Veštine koje poslodavci cene i očekuju od zaposlenih

Poslodavci danas sve češće od svojih zaposlenih pored stručnosti i iskustva traže pravu kombinaciju karakteristika i veština koje pomažu kompaniji da zaradi ili uštedi novac.

Ako znate koje su to menadžerske veštine, znaćete šta se od vas očekuje i kako možete biti spremniji i produktivniji na svom radnom mestu ili kako lakše da dođete do željenog posla.

Neke od veština koje poslodavci od vas kao zaposlenog očekuju su sledeće:

Preuzimanje inicijative

Inicijativa se svodi na preuzimanje odgovornosti. To je motivacija da sami izvršavate zadatke. Ako želite da budete odlični u onome što radite i da vas smatraju za lidera, morate pokazati da ste spremni, sposobni i voljni da obavite stvari bez da se od vas traže.

Pouzdanost i odgovornost

Biti pouzdan i odgovoran znači da radite ono što kažete da ćete učiniti. Poslodavci cene zaposlene koji dolaze na posao na vreme i preuzimaju odgovornost za svoje postupke i ponašanja. Pored toga, poslodavci znaju da pouzdani i odgovorni zaposleni cene svoj posao, očekivanja od posla i nivo učinka.

Pozitivan stav

Mnogi poslodavci veruju da je pozitivan stav važniji od znanja koje zaposleni donosi. Pozitivan stav se oseća i širi na sve ostale na radnom mestu. Takođe, ako ste pozitivna osoba, obično ste više radoznali i željni novih stvari i saznanja. Kao rezultat toga, vaš radni učinak je obično bolji od učinka negativne osobe jer uvek tražite nove ideje koje donose viši nivo produktivnosti.

Preduzetnički duh

Preduzetnici su inovatori. Oni uvek pokušavaju da pronađu nove načine da ostvare zadatke. Preduzetnici vole promene jer promena često donosi obilje mogućnosti. Suština preduzetničkog stava i načina razmišljanja je da ste u stanju da predvidite promenu i formulišete inovativne odgovore na promene koje će rezultirati uspehom.

Orijentisanost ka postizanju rezultata

Pojedinci orijentisani na rezultate fokusirani su na to da se stvari dešavaju bez obzira na izazove ili prepreke na putu. To znači da se ozbiljno bavite projektima, imate profesionalan pristup projektima i razumete kako i šta da uradite kako biste postigli željeni rezultat. Pored toga, ostajete odlučni i fokusirani na svaki projekat, poštujete rokove i pružate vrednost organizaciji.

Timski igrač

Poslodavci znaju da su njihovi zaposleni produktivniji i imaju tendenciju da budu lojalniji i posvećeniji organizaciji kada sebe vide kao sastavni deo tima. Timski igrači pokazuju spremnost da sarađuju sa drugima kako bi izvršili radne zadatke i postigli ciljeve. Veštine timskog rada su važna prednost za svakog zaposlenog koji je deo kompanije ili koji radi sa drugim pojedincima u svojim svakodnevnim aktivnostima. Bez obzira na naziv vašeg posla ili delatnost, mnogi poslodavci smatraju da su veštine timskog rada neophodne kada biraju kandidate za otvorenu poziciju.

Interakcijom i saradnjom sa vašim kolegama, kompanija će imati rast i uspeh. Svako ima drugačiji skup veština koje donosi na sto. U interakciji sa svojim saradnicima, možete doći do boljeg zaključka ili bolje ideje nego kada biste sami radili. Veštine timskog rada mogu biti dodatna komparativna prednost u odnosu na konkurenciju.

Veštine kontinuiranog učenja i prilagodljivosti

Kontinuirano učenje omogućava zaposlenima da povećaju doprinos koji daju kompaniji. Ako pokažete spremnost da iskoristite prednosti programa obuke koji se nude na poslu, pohađate seminare, čitate relevantnu literaturu postajete vredniji za svaki zadatak i na kraju za samu kompaniju. Takođe, ne zaboravite da tražite savet od svog tima i menadžera o stvarima koje treba da naučite da biste napredovali.

Veštine učenja su veštine koje vam omogućavaju da naučite nove stvari i prilagodite se novim situacijama na radnom mestu. Ovo je posebno važno s obzirom na stalno promenljivo radno mesto i potrebu da poslodavci ostanu konkurentni sprovođenjem novih inicijativa. Posedovanje dobrih veština učenja i prilagodljivosti može da vas izdvoji od drugih kandidata i pokaže poslodavcima vašu spremnost da učite i menjate se kada je to potrebno. Primeri veština učenja uključuju saradnju, komunikaciju i kritičko mišljenje.

Međuljudske veštine

Interpersonalne veštine su veštine koje vam omogućavaju da komunicirate i dobro radite sa drugima. Čak i ako niste u poziciji koja od vas zahteva da radite direktno sa kupcima, i dalje verovatno morate da radite sa kolegama i menadžerima, čime međuljudske veštine postaju veoma važne. Ove veštine vam omogućavaju da gradite odnose, efikasno komunicirate i rešavate situacije na odgovarajući način. Međuljudske veštine koje poslodavci traže uključuju motivaciju, fleksibilnost i empatiju.

Veštine samoupravljanja

Veštine samoupravljanja su veštine koje vam omogućavaju da upravljate svojim vremenom i budete što produktivniji na radnom mestu. Ove veštine vam omogućavaju da efikasno odredite prioritetne zadatke, fokusirate se na svoj profesionalni razvoj i doprinesete vašoj kompaniji u celini. Dobre veštine samoupravljanja na koje se treba fokusirati uključuju upravljanje vremenom, organizaciju i samomotivaciju.

