja komunikacijom između zainteresovanih strana:

 • Poboljšava komunikaciju između svih strana
 • Povećava efikasnost pri određivanju prioriteta karakteristika proizvoda i Product Backloga
 • Omogućava Scrum timu ili zainteresovanim stranama da donose važne odluke na osnovu povratnih informacija sa obe strane procesa

Poboljšan proces stvaranja proizvoda

Vlasnici proizvoda izvlače ideje i preporuke od zainteresovanih strana i istraživanja krajnjih korisnika kako bi predstavili nove, inovativne karakteristike proizvoda. Oni blisko sarađuju sa zainteresovanim stranama kako bi odredili proces kreiranja proizvoda i dali predloge za donošenje sjajnih odluka o proizvodu.

Pošto je vlasnik proizvoda kreirao viziju proizvoda, User Stories, persone i sveukupne ciljeve proizvoda, timovi za razvoj proizvoda imaju jasnu predsatvu kuda treba da idu. Vlasnik proizvoda je tu da osigura da tim ostane fokusiran i na pravom putu.

Efikasnije upravljanje Product Backlogom

Razvoj i upravljanje Product Backlogom je možda najveća prednost imenovanja vlasnika proizvoda. Ovaj Backlog je alat za kratkoročno i dugoročno planiranje. Dajući pogled na proizvod sa velikom slikom i zadatke koji će biti potrebni da se do njega dođe, Product Backlog pomaže timovima da razumeju sledeće korake i odnose između zadataka.

Pravite bolje proizvode sa Product Ownerom

Product Owner je suštinska komponenta svakog Scrum tima. Oni razvijaju viziju proizvoda na visokom nivou i pomažu timu da ostvari tu viziju tako da svi razumeju svrhu novih karakteristika proizvoda i zašto su one važne. Da biste bili uspešni kao product owner, potrebno je da svakodnevno sarađujete sa članovima Scrum tima i zainteresovanim stranama.

Koje tehnike i metode rada koristi Product Owner

Product Owner koristi različite metode i tehnike kako bi efikasno upravljao razvojem proizvoda i ostvario poslovne ciljeve. Ovo je nekoliko ključnih metoda i tehnika koje Product Owner može koristiti:

Agilne metode razvoja – Product Owner često radi u okviru agilnih metodologija, kao što su Scrum ili Kanban. Ove metode pružaju fleksibilan i iterativan pristup razvoju proizvoda, omogućavajući brze promene i kontinuiranu isporuku vrednosti korisnicima.

Upravljanje Product Backlogom – Product Owner je odgovoran za Product Backlog koji predstavlja listu svih zahteva i funkcionalnosti koje treba razviti. On kontinuirano ažurira backlog, dodajući nove zahteve, revidirajući prioritete i osiguravajući da tim ima jasan uvid u sledeće korake u razvoju proizvoda.

Prioritizacija zahteva – Product Owner identifikuje, rangira i prioritetizuje zahteve proizvoda u skladu sa poslovnim ciljevima i potrebama korisnika. On koristi različite tehnike prioritizacije, poput MoSCoW metode (Must have, Should have, Could have, Won’t have), kako bi odredio koje funkcionalnosti treba razviti prvo.

Story Mapping – Story Mapping je tehnika koja se koristi za vizualizaciju korisničkih potreba i funkcionalnosti proizvoda. Product Owner može koristiti story mapping kako bi bolje razumeo potrebe korisnika i planirao iterativni razvoj proizvoda.

User Story Writing – User Stories su kratki opisi funkcionalnosti proizvoda, napisani iz perspektive korisnika. Product Owner je odgovoran za pisanje i definisanje User Stories, koje služe kao osnova za razvoj proizvoda.

Iterativni razvoj i iteracija planiranja – Product Owner sarađuje sa timom za razvoj kako bi planirao i prioritizovao iteracije (sprint-ove). On identifikuje najvažnije funkcionalnosti koje treba razviti u svakoj iteraciji i osigurava da tim ima jasno definisane ciljeve za svaki sprint.

Povratne informacije korisnika – Product Owner redovno komunicira sa korisnicima i sakuplja povratne informacije kako bi razumeo njihove potrebe i prioritete. On koristi ove informacije kako bi prilagodio razvoj proizvoda i osigurao da proizvod odgovara potrebama korisnika.

Kombinacija ovih metoda i tehnika omogućava Product Owner-u da efikasno upravlja razvojem proizvoda, identifikuje prioritete i osigura da proizvod odgovara poslovnim ciljevima i potrebama korisnika.

Razmislite o pojednostavljenju svog rada pomoću alata za upravljanje projektima, npr. Jire, kako biste mogli lakše da obavljate svoj posao Product Ownera.


Srodne teme:

Šta je biznis analist?

Šta je portfolio menadžer?