Organizacione sposobnosti

Organizacione veštine su takođe veoma neophodne za produktivnost zaposlenih, upravljanje vremenom i postizanje ciljeva. Organizaciona sposobnost je veoma korisna na bilo kojoj profesionalnoj poziciji i veoma tražena od strane poslodavaca. Organizacione veštine koje su posebno značajne uključuju planiranje, kritičko razmišljanje, pažnju na detalje i upravljanje konfliktima.

Veštine rešavanja problema

Veštine rešavanja problema odnose se na sposobnost produktivnog i pozitivnog upravljanja izazovnim situacijama na poslu. Ovo je posebno bitno za zaposlene koji rade u velikoj organizaciji ili kao deo tima, ali se često smatraju osnovnim veštinama za skoro sva zanimanja. Uobičajene veštine rešavanja problema su veštine komunikacije, donošenja odluka i istraživanja.

Otvorenost

Otvorenost je važna veština za svakog ko dolazi na neku novu poziciju. Čak i ako ste imali istu poziciju u prethodnoj kompaniji, nova kompanija u kojoj radite može raditi drugačije, imati drugačiji pristup i metode. Biti otvoren za učenje o novom načinu obavljanja svojih dužnosti i biti spreman na učenje i isprobavati nove tehnike je od suštinskog značaja za kandidate koji apliciraju za određenu poziciju.

Jaka radna etika

Snažna radna etika je još jedna odlična veština koju poslodavci očekuju od svojih zaposlenih. Poslodavci žele zaposlene kojima mogu verovati da će obavljati svoje dužnosti i koji poštuju rokove bez potrebe da ih stalno podseća neko na to. Jaka radna etika osigurava da možete da završite svoje zadatke i efikasno upravljate svojim poslom čak i kada niko redovno ne proverava vaš napredak.

Ove veštine se mogu razviti kroz jednostavne zadatke kao što su tačnost i profesionalan stav. Ljudi koji praktikuju jaku radnu etiku ređe će odlagati zadatak koji je pred njima, a prvi će istupiti i preuzeti novi zadatak. Imajući profesionalan stav i jaku radnu etiku, poslodavci će biti više zainteresovani da vas razmotre za unapređenja, nove poslove ili druge pozitivne rezultate.

Veštine usmene komunikacije

Iako je poznavanje digitalne tehnologije danas neophodno za mnoge karijere i radna mesta, tehnologija ne bi trebalo da se koristi kao jedino sredstvo komunikacije. Ovo smanjuje kvalitet razgovora licem u lice na radnom mestu. Ovo su takođe veštine koje mnogi poslodavci očekuju od svojih zaposlenih i smatraju ih neophodnim.

Po nekim studijama čak 95,9% poslodavaca smatra da su komunikacione veštine neophodne, ali veruju da samo 41,6% pokazuje efikasnost u tim veštinama.

Komunikacija je jedna oblast poboljšanja koju je relativno lako prevazići poštujući pravila uspešne komunikacije. Što je poruka jednostavnija, veća je verovatnoća da će poruka biti tačno primljena. Neka vaša poruka bude kratka, jasna i koncizna.

Drugi metod poboljšanja usmene komunikacije je kontinuirano angažovanje na ovom polju u stalnom razgovoru sa vašim kolegama i saradnicima. Ne samo razgovorom, već i kreiranjem razgovora, možete bolje da komunicirate svoje ideje i koncepte, kao i da čujete nove ideje, pitanja ili različite unose.

Na kraju, budite slušalac. Da biste poboljšali svoje veštine i efikasno komunicirali, pre svega morate da budete dobar slušalac. Iskreno slušajući šta drugi imaju da kažu, u mogućnosti ste da pružite promišljenije odgovore i komentare.

Veštine pismene komunikacije

U mnogim karijerama, veštine pismene komunikacije su jednako važne kao i veštine usmene komunikacije. Možete početi da poboljšavate svoje veštine pismene komunikacije tako što ćete organizovati svoje misli. Kada pišete, napravite lekturu onogo što pišete da biste videli da li to što pišete zvuči zbrkano. Uvek razmišljajte o onome kome pišete i da li ta osoba može da prati tok Vaših misli.

Ako je to nije slučaj, pokušajte prvo da napravite nacrt za svoj rad, da biste bili sigurni da su vaše misli u smislenom redosledu, a zatim počnite da pišete. Ovo će učiniti da sve izgleda profesionalnije.

Poboljšanjem svojih komunikacijskih veština, ne samo da ćete postati bolji saradnik, već možete postati i bolji lider.

Liderske veštine

Kombinujući kritičko razmišljanje, timski rad, profesionalizam i radnu etiku, komunikacijske veštine, možete postati odličan lider na svom radnom mestu.

Prvo, morate pronaći svoj stil rukovođenja. Kada identifikujete svoje prednosti i koji su vaši standardi izvrsnosti, možete početi da razvijate svoj stil rukovođenja na osnovu tih kvaliteta. Jednom kada ste usavršili svoj stil rukovođenja, morate da počnete da stvarate kulturu ponašanja i praksi koje ćete vremenom samo ojačavati. Kada ljudi vide da ste entuzijastični i strastveni u vezi sa poslom koji radite, i oni će postati motivisaniji za obavljanje svojih aktivnosti na poslu. Stvaranjem ove optimistične kulture, produktivnost i radni tok će se povećati. Alternativno, nedostatak entuzijazma i strasti će imati suprotan uticaj na kulturu radnog mesta.

Procena vaših veština i utvrđivanje oblasti prednosti i slabosti koje treba poboljšati je prvi korak ka ostvarenju vaše idealne karijere. Uvežbavanjem i primenom kritičkog mišljenja, timskog rada, profesionalizma i radne etike, usmene i pismene komunikacije, postaćete poželjniji mnogim poslodavcima.


Srodne teme:

Soft skills projektnog menadžera